Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 KASIM 2002 ÇARŞAMBA HABERLER AKP lideri, Sezer'den yann için randevu istedi. Erdoğan'ın adayı olarak Abdullah Gül'ün adı öne çıkıyor Köşk'e emanetçiyidanışacakANK4R4(CumhuriyetBurosu)- \KP Genel Başkanı RecepTayyipErdoğan, paı- h organlanndan aldığı yetkı doğrultusun- da "emanetçr başbakan adayını Cumhur- ba^kanı'na danışmak amacıyla yann ıçın ÇankayaKöşku'ndenrandevuıstedı Par- tı ıçındekı kulıste, Erdoğan'ın tercıhı ola- rak Genel Başkan Yardımcısı Abdullah GüTun adı one çıkarken dığer adaylardan Genel Başkan Yardımcısı Abdüllatif Şe- ner "Siyasette yiızde 99fleyüzde 1 ara- svnda farkyoktur" sozlenyle yanşta ver aldığını ıma ettı tktıdarlannda oncelığın "milletvekili seçilme yeterfiüği'' ıle ılgılı anayasanın 76 maddesını değıştırmek olduğunu soy- leyen Tayvıp Erdoğan. "Siyasi irade, rnil- B iradenin verdiği gorevi yerine getirmek- le mukeUefrir'* sozlenyle, Başbakanlık'ta Abdullah GuL'geçicibaş- l l k oturacak partıhnın "geçici olacağı'' bakan" adavlan arasında. mesajını açıkça dıle getırdı Erdoğan, • Erdoğan, yemm torenının ardından Cumhurbaşkanlığı'na çıkarak başbakanlık ıçın duşunduğu ısımlen sunmayi ve gorevlendırmenın cuma gunu gerçekleştırılmesını ıstıyor AKP ıktıdannın oncelığının anayasanın 76 maddesını değıştırmek olduğunu yıneleyen Erdoğan, daha sonra Sıyası Partıler Yasasfnda değışıklığe gıdıleceğını soyledı NTV'dekı soyleşısınde, "Önceükti ola- rakKopenhagkriterieri kapsamında ana- yasanın 76. maddesinde değişiküğe gide- ceğiz. Bunu SiyasiPartıler \asasTndaki de- ğişikliktakipedecek"dedı "Mffli irade- nin teceBisi, tabii bir gorev yükluyor* dı- yen Erdoğan, "Bunu kişiye ozgu bir ifa- de olarak değerlendirirseniz bu bana gö- re mîffi iradeninteceffisme karşıtavır olur" goruşunu dıle gerırdı Erdoğan, "zihıündeküsimleri* Cumhur- başkam'na danışmak ıçın yann, TBMM'dekı yemm torenmın ardından Çankaya Koşku'ne çıkmayı ve gorev len- dırmenın cuma gunu gerçekleştınlmesı- m ıstıyor Erdoğan, randevu talebını dun Koşk'e ılettı AKP de "geçicibaşbakan" olarak gorulen adaylar arasında Abdul- lah Gul. Vecdi Gönul \e Abdulkadir Ak- su'nun adlan one cıkıyor \ncakanaya- sadan kaynaklanan tum yetkısmı kulla- nacağını soyleyen Cumhurbaşkanı nın farklı ısımler uzennde durabıleceğı, bu- nun da Erdoğan ıle Cumhurbaşkanı ara- sındakı genlımın tırmanmasına neden olabıleceğı vurgulanıyor Genel Başkan Yardımcısı Murat Mercan da yann baş- bakan olacak kışının adının kamuoyuna açıklanabıleceğını soyledı AKP'de Erdoğan'ı başbakan yapmayı amaçlayan en geçerlı formul olarak, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal m da onay \ erdığı belırtılen "ara seçün koşuDanm değiştirmeplanı''dılegetınlıyor Bunago- re, tek mılletv ekıluun ıstıfa etmesı duru- munda bıle ıktıdar çoğunluğu ısterse kı- sa sure ıçınde ara :>eçım yapılabılecek AKP mılletvekıllen, ara seçım ıçın seç- men sayısı az bir bolgenrn yeğleneceğı- ne, bunlar arasında da Erdoğan ın do- ğum yen Rıze nın oncelıklı olacağına ışaret edıyor Son seçımde Rıze'de yuz- de 44 oy oranıyla bınncı olan AKP. *tu- lum çıkararak" 3 mılletv ekılını de aldı Anayasal \ e yasal duzenlemelenn ardın- dan ^stifafedakârhğT ıstenecek AKP'lı- ler olarak da bu kentten mılletvekılı olan ınşaat muhendısı Abdulkadir Kart, eskı beledıye başkanı tmdat Sutluoğhı ve plan- lama uzmanı İKas Çakır ın adlan gunde- me gehnlıyor AKP'nin ictüzük calısması Dokunulmazlık üç ay içinde sonuçlanacak • Meclıs ıçtuzüğunde değışıklık çahşmalannı yürüten AKP, kadın vekıllere pantolon serbestlığı getınlmesını öngoruyor AKP aynca dokunulmazlık fezlekelennın Meclıs'e gelışınden ıtıbaren uç ay ıçınde sonuçlandırılmasını da ıstıyor ANKARA (Cumhuri- yet Burosu) - AKP yo- netıcılen, TBMM Içtu- zuğü'nde yapılacak de- ğışıklıkle, kadın mıllet- vekıllenne pantolon ser- bestlığı getınlmesını, do- kunulmazhk fezlekele- nnın 3 ay ıçınde sonuç- landınlmasını, yasa ta- san \e onenlen uzenn- deta konuşma suresının arttınlmasını ıstıyor TBMM ıhtısas komıs- yonlarma "AB'ye uyum komisyonu" ve "siyasi etik komisyonu" adı al- tında 2 komısyon eklen- mesı planlaruyor AKP yonetıcılen, ıç- tuzuk değışıklığı çahş- malannı CHP ıle ortak yürutuyor Içtuzukdeğı- şıkhğı komısyonunda yer alan AKP Genel Sekre- ten Ertuğrul Yalçınba- yır, ıçtuzuğun Anayasa Mahkemesı'nın ıptal ge- rekçelenne ve anayasada yapılan değışıklıklere uy- gun olarak yemden du- zenlenmesıne çahştıkla- nnı soyledı CHP'mnça- hşma yaptığını kaydeden Yalçınbayır, ıkı partının taslağı tamamlandıktan sonra bir araya gelecek- lennı bıldırdi AKP'nin ıçtuzukte ıstedığı değı- şıklıkler şoyle • Anayasada yapılan değışıklıklere koşut ola- rak af y asalannın Mec- lıs'ın 5'te 3 çoğunluğuy- la çıkanlabılmesı, ya- bancılann TBMM Dı- lekçe Komısyonu'na dı- lekçe v erebılmelen, baş- bakan ve bakanlar hak- kında kunılan soruştur- ma komisyonu raporla- nnın genel kurulda gız- h oya sunulması • Anayasa Mahkeme- sı'nın ıptal gerekçelen doğrultusunda, sıyası parb gruplanran yasa ta- san ve onenlennın gene- h uzennde konuşma su- resının 20, mılletvekılle- nrun 10 dakıka olması, tasanlann maddelenn- de ıse konuşma suresının gruplarıçın 10, mılletve- kıllen ıçın 5 dakıka ol- ması, maddeler uzenn- de venlecek oncrgele- nn, komısyon ve huku- met hanç 5 onerge ıle sınırlandmlması, yasa- lann temel yasa olarak gorüşebümesı ıçın Mec- lıs'ın 5'te 3 çoğunluğu- nun değıl, mılletvekılle- rm tamamının desteğmın alınması. yasalann yu- rurluk maddelen uzenn- de de göruşme yapıla- bılmesı • Mevcut ıhtı^as ko- rmsyonlanna "siyasi etik komisyonu" ve "AB'ye uvıım komisyonn" ol- mak ûzere 2 komısyon dahaeklenmesı "kadm- erkekeşitiigikurulu*' ıle "bifim ve teknoioji ku- rulu" oluşturulması • Kadın mıllervetal- lenne pantolon gıyme olanağı getınlmesı • Devlet sırn \e tica- n sırlann araştırma ko- nusu yapüabılmesı, bu konudakı engelleyıcı hu- kumlenn kaldınlarak de- netun getınmıesı • Dokunulmazbklann kaldınlmasına üışkın fez- lekelenn Meclıs'e geh- şınden ıtıbaren 3 ay ıçın- de sonuçlandınlması, hakkmda fezleke olan mılletvekıllennın, doku- nuhnazlıklannm kaldı- nhnasını ıstemelen du- rumunda bumm ısteğe bağlı olması ÎĞNELÎ FIRÇA ZAFER TEMOÇtN Erdoğan, ipleri geren siyasi iradenin milli iradeye uyması görüşünü yineledi Kanımdaki yanlış düzeltilmelitstanbul Haber Servisi - AKP Genel Başkanı RecepTayyip Er- doğan, sıyası iradenin mıllı ira- deye uyması gerektığını vurgu- ladı Kışıye ozgu kanun yapıla- mayacağmı kabul ettığını, ama mıllı iradenin tecellısının goze- tıhnesını ıstedığıru belırten Erdo- ğan, "Huknkla kanunu kanşür- mamak lazım. Kanunda yanlıs olabiür. ama hak ve hukuk yan- hşhk kabul etmez. Sh asi iradebu yanhşlan duzeltmehdir" dedı AKP'h Pendık Beledıyesı'nce duzenlenen çeşıtlı temel atma ve açılışlan, "sanal ortamda" gerçekleştıren Erdoğan, ekono- mı ve sıyasette yaşanan knzlen çozup Turkıye'yı muasır mede- nıyet sevıyesıne çıkarma konu- sunda kararh olduklanm soyle- dı AB turuna, bir sıyası partı- nın genel başkanı sıfatıyla, Ital- ya Başbakanı ıle başlayıp dığer ulkelerle surdureceğını belırten Erdoğan, "Mnhalefet ve Cum- hurbaşkanı'nın da desteğiyle, 12 Arahktaki Kopenhag Zirvesi'ne kadar ciddi yol almak zonında- ya" dıye konuştu 'Dilimizden anlamıyorlar' AKP'h mılletvekıllennın, TBMM lojmanlannı kullanma- ma yonundekı kararlannın po- puhzm olmadığını vurgulayan Ben sofranın diliyle konuşuyo- rum, ama onlar anlarruyorlar. an- layamazlar" dıyen Erdoğan şoy- le devam ettı "Fon'a devredilen bankalaria çokşey yapddığmı sa- nanlara inanmıyonım. Bu fakir rruDet,3040 patronun sahip okhı- ğu Fon'a devredilen bankalann hesabmı ödemeve nasıl mahkûm • Kışıye özgü kanun yapılamayacağmı kabul ettığını, ama mıllı ıradenın tecellısının gozetılmesını ıstedığını belırten Erdoğan, "Hukukla kanunu kanştırmamak lazım Kanunda yanlış olabılır ama hak ve hukuk yanlışlık kabul etmez Sıyası irade bu yanlışlan duzeltmelıdır" dedı Erdoğan şunlan soyledı "Söziı olan herkesle goruşebüiriz. Ama birüerl kendilerine iktidar yet- Idsi verilmediği halde. kendileri- ni iktidarda gormemeli. 15 ay hk bir parti olarak avaklarunızı ye- re sağlam basryoruz. Hiçbir riır- sunız yok. Tek gayemiz, vatana. millete hizmef w At binenin, kıbç kuşananın. edilir? Zarar ve miDetin sırtında- ki yuk, artarak devam ediyor. 15 müyon insanımızaçseffl yaşıyor." 'Oyunlar oynanıyor' "lşimiz kolay değil biliyoruz, ama bu işin hakkından getiriz" dıyen Erdoğan, sozlennı şoyle surdurdu "Bu iş öyle bugunden yanna olmaz. Şu anda oyuniar oynanı- yor. Bu tuzağa duşmevelim. Gö- revi aunca daha ıyi olacak. Sade- ce yobuzhıklann hakkından ge- Bnse.yoksuDukbker. Bu işkroku- makla, anlatmakla çozubnez. Ha- y atmda ikı tane koyun gutmemiş insanlar, bu işı başaramaz. Bu so- runlan çözmek için sevdan ola- cak, derdin olacak." Toplu Konut Fonu'nda bınken rjaralarla, konutu olmayanlan, 10 yıl vadeyle konut sahıbı yapa- caklannı one surefı AKP Genel Başkanı, yerel yonetımler refor- munu çıkanp beledıy elenn onu- nu açacaklannı soyledı A.KP Genel Başkanı Recep Tayyıp Erdoğan, Kıbns konu- sunda Belçıka modehnden esın- lendıklennı, ıkı ayn eşıt ve ege- men devletın varlığından yana olduklanm anlatarak bu mesele- nın çozumunun hem Turkıye- AB ılışkılenne hem de Turkıye- Yunanıstan ılışkılenne olumlu katkı yapacağmı soyledı IR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@mynet.com oralcalislar@yahoo.corr Bırleşmış Mılletler Genel Sekreterı Kofı Annan ın Kıbrıs'ta çozum ıçın hazırladığı onenlennı dıkkatle okudum Ikı tarafın eğılımlerını az çok bılen bı- nsı olarak buonerılerbendebırumut yarattı Kıbnskonusu 1974'ten bu ya- na Turk dış polıtıkasının en temel aç- mazlanndan bırısı oldu Kuzeyde ku- ıulan Kuzey Kıbns Turk Cumhunyetı, Turkıye dışında dunyanın hıçbır ulke- sı tarafından tanınmadı 20 yıllık bir devletın hıç kımse tarafından tanın- maması cıddı bir sıyası başansızlıktır Hangı ulke ne gerekçeyle olursa olsun Denktaş ın Cumhurbaşkanı dıye anıl- dığı bir ulkeyı muhatap kabul etmedı Kıbns konusunda bir başka gerçek daha var Kuzey Kıbrıs'ta kurulan devlet tam bir ekonomık çokuş ya- şadı Daha once urettığı matları bıle uretemezdurumaduştu Kıbrıseko- nomısı Turkıye'den gondenlen para- larla ayakta durabılıyor Ne kadar du- ruyorsa 1 Kıbrıslı Turkler hemen yanı- Kıbns Ah Bir Çözülse... başlarında buyuk bir zengınlık ıçın- de yaşayan ve ekonomık başan gos- teren Guney Kıbrıs'ı gıpta ederek ız- ledıler Kuzey Kırbıs'la Guney Kıbns arasında yalnızca ekonomı alanında değıl her alanda buyuk bir uçurum oluştu Guney Kıbns demokratık standartlan bağımsız sıyası kımlığı ıle Avrupa olçulerını yakalarken, Kuzey Kıbrıs faılı meçhul cınayetlerıyle, ka- ra para aklama yontemlenyle, yol- suzluk soylentılenyle kuçuk bir Tur- kıye halıne getınldı • • • Butun bu farklılığın, Kuzey Kıbrıs'a uygulanan ambargodan ılerı geldığı soylenebılır Denktaş ve çevresı ken- dılennı boyte savunuyorlar Nedenı ne olursa olsun Kuzey Kıbns ta ortaya çı- kan sonuçtam anlamıyla başansız bir sonuçtur. Tablo tartışılamayacak ka- dar net ve ortada Son donemlerde Kıbns konusunda çozum olanaklan araştırılırken, Turkı- ye daha once ılen surmedığı bir tezı or- taya attı "Kıbns Turkıye açısmdan stratejık oneme sahıptır" Bu tez, hıç- bır zaman bağımsız, bırleşık bir Kıbns ıstenmedığı anlamına da gelebılır Ku- zey Kıbns'ı bılen bınsı olarak şunu soy- leyebılınm Kıbnslı Turklenn ezıcı bir ço- ğunluğu, barışçı bır çozumden yana- lar Denktaş'ı da çozumsuzlukten ya- na bir çızgı ızledıgı ıçın eleştırıyortar Bu dedıklerım yalnızca kışısel goz- lemlenme dayanmıyor Bu goruşlerı sıradan yurttaşların yanı sıra Kıbns Turk Tıcaret Odası'ndan oğretmen or- gutlenne Kıbns ın buyuk kentlerınde son seçımlerde buyuk başarı kaza- nan Cumhurıyetçı Turk Partısı lıderle- rıne kadar herkes dıle getınyor Kıbns, Turkıye nın başını çok ağ- rıttı Ekonomık ve sıyası olarak Tur- kıye çozumsuzlukten çok zarar gor- du Buzarann daha fazlasınıda Kıb- nslı Turkler gorduler Kofi Annan'ın onerısı bir umuttur Kıbrıs'ın bir ço- zume kavuşması Turkıye'yı çok ra- hatlatacaktır Kıbns'ta bir uzlaşma gerektığını soy- leyenlere "Bu bir mıllı meseledır" dı- yerek karşı çıkılması âdettendır Evet, Kıbrıs artık tam anlamıyla bir mıllı me- seledır Bu mıllı mesele mıllı çıkarlar temelınde çozume kavuşturulmalıdır Turk mılletının, Kıbrıslı Turklenn çıka- n burada bir çozumden yanadır Uzun yıllardan ben beklenen çozum umudunu acaba yakaladık mı dıye dıkkat ıçındeyız Kofı Annan'ın one- rılerıne ıkı taraf datemkınlı yaklaşıyor Bu lyıye ışaret sayılabılır mı 9 Kıbrıs konusunda ortaya çıkacak bir çozum Turkıye-Yunanıstan ılışkıle- nnı Turkıye'nın bolgedekı etkısını ola- ğanustu olumlu yonde etkıleyecektır Bu konuda ortaya çıkan gerılımın, ulkemızın ıç sıyasetını de gerdığını yaşayarak gorduk Bu nedenle 28 yıl surenbırgenlımdenuzaklaşmak Tur- kıye'nın rayından çıkmış sıyası, ıda- rı yapısını da normal bir hale donuş- turebılır En onemlısı AB sorunu buyuk ol- çude olumlu yonde ılerler • • * Kıbrıs'ın ne kadar onemlı olduğu- nu, eğer bu sorunda bir adım atılırsa daha ıyi gorebıleceğız Hambırıyım- serlık ıçınde mıyım bılemıyorum An- cak bu sorunun barışçı bir çozume kavuşmasının hepımızın geleceğını ılgılendırdığını kestırebılıyorum Uma- nm bu kez, bir çozum kapısı açılır Boy- le umuyor ve beklıyoruz Zor ama ımkânsız değıl GLOBALPOLÎTÎKÜLTÜR ERGİN YILDIZOĞLU Beklemek Üzerine... Yenı bir hukumet kurulduğunda çok sık du- yarız, 'Hemen yargılamayalım Bırazzaman ve- relım' Ne kadar rasyonel ve "demokratık bir tutum degıl mı? Değıl 1 Çunku bu onen esas ola- rak karşımızda bir bılınmezlık olduğunu, ıktıda- ra gelenın davranışlarının ongorulemeyeceğını varsayıyor Bu yaklaşım pratıkte her zaman hu- kumete gelenlerın muhalıflerını paralıze etme- yı, gen donulemez bir noktaya getırecek adım- lann atılması, sınerjının oluşturulması ıçın sure ve manevra alanı sağlamayı amaçlar Sıyaset- te ne ıktıdar ne de muhalefet elındekı sureyı bo- şuna harcayamaz 1 Tarıhın çopluğu boyle 'bek- le gor lerı benımseyenlerın cesetlerıyle dolu Bugun ulkede yenı hukumetı kurmaya hazır- lanan sıyası akımla ılgılı olarak da benzer uya- rılar yapılıyor "Zaman tanımak gerekir" 1 Bu- rada anahtar sozcukler "sıyası akım" ve "hu- kumet" Bınncısı AKP'yı geleneğınden kopar- madan değeriendırmek gerektığını soyluyor ba- na Ikıncısıde Bugun hukumet olanın yann ık- tıdar olabıleceğını dığer bir değışle sıyası yapı- yı toplumdakı egemen ıdeoloıjıyı kendı ozellık- lenne gore şekıllendırebıleceğını hatırlatıyor Dun Italya'da Mussolıni ye (AKP ıle Mussolınrnın ara- sındakı farkı asla unutmadan), Iran'daHumey- ni hareketıne (yıne AKP ıle bu hareketlerın ara- sındakı farklan unutmadan) zaman tanıyanlar (ftal- ya'dasosyal demokratları, Iran'daTUDEH'ı du- şunuyorum) bu zaman bırtığınde kendılerını bambaşka bir ıklımde buldular' Geleneğin önemi Bılımsel duşunce açısmdan, ozellıkle sosyal bılımlerde, hata yapmaktan sakınmanın en sağ- lıklı yolu, bılınenı, aksı oluşuna ve pratıkte sına- nana kadar savunmaktan geçer Ondan sonra da yanılgıyı kabul etme cesaretını gostererek, artık eskıyen goruşlerı değıştırmek gerekir Bu yuzden bir sıyası hareket hukumete geldığınde, onu mutlaka ve oncelıkle kendı geleneğı ıçıne oturtarak, bunun ıçınde değerlendırerek ışe baş- lamalıyız Bu noktadan bakınca "sıyasal Islam" geleneğının bir parçası olan AKP'nin bu gele- neğı terk ettığını soylemek ve başka bir şey ol- duğunu kabul etmek ıçın zaman erken hem de çok erken 1 Hâlâ kolaylıkla, AKP'nin bu gelenek ıçınde konıonkturel bir olgu, geleneğin ulke ıçındekı sosyoekonomık koşullara, uluslarara- sı ortama ve bolge jeopolıtığıne, -ıçındekı ege- men sınıfların yapısına gore- uyum sağlaması- nın fenomenel bir bıçımı oldugu hâlâ ılerı su- rulebılır, hem de hıç de tarıhsel teonk zorlukla karşılaşılmadan 1 Zaman tanımanın maliyeti Buradan bakınca da ıkı saptama yapılabılır Bı- rıcısı, AKP'nin aıt olduğu gelenek, kendı devlet ve toplum projesı olan bir gelenektır Bu gele- neğı ulkemızdekı sağ partılerın hukumetı kullan- ma geleneğıyle bırleştırdığımızde kolaylıkla hu- kumetın kadrolaşmak, ulufe dağıtmak ve dev- letın, zaten buyuk olçude sızılmış olan dığer or- ganlanna daha derın bir bıçımde nufuz etmek ve bu arada devletın ıdeolojık aygıtlarının, ge- leneğın' ıdeolojısını yenıden uretmek ve yaymak ıçın kullanılacağını kolaylıkla varsayabılırız Ikıncısı AKP'nin ekonomık alanda yapacak- lannı da daha şımdıden buyuk olçude ongore- bılırız AKP hukumetı emekçı kesımler ve hal- kın buyuk çoğunluğu açısmdan yenı ve daha ıyi bir şey getıremeyecek 1 Tayyip Bey'ın Meclıs lojmanlanyla ılgılı soyledıklenne bakarak haksız- lık ettığımı duşunursenız radıkal bir bıçımde ya- nılırsınız 1 Ulkenın genel ekonomık yapılanması açısmdan bunlar 'bir şirinlik muskası' olmak- tan oteye gıdemez 1 Çunku ulke ekonomısının belırleyıcı dınamık- lerı bugun IMF programına bağlanmıştır Bu, daha 1999 benımsendığınden bu yana defalar- ca vurguladıgımız (ve de ne yazık kı hep haklı çıktığımız) gıbı krız, talan ve yoksulluk getırmış, ulkenın bağımsızlığını sureklı aşındırmış olan bir programdır Ustelık, bu, en temel varsayımları ve getırdığı sınırlamalar açısmdan, butunsellığı, bir ışleyış mantığı olan bir programdır Kıyısı ko- şesı duzeltılecek ve ulke çoğunluğunun yararı- na ışletılebılecek bir program değıldır Aksıne en temel varsayımları korunarak, kıyısı koşesı du- zeltılmeye çalışınca çoken ve malı krıze yol açan bir programdır Programın temel varsayımları- nın reddedılmesı gerekir AKP'nin ve CHP'nın benımsedığı (ne seçeneksızlık') bu programın bu ozellıklennı gozler onune sermek, sonuçlannı an- latmak ıçın beklemenın, ahlakı malıyetının altın- dan kalkılamaz AKP, BM'den karar çıkarsa Irak'ın ışgalıne onay vereceğını soyleyerek ulkeyı bir başka açı- dan da bir felakete goturmeye hazırlanıyor Bu savaş gerçekleşırse ulkeye getıreceğı ekonomık yuk bir yana, manevı yıkım ve yenı ıdeolojık şe- kıllenmelen tumuyle ongormek kolay değıl Ama bir şey kesın Kendımızı, bugunku "demokra- sıyı" bıle aratacak bir ıklımde bulacağız Ve bel- kı de AKP aıt olduğu geleneğin ıçınde bir 'kay- bolan aracı' (vanıshıng medıator) rolu oynadık- tan sonra, devreden çıkacak ve bu gelenek karşımıza çok daha radıkal bir fenomenal bıçım- le çıkabılecektır Belkı de (hep, lyımserlığımı ko- rumaya çalışarak belkı dıyorum) bu ulkenın ge- leceğının bir varlık-yokluk noktasma doğru ev- rılmeye başlayacağı bir ıklımde bulacağız ken- dımızı Bu ıklımde de en buyuk darbeyı yıne emekçı kesımler yıyecek' Tabıı yanılıyor olabılırım Ancak yanılmanın bu noktada maliyeti çok duşuk Yorumlanmda bir doğruluk payı varsa susmanın maliyeti çok yuk- sek Eleştırel tutum alarak, demokratık bir mu- halefet refleksını guçlendırmenın ıse yalnızca faydası olabılır Düzeltme • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Gazetemızın oncekı gunku sayıstnda yer alan "Kamuya donuş başladı" başlıklı haberde adı geçen Orman Bakanlığı Musteşar Yardımcısı trfan Çelık"ın 3 Kasım genel seçımlennde yanlışlıkla "YTP'den aday olduğu ' yer almıştır Çehk kendısmın AKP den aday adayı olduğunu, ancak seçımde aday gostenlmedığı ıçın 30 Eylul 'de gorev ıne gen donduğunu belırttı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog