Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyel İmtiyaz Sabibi: CUMHURİYET VAKFI acüna İLHA.N SELÇUK Genel Yayın Yönetmsni: tbrahim fstıhbarat Cengiz Yıidmm • Ekonomı öz- Yüdız 9 Yazıışlen >iudüru: Sanm Alpaslan#Sorumlu MMir. Mehmet Sucu # Haber Mertıezi Müdürü: HakanKara g lem \ üzak # Kultür Egemen Berköz # Spor. Abdülkadir ^ ücelman 0 Makaleler' Sami Ka- raören 0 Düzeltme Abdullah Yazıcı 0 Bıl- gı-Belge EdibeBuğra 0 YurtHaberlen: Meh- met Faraç 0 A\rupa Temsılcısı. Güraj Öz Ya\ın Kurulu. İlhan Selçuk (Baş- kan ı. Emre Kongar (Daruşman), Orhan Erinç. Hikmct Çetin- ka\a. Şükran Soner. İbrahim Vıİdız. Orhan Bursalı, Musta- fa Balba\. Hakan Kara. Ankara Temsılcısı Mustafa Balba>• Atatürk BuK an Muessese Mudüru: Erol REKLAM: P.M. Ltd. şti. • Genel No. 125, Kat 4. Bakanlıklar-\nkara Tel 4195020 (7 hat). Faks 4195O2?0IzmırTemsılcısı SerdarKızık. H.ZıvaBK.1352S.2 3Tel 4411220. Faks 44187 45 Erkut 0 Koordinatör Müdür Gülbüı Erduran#Kooıdınator Ahmet Korulsan • \lu- Reha I^ıtman • Genel MudürYri. ı Çoban # Fınansman Mudünı.hasebe Bülenl \ ener i 0AdanaTemsılcısı:ÇetinViğenoğtu. tnönüCd. 119 Idare Hüse>in Gûrer Çetin Erduran Tel 0212 514 07 53- S \o:l Kat:l. Tel: 363 12 11, Faks. 363 12 15 Satış FaziletKuza 513 &460-61.Faks.0212513 S463 Yayımlayan: \ enı Gun Haber ^IJO5 Basın \e YavıncıUk ^ 5- Baskı: Sabah Yavmcılık A Ş Turkocajı Cad 39 4] Cajaloğlu :u:,34 lstanbul PK 2ib - S.rkecı W 5 lstanbul Tel Faks 13KASIM2OO2 İmsak 5. Güneş:6.42 Öğle: 11.55 îkindi: 14.31 Akşam:16 56 Yatsı: 18.20 Kraliçe adayları geldi • İSTANBUL (AA) - Bu yıl 15'incisi düzenknen 'Dünya Mankenler Yanşması'na katılan 5 kıtadan 40 manken fstanbul Pnncess Otel'de düzenknen basın toplantısıyla tanıtıldı Toplantıda, Finlandiyalı manken Ttia Maria Kokko objektiflere poz verdi. Düzeniiçki kanser nedeni • AMSTERDAM (AA) - Düzenlı içki içen kadınlann, meme kanserine yakalaruna riskinin yüksek olduğu bildirildi. Hollandalı uzmanlarca yapılan ve dün yayımlanan "British Journal of Cancer" adlı dergide yer alan araştırma sonuçlanna göre, günde 4 kadeh içki içen kadınlann. içki içmeyenlere oranla meme kanserine yakalanma riski yüzde 32 daha yüksek. Araştırmacılara göre, Hollanda'da yılda 400 dolayında kadın içki yüzünden meme kanserine yakalanıyor. ABS'H anneden hasta bebek • İZMİR(AA)-AIDS'lı annenin dünyaya getirdiği bebekte bu hastahğın görülme sıklığının yüzde 35-65 arasında değiştiği bildirildi. Ege Üniversıtesi (EÜ) tzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hafıze Öztürk, bağh olduğu yüksekokulla EÜ Hemşırelik Yüksekokulu'nun hazırladığı "AIDS'te Anne Bebek Etkilenımi ve Sağlık Personelinin Korunması" konulu araştırma hakkında bılgi verdi. Öztürk, "AIDS'lı anneden doğan bebekte hastalığm görülme sıklığı yiizde 35-65 oranındadır'"dedı. McCartney'in Japon öğrencileri • Haber Merkezi - Beatles'ın solıstı Paul McCartney önceki gün Japonya"nın başkenti Tokyo'daki Dome Stadı'nda bir konser verdi. Kalabahk dinleyici kitlesi arasında ünlü sanatçının 5zel misafırleri de vardı. Beatles'ın şarkılanyla Ingilizce öğrenen 16 lise 5ğrencisı\e iki oğretmenleri McCartney'in misafiriydı. McCartney, öğrencilere bir saatlik îngilizce dersi de verdi. Sarayda tecaviiz • LONDRA(AA)- Ingiltere'de saray ;e\Telerini büyük bir skandalın içine çeken saray görevlileri arasındaki "homoseksüel tecavüz" ıddıalan ile ılgilı olarak Kraliçe II. Elizabeth'in hasın ve kamuoyundan gelen baskılan da dikkate darak sonışturma için oğlu Prens Charles'a talımat \erdiği öne sürüldü. Siyanürle altın çıkarılan Bergama madeni kapatıldı DoğakazandıtZMÎR (CumhuriyetEge Bürosu)- Siyaxirle al- tın çıkanlan Bergama Ovacık altın madeni bir kez daha kapatılırken madenin kapatılmasına yönelik tebligat Bergama Kaymakamlığı tarafindan Nor- mandy şirketine yapıldı. Bergama Kaymakamlığı altın madeni işjetmesi- nin kapatıldığına yönelik tebligatını geçenfraftaso- _._.„ nu fırma yetkıhlerine yaptı. Tebligatta, ma- denin işletilerteyece- ğine yönelik mahke- me kararlanna yer ve- rilirken şirkenn çalış- malannı durdurması gerektiği biliirildi. Bergama Kaynakamı AHŞanher, Sağlık Ba- kanlığı ve Orman Ba- kanlığj'yla yapılan gö- rüşmelerin ardından kapatma karannı çı- kardıklannı sıîyledi. Şanlıer, üzerlerme dü- şen sonımluluğu yen- ne getirdiklerici belir- tereku Şimdi>«ki da- ha üst makamlarda" dedi. Bergama Kaymaikamh- ğı'nın teblığınin ardından Izmir Valiliği'nin »izko- nusu maden işletmesini mühürleyeceği öğr^nıldi. Bu arada, işletmede üretilen alhnlann ne olacağı ko- nusunda da çeşitli kaygılar dile getırilirken, Dugü- ne kadar üretimden sağlanan altının yurtdışına ka- çınlması yönünde kaygı taşıyanlar, bu durumun gözetiknesi gerektiğini savunuyorlar. ergama Ovacık altın madeni kapatıldı. îşletmede üretilen altınlann yurtdışına kaçınlmasından endişe edenler bu durumun gözetilmesi gerektiğini savunuyorlar. Doğa Tarihi Kongresi ANKARA (Cumhuri>et Bürosu) - Dağa Tarihi Kongresi'nin ılki 14 Kasım tarihın- de gerçekleştirilecek. Kırsal Çevre ve Or- mancıhk Sorunlan Araştırma Derneği ve >3a- zi Üniversıtesi Fen-Edebiyat Fakültesı or- taklığıyla düzenlenen kongre Fen-Edebi- yat Faİcültesi 75. Yıl Toplantı Salonu'nda yapılacak. SÖYLEŞİ ATTİLÂ İLHAN "...'Kopya Çekmek', Esas Olursa?.." Kürkten arta kalan!Hayvan hakkı savunuculan kürk kullanımını protesto etmek ve toplumlann bu konudaki bilincini artürmak amacıyla düma ' çapında bir kampama başlattı. Kürk karşıö çalışmalanyla tanınan ve kısa adı U PETA" olan hayvan hakian derncğinin hazırladığı Uan dünyanın dört bir yanındaki dergilerde yayımlanacak. Paul McCartney'in kıa Man McCartnej 7 Donald'ın çektiği fotoğrafin kullanıldığı afişte pop yûdtn Sophie EUis Bextor ehnde kürkü ahnnuş ölü bir tiUd tutuyor. Aüşin en etkfli yanı da üzerindeki "tşte pahonuzdan arta kalan" yazısu Hay\anlara karşı ahlaklı davranılması ilkesiyle kurulan PETA'nın üyeleri bu çarpıcı fotoğrafla kürkten yapılmış palto ve başka kıyafeder giyenlerin geride onlarca ha\A an ölüsü btraktıkiannı düşünnıelerini istediklerini açıkladı. Yıllanur kürk kullanımını protesto eden hayvanseverler, ilanı görenlerin en azından beürti bir grubunun kürklü bir şev aurken eUerinin geri gideceğini umduklannı söyledi. (Fotoğraf: AP) Babamm sözüdür, uzun yıllarönce söylemişti, olduğu gıbı aklımda kalmış; içerdiği derın anlamı, ancak çoksonraÇarlıkRusyası'nın 'fikirha- yatını' anlamaya çalışırken, anlamış- tım: "-...bizde mütefekkir geçinenler, 'aklî' değil, 'naklîdir'; 'ecnebiden' fi- kirnaklederler,pekdüşüneniyoktur!" Osıra, Paris'deyım; Bolşevizm ön- cesi, Rus'fikriyâtı'natakılmışım; Glo- be Kitabevi'nden, Çernişevskiy'ın, Dobroluyibof un. Herzen'ın, Bielins- kiy'ın çevırilenni buldukça alıp, oku- yorum; benı, -hele bizım Cumhuriyet öncesi 'münevverân' ile mukâyese edersem- çok şaşırtıyorlar; zıra bun- lar, Batı'dakı 'fikriyâtı' hatmetmekle kalmamış, onu hem kendilerine göre eleştırebiliyor, hem de koşullarının öz- gün sentezinı yaratmayı deniyorlar; zaten yapılması gereken de, bu! Anarşizm, Batı'da var (Proudhon); Rusya'da Bakunin, Kropotkin, Ne- çayef ardı ardına geliyor; sorunu di- dik didık ederek, hem yeni hem de - sapına kadar- Rus, yeni bir Anarşizm (Nihilizm) üretiyorlar. Realizm (Ger- çekçilik) ve Romantizm, Batı 'fikri- yâtı'nın geliştirdiği düşünceler, Rus- ya'da, Çernişevskiy, Gerçekçiliği, 'Eleştirel' ve Toplumcu' olarak ye- nıden tanımlıyor; Maksim Gorkiy, işin s ıçine bir de 'Devrimci Romantizm'i ekliyor. Osmanlı da öyle mı? Daha çok 'Genç Osmanlılar'da. 'Terakki' fıkrinı, Islamiyet'le uzlaştırma teşeb- büsü görülür. o kadar; ötekilerin he- men hepsi, 'naklfdirler; hem deen lyi- sinin, en doğrusunun değil; rast gel- diğinın, gücünün yettiğinın! O yüzden, Bat'lı fikir adamlanna, ne- dense biz, hep 'aşağıdan yukanya' bakıyoruz dedim; uzun söze ne hâcet, tamamiyle özgün bir ulusal kültür bi- leşımi peşinde olan Cumhuriyet inkı- lâbını bile, Meşrûtiyet'ten kalma ay- dınlanmızvepolitıkacılanmız, 'naklf bir 'sömürge' üst/yapısına çevırmediler mi? Saysan, kaç klçl çıkar? Savaş ertesınde, Beyoğlu küttürsa- ati. Paris'e ayarlanmıştı; Komü- nistlervar, birde Egzistansiyalistler belirmiş; nasıl belırır? Komünizm, ya- sak; Türkçe tek teorik kıtap bulamaz- sın; dil bilen, parmakla gösterilır; Eg- zistansiyalizm. dahadakomik, oya- sak değil ama, ne doğru dürüst Je- an-Paul Sartre bilınıyor, ne Albert Camus; hele ışın başını çekenler (Ni- etzsche, Heiddeger vs.) daha da meçhul; yıne de, Baylan'da, Balık- pazan meyhanelerınde, geleceğın ro- mancı, şair ve politikacıları, bu konu- larda bırbırine gırebiliyor; nasıl mı, ta- bii'değirmenı'taşımasuyladöndüre- rek! Fâlih Rrfkı Bey'ın 'ileri Tanzimat- çı' dediği. o 'aydın kuşağıyla'; Gâzi, çaresız kalmıştı; inönü Cumhunyeti, onları onurlandırdı; o kadar kı, Türk ay- dını dediğimiz acayipyaratğın, ben- zerlerine en önemli üstünlüğü, öte- kilerin bilmediği, bir 'ecnebi' düşü- nür ya da sanatçı tanımış olmaktır; hiç kimse özgünlük taslamaz, öy* le bir merakı da yoktur; daha doğ- rusu, o merak, kimsenin bilmediği 'ecnebi'yi bilmek, bulmak, usulca 'Türkiye acentası' olmak anlamına gelir. Hele fıkir hayatımızda, kendi he- sabıma. Hilmi Ziya, Kemal Tahir, Ce- mil Meriç, Mehmet Ali Aybar vb. bır- kaç kışinin dışında, o istikâmette ça- bagösterene rastlamadım desem ye- ri! Belki de o yüzden, 'sağlam' 68'li- lerden bazıları, Batı'lıları elden geçı- rirken, onlara eleştirel yaklaştılar mı, son derece hoşuma gıdiyor; doğrusu bu- dur da ondan, Ismet Paşa bile, tam tersine heves ettiğı halde, ne demiş- tir hatırlamaz mısınız: "Atatürk, takli- di, kopyayı sevmezdü"; nıye sevsin kı, bın senelik bir kültürün üstünde oturuyoruz, üstelik bu, hem 'yatay' (Orta Asya, Ortadoğu), hem 'dikey' (Anadolu, Rumeli) bir kültür; onlan eşeleyıp, 'akılcı' yöntemlerle ulusal sentez arayışlarına gireceğımize, nıye onun bunun kuyruğunatakılıp. kendi- mizi rezil edelım? Ediyoruz ışte, 68 Kuşağı'nın Sosyalizm tartışmalarını hatırlasanıza; Arnavutluk, Küba, kop- yaları bile çekıliyordu. Alpaslan'ın (Işıklı) kıtabında, Key- nes'den başlayıp Friedman -dolayı- sıyla Adam Smith- tartışmasına bağ- ladığı, liberalizm eleştirisinı, bu yüzden keyifle okudum: Ne slhlrdlr ne kerâmet!.. "...Monetarizm'ın 19. yy. Kapita- lizm'inden farkı, özünde değil, içinde yeraldığı tarihse! koşullann farklı olu- şunda aranmalıdır. 19. yy'ın ve he- men öncesinin iiberal iktisatçılan, dü- şüncelerini ortaya attıklan zaman, eko- nomik hayatta bir tür adalet sağla- mak üzere, serbest rekâbet pıyasası koşullarının tam olarak işlerlık kazana- cağını herhalde samimiyette ummak- taydılar..." "...Friedman ise, yaşanmış bunca deneyden sonra ve ekonomık hayat- ta serbest rekâbete gerçekte hiçbiryer tanımayan bir ortamda, bireylerin ve bireysel çabalann lâyık olduklan kar- şılıklan, serbest rekâbet piyasasında bulabildiklerine ve bulabileceklerine inanmamızı beklemektedir..." "...Friedman, demokrasinın işlerlik kazanabilmesi için, kendi reçeteleri- nın geçerli ve tekyol olduğu iddiasın- dadır. Bunu ispatlamaya çalışırken - ne türden olursa olsun- devletten ve devlet müdâhalesinden yana olmayı, bir sihirbaz marifetiyle, özgürlük ve demokrasi düşmanlığıyla aynı torba- ya koyuvermektedir..." "...Böylece, devletin 'demokratik olabileceği' ve devlet müdâhalesinin 'halk irâdesi sonucu' olabileceği ger- çeğini göz ardı etmektedir. öte yan- dan, devletin ekonomik ve sosyal ha- yattan çekilmesiyle boşalacak yerin; bireylerin özgür ırâde ve seçım/er/ne dayalı bir işleyışle doldurulacağını sa- vunmaktadır. Bunu yaparken de, eko- nomik ve sosyal alanda, devletin so- mut altematifi olan ve demokrasi ve özgürlük ilkeleriyle hiçbir ilgisi bulun- mayan öncelıklere göre dev tekelleri ve çokuluslu şirketlerı, gözden sakla- mak marifetine başvurmaktadır..." (Kumarhane Ekonomısi, s: 27/28, Otopsi Yayınlan, 2002) Nasıl, liberalliğin 'babası' Adam Smrth'in, iş MetropoPün çıkarlannı ko- rumak olursa, 'müdâhale'den yana ahkâm kestiğini, hiç hatırlamıyorsa!.. e-mail:tilahan ı isnet.net.tr http://www.bilgiyayinevi.com.tr/ail- han Faks:0-212 / 260 19 88 Türk Telekom'dan size özel servisler: Çağrı Yönlendirme Evden eve, kentten kente... Hatta isterseniz evden cebe. Türk Telekom'un Çağrı Yönlendirme hizmetiyle sabit telefonunuzu Türkiye'nin her yerinde istediğiniz numaraya yönlendirebilirsiniz. Mesela misafirliğe gittiniz. Telefonunuzu gittiğiniz yere yönlendirin, sizi aradıklarında hemen ulaşsınlar. Yani teknolojiyi konuşturun. Çağrı yönlendırmek için | | y y | | lYönlendireceğiniz numara) Q 'ituşlayın. Yönlendirmeyı iptal etmek için ise 9 H H S 'i tuşlamanız yeterli. Çağrı yönlendirme hızmetinden sayısal santrallerden numara alan müşterilerimiz 4441 444'ü arayarak yararlanabılırler. Çağn yönlendırmede çağnyı yönlendirdiğiniz yere göre konuşma ücreti alırtır 444 1 444 • www.tetckom.gov.tr Buyuyen Turkıye'nin Habercisi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog