Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 KASIM 2002 ÇARŞAMBA OLAYLAR VE GORUŞLER olay.gorusıy cumhuriyet.com.tr AÇI MUMTAZ SOYSAL IVfflli' İrade MECÜS çoğunluklan hep yanıltıcı olur. Hele mutlak çoğunluk, ya- ni üye sayısının yarıdan fazla- sı ıseler Kürsüden bakarsınız, her söylediğinizi alkışlayan, en azın- dan kafa sallayıp gözleriyle onaylama ışıklan saçarak sizı dinleyen müthiş bir kalabahk vardır. Üstelik, bir koalisyon kalabalığı, yani ortakhk daya- nışması uğruna itiraz etmezmiş görünen birtopluluk da değil- dir bu. Tam tersine, sizin in- sanlannız, birdediğinizi iki et- meyen kişilerdir onlar. Böyle olunca, "Madem halkın ezici çoğunluğu arkamda, istediği- mi yapabilirim" dersiniz. Aynca, anayasa değiştire- bilecek gücü de size veren bir çoğunluk sözkonusuysa, na- sıl karşılanacağına, nerelerde ne gibı tepkıler yaratabilece- ğine bakmaksızın onu dayap- maya kalkışırsınız. Adnan Menderes. 1950, 1954, 1957 seçimlerinin üçünden de mutlak parlamen- ter çoğunluklar elde ederek çıkmıştı. Üstelik, alınan oy sa- yısına vurulduğu zaman ezicı görünen rakamlara dayalı so- nuçlar söz konusuydu. Lider, bunlara bakarak her istediğinı yapabileceğini san- mıştı ve yapmaya da başla- mıştı. Sonuç, 27 Mayıs. Toplumun geniş ve dinamik kesimlerinde destek bulan bir hareket olarak. Şımdiki durum, o zaman- kinden hayli farkh. Bir kere, Meclis'te anaya- sayı üçte iki çoğunlukla bile değiştirmeye yakın görünen bir çoğunluk varsa da, alınan oyyüzdesi, dahadoğrusu alı- namayan oyların oranı seç- menlerin üçte birinı ancak ge- çiyor. Ayrıca, devlet sistemi de değişik: Anayasa Mahke- mesi var; yargı bağımsızlığı dahasağlam; Cumhurbaşka- nı partili değil. Dolayısıyla, Meclıs'teki oy çokluğuna bakıp onu bütün ulusun iradesi sayarak adım at- madan önce daha da çok dü- şünmek gerekiyor. Hatta denebilir ki, "ulusal" olmaktan öteye "devlet" politikası durumuna gelmiş dış politika konulannda da durum pekfarklı sayılmaz. Kıbrıs po- litikası gibi, yalnız Meclis, hü- kümet, partiler gibi siyasal çev- relerce değil, geleneksel ulu- sal çizgıleri saklı tutan, gelış- tirip kollayan diploması ve sa- vunma çevrelerinin katkılany- la da oluşmuş politikalar söz konusuysa, onlarda da parla- mentergörüntülere bakıpde- ğışik rota tutturmaya kalkış- mak, pusulayı şaşırmak olur. Daha doğrusu, doğru oldu- ğu haldeTürkiye'de söylenın- ce sorun yaratan bir sözü tek- rarlamakta yarar vardır: "De- mokrası cumhunyeti kemir- meye kalkışırsa, kendisini de kemirmeye başlar." Çünkü, bu ülkeye, bırçok şeyı olduğu gibi demokrasiyı getiren de cumhuriyettir. Kurtuluş Savaşı'nda Önemli Bir Dönemeç... Sezai YAZICIKarsKentKonse\i Gen. Sekreteri. O smanlı Devletı'nin "Londra Pro- tokoüi"nü reddetmesini bahane eden Rusya. 24 Nisan 1877'de anı- den Anadolu \ e Rumeli toprakla- nna saldırmıştı. İki \ ıl süren \e "93 Harbi" olarak da biünen Osmanlı-Rus Savaşı sonu- cu Imparatorluk derinden sarsılmış. doğuda Ardahan. Kars, Ağn ve Oltu"yu ışgal etme- leri, batıda da Yeşilköy'e kadar ınmelen en- gellenememişti. 3 Mart 1878"de Ayastefa- nos (Yeşilköy) Antlaşması ımzalandı. Banş hükümleri, öbürkoşullann yanı sıra, Osman- lı Imparatorluğu'nunRus_\a'v a l milyar400 milyon ruble savaş tazmınatı ödemesıni ön- görüyor, Ancak, Rus Çan'nın ınsafıyla(!) bu miktar 300 milyon rubleye ındırilıyor; ama Kars, Ardahan. Batum "karşıçıkılmaksızın'" Rusya'ya terk edıliyordu. Ayastefanos Antlaşması"nda çıkarlanna aykın hükümler gören Ingiltere'nin öncülü- ğündeki kimi Avrupa devletleri, Berhn Kong- resi için harekete geçtiler. Ardından da Ber- lin Antlaşması'nın (13 Temmuz 1878) imza- lanmasıyla Osmanlı topraklan Avrupa dev- letlerince paylaşılacak: imparatorluk bir da- ha asla toparlanamayacağı >enı bir sürece gırecektir... Ancak Atatürkün önderliğinde başlatılan yeniden dıriliş hareketiyle bu ağır koşullar aşı- lacaktır. 1917"de Rusya'da gerçekleşen Ekim Dev- rimi"yle bölge büyük bir devınim \ aşar. Le- nin,yeni Sovyet Hükümetı'nin yaşa\ abılme- si ıçın Rusya'nın sürdürdüğü savaşın bir an önce sona ermesinin gereklilığı konusunda Bolşevıklen ıkna eder. Böylece, Ruslann Kars'a yerleşmesiyle başlayan tam kırk yıllık işgal sona erecektir. Ancak. antlaşmayı tanımak ıstemeyen Tiflıs"te- ki "Seyim Hükümeti"ne bağlı Taşnak Erme- nilen ve Menşevık Gürcüler Kars'ı ateşe ve- rerek yağma, ırza dokunma ve katliam baş- latırlar. Kâzım Karabekir komutasmdaki Türk Ordusu da bu vahşete son vermek üze- re "ileri bir harekâtla" 25 Nisan 1918de Kars'ı. 30 Nisan'da da Kars, Ardahan ve Ba- tum'un (EKiye-i Selase' Üç Sancak) tümü- nü \ eniden anav atana kadar. Ancak. kısa bir süre sonra. Osmanlı Dev - letı, 30 Ekim 19187 de imzaladığı Mondros Ateşkesf ne göre Üç Sancak"ı boşaltmak zo- runda kalır. Bölge lngilız ve Ermeniler tara- fından işgal edilir. Türk birliklen ateşkes ko- şullan uyannca 1914sınınnıngerisineçekil- meye hazırlanır. Ama. öte yandan da, boşaltılacak toprak- lan hukuken sahipsiz bırakmamak ıçin bir gi- rişim başlatılır. Rus Dev rimi'nm yarattığı ha- vadan etkilenen ve çıkanlan afla geri dönen aydınlar. bölgenin verel sıvil önderleri Pi- roğlu Fahreddin Bey'ın başkanlığında bir ara\a gelerek Kars Islam Şûrası'nı (5 Kasım 19İ8)toplarlar. Şûra, Mondros Ateşkesı'nın ardından Ana- dolu'nun ılk yerel ve öncü nıtelikteki örgüt- lenmesıdir UlusaJ hükümetgibı çalışmayabaş- lar. Bölge halkını siyasal ıstenç (irade) birli- ği altında toplamaya yönelik olarak çe\Tede- ki sancaklarla ilışkı kurar. Temsilcilerinı Kars'ta yapılacak kurultaya I kongreye) davet eder. Gerçekleştinlen Birin- ci \e lkinci Kars Kurultaylarını, Ardahan Kurultay lan ızler. Sonunda, 17-18 Ocak 1919"da toplanan Büyük Kars Kurultayı'ylaGüneybatı Kafkas- ya Geçici Ulusal Hükümetı (Cenûb-ı Garbî Muvakkata-ı Milliyesı) kurulur. Cumhurbaş- kanlığına da Cihangirzade İbrahim Bey se- çılir. "Sosjaldemokratilkeleriyaşamageçir- me amacıvla kurulan hükümet". vekillen. vüksek askeri, mülkî \e adlî görevlıleri bız- zat seçer ve bir dev letin sahıp olacağı tüm or- gan ve öğelerle donanır. Büyük Kurultayın kabul ettiği 18 maddelik anayasası, günü- müz koşullannda bile çağdaş ve demokratik sayılabilecek bir niteliğe sahiptir. 27Martl919günü hükümetin adı "Demok- ratGüneybaüKafkasCumhuriyeti"'olur An- cak kısa bir süre sonra, îngilız askeri delege- sınınhilesıyle meclis basılırl 13 Nisan 1919) Cumhurbaşkanı İbrahim Cihangıroğlu 11 ar- kadaşıyla birlıkte tutuklanarak Malta'ya sü- rülür v e kukla bir hükümet kurdurularak Kars Ermenilere teslım edilir. AtatürkSöylev"de, bundan sonrasına iliş- kin şöyle diyecektir: "Biliyorsunuzki Mond- ros Ateşkes Antlaşması 'ndan beri Ermeniler, gerek Ermenistan içinde. gerek sınıra yakın yerierde Türkleri toptan öldürmekten hiç vazgeçmiyoriardı. 1920 yılı sonbahannda Er- menilerin yaptığı kötülükler dayanümaz bir kerte>egeklL Ermenilerüzerineyürümeyeka- rar verdik. 9 Haziran 1920'de doğu bölgesin- de geçici seferberiik ilan ettik. On Beşinci Ko- lordu komutanı Kâzım Karabekir Paşa'yı Doğu Cephesi Komutanı yaptık." "Ordu, 29 Eylülde Sankanuş'a girdi. 30 Eylülde Göle alındı. Ama kimi nedenle ve düşünceler do- layısıyla ordumuz 28 Ekim 1920'ye değin, bir ay, Sankamış-Laloğlu kesiminde kaJdı." "Bay - lar. savaş alanında verilecek buyruğu bekie- yen Doğu Ordumuz. 28 Ekim 1920 günü Kars üzerineyürümeye başladL Düşman karşı koy- maksızın Kars'ı bırakn. 30 Ekim'de ordu- muz Kars'a girdL 7 Kasım günü birtiklerimiz Arpaçay ı'na dek olan bölgeyi ve Gümrü'yü ele geçirdL"( 1) Rus. Ermenı ve lngilız ışgali altındakalan Kars'ın anav atana katılması Kurtuluş Sava- şı "nın çok önemli bir dönüm noktasıdır. ts- met Paşa. Kars utkusunun (zafennin) ardın- dan Kâzım Karabekir'e çektiği kutlama telg- rafında bunun önemini şöyle belırtir: "Şark harekâa bizi vedavanuzı ihya etâ (yeniden can- landırdıdiriltti). O kadar sıkılmış idik. o ka- dar daralmış idik ki. va/iyetin nefes alacak bir menfe/e ihtiyac-ı katîsi (kesin gereksinimi) vardı. AUah'ın inayetiyle (yardımıyia) bunu sen kemal-i muvaffakiy et (yetkin başan)ve in- tizam ile(düzenle) açün." (2) Atatürk devrimlennı özümsemişaydınlan- macı ve Cumhunyete yürekten bağlı "Do- ğu'nun bu uygar kentTnın anav atana katılı- şının 82. yıldönümü 30 Ekim 2002 günü tö- renlerle kutlandı. (1) Mustafa Kemal Atatürk, Sövlev. TDK Yay., Ankara 1974. C./I. s.360-361. 12) Kâzım Karabekir. lsnklal Harbimt, Merk Yavıncılık. htanbul 1988. s.862. Sicil No 04000^6717 0400039367 0400044687 0400045010 0410049990 0410051112 04100S3114 (»20007170 0440026777 0440040611 0440065057 0440057937 0440058997 0450006208 0450015143 0460043555 0470021243 0470027055 0470028748 0470032656 0480011633 0480052424 048O0664C2 0490034939 0490038608 0490043525 0490043793 0500006780 0500019753 0500045600 0510011510 0510016612 0520001979 0520005744 0520033807 0620041773 0520054958 0520059904 0530030415 0530036131 0530058217 0530060450 0530060848 0530061686 0540004740 0540012726 0540014876 0550021832 0550056835 0560020763 0580011809 0590034098 0590037627 0600044199 0610006183 0610021391 0610065117 0620015220 0520017053 0620037387 3620038451 0630012104 0630023818 065OO4O68S 0660003084 0670006567 3670030980 0670032796 0670035650 0670059862 067OOB4666 0670098357 0670106216 0670112039 0690006599 069OOO8653 0690016500 0690022306 068O026632 0680032190 0680064160 06SOO9026S 0680095544 0680106568 0680107907 0680109047 0S8O113931 0890024979 0690037489 0700030210 0700035983 0700049641 0710000922 07100*4335 0720005585 0720008073 0720030491 0720031756 0720032339 0720039457 İSTANBUL DEFTERDARLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ Adı Sovadı IHSAN AKTAŞ MEHMET MUSTAFA AKTAŞ CENNET AKTAŞ COŞKUN AKTAŞ TAS HALN AKTAŞ MOB VE INŞ TAHtTD ŞT1 MUKERREM AKTAŞ ZULKU' AKTAŞ MİKAİL AKTEL YAHYA AKYILOIZ EROOĞAN AKYOL PAŞA AKYILDI2 FEVZl AKYILD1Z AYHAN AKYOL RAMAZAN AKYOL ZEKERİYA AKYOC YUNUS AKYÜ2 ARIFEALACA BULENT ALACAKAPI CEVAT ALACAN ŞUKRU ALAÇAM ALİ ALAN HALIS ALAN DURSUN ALANKAYA KEMAL ALBAYRAK MCMET ALBAYRAK FATMA FIL1Z ALBAYRAK HASAN ALBAYRAK 0ZCAN ALBAYRAK CUMA AtBAYRAM HUSEYIN ALEMOAR FEHIM ALEMDAR SUAT ALEMOAR HALIM ALGAN YUSUF ALGANTEKİN MEHMET ALICIKLJBT OSMAN ALINCAK YAŞAR ALIBABA ALIÇ KARDEŞLER MO8ILYA OTOM G1DA ŞAN VE Tl LTD ŞTI CAFER ALKAN FIKRI ALKAN SIOOIK ALİCAN AB/OİN ALKAN HUSEYIN ALKAN KENAN ALKAN MUBECCEL ALKAN SELAHATTIN ALKAN ŞAHIN ALKAN ALİ NİHAT ALOĞLU TASFİYE HALİNOE ALP GOA INŞ OTOITH İMR PAZ LTO ŞTt NAİL ALPARSLAN MEHMET AU ALPTEKIN MEHMET ALTAŞ YADIGAR ALİ ALTAŞ DURSUN ALTAY HASAN ALTIN ŞERIF ALTIN ALT1AY GIDA TEKSTİL VE İNŞ SAN VE TIC LTD ŞTİ DURMUŞ ALTINDAL ALTINDAL KARDEŞLER MER IN ŞAN VE TIC LTD ŞTİ DURAN ALT1NEL SELAHATTİN ALTINOAŞ OSMAN ALTINKAYA ALİ ALTINOĞLU YUSÜF ALTINTAŞ FERIT ALTINTOP BEYZAVI ALTUN NİMET ALTUN 0"ER ALTUN SAMI ALTUN MEHMET ALTUNBOĞA NURIYE ALTUNKILIÇ SElMA ALTUN SINAN ALTUN BULENT ALTUN HEKMET ALTUNTAŞ KEMAL ALTUNTAŞ TURGUT ALTUNTAŞ HUSEYIN ALTURAN BEKİR ALUÇLU KADRİ ALVEROGLLJ ANADOLU GA2 LTD ŞTİ ANBARLI YAP' MLZ VE İNŞ LTD ŞT AMMAR YANG SÖN CİHAZ VE TEK SAN TIC LTD ŞTİ RASIM ALTUNTAŞ AYDIN ALVER HAYATI ALTUNTEPE MEMET ANADOL HUSEYIN ANIL TAS HAL ANKA OFSE* BASIMEVI SAN VE TIC A Ş HAM3İ APAYDIN R TURGUT APAYDIN EROL APAYDIN APEKS PAZ DIŞ TIC VE TEKS LTD ŞTİ ERHAN ARAL AHMET ARAPOGLU GUNAY ARAR RECEPARAS ' ö l i . SELAHATTİN ARAS ,', Al ' SIDKI ARAS , , ARAS TEKS VE 0OKUMA SAN TIC LTD ŞTİ Atışalanı Vergı Daıresı mukelleflerinden Gelir Vergisi, yadı ya da V.U.K.'nun Adresı S ÇIFTLIĞI OfiDCI C 192 S NO 22 BAKIRKOY TREISM555S NO 9 ATIŞALANI T REIS M 434 S NO 2 ESENLER FATİHM47S NO 17 ESENLER K BAYIR M DAĞYOLU C 709 S NO 21 ESENLER SÇIFTUĞI M 1 8 5 S N O 2 1 G 0 PAŞA H ALANI M HACIBAYRAM S NO 5 ESENLER H ALANI M GAZIEMİR S NO 12 ATIŞALANI İSMETPAŞA M 95 S NO 77/A G 0 PAŞA CUMHURİYET M AŞIKVEYSEL C NO 95 K ÇEKMECE Y SELİM M 5 S NO 10 ESENLER H ALANI M GOKÇE S NO 10.1 ESENLER ORUÇ REIS MH 603 SK NO 17(4 ESENLER S ÇIFTLIĞI M 3 S NO 9 G 0 PAŞA MENDERES M K K BEKİR C NO 23/1 ESENLER H ALANI M KOYIÇI C NO 40 ESENLER F ÇAKMAK M B/2« S NO 54 BAGCILAR MENOERES M K K BEKIR C NO 37 ESENLER FATIH MH 77 SK NO 82 ESENLER BİRÜK MH 830 SK NO 26/4 ESENLER BIRLİK MH MAHMUTBEY Cû NO ISSfl ESENLER K K BEKİR MH 2 CD NO 14 ESENLER 100YILMH ATATURKCD19 SK NO 7 BAGCILAR 100 YIL MH 57 SK NO 7/2 BAĞCİLAR K^r3Uyı^M^ 678 Sk No2CESENELR 100 YIL MH 57 SK NO 7/2 BAĞCİLAR FATIH MH 5 CO NO 44 ESENLER 5 GAZETECİLER SİT C 3 BLOK 7/2 1 LEVENT ORUÇ REIS MH 603 SK NO 2 ESENLER MENDERES MH 22SK NO 2/10 ESENLER MENDERES MH CİNÇİN DERE CD NO12 ESENLER KARABAYIR MH BAĞCİLAR CD NO 72 ESENLER K KARAaeKIR MH 9CD NO 21/3 ES6NLER CEVATPAŞAMH TFIKRETCO NO 46 BAYRAMPAŞA KL^UKAVASOfY» MH OZBEKLER SK NO İIC EM NONU 100Y1LMH PAZARSK NO 71/B BAGCILAR İSMETPAŞA MH ORDU CD NO 241 G 0 PAŞA 100 YIL MH 45 SK NO 1 BAGCILAR FATIH MH 5 CD 13 SK NO5 ESENLER HAVAALANI MH GUNDAY SK NO 24 ESENLER K PAŞA MH 2/1 SK NO 10 BAGCILAR KARABAYIR MH 675 SK NO66/1 ES6NLER K KARABEKİR MH 7 CD NO 26 ESENLER MENDERES MH 17 SK NO 10 ESENLER FATIH MH 5 CD 13 SK NO 5 ESENLER F ÇAKMAK MH 18 SK NO 12 ESENUR CEVATPAŞA MH K KARABEKIR CD NO 39 ATIŞALANI FEVZl ÇAKMAK MH DAĞYOLU CD NO 63/1 BAĞCİLAR ORUÇ REIS MH BARBAROS CD NO 14» ESENLER KARABAYIR MH 7 CD NO 40 ESENLER ZUHURATBABA W *1D KISIM B BLOK NO26 BAKMKOY K.K BEKİR MH 2 CD NO 33/6 ESENLER MENDERES MH 1 CD NO 4 ESENLER FATİHMH6CD NO 74 ESENLER T REİS MH 573 SK NO 3/1 ESENLER TREİSMH556SK NO 34/1 ESENLER İSMETPAŞA MH 128 SK NO 68 G O PAŞA F ÇAKMAK MH 5 SK NO 57 BAĞOLAR İSMETPAŞA MH 104 SKNO 14/1 G 0 PAŞA MENDERES MH 60 SK NO 22 ESENLER K. K BEKİR MH 1 CO NO 5 ESENLER KARA8AYIR MH SAKARYA CD NO 162 ESENLER HAVAALANI MH KÖYİÇI CD NO 52 ESENLER 100Y1L MH 6 SK NO 12 BAĞCİLAR MENDERES MH 21SK NO 10/1 ESENLER KEMER MH KEMER CO NO58/1 ESENLER F ÇAKMAK M 2/2 E NO 7 BAĞCİLAR MENDERES M 60 S NO 6 ESENLER 0 REIS M 578 S NO5 ESENLER 0 REIS M ALBAYRAK C NO 78 ESENLER T REIS M C TOPEL C NO 68 ATIŞALANI ' • K BAYIR M SAKARYA C NO 71 ESENLER 1O0YILM 17 S NO 10/2 BAĞCİLAR K BAYIR M SAKARYA C NO 18 ESENLER T REIS M 505 S NO 11 ESENLER SÇIFTLtĞlMEEDIRNEASFT NO 291/1 GOPAŞA 100 YIL M 39 S NO 28/1 BAĞCİLAR FATIH M FATIH C NO 2/1 ESENLER BIRLİK M 831 S NO 19/î ESENLER CEVATPAŞA M AMfRALSADIK C NO 29 ATIŞALANI F ÇAKMAK M KARADENİZ SAN SİT NO ' 1 BAĞCİLAR F ÇAKMAK M DAĞYOLU C NO119 BAĞCİLAR K KARABEKİR M 7 C NO 24/1 ESENLER S ÇlFTLtGt M E EDİRNE ASFT NO 1<5 G O PAŞA FATIH M 1 C NO 9 6SENLER BIRLİK M8/14 S NO 26 ESENLER T REIS M ÇENGEL C NO 44 ESENLER KK BEKİR K BC NO 8 ESENLER 100 YIL M MATBAACILAR SİT NO 38 BAĞCİLAR K BAYIR M MAHMUTBEY C NO 28 ESENLER F ÇAKMAK M 2 S NO 46 ESENLER K BAYIR M MAHMUTBEY C NO 7/3 ESENLER BIRLİK M 809 S NO2 ESENLER MENDERES M 7 S NO 11 -A ESENLER O REIS M TEPE C NO 2 ESENLER MENDERES M 31 S NO8 ESENLER KEMALPAŞA M 22 S NO 9 BAĞCİLAR FATIH M FATIH C NO 27 ESENLER HABIBLER M ÇINAR C NO 25 BAK RKÛY F ÇAKMAK MH 3 CO NO 43 BAĞCİLAR Gelır Stopaj Vergisi, Katma Değer Vergısı unvanları yazılı şahıslar ve kurumlar hakkında 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. nun hukmune Donemı 97.1-12 97/1-12 96/1-12 97/1-1296/11-1 97/2-4 5-7 8-10 97/1-12 97/5 94/1-12 95.1-12 95/1 94/11 12 95/1 97/2-4 5-7 96/1-12 97;1-12 96/1 2 3 97/1-12 96.12 96/1-12 96/1-12 96/11-01 97/2-4 96/1-12.96/1234 5 6 7 94/1-12 96/1-12,96/9 96/1-12 97/1-12 96.1-12 97/1-12 97/8-10 97(6 97/9 97/1-12 97/5-7 97/9 97/1-12 97)1-12 96/1-12 97<5-7 97/6 96/11-1 96/1-12 97'1-12 97/5-7 97/6 97/1-12 97/8-10 96/1-12 96/1-12 96/1-12.97/1-12 97/5-7 96/1-12 96/1-12 97/1-12 9611-1 97/2-4 97/5-7 97/7 96/1-12 96/11-1 97/1-12 97/M2 97/1M2 97/2-4 97/2-4 97/7 97/1-12 »7JB-10 . 87/1-12 97/1-12 96/1-12 97/8-10 96/1-12.97/1-12 97/5 97/2 96/1-12 96/1-12 97/1-12.96/' 1-1.97/2-4.97(5-7 »7/1-12 97/1-12 »7/1-12 981-12 9S/1-12 97/1-12 SB/1-12.87/2-4 5-7 1-3.97/1-12 96/1-12 97/1-12 87/1-12.97/2-4 97/1-12 »8/1-12.96/11-1 07/1-13 96/1-12 95/1-12 »7/2-4 8-10 96/1-12.96/12 97(5-7 8-10 97 1-12 97/1-12 97/2-4.5-7 B-10 9T2 4 6 7 8.9.11 96/1-12 96/1-12 97<1-12 97/3 97(1-12 96/12 97/156 7 96/1-12 97(1-12 96/11-1 2-4 5-7 8-10 96/12 97,7 96/1-12 97(1-12 96/1-12 97/1-12 96/11-1 2-4 5-7 9S/1-12 97/2-4 96/11-1 97/2-4 5-7.8-10 96/1-12.97'1 96/1-12 96/1-12.97/1-12.96/12 97,1.2 85/1-12 97/8-10 9&1-12 97/4 97/1-12 95/1-12 97/1-12 977 96/1-12 86/1-12 96/1-12 97 1-12 96/11-1 88/1-12 »7/1-12 97(5-7 8/10 97/2 10 96/1-12 97(1-12 97/2-4 96/11-1.97(2-4 96/1-12 Gotürü Ticarı Kazanç Vergısı, Gotürü VTuru GV GV GVGSTP GV GSTP GV GSTP KDV GSTP GV KDV GV.GSTP GV GV GZ GV GSTP KDV VZIYAICEZ USCZ GGV GGV GV GGV FP GGV GSTP KDV GGV.GSTP KDV GTK GKDV USULSÛZLU C GVFP STPJ KDV STPJ GVFP GGV GGV KDV GTK GKDV GZ STPJ GGV GGV STPJ KDV GV GGV..STPJ GV GV.GGV.STPJ KDV GGV B» GGV cv US.C STPJ STPJ KDV GTK GKDV FP GGV GTK GKDV FP FP. GGV GGV Takıo No 200210151(6303 200210151(6304 97)4284 98/1055 1056 98/1058 ' 200210151/6305 98/1080 1081 200210151(6306 6307 96/1083 200210151/6308 6309 98/1140 200210151/6310 97(4291 200210151/6311 200210151/6312 6313 »1143 1144 1145 1-46 1147 9»645.&46,647.»4«.200210151«314.6315 2OO210151'6316 200210151(6317 6318 2O0210151'6319 200210151(6320 97/4293 4788 2OO21O15K6321 200210161(6322 6323 6324 6325 200210161(6326 6327 200210161(6328 200210161/6329 97/6311 200210161/6330 6331 98/1162 97(6312 200210161(6332 200210161/6333.6334 200110161/6335 98/1179 97/4478 98/1182 200210161(6336 97/4301 9811163 200210161/6337 97/4302 96/1185 96/1186 200210161/6338 200210151/6338 200210161'5340 2O0210161'6341 98/815 96/1192 200210161'6342 6343 200210161 «344 97/1193 200210161(8345 98/1196 200210161/8346 20O210161<5347 USLUKC GTK.GKDVFPVZJYA 200210161 (6348 6349 STPJ KDV GGV GV FP GV FPGGV.STPJ GGV 6OV VJtVA GGV DV usc STPJUSC GGV GTK.GKDV GGV. STPJ VZIYA GGV STPJ GTK GV V ZİYAI CZ GSTP GVKDV GSTP GTK GV GSTP KOV GV GVKDV GV KDV GV GSTP KDV GV GVGSTP DV GSTP GSTP KV KDV GVUSCZ GV GSTP us.cz. GSTP GV GSTP GV GTK GTK GSTP US CZ GV GV GSTP GV GV GSTP KDV GVGSTP USCZ STPJ FP DV 99/909 88/1207 97/4309 »7/4310 98/1217 1218 200210161/8350 200210161/8351 200210161(6352 200210161(8353 200210171/6354 98/1221 »9(911 98/1222.98/1225 87/4530 200210171/6355 98/1230 96/1231 98/1234 200210171(6356 200210171/6357 97/4546 200210171(6358 98/1244 200210171 S35S 200210171(6360 5361 98/1248 1249 200210171/6362 98/1254 1255 1256.1257 97/4318 97/4319 99ı919 97/8510 200210171/8363 6364 6365 96/1264 1265 1268 97/6326 99ıî80 97/4320 200210»? 1/6386 6367 6368 97(4583 200210*71/6369 S8.1282 1283 97/4323 98/1286 97/4324 200210171/6370,6371 6372 200210171(6373 200210171/6374 200210171/6375 200210171(6376 6377 200210171(6378 200210171/6379 200210171/6380 200210171/6381 6382 200210171/6383 200210181 6384.6385 200210181)6386 97/8329 200210181/6387 98/1304 1305 97/1020 97(8420 200210181(6427 97(1024 96,1308 Katma Değer Vergisi. Kurumlar Vergisi yonunden borçlu olup yukarıda adı, so- göre duzenlenen Ödeme Emırlerı bılınen adreslerınde bulunamamalarından dolayı tebliğ edilemedığınden 213 sayılı 103-106. maddeleri hükumlerine göre ilgiülerin ılan tanhınden başlayarak 1 ay içinde Vergi Daıresı'ne bızzat müracaatları veya taahhütlu mektup ya da telgrafla açık adreslennı bıldırmeleri halınde kendıleri- ne süre kayıtlı tebhgat yapılacağı, 1 ay hitamında müracaat etmeyenler ve adreslerını bıldiımeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarıhınden 1 ay sonra tebliğ yapılmış sayılacağı tebiiğ olunur. Basın: 69435 PENCERE Ofke ile Kalkan Zararla Oturur... Valery Giscard d'Estaing (eski Fransız Cum- hurbaşkanı bugünkü Avrupa Konvansiyonu Başka- nı) Le Monde gazetesıne bir demeç patlattı: "- Türkıye girerse AB'nın sonu olur." Ekledi: "- Türkıye, Avrupa ülkesi değil; Türkiye nüfusu- nun yüzde 95 7 ve başkenti A vrupa 'nın dışında..." Içerde kızılca kıyamet koptu, Giscard'a hep bir- likte öfkelenip ağzının payını verdik... Ancak bu yoldakı bütün gürültü patırtı süresinde bir gerçeğin de altı çizildi... Neydi o: "- d'Estaing bu görüşünde yalnız değildir." • Arkadaşımız Özgen Acar dünkü 'Kavşak' köşe- sine bir eskı yazısını aktarmış; dört yıl önce bu işin içyüzünü nasıl vurguladığını özetlıyor. Kimi tümcelerini aktarıyorum: "1)AB'dekiüye ülkelerAvrupa Pariamentosu'nda nüfuslanyla orantılı temsil edilir. Türkiye AB'ye gir- diğinde, Parlamento 'da Almanya 'nın ardında Ingil- tere 'nin önünde ikinci büyük grup olacaktır. 2) AB karargâhında görevler yine nüfus oranına göre paylaşılıyor; Türkiye yürütmenin de ikıncı bü- yük gücü olacaktır 3) Zengin üyelerin AB bütçesıne aktardığı fonlar, az gelihi ülkeler arasında belırli oranlarda dağıtılır. (...) Yunanistan, Portekizgibi ülkelenn (Türkiye ör- güte girerse) aldıklan paylar azalacaktır." özgen Acar bu sıralamadan sonra diyor ki: "3 Kasım seçim sonuçlan AB 'de Türkler geliyor!' çanlarım yeniden çaldırmaya başlamıştır. d'Estaing 'Haçlı Seferterinı' eşek sırtında başlatan papaz gi- bı demeçleriyle resmen bu yolu açmış olmuyor mu?" • Arkadaşımız Ali Sirmen de dünkü yazısında bu konuya deginerek uyanyor: "Avrupa kapısını sonuna kadarzorlamalıyız. Tür- kiye'nin AB üyelıği son tahlilde yararlıdır." Ve ekliyor: Ama "Türkiye Avrupa'dan başka seçeneği ol- mayan bir politika izleyemez: bu bir ülkenin kendi- sini seçeneksizlikle karşı karşıya bırakması demek- tir. Ne yazık ki bugün bu yanlışın içinde yüzüyoruz." • Türkiye'den Avrupa'ya bakarken sankı dünyada 20'nci yüzyıl ortasından bu yana hiçbir şey değiş- memiş gibı davranıyoruz. Oysa çok büyük olaylar yaşandı... 1991 'de Sovyetler çöktü... Doğu-Batı ikilemi yıkıldı... 'Soğuk Savaş' doneminde Türkiye, Avrupa için vazgeçılemez bir önem taşıyordu... 'Avrupa Konseyi' ve 'NATO'nun çok önemli bir üyesıydik; o zaman ne Giscard d'Estaing ne de başkası böyle konuşmaya cüret edebilirdi; "Komü- nizme karşı ucuzasker ve ileri karakol" işlevini üst- lenmiştik: Avrupa -ve de Yunanistan- için bambaş- ka bir anlam taşıyorduk. • Peki, bugün Kıbrıs'ı tümüyle kendine katıp Tür- kiye'yi dışlamak Avrupa'nın ışine gelmez mı?.. Hem de nasıl gelir!.. NATO'yu sollayan AGSP (Avrupa Güvenlik ve Sa- vunma Politikası) AB'de boş yere ıcat edılmedi ya!.. Giscard d'Estaing boşuna konuşmuyor; öfkele- nip tepki göstereceğimize, dılinin altından baklayı çıkaran adamın ne dedığinı anlamaya çalışalım. Cumhuriyet ; K. ı t a p I a r ı Türkan Saylan CUMHURlYET'ÎN BlREYl OLMAK 3.BASKI Cumhunyet'ın kendısıne yükledığı sonımlulugun bılıncı içinde, aklını ve yüreğını kullanabılen. hem çevTesındc hem dunyada olan, oluşan olaylan kendine özgü duvarhlığı içinde sûreklı sorguia>an Türkan Saylan'ın ılk kıtabı Cumhur+fel Çag Pazarlama A Ş Türkocağı Cad No-39'41 (it k l ü b ü < ? 4 3 3 4 » C g a i o ^ l u - I t b u I T e l ( 0 2 1 2 ) 5 1 4 01 % { ^ \ Al-Afr*^IK SOK\Ğ! 1 BiR I IMAN MIYDI? sJHBB k "Kendı kentımjze gıdemıyorduk. Ilk m gençU-ğımız ardjLmızı bırakmayan B o kentten bıze gulumsuyordu. M Denii'ın yaşamoykusu o kentın ve K bır kuşagın vaşamınuı oykusudur. • Yıllarla kendı kentınuze duşlerıyle B dokunmaya çalışmış bır Vıtik kuşak1 B yazarının oykusu. Bu oykuyu B dınlemek mutlulukrur. Istanbul'a B dokunan her yureğın duyduğu • mutluİugun oykusu." M Demir Özlü TÜM KîTAPÇILARDA 2OO3 KÜLTÜR AJANDASI çuktı Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'ndan satın alabilirsiniz. SraselvHer Cad. 48/1 Takstm-istanM Tel: (0-212) 252 63 14-15
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog