Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

IKASM 2002 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA 17 Elektrofflk posta: denfzsom#cumhunyetC0m,tr - Tayyip, ipleri geriyormuş... "toe un sermektendir!" Tesettür . Kafa ve govdelerınden yapışık olarak dogan Tahranlı ıkız kız kardeşler Lale ve Ladan Bıjanı, onumuzdeki gunlerde Sıngapur'da amelıyat olarak bırbırlerınden ayrılacak 27 yaşındaki yapışık ıkızler, gunluk yaşamda çektıklen sıkıntıları anlatırken kuçuk bır ayrıntıdan daha söz edıyor: Biriıkte turban takma zorunluluğu! Yapışık ikizlerin amelıyatı Iran'da televızyondan canlı olarak yayımlanacak. Ancak amelıyat sırasında kız kardeşlerın tesettür durumunun nasıl korunacağı bılınmıyor! Zorla başbakan Recep Tayyip Erdoğan kaçıyor adamın bın de arkadan hızla kovalı- yormuş - Kım bu? dıye sor- muşlar Erdoğan, kaçarayak - Denız Baykal, demış - Ne ıstıyor senden? - Zorla benı başbakan yapmak ıstıyor' Can Ozan A dalet ve Kalkınma Partısın tek başına ıktı- dara geldı, Cumhurıyet Halk Partısı de ana- sıyla yavrusuyla Meclıs'tekı tek muhalefet 1 partısı oldu Halkın çoğunluğu ıse Meclıs dışında kaldı Hem ıktıdar hem muhalefet bu gerçe- gın farkında her ıkı taraftan da Meclıs dışında kalan çoğunluğun temsılcısı olacaklan yolunda açıklama- lar yapılıyor iktıdarın kendıne muhalefetı olamayaca- ğına gore gerıye bır tek CHP kalıyor ve fakat henuz muhalefetını goremedık 68'lıler Bırlığı yurutme kuru- lu adına Gokalp Eren'ın açıklaması belkı muhalefet- tekılere muhalefetın nasıl yapılacağını oğretır "Dışa bağımlı guçlerın bırtertıbıyle sıyasal krızesu- ruklenen ulkemızde erken seçıme gıdıldı Sandıktan, medyanın parlattığı partıler çıktı Bu partılerden AKP, cumhunyetı ıçıne sındırememış olan Islamcı bır par- tıdır Dahası, cumhunyet savcılannın bu partı sorum- luları hakkında duzenledıklen onlarca yolsuzluk dos- yası mahkemelerde, partı hakkında açılan kapatma Muhalefet davası Anayasa Mahkemesır n onundedır Ötekı partı ıse cumhurıyetı kuran orgutie ve değerlerle tum ılışkılerını kopartmış, halktan uzaklaşmış, bırlMFtah- sıldarının denetımıne gırmıştır Dıştan ve ozellıkle ABD'dea gelen telkınlere çok açıkolan Meclıs'tekı ıkı partınıa Irak'a Amenkan mu- dahalesı ve Kıbns sorunu gıbı -«rtık sorunlarda, Tur- kıye'nın çıkarlarını esas alan bır polıtıka ızlemelerı mumkun değıldır Her ıkı partr n daha ıktıdara gel- meden, dış angajmanlar ıçıne 3 xiığı anlaşılmaktadır Her ıkı partı, IMF'cı polıtıkalai surdurecegını ılan et- mıştır Bu son yıllarda tyıce yxsullaşan halkın, da- ha da yoksullaşması anlamın^ gelmektedır Bu du- rumda, her ıkı partının maskesnın kısa surede duş- mesı kaçınılmazdır Bolgeyı hedef alan, Irak'ı bolmeye çahşan, tum dunyada başta Musluman halklar olmak uzere bu- tun halklara karşı çeşıtlı tertıpler peşınde koşan ABD nın AKP ye destek olması, AKP lıderlığının bu- na çanak tutması, tarıhın bır cılvesıdır Bıze duşen, ulkemızın bağımsızlığına sahıp çık- mak, Irak'ın toprak butunluğunu ve bolge halklannın bırlığını savunmak, bolgedekı Amenkan emellerıne karşı çıkmaktır Dune kadar AB'ye yaranmak ıçın kı- lıktan kılığa gırenler, bırkaç hafta ıçınde çıplak gerçek- lerle karşı karşıya geleceklerdır Turkıye'yı Avrupa ka- pısına bağlayanlar, halkın ofkesı karşısında ne yapa- caklannı şaşıracaklardır Bızler, laık-demokratık cum- hurıyetı sokakta bulmadık Atalarımızın kan dokerek kurduklan bu cumhurıyetı her turlu gerıcı, çağdışı emele karşı korumak, başta gelen yurttaşlık gorevı- mızdır Muhtaç olduğumuz kudret, devnmcı geleneklerı- mızde mevcuttur" SESSlZSEDASIZ(f) "üksek Yenhm Hath ertırvcutku a yahoo com Bır partının takıyve yapıp >apmadığını nasıl anlarsınız9 Aydınlığa tuttuğumuzda turbana kapanı>orsa' Müslüman demokrat olunabilir mi? ibrahım Toker'ın ozellıkle sıyaset bx ı-ncılere bır sorusu var ' Hınstıyan demokrat gıbı Musluman demokrat da olunabilir mı, olunamaz rr ? Sıyaset bılımcıler bu soruya yanıt ve- n-»en İbrahım Toker'ın bazı saptama- lannıdadıkkatealmalı "Hınstıyan etıketlı sıyası partılere en tıpK ornekler arasında (bıze çok yakın o cuğu ıçın) Almanya'nın Hınstıyan De- rrokrat Partısı (CDU) ve Hınstıyan Sos- ya Partısı (CSU) yer alır Allah aşkına sc*1eyın Sız bu partılenn genel başkan ya da mılletvekıllennın, bızım Muslu- rra." demokratlanmızın (ve 1950'ler- d<m bu yana onların ağababalarının) kcTumalarıyla kurmaylarıyla, devşır- rre ekıplenyle bındırme bııiıklenyle, 'a •9 şakşakçılanyla o an bulundukları yere en yakın camıde Cuma namazına arz- ı endam edıp pıyasa yaptıklan gıbı, Ba- tı dunyasındakı Hınstıyan demokrat etıketlı herhangı bır partı lıder ya da mensuplarının takım takla- vatıyla herhangı bır kılısedekı' Pazar ayınıne katıldıklarını gor- dunuz mu, duydunuz mu, ya da boyle bır şey var ıdıyse bıle bunun medyada haber olduğuna tanık oldu- nuz mu'' Bızım demokratlanmız(lutfen dıkkat sıyasetçılerımız demıyorum') camıden, Cuma namazlarından, ıftar yemeklerınden, Hac zıyaretlennden, umrelerden, kandıl gunlerınden ne- den vazgeçemıyorlar'? Neden tum bunları, onlara ınananlara bırakma- makta dırenıyorlar 7 " ÇED KÖŞESİ OKTAY EKİNCt Geleceğin Tarihçilerine 'Gaflet ve Dalalet'in Özeti... Gelecek kuşaklann sadece su- vunu, \eşılını değıl "tarihçfleri- ni" de duşunmek gerekıyor Çunku, oylann 1'3'uyle TB- MM'nın 2/3'une oturmaya "de- mokrasi" dememızı anlamaya- caklar 18 partıden 16'sının aldı- ğı yandan fazla oyun çope atılma- sını "çok partili demokratik sis- tem" sanmamıza da hayret ede- cekler Hele, bın yıllann uy garlık bırı- kunlenyle bılım ve aydınlanma- yı Avrupa'dan çok once ınsanlı- ğa armağan etmış, tum İslam coğrafjasmda laık Cumhun>etı de ılk \ e tek gerçekleşnren "Ana- dohı halkmın", 2000'lenn başla- nnda boylesı bır lculrurel dennlı- ğın tersını sımgele\en bır "ittifa- ka" oy yağdırmasına ıse şaşınp kalacaklar Olan bıtenı kavrayabıl- melen ıçın geleceğin tanh- çılenne acaba nasıl yar- dımcı olabıhnz 17 Med\anın "dalka- \nkluk rekornnu" kırdığı şu gunlerde "a^dınlanmaala- nn" gorevı daha da artıyor Bunun bılıncı ıçındekıgazetemı- zınlOKasım2002 tanhlıbaş>azısın- daıse"Cumhuri- \et \e demokrasi karşıtianııa veri- len oylann" so- rumlulan şoyle ozetlenıyor "Laik kesim- de shaset yapan politikacılann gaflet ve daİalet içinde çıkar \an- şmm anaforuna surüklenmeleri ülke>i derinden sarsan bır laıklik hnnahmına süruklemiştir_" Işte bu buyuk "gaflet ve dala- let"ın orneklere dayalı bır ozetı Yağma ekfldi, şeriat biçiML. Bır vaşmdakı AKP'nın \-uzde 34luk oy oranı "dincılikle kol ko- la giren Hberallerin 50 jTJhk" uru- nudur 1950'lerden ben arsa spekulas- \onu \ e emlak rantıy la destekle- nen bır tuketım ekonomısının *i- mar talanı orgûdenmesıni" 1980'lerle biriıkte ele geçıren şe- nat, bu olanağı sadece ış çevrele- rme değıl, "tûm halka" açtı Lıberaller ıse sajısız "imar af- lanyia'' bunu beslerken oraeğın u kaçakcamilerin n bıleadetabı- rer "arazi yağması kalesT olma- suıa da > ıllarca goz >r umdular Sonunda devletın "kadrolu i- mam" bıle atadığı bu hukuk dışı sı>asal kalelenn mınarelenne bu" şıırde "sûngü" denılmesınden oturu>asalaranımsanınca enge- nış ozgurluğu "inıar talanmda" tanı>anlar bunu en genış sağla- >anlann "fikir ozgurluğunu" de Coğu Ataturk resmi ve ba>nrakla kafeslediler~ o>lan>la destekledıler "Laikliği yıpratan" vurgunlara gelınce Omeğın Gökkafes'len koru- mak ıçuı "üçeanırlan''nı bıle de- ğıştırenler, ''Cmnhariyetnı bek- aaviz" dıye dıye bunu yaptüar Hatta, yıne laık şapkalany la ^ûst düzev devlet kTirulİannı" bıle rant kulesıne oturttular \ e asansorde goklere çıkarken seçımde barajın dıbını bo> ladılar AKP'nın lıden ıse aynı yapının sahıplenyle de goruşmesıne rağ- men partı programında "kente karşı suçlar önlenecek" dıyerek her bayTamda uzerıne Atatürk resmı asılan "imtrvazh gökdete- ne" tepkının de ovlarını aldı Benzer şekılde, Izmıt Korfe- zı'ndekı SEKA fıdanlığuıı Ford fabnkasına bedava veren AB'd laikler" ıle Çanka^'a'nm bahçesi- nide açanm" dıyenle- nn "Ezan snsmaz, bayrak inmez" slo- ganlı sıyasal mırasçı- lan da barajın altında kaldılar "Ormanlan'' paralı unn ersıtelere peşkeş çekenlen ıse bu tutum- lartnı hep goklere çı- kartan "medvalan'" bı- le kurtaramadı Tala- na *dur" dıyen >argı kararlannı bıle eleştı- ren medyacılar, or- manlan ışgal eden \ andaşlanna goz yumarken aynı unı- versıteye karşı çıkan Erdoğan'la şımdı kol kolalar Ruhsatsız temel atma torenle- nnın sı> asal kahramanlan ıse ba- rajın altından seslenerek yıne a\ - nı \ağma> 1 eleştıren "shil topin- mun" arasma doneceklennı soy- luyorlar1 Yıllardır bu tur tutumlan hep "çağdaş uygarhk" adına surdu- ren "laik talancılann" şımdı AKP'\edonup "ekonomipoüti- kalan değiştinneyiıı'' gıbı oğûtler \ ermelenne ustelık bunlan "•Cumhurhet rejimi" adına so>- lemelerıne de artık '^es" demek gerekmı>ormu? 'Rant ekonomisi ortakhğL- Recep Tayyip Erdoğan ın se- çım me\ danlanndakı "SİT uygu- lamasını halledeceğız" sozlenıse "rant ekonomisiTI nın lıberalı de dıncıvı de yağmacılıkta "ortak" kıldığının son kanıtı tşte bu "kiri" talan kazançla- rından "pay" alınarak "sokuhık" yapılmasindan vazgeçılebıldığı zaman sadece gelecektekı tanh- çılenn değıl toplumun da güven du> duğu bır '4 aydmlatman nın on- derlığı "hak edilmiş" olacak oekıncıy cumhurtyet.com.tr. KİM KİME DUM DUMA BEHÎÇAK behıcak(a turk.net Ç Î Z G t L Î K ÜCİW/t MASARACI HARBl SEMIHPOROY semihporoy(dyahoo.com TARİHTE BUGÜN HVMTAZ ARIKA\ 13 Kosım PAMUK YÜKLÛ KÜTAHYA SİLEBİ BATW AOLI ŞfL£PL£ KUZer P£NıZl 'NO£ ÇAGP/ŞAgAK &4rM/f77 TÜRK GEMlSl, 8ELÇIIC4 'NW Afi/VEIZS LiMAA/IAI&AK AUMĞr PAMUK KJJKJU A ' YOL AL/&C£N Ş'DOETC? 3//? ÇAGHU* >LE YAfiALAN/IM KC/r-**»* GEM&t, UIZJ-A PUBSJMUH ÇOK KEMAL OUUB, MueETT£8/)T74 EMSf VEettfÇr'- ÇO4C .-?5: UifiJ ŞiLESI T&ZKE0Z*.' LEMlÇT/. DÖKTYOL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1998 729 Davacı Hazıne vekilı tarafından da\alılar Emıne A»eş ve muştereklen ale\hıne açılan tapu ıptalı ve tescıl davasının yapılan duruşma- lan sonunda Mahkememızın 20 12 2000 tanh \e 111$ 7 29 Esas, 2000 5^9 karar savılı karan ıle davanın kabulu ıle Dortyol ılçesı Ozerlı Mahallesı nde kaın 158 ada 2 parbel ıle 1^9 aJa 13 Nolu parsellenn davalılar adına olan tapu kaydının ıptalı ıle davacı Hazıne adına tapuva tescılıne karar venlmıiîtır tsımlen >azılıda\alılara mahkememız karan ılanen teblığ olunur Da\alılar 1 <\dm Ateş Mımar Sınan Vfh Cevız v kıiıjuNo 13 KınkhaaHatav 2 Zehra Ateş- avnı adres 3 A»e Ateş- aynı adres 4 Nursel Apaydm-Suleymanıve Mah S Sok No r. tskenderun s Suhe>la'Vpaydın aynı adres 6 Emıne Ateş- Yıldınm Mah Yıldınm Sok No 3: Belen-lskenderun Hatav Basin 69030 PANO DENİZ KAVUKÇUOĞLU Fadıl Akgündüz Meselesi Basınımızın değerfı kalemlerının son gunlerde gıderek artan bıryoğunlukta Sıırt bağımsız mıllet- vekılı Fadıl Akgündüz'un uzerıne gıtmelennı doğ- rusu anlamakta guçluk çekıyorum Bınlerce Sıırt- lının "sevgı" ve "ozlemle bağırlanna bastıklan bu ış adamını benzerlerınden "farklı" kılan "şey"ın ne olduğunu bır turlu çozemıyorum Şımşeklerı uze- nne çekmesının nedenı yurtdışında olduğu sıralar- da hakkında çıkartılmış olan o kırmızı "Interpol bultenı" mı acaba, dıye soruyorum kendıme Ama onun Ataturk Havalımanı'na ayak bastığı andan ıtı- baren ekranlara yansıyan televızyon goruntulennı anımsayınca bunu duşunmek bıle bana gulunç gelıyor şımdı Fadıl Akgunduz'un sıradan bır adam olmadığı- nı bılıyorum Yoksa sız, bınlerce kılometre uzak- takı bır kentın alanınatoplanmış ınsanlara cep te- lefonu aracılığıyla uydu uzennden seçım propa- gandası yapan, ustelık bu propagandasında ınan- dıncı olup kendısını dınleyen ınsanlann ve onların yakınlarının oylannı alarak parlamentoya gırmeyı başarabılen ıkıncı bır adam tanıyor musunuz yer- yuzunde9 Boyle bır adamın karşısında Interpol bultenlennın en kırmızısının bıle hıçbır hukmu kal- mıyor, kalamıyor doğal olarak Unlu Jet-Pa kuruluşunun bu acar patronunun Fı- at-Tofaş bayısı olduğu o gorkemlı yukselış yıllan- nı anımsıyor musunuz7 Tam anlamıyla bır "tıcan deha" ıdı Fıat- Tofaş ın pazara surmeyı planla- dığı, buyuk kampanyalar hazırladığı, onca paralar doktuğu yenı bır modelın aynısından bınlercesını kımseye sezdırmeden Polonya'dan ıthal edıp sat- mayı kım akıl edebılırdı kı ondan başka^ Fıat- To- faş'la arası bozulmuş, ama çok da buyuk paralar kazanmıştı bu ışten Kendı otomobıl fabnkasını kurup, "buyuk sanayıcı" olmayı da o gunlerde koy- muştu kafasına Konut ışıne de o gunlerde gırmış- tı Toprağın, kumun, çımentonun, demınn 1 'e 10 getırdığı o guzel gunlerde Jet-Pa konutlarının anahtar teslımı torenını kaç televızyon kanalı bır- den "naklen" yayımlamıştı'? Beş mı, altı mı'? Kım bılır ne buyuk paralar odenmıştı o kanallara? Fakat herhalde "ufak bır hesap hatası" sonucun- da tutmamıştı o otomobıl fabnkası ışı Avrupa'da- kı ışçılerden toplanan paralann faızlerı genye don- meyınce ışler kanşmış, hakkında "dolandıncılık" kovuşturmaları başlamıştı • • • Turkıye Fadıl Akgunduz gıbı çok sayıda cın fikır- lı, ustun zekâlı, buyuk ış adamları yetıştıren bır ul- keydı Belkı de bu nedenle kendımızı bıldık bılelı soyuluyor, dolandınlıyor, hep kaybedıyorduk Pekı, ama "Daba fazla faız venrım 1 " dıyerek yuz bınlerce vatandaşın parasını cukkalayan bankacı- lardan bankalannın ıçını boşaltan hortumcular- dan, devletı soyan "hayalıcıler"öen Fadıl Akgun- duz'un ne farkı vardı da boyle uzerıne gıdılıyordu onun^ O cukkacı, hortumcu bankacılar, o hayalı- cı ış adamları ortada ozgurce dolaşırken neden ıl- le de Fadıl Akgunduz "ıçerı gırsın" ıstıyordu ınsan- lar^ Yoksa Turkıye Buyuk Mıllet Meclısı'ne gırmış olması mıydı onu "farklı" kılan şey 7 Ama aynı Mec- lıs'e çeşıtlı yolsuzluk savlanyla haklarında sovuş- turma açılmış başka mılletvekıllerı de gırmıştı Eğer bu yenı mılletvekıllerıne "yargı karanyla suç sabıt gorulene kadar sanık masumdur" ılkesıyle yakla- şılıyorsa bu yaklaşım Fadıl Akgunduz'den nıçın esıngenıyordu 7 Başkalarının yolsuzlukları, suçları goz ardı edılsın dıye seçılmış bır "gunah keçısı" mıydı o yoksa 7 Cumhurıyet Halk Partısı'nın, "Fadıl Akgunduz TBMM salonuna gırınce bız dışan çıkalımi" dıyen kımı mılletvekıllennı de anlamak kolay değıldı Eğer onlann duyariılıklannı harekete geçıren şey Fadıl Akgunduz'un "şaıbelı" konumu ıse ve onlar aynı zamanda soylendığı gıbı "kışıye ozel hukuk" an- layışına karşı ıseler o halde aynı duyarlılığı hakla- nnda yolsuzluk savları bulunan AK Partı mılletve- kıllerıne ılışkın olarak nıçın gostermıyoriardı 7 Bın- nın kamunun, oburunun ıse vatandaşın parasını goturmekle suçlanıyor olması herhalde boyle bır ayrımın gerekçesı olmamalıydı Kısacası ben pek anlayamıyorum bu Fadıl Ak- gunduz meselesını Eğer sız anlayabılıyorsanız, o zaman ne mutlu sıze.. e-posta:dkavukcuogluw superonline.com Faks:0212-723 84 97 B Ü L M A C A SEDATYAŞÂYAN S0LD4N S\Ğ V 1/ Ehnde olanla yetı- nen, doygun 2/ Denyle 3 kaplı bır çeşıt 4 Eskımo kayı- _ ğı Kanşık ° renkh 3/ 6 Dunya ışlen- 7 nı hoş goren. g kalenderkım- se Turlu bıt- 9 kılenn yaprak ve ka- buklarıyla kokulan- dınlmış acımtırak bır ıçkı 4/ Satrançta bır taş Kuyrukso- . kumu kemığı Ne- odım elementının sımgesı 5/ Bır goz rengı Zavıye 6/ Uzennde olu yıka- nankere\et 7/Hatay ılınde bır ırmak Uzak 8/Balmumu gorunumun- de doğal hıdrokarbur 9/ Bır ışletmenın anı batı- şı Çembenn çe\Tesının çapına oranını gosteren sayı YUKAMDAN AŞAĞIYA: 1/ Değerlı taşlarla suslenmış olan 2/ Afrıka'nın guney ucundakı burnun adı Atlas Okyanu- su'ndaPortekız'eaıttakımada 3/Mezar Vucut- takı AJDS vırusunu saptamakta kullanılan test 4/ Çıçeklen beyaz ya da mor renkte, meyvelen dı- kenlı bır bıtkı Ilkel bır sılah 5/Bırrenk "Ma- \Tçanakta—/ Peynırh pıde getırdıler Istanbul'da- yım sankı" (îvâzım Hıkrnet) 6/ Bır haber ajansı- nın sımgesı Yunan mıtolojısuıde savaş tannsı 7/Şohret Kıraya\enlerekgelırgetırenmulk 8/ Beddua Lygun, tıpatıp gelen 9/ Bırının ardın- dan gelıp onun yenne geçen kımse Boru sesı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog