Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

l 3 KASIM 2002 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA KULTUR kultur(g cumhuriyet.com.tr 15 ALLEGRO EVİN İLYASOĞLU Ertüngealp'e Atina'da birincilikGeçen hafta bir yandan secim so- nııçlan konuşuldu öte yandan Hül- yst Avşar'ın boşanma haberi ka- rrauoyunu yakından ılgilendirdi. Grazetelerin her sayfasında manşet ha-berlerdi bunlar. Bu arada sınır ötemızde kazanılmış bir ödülden ancak bir ıki yerde sessizce söz e- dildı: Genç orİcestra şefimız Alpas- lan Ertüngealp. Atina'da'llusla- rarası Dimitri Mitropoulcs Şef- lik Yanşması'nda iki yüz beş baş- vuru arasında birinciliği elde etme- yi başarmıştı. Bu yanşma, 1964'ten beriher üç yılda bir düzenleniyor. Ve sugün nice ünlü orkestra şefinin özjeçmi- şinde yer ahyor. 1960"ta La Scala Tiyatrosu'ndaMahler'in3. Senfo- nisini çalışhrdığı sıradabirkalpkri- ziyle ölen Yunanlı şef Mitropo- ulos'un anısına oluşturulmuş. Dünyanın en önemli şeflik yanş- malanndan bırisi olarak kabul edi- liyor. Bu yıl başkanlığını Fudolf Barshai'ın yaptığı jüride çeşıtli sa- nat merkezlerinden müzik o:orite- leri yer almış. Yunan basınından övgii Halka açık bir konserle sımulan final gecesinde Ertüngealp'Ie bır- likte Avusruralya'dan Kynan Johns ve Amerika Birleşik Devletleri'n- den Mikhail Agrest dinlenmış. Bu konserde Ertüngealp, Brahım" ın 3. Senfonisinden iki bölüm ve Lutos- lawskinin Senfonik Çeşıtlemele- ri'ni yönetmiş. Yunan basınında ge- niş yer bulan yanşma sonuçlmnda kendisinden büyük övgülerle söz edilmekte. Birincilik olarak parasal ödülün yanı sıra Viyana Konzerthaus gibi ünlü konser salonlannda konserler verecek ve 2004 Olimpiyatlan çer- çevesinde gerçekleşecek olan Kül- tür Olimpiyatlan'nın açıhş konse- rini yönetecek. Bu yanşmalarda derece alanlann elde ettiği en önemli şey konser ajanlanyla tanıştmlmak. BLndan sonra Ertüngealp'e dünyanın bir- çok ünlü orkestrası ve plak şirketi- nin kapılan açılacak. Alpaslan Er- tüngealp (1969) Alman Lisesi ni ve 960'ta yaşamını yitiren Yunanlı şef Mitropoulos'un anısına Atina'da düzenlenen ve dünyanın en önemli şeflik yanşmalanndan birisi olarak kabul edilen "Uluslararası Dimitri Mitropoulos Şeflik Yanşması"nda genç orkestra şefimiz Alpaslan Ertüngealp birinciliğe layık görüldü. Sanatçı para ödülünün yanı sıra Viyana Konzerthaus gibi ünlü salonlarda konserler verecek ve 2004 Olimpiyatları çerçevesinde gerçekleşecek olan Kültür Olimpiyatlan 'nın açılış konserini yönetecek. îstanbul Belediye Konservatuva- n'nda Özen Veziroğlu'nun sınıfı- nı birincilikle bitirmiş, 1993'teMa- caristan'daki Franz Liszt Müzik Akademisi'nin piyano bölümün- den, 1999 yılında da şeflik bölü- münden mezun olmuştu. Andreas Schiff, Tantas Vasary, Jenö Jando, György Kurtag, Pe- ter Frankl. gibi büyük ustalarla ça- hşma fırsatı buldu ve bürün bu de- ğerli kişilerin öğretilenni kendi iç disipliniyle birleştirdi. 1998'te Ma- car şef 'Janos Ferencsik' anısına Budapeşte'de düzenlenen 9. Ulus- lararası Orkestra Şefliği Yanşma- sı'nda üçüncülük ödülü aldı. 1999'da St. Petersburg'da düzenle- nen '3. Prokofiyef Uluslararası Orkestra Şefliği Yanşması'nda yine üçüncülük ödülü aldı. îki yıl önce Iş Sanat'ta Ingiliz Kraliyet Fi- larmoni Orkestrası'nı yönetirken kendisini parlak bir geleceğin bek- lediğini de kanıtlamıştı. Alpaslan Ertüngealp halen Kuzey Macaris- tan Cniversitesi'nde orkestra şefi ve öğretim üyesi. 2001 'den bu ya- na Macaristan Savaria Senfoni Or- kestrası'nın sürekli konuk şefi. Pi- yanistliği ve şefliği de bir arada yü- rütüyor. Org orkestrayla birleşince Org, ama öyle hepimizin bile- geldiği elektro org değil! Duvarda binlerce borusu olan üç klavyeli, yüz yaşında, devasa bir kilise or- gu. Hem de oturma yeri sahnenin ortasında. Öğrendik ki hiçbir za- man 'Org resitali' denmezmiş. Çünkü org kendi başına bir orkest- ra etkisi yarathğı için onu tek kişi, tek başına çaldığı zaman da "org konseri" olarak nitelenirmiş! Ge- çen hafta Boğaziçi Üniversite- si'nin bu devasa çalgısını bir yay- lı çalgılar orkestrası eşliğüıde din- ledik. Klavsenci ve piyanist olarak ta- nıdığımız Ayşe Nil Ülgener, bir başka hünerini daha sergiliyordu Handel'in org konçertolanna so- listlik yaparken. Tertemiz seslen- dirisi, zarif süslemeleriyle unutul- maz bir dinleti çıktı ortaya. Ha- kan Şensoy yönetimindeki Mer- sin Ünıversitesi Oda Orkestrası da bu zor eşliği alnının akı ile başar- dı. Zira orgda ses, tuşa basıldıktan bir süre sonra-borulardaki yolcu- luğunu tamamlayınca-ortaya çıkı- yor. Sırtı şefe ve dinleyiciye dönük olarak oturan solistin karşısına ko- nan bir ayna ile iletişim sağlanmış ve zamanlama denetim altına alın- mıştı. Hakan Şensoy, bugün ülke- mizdeki nice orkestranın kurucu- su ve başkemancısıdır. Aynı za- manda konservatuvardaki öğret- menliğini ve uluslararası keman solıstlığini de sürdürmektedir. Mersin Oda Orkestrası'nın da kuruculanndan olan Şensoy, bu kez şef olarak karşımıza çıkmıştı. îçten, duyarlı yönetimi, solistlere saygılı eşliği ile başanhydı. Vival- di'nin Mevsimler'inde Pelin Hal- kacı Akın'a da uyumlu bir eşlik çıkartan orkestra, barok anlayışm karşıtlıklannı gereği gibi sergile- di. Pelin Halkacı Akın ise rutku- lu ve coşkulu kemancılığını bir kez daha kanıtladı. Bu arada orkestranın baş çellis- ti MüniFin sololannı da unutma- mak gerek. Tümüyle çok ilginç, her zaman rastlanmayacak bir konser dinledik. evini@boun.edu.tr t)NÜMÜZDEKİAYLARINİZLENCESÎ ÇOKZENGİN Izmir Sanat 'ın müzik şöleni ÖNDER KÜTAHYALI IZMtR - Geçen hafta "tzmir Sanat" salonunda L. Van Beethoven akşamla- n yaşandı. Viyolonselci Çağlayan Ünal Sümer ile Hırvat piyanist Madimir Kr- pan, 5-6 Kasım'da verdikleri iki resital- de bestecinin beş piyano-viyolonsel so- natı ile Handel'in "Judas Maccaba- eus" oratoryosundan "Bakın Fetihle- rin Kahramanı Geliyor" ezgisi üzeri- ne 12 çeşitlemesini seslendirdiler. Beethoven'in beş piyano-viyolonsel sonatından ilk ikisi Op. 5 olarak katalog- tanmışhr. Son iki sonatın opus sayısı ise 102'dir. Ortada, Op. 69'la majör üçüncü sonat bulunmaktadır. Böylece bu beş so- nat, bestecinin yaratıcılık yönünden ge- cirdiği aşamalan bürünüyle sergilemek- tedir. Sanatçılar, Op. 5 ve Op. 102 sonatlan değişimli olarak seslendırdiler ve diziyi Op. 69 ile bitirdiler. îkinci resitalin ba- sında da Handel çeşitlemeleri vardı. Her $ey çok iyiydi. Piyanist Krpan, çalgısı- mn müzik ve teknik yönden ağırlıkta ol- duğu sonatlan güzel çaldı. Türk viyolon- selciliğinin başanlı temsilcilerinden Çağlayan Ünal Sümer de yetkili bir oda nüziği sanatçısı kimliği ile sonatlann nm hakkını verdi. Bu güzel resitalleri "tzmir Sanat" kurumuna borçluyuz. Üç yıldır sanata hizmct ediyor îzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ni- an 2000'de etkinliğe eeçirdiği "lzmir Sanat" (Tam adıyla "lzmir Sanat Fa- ıliyetleri Merkezi"), 2000-2001 mev- sminden başlayarak kültürle ve sanatla îgili toplantılara ev sahipliği etti. Re- gm ve tiyatro kurslan düzenleyerek on- tırdan aldığı sonuçlan, galerisinde ve alonlannda sergiledi. Evrensel müzi- dn, cazın ve hafif müziğin nitelikli ör- leklerini içeren resitaller ve dinletiler randu. Barok ve romantik dönemlerle ıgili sanat haftalan düzenledi. Kültür e sanat adamları bu kunımda konfe- anslar verdiler. Sinema sanatının nite- ikli örnekleri, hem salonlarda hem de ıaz aylannda kentin bazı meydanlann- da halka gösterüdi. Kısacası kurum, kül- türii ve sanatı bir bütün olarak Izmirli- lere yansıtabilmek için an gibi çalıştı. Buyıl çalışmalarını daha da yoğunlaş- tıran "İzmir Saaat", 2002-2003 mev- siminin etkinliklerini bir kitapla tanıt- maktadır. Sanat dostu Büyükşehir Bele- diye Başkanı Sayın Ahmet Piriştina, kitabın "Sunuş"unda şöyle diyor: "Genel karakteri bakımından za- ten dünyaya açık bir İzmir'de, binler- ce üniversiteli gencin yaşadığı İz- mir'de, zengin bir tarihsel miras hin- terlandının merkezindeki tzmir'de, çağdaş sanat etkinliklerini elden gel- diğince nitelikli örnekleriyle hemşe- rilere ve genç Izmirlilere, sanat me- raklısı İzmirlilere sunmayı görev ola- rak benimsedik." Sezon İZDOB konseriyle açıldı Kurumun bütün günlerini dolduran bunca etkinlik arasında, yıllık program- da evrensel müziğe de ağırlık verilebil- mesi sevindiricidır ve büyük bir başan- dır. Tenor Hakan Aysev'in katıldığı IZ- DOP Orkestrasr.vla'27 Eylül'de gerçek- leştirilen açılış dinletisinden sonra arp- çı Şirin Pancaroğln'nu, kemancı A. Markof u, saksofoncu Crawford'u ve piyanist Hüseyin Sermet'i dinlemiştik. Önümüzdeki aylarda gelecek sanatçı- lar arasında ise Idil Biret, Gülsin On- ay, Emre Elivar. Cihat Aşkın, Gülgün Sansözen-Merai Gfineyman, Ruşen Güneş-Tülay Gûrerk, Şefîka Kutlu- er, Tatiana Samonil, Yıldız İbrahimo- va, Kerem Görsev, Okay Temiz gibi sanatçılar îzmirlilere müzik sunacaklar. Programda, az dinlenen oda müziği türüne özel bir öaem verilmiş. Örneğin Ayla Erduran-Alesander, Rudin-Ay- şegül Sanca Üçlösü'yle ve "Mahler Dörtlfisü"yle tanışmak son derece il- ginç olacaktır. Görüldüğü gibi hazırlanan yıllık prog- ram eşsiz bir münk şölenidir. Onu bize sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Piriştina'ya ve kurumun bütün çalışanlanna, sanatseverler adına candan teşekkürler... Üç yayınevi üç şiir kitabı Kültür Servisi-Süreyya Berfe'nin Adam Yayınlan'ndan çıkan son kitabı Seni Seviyo- rum adını taşıyor. Kitap şairin son bir yıl için- de yazılmış ve hiçbir yerde yayuılanmamış şi- irlerinden oluşuyor. Ülkü Tamer Berfe'yi ve 'Seni Seviyorum' kitabını şu sözlerle anlatı- yor: "Süreyya Berfe, yalın şiir denilince ak- lıma ilk gelen kişidir. Gündelik yaşamdan yoğun, renkli duygulu ama hep duru şiirler sözmeyi başarmış bir sanatçıdır.' Şiir olacak malzemeyi önce >r ürek görür ' sonra göz ' da- ha sonra da akıl' diyor. Bu savını yazdıklany- la kanıtlamaştır." Türkiye Iş Bankası KültürYayınlan'ndan çı- kan bir diğer yeni şiir kitabı ise Mehmet Za- man Saçlıoğlu'nun 'Sarkaç"ı. Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülte- si'nde asistanlığının ardından, Marmara Üni- versitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim görevlısi ve öğretım üyesi olarak çalıştı. 1996 yılında profesörlük unvanını aldı. Saçlıoğlu'nun ilk şiir kitabı 'Günden Önce' 1985'te YAZKO Yayınlanndan çıkmıştı. Ar- dından 1998 yılında 'Topaç' ile Milliyet Hal- dun Taner Öykü Ödülü'nü, 1993 'te Yunus Na- di Ödülü'nü ve 1994'te ise Yaz Evi ile Sait Fa- ik Hikaye Armağanı'nı kazandı. tzzet Yasar'ın 'Dil Oyunlan' Sel Yayınla- n'ndan çıktı. Şaınn Kanama, Yeni Kuş Ba- kışı, Ölü Kitap başlıklı üç şiir kitabı daha bu- lunuyor. Yasar sinema üzerine denemelerini de Balta/zar adlı bir kitapta topladı. îlhan Berk şairi şu sözlerle tanımlıyor: "tz- zet Yasar ve Mustafa Irgat bütün bas şairler gibi uzun zaman yazmadan yaşayabib'yor- lardı. tzzet Yasar, Mustafa Irgat gibi kapalı bir şairdir. Neredeyse ikisi de şimdiye değin kullanılmayan bir dille yazıyorlar. tzzet'in poetikası da böylece giderek dil oldu. (La- can'ın 'Yazılar'ını cebinden düşürmemesi boşuna değildir.) Bugün tzzet Yasar bir ba- şına kapalı, çetin, lanetli bir şiiri sürdürü- yor. Nerdeyse, anlaşümak, paylaşılmak iste- miyor gibidir. Ya gerçek mi? Onun için şi- irde asıl gerçek, gerçek olmamakta yatar çünkü". J4KDENÎZ ÜLKELERINDE YAŞAYANGENÇ SANATÇILARA AÇIK Bienal için logo yarışması Kültür Servisi- Avrupa ve Akdeniz ülkelerinin genç sanatçılannı bir araya getirecek olan 11. Avrupalı ve Akdenizli Genç Sanatçılar Bienali için logo tasanm yanşmasının son başvuru tarihi 15 Kasım 2002. BJCEM Bienalle des Jeunes Createurs d'Europe et de la Mediterranee (Avrupalı ve Akdenizli Genç Sanatçılar Bienali Birligi) başlığını taşıyan logo, dört renkli. iki renkli, siyah-beyaz olmak üzere üç biçimde tasarlanacak ve antetli kâğıt. zarf, kartvizit, sticker. afiş, katalog, internet sitesi ana sayfası için ayn ayn çalışma yapılacak. Türldye'deki seçmeleri Sabancı Üniversitesi'nin oluşturacağı bir komisyon tarafından yürütülecek olan 11. Bienal, 6-15 Haziran 2003'te Atina'da yapılacak. Yanşmaya katılmak isteyenlerin 35 yaşını geçmemiş, Akdeniz ülkelerinden birinde yaşıyor ve'veya çalışıyor oünalan gerekiyor.. Yanşmanm birincisi, 2003 yılında Atina'da yapılacak 11. Avrupalı ve Akdenizli Genç Sanatçılar Bienali'nin davetlisi olacak ve 2000 Euro tutannda para ödülü alacak. (Sabancı Üniversitesi Karaköv İletişim Merkezi, Bankalar Cad. No:2 Karaköv Tel: 0212-292 49 39 /1508 (13:00-17:00 arası) Türk arkeolojisi New York'ta • Kültür Servisi - New York'ta düzenlenen bir sempozyumla. Türkiye'nin arkeolojik zenginlikleri ve önemli ören yerleri tanıtıldı. Kültür ve turizm bakanlıldan ile ABD'de yayımlanan Arkeoloji dergisi ve New York Üniversitesi'nin üzerinde ortaklaşa çalıştığı proje çerçevesinde, New York Üniversitesi'nde düzenlenen 'Geçmişin Muhafızı Türkiye' adlı sempozyumu Amerika Arkeoloji Enstitüsü'nün eski başkanı James Russell yönetti. Sular altında kalan Zeugma'dan Aphrodisias'a kadar birçok antik zenginliğin tanıtıldığı sempozyuma, Türkiye'de kazı çahşmalan yapan çok sayıda Amerikalı uzman da katıldı. Datça'ya tarîhi projektör • Kültür Servisi - Kültür Bakanlığı ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Tarihsel Çevre Araştırma Merkezi işbirliğiyle Knidos Burgaz yöresinde sürdürülen kazı çahşmalanyla, Datça Yanmadası'nın en eski yerleşim yeri gün ışığına çıkartılacak. Burgaz yerleşimi son kullanım tabakasınm, MO 4. yüzyıl üçüncü çeyreğine ait oldugunu hatırlatan kazı ekibi başkanı ve ODTÜ KJasik Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Numan Tuna, Burgaz örenyerinde değişik sektörlerde yapılan arkeo-jeofizik ölçümler ve sondajlarda, bugünün toprak seviyesinin yaklaşık 2 metre altında gömülü MÖ 4. yüzyıl ve önceki katlarda yaygm olarak ortogonal düzenli bir antik yerleşimin venlerinin elde edildiğini belirtti. Kum,Pan,Ya Kumpanya'da atölye zamanı • Kültür Servisi - Kumpanya, çağdaş tiyatroda altematif oyunculuk teknikleri ve oyuncunun tasanmcı kimliğini güçlendirecek temel bir oyunculuk üzerine kurulu atölyelerini kasım ayı sonunda başlatıyor. Beklan Algan atölyesi, 'Çağdaş Tiyatroda Yönetmen ve Oyuncu Ilişkisi', Tugay Başar atölyesi, 'Kendi Kendini Çal', Naz Erayda atölyesi 'Aşk Hakkında Bildiklerimiz/ Bilmediklerimi^ Bilemeyeceklerimiz' ısimli proje, Kerem Kurdoğlu 'Alternatif Oyunculuk Teknikleri", Mustafa Kaplan atölyesi ise 'Bedenin Cografyası' üzerine çalışma yapacak. Nadi Güler ise "Oyunculukta ve Çağdaş Sanatlarda Sahicilik' atölyesini gerçekleştirecek. Toplam 4 ay sürecek atölyeler pazartesi, salı ve perşembe günleri 19.00-22.00 arasında olacak.'Mazi Kalbimde Yara' adlı bir projeye dönüşecek performans atölyesini ise Aslı Mertan ve Nadi Güler gerçekleştirecek. Cenk Telünen yönetiminde gerçekleşecek 'Çocuk Atölyesi'nde ise oyun, tiyatro ve dansın merkezde olduğu alternatif çalışma yapılacak. (25 Kasım'dabaşlayacak atölyelere kayıt ve bilgi için 0 212 235 54 57) 6. Nüzfıet Erman Şiir Yarışması • ANKARA (AA)- Hisar şairlerinden Vali Nüzhet Erman'ın hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenen 6. Nüzhet Erman Şiir Ödülü yanşmasının son başvuru tarihi 10 Aralık 2002. 40 yaşın altındaki şairlerin Kasım 2001-Kasım 2002 arasında yayımlanmış şiir kitaplannın değerlendirileceği yanşmada ödül olarak 1.5 milyar lira ile 'Nüzhet Erman Şiir Ödülü Simgesi' verilecek. Yanşmanın seçici kurulu Prof. Dr. Sadık Tural. Prof. Dr. Talat Halman, Yaşar Doruk (Güzel Sanatlar Genel Müdürü), Doğan Hızlan (yazar), Filiz Erman (danışman) ve Yavuz Bülent Bakiler'den (yazar) oluşuyor. Yanşmaya katılmak isteyenler 6"şar adet şiir kitabmı "Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Hipodrom-Ankara" adresine göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekiyor. BUGUN • BABYLON'da saat 21 30'da 3M - 2Party'yer alacak. (0 212 292 73 68) • ATATÜRK KİTAPLIĞI'nda saat 19.00'da Ser\ando Gonzales'in yönettiği 'Yanco' adlı film gösterilecek. (0 212 249 09 45) • tSTANBUL BİLGt ÜNrVTRStTESt'nde saat 19.30'daMichael Heneke'nin 'Ölümcül Oyunlar' ve Alejandro Gonzales Inarritu'nun 'Paramparça:Aşklar Köpekler' başlıklı filmler göstenlecek. (0 212 293 50 10) • NEVEŞALOM KÜLTÜR MERKEZİ'nde saat 19.00'da Istanbul Seferad Musevileri anısına yayınlanan'Uzak Topraklarda Öleceğim' kitabuı konferansı ve tanıtımı yapılacak. (0 212 232 32 24) • ALBERT LONG HALL KÜLTÜR MERKEZt'nde saat 19.30'da Gülden Gökşen'ın piyano resitali dinlenebilir. (0 212 358 15 40) • DT TAKStM SAHNESİ'nde saat 20.00'de Sevgi Sanü'nın 'Kaygusuz Abdal' oyununun galası ve tsnıet Küntay Ödül Töreni. (0 212 293 31 09)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog