Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 KASIM 2002 ÇARŞAMBA 10 DIŞ HABERLER dishab(« cumhuriyet.com.tr Kâbil'de öğrenci eylemi • KÂBİL(AA)- Afganistan'daüniversite öğrencilerine polisin açtığı ateş sonucu 1 öğrenci öldü. Olaylar sırasında 30 kişi de yaralandı. Içişleri Bakanı Tac Muhammed Vardak, Kâbil Üniversitesi kampusımda önceki akşam meydana gelen olayda, yurtlannda elektrik, su ve yiyecek olmamasını protesto eden yaklaşık 1500 öğrencinin, polise ve yoldan geçen arabalara taş attıklarını söyledi. Öğrenciler. ölü sayısının 6 olduğunu öne sürüyorlar. Meinhof'un beyni bulundu • MAGDEBURG (AA) - Alman "Kızıl Ordu Fraksiyonu" (RAP) örgütünün kuruculanndan Ulrike Meinhof'un beyninia, Magdeburg Ünıversitesi'nde bir laboratuvarda tutulduğu ortaya çıktı. Üniversite rektörü Klaus Pollmann, 1976'da cezaevindeki hücresinde intihar eden Meinhof'un beyninin, üniversite laboratuvarında olduğunu doğruladı.. 17Kasımüyeleri açlık grevinde • ATtNA(AA)-Yunan polisinin 17 Kasım örgütünü çökertme operasyonlannda yakalanan ve Atina Koridalos cezaevine gönderilen 17 örgüt üyesinden 9'unun, hapishane koşullannı protesto etmek amacıyla açlık grevine başladıklan bildirildi. ABD'ye Küba şoku • NEW YORK (AA) - BM Genel Kurulu, ABD'nin 1962 yılından bu yana Küba'ya karşı uyguladığı ambargoyu kaldırmasmı bir kez daha istedi.Ambargonun kaldınlmasını öngören karar tasansı, 4 çekimser ve 3 aleyhte oya karşı 173 oyla kabul edildi. ABD, Israil ve Marshall Adalan, aleyhte oy kullandı. Genel Kurul'a 1992'den beri her yıl sunulan karar tasansının. ilk kez bu kadar çok ülke tarafından kabul edildiği belirtildi. CIA heyeti ile aynı gün Ankara'da temaslarda bulunan Talabani konuştu: ABD peşmergeyi eğitsinANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Irak Kür- distan Yurtseverler Birliği (IKYB) lideri Celal Talabani, ABD'li askerlerin Kuzey Irak'taki peşmergelen eğitmeye başladığı yönündeki ha- berlerin doğru olmadığını söyledi. Talabani, bununla birlikte böyle bir öneriyi memnuni- yetle kabul edeceklerini belirtti. Talabani, Ankara temaslan öncesinde Esen- boğa Havaalanı'nda gazetecilerin sorulannı ya- nıtîadı. 22 Kasım'da Brüksel'de gerçekleşecek Irak muhalifleri toplantısı öncesinde Ankara ile görüş alışverişinde bulunacaklannı belirten Talabani, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin kabul ettiği son Irak karannı olum- lubulduklannıkaydetti. "Benimgörüşümegö- re Irak yönetimi bu karan kabul edecek" diyen Talabani, Bağdat'ın kararlan ciddi şekilde ye- rine getirmesi durumunda savaşın ertelenmesi ihtimalinin söz konusu olduğunu söyledi. Talabani. "Irak Kürdistan Demokratik Partisi • IKYB lideri Celal Talabani, 22 Kasım'da Brüksel'de yapılacak muhalifler toplantısı öncesinde Ankara'da temaslarda bulundu. Hderi Mesud Barzani ile ortak imza atüklan ana- yasadaki bazı konularm huzursuzluk yaratnğı- nın" anımsatılması üzerine şunlan söyledi: "Bu bir taslak DeğiştirUebüir. eklemeler yapüabflir. Türk kardeşlerimize bunu anlatacağız. Gereki- yorsa eklemeler yapabiliriz. Türkiye ile tam işbir- Hği yapmak için buradayız. İlişkilerimizi geliştir- mek istiyonız. Bunun önündetti rüm engefleri or- tadan kaldırnıakiçin etimizden geleni yapacağjz." ABD askeri henüz gelmedi Talabani, Los Angeles Times gazetesinde çı- kan, "Amerikah istihbarat görevlilerinin Kuzey Irak'ta buhınduklan" yönündeki haberle ilgili bir soruyu yanıtlarken de Kuzey Irak'tan birkaç haf- ta önce aynldığını ve kendisi oradayken bölge- de ABD'li yetkililerin bulunmadığını söyledi. Amerikan yetkililerin Kuzey Irak'ta 5 bin peşmergeyi eğitmeye başladığı şeklindeki ha- berlerin doğru olup olmadığı sonısuna da Ta- labani, böyle bir dunımun henüz söz konusu ol- madığını söyledi, ancak Amerikalılann böyle bir şeyi önermeleri halinde, bunu memnuni- yetle karşılayacaklannı da ekledi. Dışişleri Bakanhğı yetkilileri ile bugün gö- rüşecek olan Talabani dün güvenlik ve istihba- rat birimleriyle temaslarda bulundu. Talaba- ni 'nin temaslannın ABD'den gelen üst düzey ve kalabalık CIA heyetinin temaslanyla aynı dö- neme denk gelmesi dikkat çekti. 25 kişilik bir heyet olarak Ankara'ya gelen CIA yetkililerine, teşkilatta başkan yardımcılığı görevini yürüten John E. Mclaugbin'in başkan- lık ediyor oluşu, temaslann önemine işaret ediyor. Irak parlamentosu BM'nin 1441 sayılı karannın reddedilmesini tavsiye etti Son sözü Saddam Hüseym söyleyecek • Uday, parlamentoda değerlendirmeler sürerken BM karannın bazı çekincelerle kabul edilmesini istedi. Dış Haberler Servisi - Irak parlamen- tosu, Birleşmiş Milletler (BM) Güven- lik Konseyi'nin 1441 sayılı karannın "reddedilmesi" yönünde tavsiye kara- n alarak bu konudaki son sözü Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'e bıraktı. Irak Meclis Başkanı Sadun Hamma- di parlamentonun bu karanyla, Irak hal- kının, ABD'ye, yönetimin arkasında birleştiğı mesajı verdiğini belirtti. Sad- dam Hüseyin'in büyük oğlu Uday, par- lamentoda değerlendirmeler sürerken BM karannın bazı çekincelerle kabul edilmesini istedi. Meclis Başkanı Hammadı, parlamen- to oturumundan sonra yaptığı açıklama- da, oylamanın ABD'ye, Irak halkının yönetimin arkasında birleştıgi mesajı- nı verdiğini ve aynı zamanda, halkın BM kararında temelsiz, büyük suçlamalar olduğunu bildiğini gösterdiğini söyle- di. Hammadi gazetecilere açıklamasın- da, "Irak Millet Meclisi'nin bu karan, Irak halkının fikrini ortaya koyan doğ- ru ve vatansever tutumdur" dedi. Par- lamento da okunan kararda, 250 üyeli meclisin, dış ilişkilerkomitesinin BM kararımn reddedilmesı yönündeki tav- siyesini kabul ettiği belirtildi. Parla- mento üyesi Uday. meclise sundugu ça- lışma raporunda, BM karannın, "Arap çansı alünda kabul edilmesi"" çağnsın- da bulunurken, bunun mümkün olma- ması halinde, denetçiler arasında kitle Meclis Başkanı Hammadi: ABD'ye, halkın birieştiğimesajıverildL(Fotoğraf: AP) ünha silahlanndan anlayan Arap uz- man, teknisyen ve gözlemcilerin yer alması gerektiğini belirtti. ABD: Siyasi tiyatro Beyaz Saray, Irak Parlamentosu'nun aldığı tavsiye karanyla BM Güvenlik Konseyi'nin 1441 sayılı karannı red- detmesinin ardından, "Parlamentoda- ki oylama siyasi tiyatrodur" açıklama- sında bulundu. ABD Başkanı Bush ise, Saddam Hüseyin'in BM'nin kara- nna uymaması halinde, "kendisini si- lahsızlandıracaklarını" söyledi. Bush, karann, Saddam'ı tasdik etmek- ten başka bir şey olmadığını söyledi. Fransa Dışişleri Bakanı Dominique de Vlllepin de, Saddam Hüseyin'in si- lah denetçileriyle işbirlıği yapmaması halinde, savaş açılacağım söyledi. Irak'a panzehir satışı NEWYÜRK(AA)-New York Times gazetesi, Irak'ın sinir gazının et- kilerine karşı kullanıla- bilecek bir ilaçtan büyük miktarda almaya çahş- tığını iddia etti. Ameri- kah yetkililere dayandı- nlan haberde, normal te- davi için gerekenden çok daha fazla miktarda iste- nen atropin adlı ilacın, çoğunlukla Türkiye'de- ki firmalardan sipariş edildiği öne sürüldü. Haberde, ABD'nin, söz konusu ilacın satışının durdurulması için Türki- ye'ye baskı yaptığı belir- tildi. ABD yetkilileri de haberi doğrulayarak, Irak'ın kuşku uyandıra- cak şekilde Türk firma- lanna sinir gaztna karşı panzehir olarak kullanı- labilecek 1 milyon 250 bin doz Atropin ilacı ıs- marladığmı ve Washing- ton'ın, Türkiye ile bir- likte durumu incelediği- ni söylediler. KONSER2 9 K A S I M 2 0 0 2 C U M A S A A T 2 0 . 0 0 C E M A L R E Ş İ T R E Y K O N S E R S A L O N U TURKULERIMIZI EN YAUN HALJYLE D1NLEMEK İSTEYENLERE!.. "HALJMIZ AHVALJMIZ" ler üzerine; "HAÜMİZ AHVALİMİZ" albümlef serisi, tûrVûierimiıin koro ile seslendiriltSği, Tûrk Haik Müziğimızin bir arşivteddirmeçalifrasııiır. Herbiri konservatuar kökenli üç sanatçımız; CELAL 8AKARMURAT ALDEMİR-ULAŞ KURTULUŞ ÜNLÛ'den olu$am koro, aityapılar; tamamen otamik enstrijmanlaria bezenmiş bu eserten, doğal dokulannı bo2mabaı sesıendirmıştir. Bu albûmlerin mûzik yönetmenliklerini; 1-2-3-4-5. albümlerte CEBRAİL KALIN, 6.da CENGtZ ÖZKAN, 7-8. a;bûnl*f* KEMAL SAHİR GÜREL ûstlmmişıerdl'. Okunan tûrkûler ilk etapu 4.000 civan eser arasındai seçilmiş olup, "HAÜMİZ AHVAÜMIZ" sensi önûmûzdeki beş yıl içinde 24 albûme utaşarak en seçkm Türk Halk MüzsÇi arşıvierinden binni oluşturacaiojr. 1. ALB0M> l İIMfcı W»fa tjitr ı-tm Çıkmt. KimaKtmtınrikim.l HHM>w«mrfıH^i Z ALBÛft> Ûtü «M 5Af Kttm Mfcpfer t* *Mt fcrf M> ttrt »Mtr 4. ALBUM 7-Âk Hattrlm t h » $-imlr tıttı^lı _ 6. ALBÛM> J-*DtAi * H * * L . ı-nce Jhf I f İ M * m U i l 1 1 W 7.ALBUH> siyasiler plana temkinli Ek tepkfler olımılu değil ANKARA(Cumhııriyet Büro- su) - BM'nin Kıbns için sundu- ğu çözüm planına Ankara'daki siyasilerden farklı tepkiler gel- di. Dışişleri Bakanı Şükrii Sina Güret planın değerlendirme aşa- masında olduğunu, duyarlılıkla- nn ne kadannın yansıtıldığını görmek gerektiğini bildirdı. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın damşmanı Prof. Dr. Mümtaz SoysaL planın Türk tez- lenni yansıtmadığını beürtirken, CHP'İi tnal Batu, göçmenlere ilişkin düzenlemeyi "hazmedil- mesi güç ve yersiz" olarak nıte- ledı. CHP'li Onur Öymen ıse alelacele karar vermenin sağlık- lı olmayacagını söyledi. Gürel, dün NTV'ye yaptığı açıklamada, Annan planının "îs- viçre" ile "Bdçika" modelleri arasında bir yerde olduğunu be- lirtirken. değerlendirmenin he- nüz tamamlanmadığını kaydet- ti. "KıbnsTürktarafinınneden egemenlik konusunda duyarh ol- duğu beüi" diyen Gürel, şunla- n söyledi: "Kıbns Rum devleti adında devanı eden bir devlet var. "Kıbnslı Türkler de gelsin bu devlete belli koşullarla otur- sun' tezi vartu. Bu bdge, bizim koşullannuzL, duyarhuklannu- zı ne kadar karşdrvor ona bak- mak gerekiyor. 1960'h yülarda- ki model gibi bashieştirici bir sis- tem değil öngörülen. tyi olan ta- rafi da bu." KKTC Cumhurbaşkanı Ra- uf Denktaş'ın damşmanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal ise. NTV'nin sorulannı yanıtlarken, ilk izle- nime göre metnin Türk tarafının görüşlerini yansıtmadığını kay- detti. Soysal. metnin müzakere zeminini kolaylaştırmak için ge- tirildiğini belirtirken, çözüm is- teyen taraf olarak konuya yapı- cı yaklaşacaklannı anlattı. 'İsteUerimizi yansıtmıyor' Soysal. "İlkizlenimimiz Türk tarafının isteğinin yansıûlmadı- ğıyönünde. Eski cumhuriyetde- vam ediyor gibibirhavavarsabu bizim için uygun olmaz" dedi. CHP Genel Başkan Yardım- cısı Inal Batu, Kıbns konusun- da önemli bir dönemeçte bulu- nulduğunu, BM'nin önerileri- nın müzakere zemini olarak ka- bul edilmesi gerektiğini söyle- di. BM'nin toprak ve Türk tara- fına kabul edilecek göçmenkr konusunda gerçekçi olmayan ve hazmedilmesi zor görünen bazı fikirlere yer verdiğini anlatan Batu, "Yeni kurulması öngörü- len Büieşik Kıbns Cumhume- ti'nin yakında AB'ye girmesinin amaçlandığı dikkate ahndığuıda on binlerce insanı yeniden göçe zorlamanm mantığını anlamak güç" dedi.CHP Istanbul Millet-, vekili Onur Öymen de, "Çok acele emıemek. bütün unsurla- nna bakmak lazım. Türkiye'nm tezlerine ne kadar uygundur, ne getirir ne götürür Ki değerlendi- rilmesi gerekhıor. .\lelaceleahna- cak bir karar söz konusu değü" dedi. ,\KP Genel Başkan Yardıım cısı Yaşar Yakış da, BM'nin Kıbns planına ilişkin olarak, pla- na önyargılı değil, olumlu yak- laşacaklannı söyledi. Yakış. "Te- mel konularda karşı çıkacağn mız birşey yok, fakat maşınh ara- n varsa a> nnülanla vardır,onun için ihtiyatlı da\Tanacağız" Uluslararası iliskiler uzmanı Mütercimler: Hayır demek zor ALPERİZBUL Uluslararası Ilişkiler Uzma- nı Dr. Erol Mütercimler, Kıb- ns planını "gerçekçi ve redde- dilmesizor" olarak nitelendir- di. Mütercimler, "Planda iki ayn devletin \ arüğını görebili- yoruz. Bu çözümü kabul erme- mek, gerek Türkiye'yi gerekse KKTCAİ uluslararası arenada zor dunımda bırakır"" dedi. Türklerin Güney'de. Rum- lann ise Kuzey'de "KıbnsBa- nş Harekâtı''nın öncesinden kalma topraklan bulunduğu- nu anımsatan Mütercimler, bu durumun bir engel olduğunu vurguladı. Güney ve Kuzey'de- ki taşınmaz malların değerle- rinde büyük farklılıklar oldu- ğunu anlatan Mütercimler şöy- le konuştu: "Bu engeli aşmamn tek yolu uluslararası hakeme baş>ıır- mak olarak görünüyor. Bu %ar- hklann paraya çevrilerek, ga- rantör Türkiye ve Yunanistan tarafından hak sahiplerüıe da- ğıülması sorunu çözebilir. An- cak tabii ki öncelikle halklann bunu kabul etmesi gerekiyor. 8. ALBUM> ı-OtmrSt Mtltt0m ııı K g fcafc METROPOLHSr, "TAnnuı Tûno)un£ DAHA SÜZEL» 0216)454 15 55 www.biletix.com I S T A N B U L BÜYÜKŞEHİR CumhuHyeCI E L E D I V E S I ÇATALCA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2001 260 Karar No: 2002 360 Da\acı SSK. \ekili tarafından davalı Ayfer Şahin aleyhine fazla>a ilişkin hakkı saklı kalmak kaydı ile 95709.997 TL. kurum zarannın ödeme tarihınden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili talebı ile mahkememızde açılan davanın açık yargılaması so- nunda; Mahkememizin 21.06.2002 tanh ve 2001 260 Esas ve 2002 360 karar sayılı ilamı ile açılan davanın kabulüne. bu itibarla 25.377.030 TL'nin 21.12.1 P9" 7 tarihinden 37.613.847 TL'nin 21.01.1998 tarihinden 32.719.120 TL.'nin 21.02.1998 tarihınden ıtı- baren işleyeeek yasal faizi ile birlikte da\alıdan ahnarak davacıya verilmesine karar venl- miş olup. adresi tespit edileraeven ve son ikamet adresi Ferhatpaşa Mah. Çiftlik Sok. No. 49 ÇatalcaIstanbul olan davalı Ayfer Şahin'e ışbu karann ılan tarihinden 7 gün sonra teb- lığ edilmış sayılacağı teblığ tarihinden itibaren 8 gün içerisınde karan temyiz etmediği takdırde karann kendisi açısmdan kesinleşmiş sayılacağının adı geçen davalıya karann tebliği yönünden ilanen tebliğ olunur. 21.10.2002 Basın. 69285 StLtVTÜ İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULLTS AÇIK AKITIRMA İLANI Dos\aNo: 2001 1483 Tal. Satılmasına karar verılen gavnmenkulün cınsi. kıymetı. adedı. e\safı: Hacizlı olup satışına karar verilen Silı\ri Alıpaşa Köyü Menzilcanbaz mevkiınde 24 pafta 1897 parselde kaytlı 467 m2. miktarlı yüzölçümündeki üzennde bodrum \e iki kattan ibaret taşınmaz aşağıdakı koşullarda satılacaktır. Imar Durumu: Parselin Aynk nızam %20 \e o 'o40 ımannın bulunduğu bildirilmiştir. Halıhazır durumu: ve kıymetı: Alipaşa kö>-ü Mavıvelken sıtesi ıçensınde Barbarca Sokağı'n doğu tarafından denize sıfır konumdaki parsel üzerındekı mesken bodrum katta 3 oda. 1 salon. antre. mutfak. banyo. \\'C. dıger katlar 4 oda. salon. mut- fak, banyo, WC'den ıbarettir. bilırkişı arafından 100.000.000.000 TL. değer takdır edılmiştir. 1- Satış 13 01 2003 günü saat 15.00'ten 15.45'e kadar Sılıvn lcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretıyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edılen kıymetın O 'o75'ni ve rûçhanlı alacaklılar \arsa alacaklan mecmuunu \e satış masraflannı geçmek şartı ile ıhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artrıranın taahhüdü bakı kalmak şanıyla 23 01- 2003 günü saat aynında ıkincı arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu mıktar elde edilemişse gaynmenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında göstenlen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektır. Şu kadar ki. arttırma bedeli- nini malın tahmin edılen kıymetinın O 'o40'ını bulmaü \e satış ısteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklannı toplamından fazla olması ve bundan başka. paraya çe\irme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa sa- tış talebı düşecektır. 2- Arttırmaya ıştırak edeceklerın. tahmin edılen kıymetın yüzde 20'si nıspetınde pey akçesı veya bu mıktar kadar millı bir bankanın teminat mektubunu \ermelen lazımdır. Satış. peşm para ıledır. alıcı ıstedığinde 20 günü geçmemek üzere mehıl ve- rilebılır. KDV'sı, ihale pulu. tapu harç \e masraflan alıcıya aırtir. Birikmış vergıler satış bedelinden ödenir. Tellaliyesi \e ta- pu satış harcı satış bedelinden ödenecektir. 3- tpotek sahibı alacaklılarla diğer ilgılilerin (*) bu gaynmenkul üzenndeki haklannı hususıyle faız \e masrafa dair olan ıddıalannı dayanağı belgelen ile on beş gün içinde dairemize bıldirmeleri lazımdır. Aksi takdırde haklan tapu sicili ile sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ıhale bedehnı vatırmamak suretnle ıhalemn feshıne sebep olan tüm alıcılar ve kefıllen. teklif ertikleri bedel ile son ihale bedelı arasındaki farktan \e diğer zararlardan ve aynca temerrüt faızınden müteselsılen mesul ola- caklardır. İhale farkı \e temerrüt faizi avrıca hükme hacet kalmaksızın daıremızce tahsil olunacak. bu fark, \arsa öncelikle te- mmat bedelinden alınacaktır. 5- Şanname, ılan tarihınden itibaren herkesın görebilmesı için dairede açık olup masrafı \enldiğı takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebılır. 6- Satışa iştırak edenlerın şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmış sayılacaklan. başkaca bılgi almak isteyenlerin 20011483 Tal. sayılı dosya numarasnla müdürlügümüze başvurmaları ılan olunur. Işbu satış ilanı borçluya teblig hükmün- dedir. 01; 11 2002 (*) tlgiüler tabirine irtifak hakkı sahiplen de dahildır Basın: 69778 ANTALYA 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULUN AÇIK ARTTIRMA İLAM Dosya No: 2002-1333 Tal. Bir borçtan dolayı hacızli bulunan ve satılmasına karar \enlen Ga>rimenkulün cinsı. kıymeti. evsafı. Tapu kaydı: .Antaha merkez Zeytınköy Mahallesı 4000 ada. n parsel. cılt 632'de kayıtlı 14û'l m2 büyüklüğünde 2 72 arsa paylı 23 No'lu bagımsız bölüm. Yerı \e Me\kiı: Bağımsız bölüm Düdenbaşı mahallesı 2303 Sokak Demırgül Yapı Kooperatı- fi 21 kapı numaralı Dılek Apt A-"7 Blok B Kısmındadır. Her türlü beledıye altyapı \ e ulaşım hızmetlerınden yararlanılan \erdir Imar Durumu: Beledıve başkanlığının yazıları ile parselin konut alanında kaldığı blok nizam 8 kat ınşaat yap- maya müsaıt olduğu bildınlmıştir. Gaynmenkulun halihazır durumu. Satışa konu olan taşınmaz bulunduğu bınanın tabu zemin üzerındekı bodrum+ zemın+ 5 kat güne> cephesınde 23 kapı numaralı dairedır Doğu ve Batı cephelidir. Antre. salon. 2 oda, mutfak. banyo ve VVC'den ibarettır Aynca 3 adet balkonu vardır. Islak zeminlerı kalebodur. salon oda ze- mınleri marlev döşemelı, banyo ve WC duvarları tavana ka- dar fayans döşelidir. Mutfak tezgâhı fayans tezgâh altı dola- bı sunta üzeri \ağlıbo>a. tezgâh üstü dolabı lake kaplıdır. Kapı ve pencereler ahşap dogramalıdır. Brüt 110 m2 büyük- lüğünde dairedır. Kıymetı: 15.000.000.000 TL. Satış saatı: 14.30-14.45 Satış şartları: 1- Satış 21.01.2003 Salı günü yukanda yazıh saatler ara- sında Antalya Adlıye Sarayı 3. katta bulunan Antalya 6. İcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretıvle yapılacaktır Bu arttır- mada tahmin edilen kıymetuı O o75ıni ve rûçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şar- tı ile ihale olunur Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok affiıranan taahhüdü bâkı kalmak şartryla 31.01.2003 Cuma günü aynı saat ve yerde ıkincı arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu mıktar elde edilemişse gaynmenkul en çok arrtıranımn taahhüdü saklı kalmaka üzere arttırma ilanında gösterılen müddet sonunda en çok arttırana ıhale edilecektır. Şu kadar kı, arttırma bedelınin malm tahmin edilen kıymeti- nın ° o40'ını bulması ve satış ısteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka para- ya çevırme ve pavlaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı düşecektir. 2- Arttırmaya ıştırak edeceklerın. tahmin edilen kıymetın yüz- de 20'sı nıspetınde pey akçesi veya bu miktar kadar millı bir bankanın temmat mekîubunu vermeleri lazımdır Satış. pe- şın para iledır. alıcı istedığınde 20 günü geçmemek üzere mehil verılebilir. Tellaliye resmi. ıhale pulu. tapu harç ve masraflan alıcıya aittır. Birikmış vergıier satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahıbi alacaklılarla dığer ılgililerin (*) bu gaynmenkul üzerındekı haklannı hususıyle faiz ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgelen ile on beş gün içinde dairemize bıldirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sıcılı ile sabit olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklar- dır 4- Ihaleye katılıp daha sonra ıhale bedelinı yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefıllen. teklif ettıklerı bedel ile son ıhale bedelı arasındaki farktan ve dığer zararlardan ve ayrıca temerrüt faızınden müteselsılen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hük- me hacet kalmaksızın daıremızce tahsil olunacak. bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname. ılan tarihinden itibaren herkesın görebilmesı için dairede açık olup masrafı verildığı takdırde isteyen alıcıya bir ömeğı gönderilebilır. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan. başkaca bilgı al- mak isteyenlenn yukanda yazıh dosya numarasıyla müdür- lügümüze başvurmalan ılan olunur. 30.10.2002 (*) llgililer tabirine ırtıfak hakkı sahiplen de dahildır Basın: 69046
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog