Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k t a p 1 a r ı SEPETTEKİLALELER Alev Çoşkun C ^ " ^ f > a z a r I a n u A 5 Türitocağı Cad No 3*41 • ^ K i t a p lulübİİ C43i4ıCagaıc#ı-lsanbulTel.l212)5140196 Cumhuriyeİ Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı j / r^KUVAYÎMİLLİYE'NÎN ' «7 ^v KURULUŞU, '; ij£ /•-'' if f Aldv ÇosKun / » « Cumhurtyet Tüıi£agıCaANo3941 ^ k i t a p k u l û b û {3433-ıCa|aloŞlu-lstmbulTd ı:i2)51-lOl% 79. V I L SAYI: 28160 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARt NADİR NADİ (1945-1991j 12KASIM2002SALI AKP lideri, kendini uyaran Cumhurbaşkanı'nı 'Milli iradeye saygısıdık' sözleriyle eleştirdi Erdoğan ipleri geriyorİktidarı paylaşmayız Erdoğan, 'kişiye özel düzenlemeyle hukukun siyasallaştınlmamasınf isteyen Sezer'e yanıt verdi. Yasağı konusunda 'Yasamanın görevi, bu sıkıntıyı ortadan kaldırmaktır" diyen Erdoğan. Cumhurbaşkanı'nı "Milli ıradeyi farklı yorumlayarak sıkıntıya sokuyorsunuz. Milli iradeye saygısızhk... Kusura bakmasınlar. geçmişte hukukun siyasallaştığımn ispatı Tayyip Erdoğan'dır' sözleriyle hedef aldı. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Cum- hurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in "Kişi- ye özel düzenlemeyle hukuku siyasallaş- tırmayın" uyarısma AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanf na "Şunu unutmayın; mil- li iradeyi farklı yorumlayarak sıkıntıya so- kuyorsunuz. Milli iradeye saygısızhk... Milli iradeyi başkasıyla paylaşmayız. Gü- cenmeye hakkı yok" diye seslenen Tayyip Erdoğan, anayasada değişiklik sürecınde, he- nüz iktidan devralmadan gerihme neden ol- du. "363 bu konuda yeterlidir" sözleriyle. halkoylamasını zorunlu olmaktan çıkaran 367 oy çoğunluğunu da aramayabıleceğini i- ma eden Tayyip Erdoğan. CHP Genel Baş- kanı Deniz Baykalın "dokunulmazlık ve 4 yıllık seçim dönemi" önenlerini ise "Şah- sınıı hiçbir zaman pa/arlık konusu yaptır- mam. Bu böyle biline" diyerek reddetti. Cumhurbaşkanı Sezer ıle Adalet Bakanı Ay- sel Çelikel'in dile getirdiği uyanlarla ilgili sorular üzenne Tayyip Erdoğan'ın yaptığı değerlendırmeler şöyle: 'Yasamanın görevi': Gerek Sayın Cum- hurbaşkanı'nın. gerek Sayın Adalet Baka- nı'nın ortaya koyduğu ifadeler kanunun ge- reğidir. Zaten kanunda bunlar böyle gösteri- liyor. Aksi bir nıadde olarak geçmiyor. Ama şunu unutmayın; milli iradenin karanna ters bir sıkıntı olduğu zaman. siyasi iradenin gö- revi nedir? Bu sıkıntıyı aşmaktır. ortadan kal- dırmaktır. .. Yasamanın görevi nedir, bu tür sı- kmtılan bu tür tıkanıklıklan ortadan kaldır- maktır. Milli iradenin bir tecellisi var. Siz bunu farklı yorumlarla tam aksine bir sıkın- tıya sokuyorsunuz. Milli iradeye saygısız- MArkasıSa.8,Sü. 3'te • ERDOĞAN: BU ÜLKEDE TÜRBAN YÜZÜNDEN KIZLARIMI OKUTAMADIM ms.sayfada Ecevit: Rejim tehlikedeEcevit, AKP'nin kuracağı hükümetin gerçek anlamda iktidan temsil etmeyeceğini belirterek "'Başbakanı da bakanlan da millervekili olmayan bir kımse belirleyecek. Bakanlar Kurulu, başbakan olmayan bir kimse tarafından yönetilecek. Bu gelişmeler, rejımde köklü değişiklik anlamına gelır" dedi. ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Başba- kan Bülent Ecevit. ge- nel başkanı siyasi yasak- lı olan ve millervekili se- çilemeyen AKP'nın se- çimden birinci parti çık- masının Türkiye'yi cıd- di bir devlet sorunuyla karşı karşıya getirdiğini belirterek "Türkiye, bir gölge başbakan ve hü- kümet tarafından yö- netilir durumda ola- cak" dedi. Bunun ıcer- de ve dışarda ciddi so- runlaryaratacağının altı- nı çizen Ecevit, AKP'nin MArkasıSa.8,Sü.l'de BAYKALTAVRINISERTLEŞTÎRÎYOR: Başbakanhk nıevkii dışarıya bırakılınaz # Deniz Baykal, başbakanın milletvekilleri arasından atanmasını zorunlu kılan anayasanın 109. maddesinde değişiklik yapılmasına karşı olduklannı belirterek "Rejimi tahrip ederek bir kişinin sorununu çözmek mümkün mü? 109. maddeyi unutun, 109 saplantısıyla konuşmak doğru değil" dedi. • 4. Sayfada ÇELÎKEL'DEN SEZER'E DESTEK: ... Anayasa kişiye göre değiştirfleınez # Sezer'in "anayasa degişiklikleri " konusundaki açıklamasını değerlendiren Adalet Bakanı Aysel Çelikel, "Bu sözler Recep Tayyip Erdoğan için söylenmiş mi, söylenmemiş mi bilemem. Ama içeriğine katılmamak mümkün değildir. Anayasa gibi temel bir yasa, kişiye özgü olarak değiştırilemez'" dedi. • 4. Sayfada PRESTİJLl YATIRJMLARLA GÖZ BOYANIYOR îrticai finansın para kaydı yok# İstihbarat birimlerince hazırlanan raporda. bankacılık sistemine olan güvenin azalmasının, irticanm kontrolündeki finans kuruluşlanna olan ilgiyi arttırdığına işaret edildi. İşlemlerde bankalar kullanılmayarak paralann kayda geçirilmediğine dikkat çekilen raporda, mali miladın kaldınlması durumunda Türkiye'ye büyük miktarda kara para gireceği vurgulandı. POLÎTÎKA GÜNLÜĞÜ Esat Coşan'ın Düşü Gerçek Oldu... # Erdoğan, ilk cuma namazını nerede kılmışh? Nakşibendi tankatına bağlı Iskenderpaşa Omaati'nin bir canisinde... Yoksa Erdoğan Nakşibendi rcydi? Bu soruyu Nakşi Kûirkut Özal'a sordu gızeteciler, Habertürk Televizyonu'nda... ISakşi Korkut Özal yanıt vmnek istemedi, Esat Coşan'ı övmekle yetindi! HİOIET ÇETİNKAYA'nın jazısı • 5. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Bankacılık sistemine olan gü- venin zedelenmesi nedeniyle irticai finans lcuruluşlannın propaganda fa- liyetlerini yoğunlaştırdıklan bildiril- dı. Kârpayı dağıtacağı iddiasıyla fa- aliyet gösteren irticai sermaye. top- ladığı paralann resmi hiçbir kayıtta yer almamasına özen gösteriyor. Pa- ra transferlerini kurye aracılığıyla gerçekJeştiren irticai sermaye, topla- dığı paralan "prestij" sağlayan ya- tınmlara yönlendirerek halkın gözü- nü boyuyor. İstihbarat binmlerince hazırlanan raporda, irticai sermayenin işleyiş biçimine ilişkin olarak şu tespitler- de bulunuldu: • Türkiye'de her tarikat kendi hol- dingini kuruyor. Holding kuruluşla- nndan alışveriş yapanlar veya bun- lardan kâr payı makbuzu satın alan- lar "vaazlarla" kandırılıyor. Yeşil sermaye bir tarikat liderine bağlı ol- duğu için liderin söyledikleri kayıt- sız şartsız yerine getiriliyor. • İrticai sermaye hisse senetleri MArkasıSa.8,Sü. 5'te Moskova 'da terör sonrası ilk gösteriMoskova'nın merkezinde rehine krizinin yaşandığı Rossiya Konser Salonu'nda geçen ay 128 kişinin ölümüyle sonuçlanan "58 saarin" ardından ilk kez gösteri yapıldı. Çeçen militanla- rın salondaki 800'e yakın kjşiyi rehin aldığı "Nord-Ost we are vvith you" mü/ikali, ölenlerin anısına scrgilendi. Müzikalde sahneye çıkan sanatçılar arasında yaşamını kaybeden 18 kişi- nin iskemleleri boş bırakılırken seyirciler duygulu anlar yaşa- dı. Kimileri gözyaşlarını tutamadı. Birçok seyirci ellerindeki gülleri oturdukları koltuklara bırakırken temizlenip boyanan konser salonu. tüm dünyanın yakından izlediği rehine krizin- den sonra ilk kez halka açılmış oldu. (Fotoğraflar: AP) Kıbrısplanından Atina memnun Annan Isviçre modeli önerdi # BM Genel Sekreteri Kofi Annan, Kıbns ko- nusunda hazırladığı çö- züm planını taraflara sundu. Annan'ın sun- duğu belgede ıkı kuru- cu devlet tarafından oluşturulacak ortak bir devletten söz ediliyor. Söz konusu devletin kantonlardan oluşması da öngörülüyor. Devlet, oluşturulacak 6 üyeli bir başkanlık dıvanı ta- rafından yönetilecek. # Annan, Denktaş ve Klerides'ten tepkilerini bir hafta içinde kendisi- ne iletmelerini istedi. Plan, Atınada '"çözüm için tarihi bir fırsat" olarak değerlendinldi. Ankara belgeyi inceler- ken Rauf Denktaş. "yapıcı bir şekilde" ele alacaklannı belirtti. In- giltere ise planı olumlu buldu. • 11. Sayfada Dönem Başkanı Danimarka Türkiye üye olabüir # Avrupa Konvansiyo- nu Başkanı d'Estaing'e tepkiler sürerken Dö- nem Başkanı Danimar- ka'nın Dışişleri Bakanı Möller, Helsinki zirve- sinde Türkiye'ye aday- lık statüsünün resmen verildiğıni, dolayısıyla tam üye olabılirliğı ko- nusunda kararın da alınmış olduğunu söy- ledi. Möller. Kopen- hag'da, Türkiye'nin adaylık sürecinin gele- cek aşamasının belirle- neceğini belirtti. • 11. Sayfada BMharanlrak Meclisi 'nde Dünyanın *» •• gOTM Bağdafta # Irak Parlamentosu, Bırleşmış Milletler Gü- venlik Konseyi'nin si- lah denetçileriyle aldı- ğı karangörüşmek üze- re dün akşam toplandı. 15 Kasım'a kadarke- sin yanıtını bildirmek zorunda olan Irak yö- netimi görüşmeleri bu- gün de sürdürecek. Tehditlerini sürdüren Beyaz Saray yedcilileri, ABD'nin Irak'a saldı- mak için BM'den izin almaya ihtiyacı olma- dığını söylediler. • 10. Sayfada \ECDE1 SARAÇ TJPRAĞA VERİLDt B 3. Sayfada KPOVtK HEPATİTLER ÖLDÜRÜYOR • 6. Sayfada tCYILDIR ÇÖZÜM BEKLlYORLAR • 7. Sayfada ÖYM'NÎN KASASI DOLACAK MArka Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYÜREK Pazarlık! Eveliyorlar geveliyorlar; ne söylerse söylesınler, amaçları sırıtıyor. RTE "dışardan" başbakan olsa iyı olur, ama olmaz- sa da olur edasıyla sanki olaya kayıtsızmışçasına bir tavır sergilıyor. Görünen köy gerçekten kılavuz istemiyor. Amaç kabak gibi ortada. RTE'nin siyasal yasağını kaldır- mak içm once anayasanın 76. maddesını değiştire- MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Yasadışı orkinos ihalesi Köylülerin ve balıkçıların a\ııkatı Yücel Sayman, yasal temeli bulunmayan ve tek bir şirketin girdiği çiftlik ihalesine itiraz etti OR.4L ÇALIŞLAR Çanakkale'nın Ayvacık ılçesine bağlı tan- hi Assos antık kentı açağındaki denizde kurul- ması gündeme gelen orkinos çiftliğı. yapılan bütün ıtirazlara rağmen ıhaleye tek başına gı- ren .AJcuadem firmasına venldı. Bu ihalenın yasalara aykın bir şekilde yapıldığını belir- ten yöre köviüleri ve balıkçılan Ayvacık Mıl- lı Emlak Müdürlüğü'ne baş\iırarak ihalenin ıptal edilmesını ve ertelenmesini istediler. İha- leden dört gün önce Kültür Bakanı Suat Çağ- layan bir yazı ile Milli Emlak Genel Müdür- lüğü'ne başvurarak, ihalenin yasalara uygun olmadığını belirtmiş ve bu koşullarda ihalenin yapılamayacağını bildirmışti. İhale öncesi gö- MArkasıSa.8,Sü. 5'te GUNDEM MUSTAFA BALBAY Konya, Isparta, Rize, Zonguldak, Yozgat... Başlıkta sıraladığımız iller bir haftadır tartışılan se- çim sonuçlarının fotoğrafını veriyor. Konya Necmet- tin Erbakan'ın, Isparta kıratın, Rize Mesut Yıl- maz'ın. Zonguldak solun, Yozgat da MHP'nin kale- sıydi. 3 Kasım'da bu illerin tümunde AKP birıncı parti MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog