Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 KASIM 2002 PAZARTESİ 8 HABERLERIN DEVAMI DGM savcısı: Dinci teröre dikkatM Baştara/ı !. Sayfada nümü nedeniyle dün Ankara DGM'de anma töreni düzenlendi. Ankara DGM Savcısı Ömer Su- ha Aldan, özellikle "dinsel terör tehdidine" ilışkin önemli mesaj- lar verdi Türkiye'nin. dış nedenlerin yanı sıra içinde bulunduğu koşullardan kaynaklanan yeni sorunlarla uğ- raşmak durumunda olduğunu an- latan Aldan, ekonomik açıdan üs- tün ülkelerin emperyalist anlayış- lannın değişime uğradığını söyle- di. Sömürûyorlar "Balık tutmayı öğretmek ye- rine balık verilerek" ülke insanı- nın dınamığının sömürüldüğüne dikkat çeken Aldan, ülkelerin sos- yal ve ekonomik sorunlarla boğu- şarak ilerlemelerinin önlendiğini söyledi. Türkiye için bir diğer sorunun da devletin ülkesi ve milletiyle bö- lünmez bütünlüğünü bozmaya yö- nelik faaliyet ve yapılanmalar ol- duğunu anlatan Aldan, din ve sı- nıfsal temele dayalı terörün ülke için yakın tehlike olma özelliğıni koruduğunu vurguladı. 'Komplolar kuruldu' Aldan, DGMlerin türlü komp- lolara, iç ve dış baskılara karşı üze- rine düşen görevi çekinmeden ye- rine getirmeye devam edeceğini söyledi. Aldan, "Başsavcüığımız, cumhuriyetin temel nitelikleri- nin korunnıasında da hassas ol- duğunu her vesile ile dile getire- cektir" dedi. Aldan'ın sözleri. ir- ticai soruşturmalara dönük siyasal iktidar ya da başka çevrelerden ge- lebilecek olası baskılara karşı DGM"nin tavnnı baştan koyduğu şeklinde yorumlandı. 'Kin kusuyorlar* Bugünün sorunlannı gıdermede Türk ulusunu yönlendirecek bir Atatürk olmadığını vurgulayan Al- dan, "Ne yazık ki, bugün için ne denli değerli olduğunu anladığı- mız düşünceler, küçümsenir, reddedilir hale gelmiştir. Toplu- mumuzda kimi kesimler. çıkar- ları zarar gördüğü için Atatürk devrimlerine olan kinlerini kus- makta, milletin duygu ve düşün- celeri ile tarihsel gerçeklerden uzak kimi emperyalistler ise onu küçümsemeye çalışmaktadır" diye konuştu. Ülkenin sorunlan- nın giderilmesinde Atatürkün ba- kış açısı ve öğütlerinin önemli bir rehber olduğuna dikkat çeken Al- dan. şu görüşleri dile getirdı: "Bu- na göre, onun öğiitleri doğrultu- sunda, ekonomisi kâr zarar he- sabına dayanmayan, her türlü oyuna karşı hazırlıklı bir dış po- litikası olan, milletine güvenen, milli birlik ve dirliği esas alan, gençliği terör örgütlerinin kuca- ğına itecek politikalardan uzak, her ne suretle olursa bölücü din ve smıfsal temelli terör örgütle- rinin oluşmasına ve gelişmesine fırsat verecek tavır, söz ve davra- nışlardan kaçınan, çıkar amaçb suç örgütlerinin meydana gel- nıemesi için kamu kaynaklannı akılcı ve dürüstçe kullanmayı a- maç edinmiş bir yönetim anlayı- şına ihtiyaç vardır." Cevdet Volkan Ankara DGM Cumhuriyet Baş- savcısı Cevdet Volkan da Ata- türk'ün hep asker kişiliği ve örnek devlet adamlığı ile anımsandığını belirterek yargıya, hukukun üstün- lüğüne ve insan haklanna verdiği önem üzerinde yeterince durutma- dığını bildirdı. Volkan. "Yokluğu- nu büyük bir acıyla hissettiğimiz Atatürk'e yürekten bağlılığımı- zı yineliyoruz" dedi. 'KİŞİYE GÖRE HUKUK OLMAZ' AKP'UArınç'tan Sezer'e destek ANKARA (Cum- huriyet Bürosu - AKP Grup Başkanı Bülent Annç. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Se- zer'in "kişiye özgü dü- zenlemelerden ve hu- kuku siyasallaştır- maktan kaçınmak" gerektiği yönündeki sözlerine destek verdi. Annç, "Erdoğan ileil- gili düzenlenıe bizim gönlümüzden geçmez. Cumhurbaşkanı'nın sözleri net olarak doğ- ru sözlerdir" dedi. Annç,AKP'lı22.dö- nem milletvekillerinin tanışma toplantısı önce- sinde, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Se- zer'in Atatürk'ü anma toplantısında yaptığı konuşmaya ilişkin so- rulannı cevaplandırdı. Annç, "Hukukun si- yasallaşmasından en çok şikâyet edenler- den biri" olarak nite- lendirdiği Cumhurbaş- kanı Sezer'in bu sözle- rini takdirle karşıladığı- nı kaydetti. Bir gazete- cinin, Sezer'in Recep Tayyip Erdoğan ı ima edip etmediğni sorma- sı üzerine Annç şunlan söyledı:"Onu kastede- mez. Erdoğan ile ilgili düzenleme bizim gön- lümüzden geçmez. Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri doğrudur. Hukuk siyasallaşma- malıdır, politize olma- malıdır. Kişilere göre hukuk olmaz, kişilere göre yargı olmaz. 01- muşsa zaten hukuk ol- maktan çıkmıştır. He- pimiz hukuk içinde kalmalıyız. Türkiye, anayasa devletidir. Hukuk kuralları her- kes için geçerlidir. Anayasanın 76. mad- desi ya da diğer mad- delerle ilgili düzenle- meler de elbette hu- kuk devleti normlan içinde olması gerekir. Bunlar çok açık şey- lerdir. Ayrıca yorum- lamaya gerek yoktur." AKP GenelSekrete- ri Ertuğrul Yalçınba- yır da, "Özel düzenle- menin yanlış olacagı- nı" söyledi. Anaya- sadaki ara seçimin ya- pılabilmesi için öngö- rülen 30 aylık süre zo- runluluğunun kaldınl- masını öneren Yalçın- bayır, "Bir dönemde i- ki kez ara seçim yapı- lır ibaresini ekleyerek, başbakanlık sorunu çözülür" dedi. ATATURK'U ANLATTI tnönü 'den gençlere Nutuk tavsiyesi tstanbul Haber Ser- visi - Prof. Dr. Erdal Inönü, Türkiye'nin, Atatürk'ün açtığı yol- da ilerlediğini belirte- rek halkın cumhuriyeti birlik ve beraberlik içinde yaşatacağma inancının tam olduğu- nu ifade etti. Prof. Dr. Erdal Inönü, "Bugün- lerde hepimiz kaygüı- yız. Tekrar, laikliğe karşı bir tertip ortaya çıkacak mı diye... Be- nim hiçbir kaygım yok. Şimdiki dönem- de de demokrasimizin bize getirdiği bu yeni aşamada da laikliği komyarak demokra- tik cumhuriyeti yaşat- maya devam edeceği- mize güveniyorum" diye konuştu. Cumhuriyetin kuru- cusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 64'üncü ölüm yıldönümü dola- yısıyla "Türk Gençli- ğine HizmetVakfi" ta- rafından İTÜ Sosyal Tesisleri'nde düzenle- nen konferansta konu- şan Prof. Dr. înönü, Atatürkçülüğün temel- lennden biri olan laik- lık ilkesine karşı bugü- ne dek birçok saldın yapıldığını anımsattı. Inönü şöyle devam etti: "Ancak bu hareket- lerin gittikçe azaldığı kanısındayım ve bu konuda kaygılı deği- lim.Türk halkı olarak laikliği koruyarak cumhuriyeti yaşata- cağımıza inanıyo- rum." Babası tsmet Inö- nü 'nün 1937 yılında Financial Times'a yaz- dığı Atatürk hakkında- ki yazıdan çok etkilen- diğini ifade eden Erdal Inönü, "Babamın, Atatürk'ün değişik yönlerini anlattığı bu yazısını her zaman çok beğenmişimdir. Orneğin, yazıda Ata- türk'ün herkes için bir ilham kaynagı ol- duğundan bahsedili- yor. O, gittiği her me- kâna olumlu duygu- lar katarmış. Ata- türk'e göre olaylarla mücadele etmek için gerekli özellikler u- mut, sabır, metanet ve durumun mizahi ta- rafını görebilmektir. Ona bin şükran olsun ki, bu sözleri bize bu- gün rehberlik ediyor" dedi. Erdal tnönü. Ismet Inönü'nün, Atatürk'ün "tartışma ve inandır- ma" yeteneğine dikkat çektiğini belirtti. Prof. Dr. Erdal Inönü, aynca gençlere Atatürk'ün en büyük ve önemli eseri olan Nutuk'u (Söylev) okumalannı tavsiye et- ti. Konferansta Ata- türk'e ait slaytlann gös- terimi yapıldı ve kendi sesinden 1935 yılı ku- rultay açılış konuşması da sunuldu. Laildik uyamsı• Baştarafı 1. Sayfada Cumhuriyet yönetiminin, ulusu demokrasi, laiklik, hu- kuk devleti. temel hak ve Öz- gürlükler gibi evrensel değer- lerle tanıştırdığına işaret eden Sezer, bu yapısal dönüşüm sü- recinin başanya ulaşmasmda, laiklik ilkesinin yaşamsal rol oynadığına dikkat çekti. Laik- liği "demokratik bir yönetim biçiminin en önemli güvence- si" olarak niteleyen Sezer, "si- yasi yasağının kaldınlması ve başbakanlık" için anayasa de- ğişikhğini "ilk hedefler" ara- sına alan AKP yönetimini de üstü kapalı biçimde uyararak şunlan söyledi: "Laiklik ilkesinin yerleş- mesi demokrasinin gelişme- sini, aklı, düşüncesi ve vicda- nı özgür kuşaklann yerişri- rilmesini sağlamıştır. Çağdaş ve uygar bir toplum olmak, laikliğin yalnızca yazılı ku- rallarda kalnıayıp yaşamın her alanında benimsenmesi ve yaşam biçimine dönüştü- rülmesiyle olanakhdır. Bir yandan bu amaç doğrultu- sunda çabalar sürdürülür- ken öte yandan da demokra- tik ve laik Cunıhuriyetimizi yıkmayı, toplumumuzun Cumhuriyet döneminde elde ettiği çağdaş kazanımları yok etnıeyi amaçlayan tüm hareketlere kararlılıkla kar- şı konulacağını vurgulamak istiyorum. Bugün öncelikli konularımızdan biri de de- mokrasi ve hukuk devleti il- keleriyle bağdaşmayacak ki- şiye özgü düzenlemelerden kaçınarak, hukuku siyasal- laştırmak yerine, siyaseti hu- kuk kurallarına uygun bi- çimde yapmaya özen göster- mek olmalıdır." Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer anayasa değişikliğini Mlk hedefler' arasına alan AKP yö- netimini üstü kapalı biçimde uyardı, (Fotograf: KEREM GEZER) Sezer, bu sözleri ile Erdo- ğan'a başbakanlık yolunu aça- cak anayasal düzenlemeye sı- cak bakmayacağını ortaya koy- du. Toplumsal düzenin korun- masında yurttaşlan da duyarlı olmaya çağıran Sezer. Nu- tuk'un Atatürk'ü daha iyı tanı- mak ve anlamak için genç ku- şaklara yol gösterebileceğini söyledi. Sezer. "Ulus olarak hepimize düşen en büyük gö- rev; Atatürk'ü ve en büyük eseri Cumhuriyeti anlamak, Cumhuriyetin temel nitelik- lerini ve kazanımlarını her koşulda korumak, Atatürkçü düşünceyi benimsemek, ülke- mizin dünyanın güçlü de- mokratik ülkeleri arasında y- er almasını sağlamaktır" di- ye konuştu. Sezer'in konuşmasını alkış- layan Erdoğan'm protokol ko- nuşmalannm ardından gerçek- leştirilen panel sırasında uyuk- laması dikkat çekti. BaşbakanYardımcısı Bahçe- li de dünyada özellikle son 10 yılda yaşanan gelişmeler karşı- sında bazı çevrelerin meselele- ri etraflıca düşünme ve ulusal bir bakış açısıyla yorumlama güçlüğü çektiğini savunarak şöyle konuştu: "Yalnızca 10 Kasım'larda değil, yalnızca onun sözlerinin bazılarını ez- berlemekle değil. Atatürk gi- bi düşündüğümüzve Atatürk gibi özgüven duygusu ve sa- bırla milli bağımsızlığı milli şuura dönüştürecek aydınla- rın sayısını arttırdığımız öl- çüde geleceğimiz daha güven- li olacaktır. Bütün olumsuz- luklara ve zorluklara rağmen Türkiyemizin geleceği çok daha aydınlık ve zengindir." Valigözyaşlanna hâkim olamadı UIu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 64'üncü yılında Zonguldak'ta çe- şitli etldnliklerle anıldı. Atatürk Kültür Merkezi"ndeki törene katılan Vali İsmet Metin, "Atatürk ve Kurtuluş Destanı" oratoryosunun sunulması sırasında duy- gulanarak gözyaşlanna hâkim olamadı. (Fotograf: AA) Atatürk'ün mirasına sahip çıkalım İstanbul Haber Servisi - Ulu Önder, Ka- dıköy Belediyesi Sağlık ve Sosyal Dayanış- ma Vakfı (KASDAV) ve Türkiye Yazarlar Sen- dikası (TYS) tarafından düzenlenen törenle de anıldı. Kadıköy Belediyesi Evlendırme Dairesi'nde- ki törende konuşan TYS tkinci Başkanı Aydın Hatipoğlu, "64 yıl olmuş Atatürk öleli ve biz 64 yıl hâlâ onun kurduklannı korumak için çahşıyoruz" dedi. Hatipoğlu, Atatürk'ün kurdu- ğu Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu 'nun yenidenAtatürk dönemindeki sistemle çalıştınl- ması için CHP'ye görev düştüğünü savundu. Anma töreni, Şef Prof. Dr. Cemalertin Göbe- lez yönetimindeki Marmara Cniversitesi Ata- türk Eğitım Fakültesi Orkestrası'nın konseri ve şiirlerin okunması ile sona erdi. Ulu Önder Atatürk'ün ölümünün 64. yılı dolayısıyla yapılan anma etkinlilderi kapsa- mında "Atatürk Kostümleri" defilesi düzen- lendi.Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan giysiler, Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi nde "Atatürk Kostümleri" defile- sinde sergılendi. İlhan Selçul Kemalizm hayat felsefemiz olmalı ESKİŞEHİR (Cumhuriyet) - Gazetemiz imtiyaz sahibı İlhan Selçuk, Atatürk ilkelerini ve yaşam bilincini benimseyerek çizdiği yoldan emin adımlarla yüriinmemesi durumunda Türkiye'nin karanhğa gömüleceği uyansmda bulundu.Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün ölümünün 64. yıldönümü nedeniyle Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen törene katılan ilhan Selçuk, Türk insanına düşen en büyük görevin, Atatürk'ün gösterdiğı ilke ve yolda savaş vererek ilerlenmesi olduğunu vurguladı.Cumhuriyeti anlamayan, koltuk uğruna sa\ r aş veren politikacılann, ülkenin kaderini başkalanna emanet ettiğini belirten tlhan Selçuk, aydınlanmaya karşı çıkan güçlerin her geçen gün arttığına dikkat çekti. Bunun ancak Kemalizm sayesinde engellenebileceğini ifade eden ilhan Selçuk, "Yaşam bilincini geleceğe taşımak ve çocuklarımızın mutluluğu için Kemalizmi hayat felsefesi olarak benimsemeliyiz" dedi. Dinci devlet öğretısini yaymak isteyenlenn Türk insanına en büyoik kötülüğü yaptığını vurgulayan ilhan Selçuk'un konuşması ilgiyle izlendi. Konuşmasının ardından Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Engin Ataç, tlhan Selçuk'a bir plaket verdi. GUNDEM MUSTAFA BALBAY I Baştarafı 1. Sayfada metle çalışma zeminini usul usul yokladıklarını gö- rüyoruz. Daha somut gelişmeler beklediğımiz ikin- ci haftaya girerken genel görünümü maddeleye- lim: 1 - AKP, başbakan adayının yanı sıra bakanların adlannı ve bakanlıkların işlevlerini de masaya yatır- dı. AKP'nin ikı gündemı birleştırmekte zorlandığını görüyoruz: - Kendi tabanına selam verecek çalışmalar. - Kendisınin toplum ve devlet katında kabul gör- mesini sağlayacak bir başlangıç. Bakalım AKP bu ikilemde ne yapacak! 2- AKP'nin bugünlerdeki temel gündemi ise Re- cep Tayyip Erdoğan'm durumu. Bir an önce ana- yasayı Erdoğan'm önünü açacak biçimde değişti- rip yürümek istiyorlar. Hazırlıklar, hukuku zorlaya- caklarını gösteriyor. Bu konuda birkaç gün içinde daha açık pazarlık- lar gündeme gelebilır. 3- AKP'nin başlangıç olarak her adımı olabıldığin- ce CHP ile atmak istediğini görüyoruz. Geçen haf- ta karşılıklı yoklamalarla geçtı. Iki taraf da pazarlık konulannı not etmekle yetinıyor. CHP'nin durduğu yer başta kendisi olmak üzere her bakımdan önem- li. Şimdılik koordinatları veriyor, yer-yön tayıni yap- mıyor. 4- Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 10 Ka- sım törenlerinde doğal olarak güncel konulara gir- medi ama, onemli mesajlar verdi. Sezer'in, laik de- mokratik Cumhuriyetin yaşatılacağına ilişkin mesa- jının yanında bir başka konu daha vardı: Hukuk... Sezer hukukun kişilere özel uygulanamayacağı- nı, hukukun siyasallaşmaması gerektiğinı de özen- le vurguladı! Özkök'ün basın toplantısı 5- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, ABD gezisi dönüşü havaalanında bir basın toplan- tısı düzenledi. Bu alışılmış bir durum değil. Özkök, basınla dıyaloğunu değişik bıçimlerde sürdureceği- nı daha önce açıklamıştı. Bundan böyle önemli ge- zilerınde böyle bir yöntem uygulayacağı anlaşılıyor. Özkök'ün açıklamalannda iki konu öne çıktı: - Irak'takı gelişmeler. - Kıbns'ın durumu. özkök, Irak'ta ABD'nın kararlılığını vurgularken Türkiye'nin çıkarlarına ters oluşumlara ızın verile- meyeceğinı söyledi. Kıbrıs'la ilgili düşüncesi de net- ti: "Kıbns, Türkiye için vazgeçilemez..." Basın toplantısında ıç siyasi gelişmelere ilişkin so- ru alınmayacağı önceden duyuruldu. Ancak yuka- ndaki değerlendirmelerin 58. hükümetin dış konu- ları arasında olduğu dikkate alınırsa şunu söyleye- biliriz: Askerler, kendilerı açısından hassas olan konular- da ne düşundüklerıni kamuoyuyla paylaşarak hükü- mete söyleyecekler! 6- Sezer'in konuşmaları, özkök'ün açıklamalan, CHP'yle yapılan pazariıklar yan yana getırildiğinde şu satır başlannı sıralayabiliriz: - Devlet katlannda 58. hükümetin icraatı dikkatle izlenecek. - AKP'ye karşı temkinli bir bekleyiş var. AKP'den verilen ılımlı mesajlar devam ederse, ortamı germek isteyen taraf yok. - AKP kendi düşünceleriyle iktidara geldi ama, yöneteceği devlet organlarının gerçekleriyle hüku- met edecek. - CHP, ana muhalefet işlevini yerine getiremezse onun yerini dolduracak kurumlar oluşacak. - AKP, büyük bir iç-dış destek kredisiyle işe baş- lıyor. Bütün bunlara bizim ekimiz de şu olacak: Büyük oy almak, büyük parti olmak anlamma gel- mez! ankcum@ttnet.net.tr FDP: Hükümet devreye girsin Almanya vakıf davalanndan rahatsız BERLİN (AA) - Al- man Hür Demokrat Par- ti"nin(FDP)dışpolitika sözcüsü Werner Hoyer, Türkiye'deki Alman va- bflannın temsılcilerine yönelik suçlamalarla il- gili olarak federal hükü- metin devreye girmesi çağnsında bulundu. Hoyer, Konrad Ade- nauer, Heınrich Böll, Friedrich Ebert ve Fri- edrich Naumann vakıf- lannın Türkiye'deki top- lam 15 temsilcisinin 8 i- la 15 yıl arasında hapis cezasına çarptınlabile- ceklerini behrterek "Dı- şişleri Bakanı Joschka Fischer bu konuda devreye girmeli ve Türk hükümeti ile bir an önce irribata geç- melidir" dedi. Hoyer, vakıf temsilcılerine yö- nelik suçlamalan, "Türkiye'deki reform güçlerine karşı bir ey- lem" olarak nitelendir- di. Buna rağmen Türki- ye'ye AB'nin kapılan- nın kapatılmaması ge- rektiğini de vurgulayan Hoyer, "Ancak Türki- ye'yeAB üyeliği müza- kerelerine başlanması için somut bir takvim verilmemelidir. Bu, Türkiye'de şimdi ger- çekleştirilmesi müm- kün olmayan beklenti- ler yaratacaktır" diye konuştu. Çok sayıda yaralı var Iki gençlik grubu çatıştı: 1 ölü LONDRA (Cumhu- riyet) - İngiltere'nin başkenti Londra'nın Haringay semtinde iki Türkiyeli grup arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, ç.-' "ayıda kişi de yaralancL. Önceki gün Türklerin yoğun olarak yaşadığı semtteki bir kahvehane- de karşılaşan iki grup arasında sözlü sataşma- lann ardından çatışma çıktı. Yaklaşık 40 kişinin kanştığı olayda kımliği açıklanmayan 1 kişi ya- şamını yıtirdi. Gruplar- dan birisinin "Bomba- cılar" adıyla bilinen ve aralannda Kürtlerin de bulunduğu bir gençlik grubu olduğu belirtildi. Grup özelikle Türk ge- ce kulüplerinden haraç almasıyla adını duyur- du. Diğer grup ise "Kürt Gençleri" ola- rak biliniyor. Bombacılar grubu- nun Hüseyin Baybaşin tarafından yönlendirildi- ği öne sürülüyor. Diğer grubun ise PKK yan- lısı gençlerden oluştuğu bildiriliyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog