Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

11 KASIM 2002 FAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER CHP lideri Baykal 3 Kasım'da ortaya çıkan sonucun herkesi üzdüğünü söyledi: Hukuk, siyasetkarşı karşıyaANK\RA(Cum]«ıri\etBüro- su)-AKPrunGene Başkan Re- cepTâtyyipErttoğan'a başbakan- lık voluıun açılmasını öncelik- li gündem maddesi olarak be- nimserresı, Meclis açıldığında CHP ile AKP arasında zorlu bir anayasa pazarlığınjı yaşanaca- ğıru ortaya kovuyor. CHP lideri Deniz Baykal. Erdcğanın sıya- sı yasağının kaldınlması için anayasanın 76. maddesınin de- ğiştirilmesıne yeşıl ı$ık yakarken, dokunulmazlığın kaldınlması ve seçim süresinin 4 yıla indirilme- si koşullannı öne sürdü. AKP ise Cumhurbaşkanı Ahmet Nec- detSezer'in sert çıkışının ardın- dan Erdoğan'ınbaşbakanhğı için "ara seçim" formüliinü zorla- maya hazırlanırken, genel se- çimlerin 4 yılda bir yapılması- na sıcak bakmıyor. CHP lideri Baykal, dün katıl- Seçim mağlupları • CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Erdoğan'ın siyasi yasağının kaldınlması için anayasanın 76. maddesinin değiştirilmesine yeşil ışık yakarken dokunulmazlığın kaldınlması ve seçim süresinin 4 yıla indirilmesi koşullanm öne sürdü. dığı CNN Türk'teki programda 3 Kasım seçimlerinde ortaya çı- kan tablonun herkesi üzdüğünü, çünkü hukuk ve siyasetin karşı karşıya geldiğini söyledi. Erdo- ğan'ın önündeki hukuki soru- nun ortadan kaldınlması gerek- tiğinı savunan Baykal. "Omür boyu siyasi yasakfa olmak, çağın anlayışına, insan haklanna, de- mokrasive uygun değiL Anaya- sa'nm 76. maddesi değiştirflerek. siyasi mahkûmhetierinden dola- yı affedilnüş olanlann miDetve- kfliolamayacağına iüşkindüzen- lemeye son verilmeH" dedi. AKP'nin bu konudaki istemi- ni olumlu karşıladıklannı, TBMM'de uzlaşma içinde ça- lışmak istediklerini anlatan Bay- kal, "Anayasa değişikliği olacak- sa,'9 bağımsız mıllervekılı var. 3-5 tanesi işbirhğı yapar' derier. Bu onlann takdiriyse bu üslubu tavsiyeetinem. Oyol onlan srian- öya sokar. Elimi uzatmışım. Bu- nun krymetini bilanler" dedi. Taket haariayahm' Dokunulmazlıklann kaldınl- ması ve seçim süresinin 5 yıldan 4 yıla indirilmesine ilişkin düzen- lemelerin de içinde yer alacağı biranayasa değişikliği paketi ha- zırlanmasını öneren Baykal, "Eleteverip paketi hazırlavm, bi- ran önce yaşama geçirelim. Bir günde bitiririz. Süre falan uza- maz" dedi. Baykal, bunun ardından "ge- nel seçimden sonra 30 aygeçme- dikçe ara seçim yapüamayacağı ancak 23 milletvekilliğinin bo- şalması halinde bu süre beklen- meksizin ara seçüne gidikbile- ceğme" ilişkin Anayasa'nın 78. maddesinin değiştirilebileceği- ne dikkat çekti. Erdoğan'ın baş- bakanlığı için "daha kestirme yoDann denenmesine" karşı çı- kacaklannın ışaretıni veren Bay- kal, anayasal düzenin "aüakbul- tak* edilmemesi gerektiğini kay- detti. Baykal, "TBMMyasama yetkisJni devredemez. Yürütme- nin başı Başbakanbk. Hükümet etmevi birilerine tesKm etmek. millet iradesinin dışına yansrt- mak mümkün değiL KişKe öz- gü yasaçıkarmak, anayasa yap- mak doğru değil" diye konuştu. Anayasa değişikliğınin çok önemli olduğunu anlatan Baykal, "Bize ihtn açlan yoksa, kendile- ri biKr, hayırh olsun" dedi. 'Kıbns'ta yanhş sinyaT Dış politika geleneklerine gö- re, iktidara gelen kişinin Kıb- ns'a uğramadan ilk ziyaretini Yunanistan'a yapamayacağına işaret eden Baykal, şunlan söy- ledi: "İflc kez bir iktidar, ulusal dış politika anlayışımız doğrultu- sunda hareket etmekten vazge- çiyor. Kıbns'ı dinleme gereğj or- tadan kakünbyor. Kıbns konu- sunda yanbş sinyalventik. Yunan başbakanı ile konuşacağından elde edeceğinden fazlası burada kayboluyor." Kamuya dönüş başladı • Seçimlerden MHP. DSP, ANAP ve DYP'den aday olan bürokratlar, partileri baraja takıhnca görevlerine geri dönmeye başladı. DSP'de İstanbul'dan aday olan Ecevit'in koruma müdürü Birgül ile Derviş'in danışmanı olan Cnlü, Sağlık Bakanhğı Müsteşan Aydın, Ankara DGM Savcısı Şalk görevlerine döndü. EBRU TOKTAR ANKARA-Barajmal- tında kalan DSP, MHP. DYP ve ANAP'tan aday olan bürokratlar, kamuda- ki görevlenne dönmeye başladı. Ekonomiden So- rumlu eskı Devlet Bakanı KetnalDerviş'in danışman- lığını yapan Başbakanlık Başmüşaviri Oya Ünlü. DSP'de 4. sıradan îstanbul milletvekili adayı olan Baş- bakan BülentEcevit'in Ko- ruma Müdür Yardımcısı Recai Birgül DYP'den aday olan Ankara DGM Savcı- sı Talat Şalk, MHP'den aday olan BDDK üyesi Ke- mal Çevik. Sağlık Bakan- hğı Müsteşan SeferAydın, Telekom Genel Müdürü tbrahim Hakkı Alprürk görevlerine dönmek için kurumlanna baş\"urdu. Görevlerine geri dön- mek için Sağlık Bakanlıgı. Tanm ve Köyişleri Bakan- hğı. Mılli Eğitim Bakanh- ğı, Ulaştırma Bakanhğı başta olmak üzere görev yapüklan kurumlanna baş- vuran dığer kamu görevli- len de şöyle: MHP adaylan: Başba- kanlık Başdanışmanı Ah- met Vefik Alp, Telekom Genel Müdürü tbrahim Hakkı Alptürk. Gazi Üni- \ersıtesi Rektör Yardımcı- sı Ahmet Aksoy, Teknik Eğıtım Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ce- mil Çetinkaya. Büyükelçi Deniz Bölükbaşı. Denizcı- lik Müsteşar Vekih Alpars- lan Kavu. De\ let Meteoro- loji tşleri Genel Müdürü AtiBa Dorum, De\ let Tiyat- rolan sanatçısı Ensar Kı- hç, Milli Eğitim Bakanh- ğı Müsteşar Yardımcısı Necdet Ozkaya, Tanm % e Köyişleri Bakanhğı Müs- teşar Yardımcısı AB Eroğ- ta. BDDK ûyesı Kemal Çe- vik Sağlık Bakanlıgı Müs- teşan Sefer Aydın, TMO Genel Müdür Yardımcısı Refık Korkmaz, TOKÎ Başkan Yardımcısı Şükrü Öner \TP adavian: Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Kamazan Er. Orman Ba- kanlı'gı Müsteşar Yardım- cısı İrfan Çetik. Kültür Ba- kanlğı Müsteşar Yardım- cısı Kemal FahirGenç Yar- gıtay üyesi \\isuf Kenan Doğan, Binicilık Federas- yonu Başkanı Sencer Gü- neşsov. ANAP adaytan: Sümer Holding Genel Müdürü KadirKanat, Işletme Mü- dürü Yardımcısı Yıhnaz Adıgüzel, Danıştay Tetkik Hakimi Ahmet Pesen. DVT adayjan: Çahşma Bakanhğı Müşaviri Ayhan Özer, Halter Feedrasyonu Başkanı Kenan Nuhut, Gençlik ve SporGenel Mü- dürlüğü Başmüfettişi Ne- siın ÇeBk Ankara DGM Savcısı Talat ŞaUi. DSP adayı: Ankara Üniversitesi SBF öğre- tim üyesi Prof.Dr. Hüse- vin Pazarcı. Türkiye Bfiyük MiDet Mechsi'ne 22. Dönem millervekili olarak girmeye hak kazananlar ka>ıt işlemlerini dün de sürdürdü. Kayrt yaptıranlar arasında Gaziantep'in ilk kadın milletvekih' Fatnia Şahin de yer aldı. (Fotoğraf: A.A) ^ ^ ^ ^ v M Y ^^y^^^^\ suraurau. Kaynyapnranıararasmaaoazıantepınıikkadın ^^^^m i JE* . milletvekili Fatnia Şahin de yer aldı. (Fotoğraf: AA) CHP, yemin törenine Akgündüz'ün katılmamasını istedi TBMM protestohı açdacak ANKARA (Cumhumet Büro- su) - 3 Kasım seçimlerinın kesın sonuçlan Resmi Gazete'nin dün- kü sayısında yayımlanırken TBMM Genel Kurulu da 14 Ka- sım günü toplanacak. 22. dönem millerveldlleri ant içerek görev le- rine başlayacaklar. Siirt'ten ba- ğımsız milletvekili seçilen Fadıl Akgündüz'ün yemin törenine ka- hlması durumunda, CHP'li mil- letvekillen salonu terk ederek ya da sıra kapaklanna vurarak ken- disini protestoya hazırlanıyor. TBMM îçtüzüğü'ne göre, ke- sin seçim sonuçlannın Resmi Ga- zete'de yayımlanması ve TRT'de açıklanmasını izleyen 14 Kasım günü toplanacak genel kurulu "en yaşlı üye" olarak CHP'li Şükrü Elekdağ açacak. Daha son- ra milletvekilleri tek tek kürsü- ye gelerek and içeceL Siirt'ten ba- ğımsız milletvekili seçilen Fadıl Akgündüz'ün yemin törenine ka- tılması durumunda, CHP'li mil- letvekilleri kendisini protestoya hazırlanıyor. TBMM tçtüzügü'ne göre, kesın seçim sonuçlannın Resmi Gazete'de yayımlanması ve TRT'de açıklanmasını izleyen beşinci gün saat 15.00'te genel kurul kendilığinden toplanıyor. Genel kunılu "en yaşh üye" ola- rak CHP'h Şükrü Eİekdağ açacak Daha sonra milletvekilleri tek tek kürsüye gelerek anayasanın 81. maddesinde yer alan şu andı ıçe- cek: u De\1etinvarlığıvebağımsız- hğınuvatanmvıemiDetinbölünmez bütünlüğünü, milletin kayrtsız ve şartsız egemenliğini koruv^cağn ma; hukukun üstünlüğüne. de- mokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inküaplarma bağ- h kalacağuna; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve ada- let anlayışı içinde herkesin insan haklanndan ve temel hiirrivetter- den yararlanması ülküsünden ve anay^asaya sadakatten aynbnaya- cagnna; bü>ük Türk milleti önün- de nanıusum ve şerefim üzerine ant içerim." CHP hden Deniz Baykal, Fadıl Akgündüz'ün ilk gün TBMM'de yemin töremne katılmamasını is- tedi. Akgündüz'ün törene kanlma- sı durumunda, CHP'li üyeler ken- disini protestoya hazırlanıyor. AKP'li üyelerin de protestoya ka- rılacağı bildirildi. Meclis açıhp kapanacak Ant ıçme töreninin ardından genel kurul, TBMM Başkanlığı seçimi ve adaylann baş\Tirusu için 10 gün tatile girecek. AKP'nin milletvekili çoğunlu- ğuna sahip olması nedeniyle TBMM Başkanı "nın ilk turda se- çihnesi bekleniyor. TBMM Baş- kanlığı için AKPTi Vecdi Gö- nül'ün adı öne çıkıyor. Bahçeli'nin üye kayıtlannm yenilenmesiyle muhaliflere mesaj verdiği kaydedildi MHP, 'askerdelege'denvazgeçiyorEMtVE KAPLAN ,\NK\RA - MHP. bır millet- \ehlinin dö\üldüğü ve silahla- nn çekıldiğı kavgayla sonuçla- nan merkez yönetim kunılunda l\TVK), yenı genel başkan ve yö- netimi belirlemek için kongre tanhıni 12 Ekim 2003 olarak belırledı. Üye kayıtlannın yeni- lenmesıne karar verilırken MHP lideri Devlet BahçeB'nın bu ka- rarla partı içi ve dışındaki mu- haliflere "Tabandagücümizvar- sa bujnın gösterin" mesaj ı \ er- diğı kaydedildi. Seçim yenilgisı nedeniyle MHP'de yaşanan gerginlik, ön- cekı gün yapılan merkez yöne- tim kurulu (MYK) toplantısına yansıdı. MYK çıkışında ülkü ociklanndan bir grup, eskı Ma- iatya Milletvekili Basri Coş- ian'u tekme ve yumruklarla dö- ı erken Coşkun' u kurtarmak ıs- teyen \fYK üyesi Haydar Me- ral'in silahım çekmesi gerili- min tırmanmasına neden oldu. Coşkun'un genel merkeze öde- nen milletvekiliği aidatmm ke- siJmesi isteğinde bulunduğu için saldınya uğradığı belirtilirken olayın parti içindeki gmplaşma- dan kaynaklandığı ve "gözdağı" olduğu ileri sürüldü. MYTC'de üye kayıtlannm tü- müyle yenilenmesi kararlaştı- nldı. MHP, önceki kongrede üye kayıtlannı 300-400 ile sımrlan- dırmış ve "askerdelege\1e kong- re yapıbyor" eleşririlerine ne- den olmuştu. Bahçeli, üye sayı- sının sının konusundaki bir so- ru üzerine "İsterseniz 65 mih'o- nu üye yapabflirsiniz'' dedi. Bahçeli'nin bu kararla parti- İL BAŞKANLARINDAN BAHCELİ'YE KAL' BASKISI ANKARA (Cuınhuriyet Bürosu) - MHP'li ü başkanlannın Devlet Bahçeti'ye "kahnaa" yönündeki baskılan sürüyor. Hazırlanan ortak bildiride, Türkiye'de yaşanan olumsuzluğun Bahçeli'den kaynaklanmadığı belirtilerek "Yolumuza Bahçeli ile devam edeceğiz'' denildi. Bahçeli de il başkanlanna, u Bu dönemde birlik içinde olun" mesajı verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanlanyla Dedeman Oteli'nde iftar yemeği düzenledi. Yemeğin ardından il başkanlannca hazırlanan ortak açıklamayı okuyan MHP îzmir tl Başkanı Müsav^at Dervişoğlu. "Büinmesini isteriz ki Türkiye'de j'aşanan hiçbir olumsuzluğun müsebbibi kendileri değüdir" diyerek, kenetlenerek yola Bahçeli ile devam edeceklerini kaydetti.Yemeğin ardından Bahçeh, il başkanJanyla toplantı yaptı. Edinilen bilgiye göre Bahçeli, toplantıdaki konuşmasında, MHP'yi bir daha sıçratma sürecine gireceklerini behrterek kongreyle örgütlerin yeniden yapılandınlacağuıı söyledi. Bahçeli, "Bu zor günleri birlikte adatacağı/. Birlik ve beraberiik içinde ounahsımz" dedi. \ nin yeniden yapılandınlması, parti içi ve dışındaki muhalifle- re de "'Tabanınız varsa buyrun kongrede gücünüzü gösterin" mesajı verdiği kaydedildi. Bah- çeli'nin, yeniden genel başkan adayı olmayacağı kongreye sağ- lıklı bir delege yapısıyla gidil- mesini istediği de belirtildi. Yeni üye kayıtlan için 4 Ara- lık-10 Ocak tarihleri arası uy- gun bulundu. Kongre takvi- minin de belirlendiği MYK'de ilçe kongrelerinin nisan-ma- yıs, il kongrelerinin hazıran- temmuz, büyük kongrenin de 12 Ekim 2003 tarihinde yapıl- ması planlandı. NfYK toplantısında seçim so- nuçlannı da değerlendiren Bah- çeli, sonuçlann partisi açısın- dan bir yenilgi olduğunu, ancak bunun alnndan kalkabilecek güç- te olduklannı söyledi. 4 Konyalının lafı mı olur! Eski TBMM Başkanı Ömer Izgi. göreve gelır gelmez baldızını işe almıştı. Giderayak da, 44 kışiyi işe alıverdı. Üstelik, sınavsız. Bu konudaki haberler basına sızınca da rahatsız oldu. TBMM'de gazetecilerle vedalaşırken son dakıka atamaları anımsatılınca şunlan söyledi: "Çok önceden Ağustos'ta karartaştırılmıştı. Üniversite mezunu çok ama çay Ömer Izgj. servisı yapacak, Istanbul'da Mecüs'e aıt kasırlarda kahvaltı verecek hizmetlı yok. Vakit dar olduğu için sınavsız aldık." Bır gazetecı "İşe alınanlann kaçı Konyalı" dıye sorunca, Izgi gulerek yanıt verdi: "4 tane hemşerimi işe aldım gözünüze mi battı..." 4'ü Konyalı, 1'ı de Devlet Bakanı Faruk Bal'ın kızı Ayşe Bal... 'Aldırma DYP, aldırma!' Seçim sonuçlarının belli olması ve DYP'de yenilginin kesinleşmesinin ardından genel merkezde bulunan parti yöneticileri "geçmiş olsun" dileklerini kabul ediyordu. Havasızlıktan rahatsız olan bir parti yöneticisi gençlerin yoğun olarak "fa^ı/dıd?/" Yüksel Caddesi'ne açılan bir pencereyi açtı. Odaya temiz havayia biıiikte gitar eşliğinde şarkı sözleri de giriyordu. DYP'liler pencereden giren "Başın öne eğilmesin, aldırma gönül aldırma..." sözleri ve gitar eşliğinde yenilginin nedeninı tartışırken odaya gazetecıler girdi. Gazetecilerden biri "Durum nasıl?" diye sorunca, Genel Başkan Yardımcısı Ismet Atilla durumu özetledi: "Nasıl olsun, baraj altında kalınca 'Aldırma gönül aldırma' diye solcular bize ağıt yakıyor..." MHP'li 'papatyalar'... Seçimde yenilgıye uğrayarak ikincilıkten baraj altına düşen MHP'de de, yenılgının nedenleri tartışılıyor. Partinın "kavgacılığıyla ünlü" yüzlerınden eski Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt a "Bundan sonra MHP'de neler olur?" diye soruldu. Enginyurt, Bilge Kağan'ın "Ey Türk titre ve kendıne gel" sözünü anımsatıp ekledi: "Biz de titreyıp kendimıze geleceğız..." Enginyurt, partisinin seçimde başarısız olmasının nedenlerinı de şoyle sıraladı: "Şehıdımizi, gazimizi, mağdurumuzu unuttuğumuz için bu duruma düştük. Hep iktidar nimetlerini düşündük. Özal'/n papatyalan gibi çaylı, pastalı sohbetler yaptık, kokteyller verdik. Gönül sohbetlerıni unuttuk." YTP sitesi 3 Kasım'da dondu kaldı... Seçim sonuçlan birçok partıde şok etkisi yaratırken, parti genel merkezlerine yenilgi sessizlıği çöktü. Seçimden sonra birkaç gün boyunca özellikle baraj artında kalan partilerin internet srtelerini ziyaret ettik. 3 Kasım'da donup kalmışlardı. Ana sayfalarında liderterin "Bize oy verin" mesajlan duruyordu. Birkaç gün sonra DSP, MHP siteleri değişti. DSP sitesinde Başbakan Bülent Ecevit'in 3 Kasım değerlendirmeleri verilmeye başlanırken, MHP sitesinde "Milliyetçi hareket, Türk milletine her şart altında hizmete kararlıdır" mesajı veriliyordu. ANAP sitesinde Turgut Özal'a sığınılmıştı. Sitenin ana sayfasında Ozal'ın bir resmi ile "Kaybedip yeniden kazanmak lazım!" sözleri yer alıyordu. YTP sitesi ise, 3 Kasım'da donmuştu. Yeni Türkiye'nin "gündeminde", hâlâ "Oyunuzu, geleceğinizi emanet edebileceğiniz bir başbakan için kullanın. Ismail Cem ve Yeni Türkiye'yiseçin" çağnsı vardı... 'Hadi gel köyümüze geri dönelim' Seçimlerfe birlikte Meclis'teki yüzler de değişti. AKP'nin 59 milletvekili dışında milletvekillerınin yüzde 9O'ı yenilendi. Eski vekiller, odalarını toplayıp lojmanlardan ayrılırken, yeni vekiller büyük btr heyecanla Meclis'in yolunu tutmaya başladı. MHP eskı Osmanıye Milletvekili Mehmet Kundakçı ya "Bundan sonra ne yapacaksınız?" diye sorduk. Kundakçı, Ferdi Tayfur'un "Hadi gel köyümüze geri dönelim " adlı şarkısını anımsattı ve ekledi: "Ne yapalım, biz de köyümüze geri döneceğız..." Çiller'in dahli olmayan yorumlar! DYP seçimlerde barajın altında kalınca genel başkan Tansu Çiller yoğun eleştirilerte karşı karşıya kaldı. Parti yöneticilerinden hiç kimse Çiller'i savunmadı. Çiller'i sadece partinin internet sitesine analiz yazanlar savunmaya çalıştı. Bu analizler, okuyan partilileri hem güldürdü hem kızdırdı. Değertendirmelerin bazı bölümleri şöyle: - Son seçimlerin en başanlı siyasetçilerinden birisi Sayın Çiller'dir. Kendi bölgesinde oyunu iki kat artırarak millet nezdindr sevildiğini kanrtlaoı. - Seçimin üzerinden henüz 2 gün geçtiği halde milletimiz şaşkınlıkla olan biteni izlemekte, "Biz ne büyük bir hata yaptık" demektedir. - Dün konuştuğumuz ve DYP'ye oy vermediklerini itiraf eden herkes, "Bugün seçim olsa oyumu DYP'ye veririm" demektedir. - önümüzde 5 sene yok, sadece ve sadece 16 ay var. Göz açıp kapayıncaya kadargeçecek 16 ay... - AKP'ye giden oyların yüzde 70'i tepki oylan, zihinlere yerleştirilmiş oylar. Birkaç ay sonra acı çekmeye başlayınca, "Biz ne ettik? Halbuki Çiller'in başbakanlığı döneminde ne kadar rahattık" diyecek oylar. - Son seçimlerde de görüldü ki merkez sağın tek adresi DYP'dir... Yorumlann altına da şu not düşülmüştü: "Bu makalenin yazılışı sırasında Sayın Çiller'in hiçbir dahli yoktur." Türey Köse, Emine Kaplan, Bülent Sanoglu, Sertaç Eş tbmmcumıa rhıct.nctrr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog