Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 KASIM 2002 PAZARTESİ 14 HAFTANIN SANAT ÇİZELGESI k ul.urr»cumhU nye ,.con,tr sınemıy • Azap Yolu / Road to Perdrtıon Başrollennde Tom Hankb Pau Nevvman \e Jude Lavv unovnadıklan fılmın vonetmenı sam \lendes Fılmde oglunun gozunde bır kahra man olan bi adamın gangsterler dunvabindakı tehlıkeh ger ılımlı cebaıet dolu macera^ını ve tum ılanlan ızleven kuçuk bırçocugur ovkusunuanatıvor (Be\oglu Smepop Be\oglu 4llas Şışlı \fo\ıeplex \lecıdı\eko\ Odeon Etıleı Mo\ıeplex \1aslak Seba Ortako\ Fen\e Çemberlııaş Şalak Bakı ko\ 4\şar Bakııko\ Smema ~4 Zeumburnıı Cınecm 4ıako\ Galena Sılnn Cınecm Bahçehe\ler Holıda\ple. Bahçelıe\ ler kadırHas kadıko\ Tepe Kadıko\ Rexx Kadıko\ \foda Mtunızade Capılol Sııadne \fo\itplt\ Lmıarne 4F\f) • Kazara Zengın / Mr Deeds \ e \ Hampbhıre ın Mandrake Fallb kasabasınn tek pızza valonu Deed-. Pızza nın s^hıbı olan Longtellovv Deeds sıradan mutlu \e sevgı dolu bıradamdır Bır eun tum vaşamı uzun zamandır kavıp olan akrabası Preston Blake ten kalan 40 mılvar dolarlık mırasla butunuvle degışır Zengınlıge ve ıhtışama kavuşan Deeds ın peşıne bır de medva ordubu takılınca olavlar çıgınndan çıkar 'ı onetmenhgmı Ste\en Bnll ın yaptığı filmın başrollennı Adam Sandler W ınona R\der PeterGallagherpavlaşıvcrlar (Be\oglu Emek Be\oglu Fılaş Dolmabahçe ShopâcMıles Teşvıkne 4FM Osmanbe\ Gazı Şışlı kenl \iecıdneko\ Odeon ikallaı 4FM Elüeı AF\İ Etıler Cmecm Çemberlıtaş Şatak Ze\ nnburnu Cmean 4ıako\ 4trmm Galena Pıesnge Bakırko\ 4\şar Bakırkoy 4FM Bahçelte\ler kadırHa* Betlıkduzu 4FM A\cüar 4\şar ka\acık Boğazıçı Lmrarme 4FM Kadıko\ Tepe Kadıko\ Sure\\a Kadıko\ 4s Fenerbahçe 4FM 41tunızade Capııol Suaan e Mo\ ıeplex Şaşkınbakkal Beko Ko-\atagı Cınepol Ideahepe 4F\I \lahepe kana Pendık Oscar) • Hz Muhammed (S.A.V): Son Peygamber ^ apımcılığını Badr Interaatıonal ın vaptıgı anımabvon tılmın benarvosu Bnan Nıssen e muzıjı \\ ıllıam Kıdd e aıt \ olkan Severcan \e Avhan Kava seslendırdıklen tılm Hz Muhammed e pevgamberlıgın nışmden Hendek Savaşı sonrası Muslumanlann Mekke ve donerek putlart \ok etme sıne uzanan surecı anlatıvor I 4lnmızade Capılol Bahçelıe\ler Holıda\ple\ Bahçehe\ ler KadırHas Bahrko\ Carousel Be\lıkduzu 4h\i Be\oğlu 4FM Etıler 4kmerke. Fatıh Feza Fenerbahçe 4FM GOP \lass Ideakepe 4FM Kadıko\ As Kadıko\ 4tlanns kadıko\ Tepe ka\acık Boğazıçı Koz\atağı Cıneuol Maltepe Grandhouse \iecıdı\eko\ Odeon 0^manbe\ Ga.ı Pendık Gune\ Şaşkınbakkal Beko Lmıanne 4FM Ze\ nnburnu Cınecm) • Buyuk Adam Kuçuk Aşk \ onetmenlığını Handan Ipekçı nın vaptığı başrollennde Dılan Erçetın Şukran Gungor \e Fusun Demırel ın ovnadıklan fılm aılesi bır baskında oldurulen kui.uk bır Kurt kızıvla emeklı bır \argıcın arasindakı duvgusal \e omek lişkı konu edılıvor (Be\oğlu Lale Osmanbe\ Gazı Bakııko\ tncıılı Bahçelnler Holıda\plex Bagcıiaı Sıte Bmukçekmece Fa\on 4\cılar \eH Füms kadıko\ Broad\\a\ Pendık Oscart • Çok Özel / Full Frontal Başrollennde Julıa Roberts Blaır Undervvood Davıd Duchovnv Davıd Hvde Pıerce Marv McCormack Cathenne Keener ın ovnadıklan Steven Soderbergh ın vonettığı tılmde Lob A.ngeles ta kırılgan ılışkılennın ustesınden gelme\e çalışan bır grup ınsanla yazarCarl eşı ınsan kavnakları muduru Lee Lee nın masoz kız kardeşı Lında T\ vıldızı Calvın \e aktns Francesca arasında vaşanan karmaşık olavlar anlatılıvor (Beioglu 4FM Be\oglu 4lkazar Osmanbe\ Ga ı Elıler \lo\ıepiex Orlako\ 4FM DolmahahçeShop&\fıı<.\ 4lrunı ıidt Yönetmenliğini Sam Mendes'in yaptığı 'Azap Yolu'nda başrolleri Tom Hanks, Paul Nevvman, Jude Law, Stanley Tucci, Daniel Craig ve Tyler Hoechlin paylaşıyorlar. Film, mafya tetıkçisi olan bir babanın bazı olaylara şahit olan oğlunu korumak için mafyaya karşı açtığı savaşı konu ediyor. Capııol Kadıko\ Cınemaxx kadıko\ •itlantıs kadıko\ 4FM Sııadne \fo\ıeplcx Şaşkınbakkal Beko konatagı Cınepol Idealupt iFMı • Kutsal Dırenış / Interventjon Dıvıne Başrolunde senarvobunu vazan ve vonetnıenlıgını de vapan Elıa Sulevman ın \eraldığı fılmde Fılıstın Uraıl çatış,masının ortaMnda va^am ıle olum arasındakı ınce çızgıde gıdıp gelen ın>anlann mucadelesı trajıkomık ınsan manzaralan jeklmde ^nulu\or (Be\oçlıt 4\şar Be\oelıı 4F\I Osmanbe\ Ga.ı Şışlı kenl Etıler Cmecıh Uaslak Seba Çemberlıtaş Şatak Ze\nnburnu Cmeun Bakırko\ 4\şar Galena Prestıge )eşılko\ Cıntcın Be\tıkdu-u 4F\I 4\cılar 4\şar Sılnrı Cınecm 4ltunızade Capıtol Kadıko\ 4s Suadne \fo\ıcp e\ konataçı Cınepol) • Konuş Onunla / Talk to Her *t onetmenhgmı Pedro •\lmodo\ar ın vaptığı filmın babrollerını JauerC amara Dano Grandınettı ve Geraldıne Chaplın pa\laı»ı\orlar Fılmde ılk kez Pına Bausch un Cafoe Muller adlı ızletibinde karsılasan erkek hem^ıre Benıgno \e 40 \aşlanndakı >azar Marco nun vollan ıkiMnın de komada olan kız arkada^ları i(,ın geldıklen ozel bır habtanede kesışır Hastanenın du\ar lan arasında ne kadar ^ureceğı bellı olma>an bu zaman dılı mı dort ınsanın vaşamını geçmısını bugununu\e gelecegını bılınme\en bır kadere doğru tabivacaktır (Be\oglu \lka.aı Be\oglu 4F\İ Teş\ıkı\e 4F\I 4katlar 4FM Etıleı 4F\I Bakırko\ 4FU 4ltumzade Capııol Kadıko\ Surt,\~\a Şaşkınbakkal Beko Lmranne 4F\f) • Insomnıa \ onetmenlığını Chnstopher Nolan ın vaptığı tılmde \] Pacıno Robın \\ ıllıamü Martın Donovan \e Hıllarv Swank rol alıvorlar Fılmde olavlar Los \ngeleb ta denevımlı bır polıs olan V\ıll Dormer (Pacıno) ve ortagı Hap ın(Dono\an) Alaska da bır genç kızın oldurulmebinden şuphelı \azar Walter Fınch ın (Robın \\ ıllıam^) pevne du^erler Kovalamacada Hap oldurulur Fınch de kaı,ar Ortağının ıntıkamını almak ıçın vanıp rutujan \\ alttr ıle Fınch arasinda genlımlı bır kedı fare ovunu basjar I Altunrade Capıtol Bjkııko\ 4\şar Betoçlu 4ıla\ Be\oglu Stnepop Çemberlıtaş Şafak Etıler \io\ıeple\ kadıko\ Rexx kadıko\ \loda kadıko\ Tepe Maslak Seba \tecıdı\eko\ Odeon \tşantaşı \1o\ıeplex Orıakoı Ferne Sılı\n Cınecm Suadne \lo\ıeple\ Şışlı \lo\uplex Imranne 4F\1 Zt\nnburnu Cıntcıh) • Avanak Ajan-Altın Kuş / Austın Povvers ın Glodmember Ja\ Roach ın vonettığı tılmın ba^rolknnde Mıke Mvers Bevonıı knouleb Seth Green ve Mıchael "» ork ovnuvorlar Lluslararası komık \e gızemlı ajan Austın ın şevtanı Dr Evıl le \uz vuze gelme-,ınden bu vana uç vıl geçmıstır Fakat Dr tvıl ve ona e^lık eden Mını Me makbimum guvenlıge sahıp hapıshaneden çıkınca Austın venıden goreve çagnlır (4\-cılar Ww Fılms Bakırko\ tncır h Beıko 4 arkenl Be\oglu 4F\I Bu\-ukçekmete Fa\on GOP WÜS« Idealtepe 4F\! kadıko\ 4FM kadıko\ Sınema Tek Maslak 4F\t Klecıdneko\ Odeon Pendık Gune\) • Kedma Amos Gıtaı nın vonettığı fdmın başrollennde Andreı Kashkar Helena V aralova \ ussef Ebu Warda ovnuvorlar " Vlav ıs 1948 de Av rupa nın çeşıtlı toplama kamplanndan kurrulan vuzlerce ^ı ahudı Kedma adlı kargo gemibinde F libtın e dogru vol almaktadır Olavlar gemının karavavaklasmasıvlahızlanacaktır <Be\oglu 4lkazar kadıko 4F\f \leadı\eko\ Odeon) • Aramızda Kalsın / Dıvıne Secrets of the Ya-Ya Sısterhood Başrollennde Sandra Bullock Ellen Bursrvn Ashlev Judd ve James Garner ın ovnadıklan filmın vonet menı Call e KJıoun Fılmde Nevv ^ ork ta vaşavan ûnlu ov-un vazan Sıdda Lee \\ alker ıle tuhaf annesı Vıvı arasındakı zaten mebafelı olan ılışkının gıderek kopmasi uzenne gelışen olavlar anlatılıvor lAltumzade Capıtol 4\alar 4\şaı Bakırko\ 4\şa> Ba\rampaşaCmeba\ Be\lıkdu-u 4F\1 Be\oglu 4F\I Be\ogluLale Çemberlıtaş Şafak Etıler Cmecm Galena Prestıge kadıko\ 4s koz\atagı Cınepol Maslak Seba Osmanbe\ Gazı Sılnn Cınecm Suadne \!o\ıeplex Şışlı kenl )eşılko\ Cınecm ZeMmburnu Cınecm) • Bır Kadın Yaratmak / Sımone Başrollennde Al Pauno ve Rachel Robert», ın ovnadıklan filmın vonetmenı Andrevv Nıccol Fılmde \ ıktor Taran^kv adlı binema vonet menının babrol ovuncubunun kapnblenne davanamavarak teknolojının vardımı>la banal bır başrol ovuncusu varat mabivla gelışen olavlar anlatılıvor ıBt\oglu 4FM Be\oglu 4lUı ar Osmanbeı Gazı Maslak 4FM Bahçehe\ler Holıda\plex GOP Mass Ba\rampaşa Cmeba\ 4\cılar 4\şar Buvukçekmece Fa\on 4ltumzade Capıtol Kadıko\ Ocak kadıko\ 4FM ka\acık Boğazıçı Be\koz Acarkem Pendık Gune\) • Işaretler / Sıgns \ onetmenlığını M Nıght bhvamalan ın vaptıgı başrollennde ıse Mel Gıbbon ve Joaquın Phoenıx ın ovnadıklan fılmde bır gun tarlabinda dunvanın çeşıtlı ulkelenndekıne benzer dev bo\Titlarda geometnk bembollerle karşılaşan bır çıftçının vaşadığı genl ım ve gızem dolu macera anlatılı>or (4lrunuade Capıtol Galena Prestıge 4\cılar 4\şar 4tasehır 4F\İ Bahçelıe\lerHohda\plex Bakırko\ 4FM Bakırko\ 4\şar Bakırko\ Renk Be\lıkduzu 4FM Bmoglu 4FM Be\oglu 4tlas Çembeılılaş Şafak Elmadag Shop&Mıles Etıler 4FM Etıler Mo\ıeplex Etıler Peugeot Fenerbahçe 4FW Fındıkzade Cınemars GOP Mass Ideahepe AFM kadıko\ -H Kadıko\ 4tlanns kadıko\ Cınemaxx ka\acık Boğazıçı ko~ı aıagı Cınepol Mallepe Grandhouse Maslak 4FM Maslak Seba Mecıdneko^ Odeon Onako^ 4FM Osmanbe\ Ga.ı Pendık Gune\ Sılnn Cmecm Suadne Mo\ıepk\ Şaşkınbakkal Beko Şışlı kent Teş\ıkı\e 4FM Lmramu. 4FM )eşılko\ Peuaeot Zetnnburnu CınecmI • Azınlık Raporu / Mınonty Report Başrollenm Tom CruibS Colın Farrell ve Ma\ \on S>dow un pavlaştıklan filmın vonelmenı Steven Spıelberg Ola>larm 2054 un \\ abhıngton DC binde geçtığı filmde bır sucun daha ışlen meden uzman ve kahınlerce gorulebıldığı bır sibtem bavebinde vaşanan gerılımlı olavlar konu edılıvor (Bagcılar Sıte Ba\rampaşa Cıneba\ Bmukçekmece Fa\on Çemberlıtaş Şajak. kadıko\ Rexx Pendık Oscar Suadne Mo\ıeple\) • Mumya Fîrarda \ onermenlıgını Erdal Murat Aktaş ın vaptıSı tılmın babrollerınde Nurgul Veşılçav Teoman Selamı Şahın Nurselı Idız ve Tarık Pabuçcuoğlu >eralı>or lar Fılmde Mibir dakı tapınagından kaçınlan bır mumvanm bırleştırdıgı kaderlerın pe^ınde dolu dızgın bır macera anlatılıvor (4\cılar VM Fılm Bagcılar Sıte Be\koz Acarkent Be\koz kana kartat \ ı \on) Akatlar AFM Mayadrom 2S4 j'(M Altunızade Capıtol *9I IV ?< Atakoy Atrıum « H » 6 î AtakoyYunusEmreM/ W94 AvcılarlGS Cınemetro e>"6 n 4 V4 Avcılar Standart 69•> « 41 Bahçelıevler Holıdayplex 441 21 <w Bahçeşehır Cınemax 6M M ım Bakırkoy Avşar 5X3 46 n: Bakırkoy AFM Carousel 5"/^? W BakırkoyIncırlı ^'^64 -ÎV Bakırkoy Renk >"2 I s 6 î Bakırkoy Sınema 74 •>""• 1)4 44 Bayrampaşa Cınebay fiH 14 " Beylıkduzu AFM Mıgros M . (ıl 90 Beyoğlu Akademı 2^l~4S4 Beyoğlu Alkazar ^v V 66 Beyoğlu Atlas ^ n *> '6 Beyoğlu Beyoğlu :w 12 40 Beyoğlu Emek 2M\4 19 Beyoğlu Fitaş 249 01 66 Beyoğlu Lale 249 ''•' 24 Beyoğlu Pera ^ j / 12 40 Beyoğlu Sınepop.^/ // "ft BûyukçekmeceAlkent 2000 SS9 04 2' BuyukçekmeceFavon vs"> SINEMA TELEFONLARI r/s 64 Çemberlıtaş Şafak ^16 26 60 Etıler AFMAkmerkez ^''ttnn EtılerMovıeplex 2S4 looi Etıler Parlıament Cınema Club 2631S3* Fatıh Feza 6W 'rt»v Fenerbahçe AFM Pyramıd 414 90 ım Fındıkzade Cınemars6ıW/12 Florya Prestıge 661 '\ Hfi Galena Prestıge ifiH "2 6ft Gazıosmanpaşa Cınemass ^ Tl * *0 62 Harbıye As 24 6i h Idealtepe AFM 4S9 (AM KadıkoyAs i 6tx) ıı KadıkoyAtlarrbs H6 06 •'2 Kadıkoy Baharıye 4U <•> o, Kadıkoy Broadvvay U6 14 \1 Kadıkoy Hakan ır 96 r Kadıkoy Hollyvvood n\ vo '6 Kadıkoy Kadıkoy W4 ım Kadıkoy Moda î 01 2S Kadıkoy Ocak i 6 •,- "/ Kadıkoy Rex 136 (U 1 "• Kadıkoy Sureyya 3ı6 06 S2 Karagumruk Feza 631 16 OH Kozyatagı Cınepol 362 fl oo Levent Kultur Merkezı TURSAK Sıneması mTı 12ı 4i </ Maltepe Grandhaus 442 60 10 Maslak AFM Prıncess :*•> 06 9-> Mecıdıyekoy Cıneplex Odeon 216 1~ 90 Nışantaşı Movıeplex:/9(W M) Ortakoy FenyeJirt. 11 * 64 Ortaköy AFM Prıncess ''ih 20 ^2 Osmanbey Gazı 24' 96 6-> Pendık Güney ıi4 /?sv Pendık Oscar ı!W(i(i/ SılrvnMa» Parlıament ~16 oı w Suadıye M&S Cnemax Jf' 44 6S Suadıye Movıeplex ^sı 24 -/v ŞaşkınbakkalCınemax M&S46'446H Şışlı Kent .41 6 H3 Tatılya Drıve Inn \>2tb ) * TeşvıkryeAFM Encsson 240-0ı Topkapı Sur i.ı 6' 12 Umranıye AFM Pnncess 46ı o s. Yeşılçam y •> f>\ oi) Yeşılyurt Parlıament Cınema Club 662 2^ '0 • Cemal Reşrt Rey de VII Lluslararası Mibtık Muzık Febtıvalı kapsamında bugun 19 ^0 da Sofva Madngal Korosu vann 19 ^0 da Tıbet Rahıplen perşembe gunu 19 ^0 da Eolına Quartet cuma gunu 20 00 de Antonıo Carlos Jobım Project cumartesı gunu 19 30 da şef Orhan Şallıel ın vonettığı Suna Kan ın (keman) bolibt olarak katılacagı Cemal Reşıt Rev Senfonı Orkestrası konberlerı dınlenebılır (0 212 212 9M 30) • Iş Sanat Kultur Merkezı nde cuma gunu 19 ^0 da Carmen Corteb ın konuk sanatçı olarak katılacagı Anf Sağ <£. Gerardo Nunez ın konserı cumartesı gunu 19 30 da Gursel Koçak Canan Altınav ın hazırladığı Dıreklerarası adlı etkınlık ver a l a c a k ( 0 212 116 I 0 H 1 ) • Boğazıçı Unıversrtesı Albert Long Hall da çarşamba gunu 19 ^0 da Gulden Gokşen ın Rus Bestecılerden Pıvano Vluzıgı konben dınlenebılır (0 212 2>f 1)2 12) • Eskandıl Jazz Club ta perşembe gunu saat 22 00 de Erguder 'ı oldaş ve Ilknur Açıkel ın konserı dınlenebılır (0 216 332 H0 36) • Atatürk Kultur Merkezı nde cuma 19 30 da ve cumartesı 11 00 de şef Peter Bergamm ın vonettığı Svv ıngle Sıngen> ın solıst olarak katılacagı Istanbul Devlet Senfonı Orkestrası nın konsen dınlenebılır Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları'nın 'Bursa'nın Kemancıları' konseri pazar günü saat 17.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda ızlenebılecek. Konseri şef Prof. Koral Çalgan yönetecek. (0 212 232 98 30) 10 212 2*1 16 00) • Babyion da varın 21 30 da Gumuşluk Art Enbemble konben çarşamba eunu 2 n 0 d a 1 \ l 2 Partv perşembe gunu 22 30 da Avhan Sıcımoğlu «S. Las Estrellab turaa gunu 23 00 te «.umartesi gunu 23 00 te tlhan Erşahın b Lo\e Tno nun konserlerı ver alacak (0 V^ ~<9^ '1 6M • Nardıs Jazz Club ta but.un 21 30 da Jam Sebsıon vann 21 ^0 da Bılgı Lnıversıtesi Jazz Gecesi ı,er(,evebinde Selen Gulun Tno çarşamba gunu 21 ^0 da Avşegül \eşılnıl Dortlusu perşembe gunu 21 ^0 da Cengız Bavsal Group Luma gunu 21 30 da Emın Fmdıkoğlu «S. Fevza dan Fragıle Funk cumartesı gunu 22 30 da \ ah\a Daı Dortlusu dınlenebılır (0 212 244 61 2^) • Altunızade Kultur Merkezı nde cuma gunu 20 00 de Mehmet Guntekın ın bolibt olarak katılacagı Musıkı Meşkı konseri cumartesı gunu 20 00 de Goksel Baktagır'ın voneteeeğı lstanbul Sazendelen konseri ver alacak (0 216 141 01 00 209) • Borusan Kultur ve Sanat Merkezı nde vann 19 00 da Ibtanbul dan ^ enı Müzık konsen dınlenebılır (0 212 292 06 ^/ M Akbank Kultur Merkezı nde çarşamba gunu 20 00 de \ anbimalar konsen dınlenebılır (0 2r 2i2 Iı 00) M FMV Ozel Işık Lısesı Muvaffak Benderlı Salonu nda vann 20 00 de Cihat \şkın (keman) Mehru Ensarı nın Ipıvanoı Cumhurıvet ve Ataturk e Savgı konben ver alacak (0 212 246 19 40) • Italyan Kultur Merkezı nde Luma gunu 19 00 da Avdınkarhbel ın pıvano konsen dınlenebılır (0 212 291 9S 4H) M Kadıkoy Halk Eğıtım Merkezı nde "> ansımalar Toplulugu Studvo Drama muzık etkınlıklen kapsamında pazar gunu baat 19 00 da bır konser v erecek (0 216 310 10 2^) OPERfl BRLC • lstanbul Devlet Opera ve Balesı salı gunü saat 20 00 de La Boheme adlı opera) ı çarşamba 20 00 de Ilışkıler balesı perşembe 20 00 de KJS me Kate adlı muzıkalı cuma 19 30 da Vıvana Esıntılen adlı konsen cumartesı 11 00 de de Fndıkkıran adlı çocuk mûzıkalını ve 15 30 da La Trav ıala' adlı opera> ı sahnelevecek (0 212 251 10 23) GOSTERI • Borusan Kultur ve Sanat Merkezı nde perşembe gunu saat 18 00 de Mehmet Demırtaş ın Gregonus Ezgılerı adlı semıner ver alacak (0 T ^9~2 06 ıı) ~ • Akbank Kultur Sanat Merkezı nde salı gunu saat 18 30 ve 19 30 da 1FSAK 18 lstanbul Fotograt Gunlerı kapsamında Selım Guneş ve Levent karaoglu nun John Lennon Anısına konulu dıa gObtenbi perşembe gunu 19 30 da Mucap Ofluoğlu Oktav Akbal "Muslım Çelık Ercan Evupoglu Sezaı Sanoglu Sunav Akın ŞerefOzsov un katılacagı Hala konuşan Orhan \ elı adlı etkınlık cumartesı gunu 14 00 te Sunav Akın ın Sanat Guncesı ver alacak 10 212 2ı2 ?i ()()) • Tarık Zafer Tunaya Kultur Merkezı nde bugun 19 00 da Enver Ercan ve Lnsal Oskav ın katılacagı Seçım Vaatlerı ve Kultur Polıtıkalan Aonulu sovleşı ızlenebılu ıl) 212 291 12 '()) • Ataturk Kıtaplığı nda bugun 19 00 da Ihsan Fazlıoğlu nun Felbefe Bılım Tartışmaları >ann 19 00 da Andrev Tarkovskı nın Solarıs çarşamba gunu 19 00 da Servando Gonzales ın Yanco fılmlerının gObtenmı perşembe gunu 19 00 da Sercan Gurler ve Cahıt Erdoğan ın katılacagı Jımı Hendn\ Efsanesi cuma gunu 19 00 da Ingmar Bergman ın \ aban Çıleklen filmının gostenmı >er alacak (U 212 249 09 45ı • FOTÖTREK te euma gunu saat 19 30 da Ozcan ^ urdalan Fotograf Duvgusu başlıklı bır semıner verecek (0 V2 "W 90 14ı • Bır Kultur Sanat Merkezı nde İFSAK 18 lstanbul Fotograf Gunlerı kapsamında perşembe gunu 19 00 da Stefan Lındberg ın konferansı ızlenebılır 10 ~>12 292 42 01) • İFSAK 18. lstanbul Fotograf Gunlen kapsımında K.utup Dalgakıran ın Ranza Murat Ozcan ın Çoplukte \ aşam 14 kasım a dek Taksım Sanat ta Antoıne d Agata nın Llvss s Eves ı 21 Kabim a dek Bılgı Unıversıtesı Galensı 111 de Gulbın Ozdamar ın Mahpusun \ uzlen l"K.asımadek Dunva kjtabevı nde \vtunç Akad ın Dalmavvalılar l9Kabimadek Fotogratevı nde Haluk Lvgur Atolvesı Otekı Vakadan Selam Var 20Kasımadek Fotograf \ akfı Gınşımı nde Baha Gelenbev ı Anısına 22 Kabim a dek İFSAK Sergı Salonu nda tFS Ak uvelennın Zınurleme 22 Kasim a dek tTL Taşkışla 102 No lu Salon da Stratos Kalafatib ın TheOther ve Stetan Lındberg ın Amenka sergılen 30 Kasım a dek Basın Muzesı nde Zıraat Bankabi Galensı nde Joachım Ladefoged ın Amavutlar sergısı 30 Kasım a dek ızlenebılır 10 212 292 42 01) • Gulden Artun resım Tem Sanat Galensı nde 4 Aralık tanhıne dek gorulebılır /(/ ^l1 1 4~ OH 99) • Ayten Turanlı Duşunsel 10 Aralık a dek Pı Artvvorks te ıO2I2 216fi\ iy • Platform Garantı Guncel Sanat Merkezı nde Spekulasvonlar 10 Aralık a dek tarıhlen arasında K) 212 231 22 3*/ • lstanbul AJman Kultur Merkezı nde Paula Nlodersohn Becker v e \\ orpsvv edele sanatçılan çızımler ve ozgun baskılar 189> 1906 29 Kasım a dek (0 212 249 20 ov) • Urun Sanat Galensı nde karma resım sergısı " Aralık a dek ızlenebılır (0 216 160 99 64) " • Ergul Çolak resım Tekel Sanat Galerısı nde 28 Kasım a dek ver alacak (0 21. 3lı 19 00) • Fevzıye Mekteplerı Vakfı Modem Ça£daşlar 11 karma resım sergısı 30 Kabim a dek ıO2ı2 211 120ı) • Monad Balkan ın - Macanstan Turkıve Kent ^ aşamları 14 Kasım a dek Hobı Sanat Galensı nde (0 212 22'! "M V, • Sedef Yllmabaşar resım V Kasım a dek Ataturk Kultur Merkezı nde tl>212 2il •'6 0li) • Guven Zeyrek 29 Kabim a dek Karsu Tekstıl Sanat Galerısı nde 10 212 218 33 89) • Gonul Nuhoğlu TozveGolge "0 Kasım a dek \ erebatan Samıcı nda (0 21. U 49ı \ • Ismaıl Avcı resım 22 kasım a dek Maltepe Sasav Galenbi nde (0 216 3'0 12 61) • Alı Demır - Sabrı Erımel resım 20 Kasım a dek 2002 2003 Doku Sanat galenlennde (0 212 246 3S - n • Nazrf Topçuoğlu - Incı Evıner - Ahmet Elhan totoğraf "*0 Kasım a dek lstanbul Fransız Kultur Merkezı nde (0 212 244 44 9i) • Mıllı Reasurans Sanat Galerısı nde Alman Moda Fotojrafçilıgı 194^ 199". 5Q Kasım a Dünyaca ünlü antik kent Zeugma'nın mozaikleri 12-22 Kasım tarihleri arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi'nin bulunduğu Taşkışla'da sergileniyor. Sergi hafta boyunca 10.00 -18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. (0 212 292 08 92) dek (0 212 210 19 '6) • Galerı Artıst Fulya Fenha Tugra Paton Mıller Ertugrul Ateb Hakan Esmer kışısel bereılen ^0 Kasım a dek ızlenebılır (0 212 22' 6S i->) • Savaş Çevık hat 29 Kasım a dek Ev lul Sanat GaleriM nde (0 212 211 ~l) ^4) • Kızıltoprak Sanat Galerısı nde karma 2 Aralık a dek (0 Vrt-yA ıts 1)6) • Kanat Bayazıt Sanat Galerısı nde İbtanbul Resımlerı ^OKasımadek (0 212 240 26 H)> • Nllufer Inaltong kışibel resım sergısı 1 s Kabim a dek \ akıfbank Kemal Sunal Sanat Merkezı nde (0 212 292 30 13) • Ayşe Erkmen - duzenleme - 24 Kasım a kadar Galer st te (0 212 211 62 6S) • Adıl Salıh 14 Kasım a dek \rtisan da (0 212 24" 9li 81ı • Can Goknıl resım 30 Kasım a dek ^ apı Kredı Kazım Taşkent Sanat Galerısı nde (0 212 2^ 4'00) • Mustafa Ata \ lam resım 26 Kasım a dek - Akbank Kultur Sanat Merkezı nde 10 212 232 33 0(h •'Plak Fetışı' 12 Kasım a dek - Kargart ta (021633031 Hı • Lütfu Günay 1 Aralık a dek Çağla Cabaoglu Art Gallerv de (0 212 291 1"9I) • Adnan Turanı ve Abdurrahman Kaplan ^0 Kasım a dek ilavda Sanat Galensı nde 10 212 22' 9292) • Orhan Kemal II Kutuphanesı nde Kıtaplaı Sınırları Aşivor 12 Kasım a dek (0 T ilS 10 4') • Verjin Şabçı resım - Eller Sanat Galensı nde 30 Kasım a dek ızlenebılır (0 212 249 91 92) • Gül Berk 20 Kasım a dek The Marmara da. (0 T "'i/ 46 96) • Borusan Sanat Galerısı nde Fetış Duşleven İnsan 30 Kasım a dek ızlenebılır (0 212 292 06 •>•>; • Yapı Kredı Vedat Nedım Tor Muzesı - Trova Efsane ıle Gerçek Arasında Bır Kente \ olculuk s O^ak a dek (0 212 232 4 7 00) • Bakırkoy Beledıyesı Tıyatrolan \ unub Emre Kultur Merkezı nde perşembe ve cuma 20 10 da Dılekçe cumartesı 10 30 da Masal ç o I 20 30 da Rumuz Goncagul ve pazar 1 •> i0 da Kan Ivanovıç \ar mıvd Vik muvdu 1 Altan Erbulak Sahnesı nde cumartesı ve pazar 20 30 da Marv Marv 0212661 1941) • Oyun Atolyesı Cumartesı ve pazar gunlen baat 12 00 de Ke-^eşeker adlı çocuk oyununu sahnelevecek (0 216 34ı 19 39) • Semaver Kumpanya Onıkıncı Gece adlı venı ovunlarını perşembe 20 30 cumartesı 15 30 20 30 cuma ve pazar "'O ^0 Paşa da Şenlık Çevre Tıvatrosu nda sahnelevecek 11)212 ^ 19 3i) • AkSanat Produksıyon Tıyatrosu Tek Kısılık Şehır adlı cvunlarını Akbank Kultur Sanat Merkezı nde cuma 20 00 de ve cumartesı saat 17 00 ve 2u 00 de Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda perşembe, cuma, cumartesi saat 21.00'de ve pazar saat 15.00te Nedım Doğan'ın yazdığı 'Son Çare' adlı oyun sahnelenecek. (0 212 212 94 82) sahnelevecek (0 212 2i2 1^ 04ı • Studyo Drama Tıyatro Toplulugu, Kaob adlı ovunlannı cuma saat 20 30 da Bevoilu Mava Sahnebi nde bahnelevecek (0 ^12 2ı2 '4 ı2) • Studyo Drama Tıyatro Toplulugu cumartesı baat 20 00 de Ben Nazım \ aşarken \ e Olurken Kadıkov Halk Egıtım Merkezı nde sahnelenecek (0 216 310 10 2'') • lstanbul Devlet Tıyatrosu Taksım Sahnesı nde Kavgusuz Abdal Oda Tı>atrosu nda Kırmızı \ orgunlan Azız Nesm Sahnebi nde Ben Ruhı Bev Nasılım Buvuk Salon da 1 7 Kasım da Kral Lear adlı ovTjnlar bahnelenecek (I) V2 292 39 00) • iş Sanat Kultur Merkezı nde 13 Kasım gunu 19 30 da Tıvarro Studv ObU ndan Sonsuz Dongu adlı ovun ıll2ı2 116 lo V?) • lstanbul Buyukşehır Beledıyesı Şehır Tıyatrolan Mut^ın Ertugrul Sahnesı nde Ser-.em Kocamn Kumaz Kansı Fatıh Reşat Nun Sahnesı nde Merakı L skudar Musahıpzade Celal Sahnebi nde Kral Olu(şu)vor Kadıkov Haldun Taner Sahnebi nde Hurrem Sultan Gazıobmanpaşa Sahnesı nde SuçveCeza Lmranıve Sahnebi nde Memleketımden tnsan Manzaralan Harbıve Cep Sahnebi nde salı 1 •> 00 ve 20 30 da perşembe ve cuma gunlen lî 00 de Seneve Bugun adlı ovunlan bahnelevecek 10 212 240 "'20) • Dostlar Tıyatrosu 1 •• Kasım cuma gunu 20 30 da Muammer Karaca Tıvatrosu nda Insanlarım adlı ovunu bahnelıvor (Ü 212 232 59 li)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog