Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

11 KA9M 2002 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishabâ cumhuriyet.com.tr 11 Jiağdat'a: ABD kararlı, BM'yi dinleyin... Dünyaya: Kıbns bizim için vazgeçilmez ÖÖzkök'ten iki önemli mesaj^ Genelkurma\ Başkanı Orgeneral Özkök, ABD dönüşünde >'aptığı ve Genelkurmay geleneğınde bır ılkı oluşturan basın toplantısında, ıç polıtika lconulanna hıç gırmedı. Özkök, ABD'den Irak lconusunda resmı talep gelmedığım soyledı. ANKARA (CumhuriyetBiirosu)- Ge- nelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, ABD dönuşunde Irak \e Kıb- ns konulannda onemJı açıklamalarda bu- lundu ABD'nın Irak'ın tehdıt olmak- tan çıkanlmasında kararlı olduğunu, Turkıye'nın ıse banşın sonuna kadar zorlanmasını ıstedığını \iırgulayan Öz- kok, "Temennimiz Irak'ın Güvenlik Konseyikarannauymasıdır"dedı Ge- nelkurmay Başkanı, ABD'nın Turkı- ye'ye Irak operasyonuyla ılgıh resmı bır talep ıletılmedığını bıldırdı Ozkok, ABD'ye yaptığı zıyaretın ardından Etımesgut Asken Havaala- nfnda basın toplantısı duzenledı Was- hıngton'la Irak başta olmak uzere stra- tejık ortaklık kapsamında yaptıklan değerlendırmeler hakkında bılgı ve- ren Ozkok, Kıbns konusunda da onem- lı uyanlarda bulundu Ozkok'unuya- nlannın. BM Genel Sekreten'nın Kıb- ns 'ta bugun sunması bekJenen planı- nın oncesınde gelmesı dıkkat çektı . 'Türidye'ye değer veriyoriar' Ozkok, ABD'de Irak, Afganıstan, Kıbns, Ege'nın starusu, AGSP, NA- TO'nun genışlemesı ıle ıkıh asken ko- nularda değerlendırmelerde bulunduğu- nu belırtırken. "Tûrkiye'\e \erilen de- ğeri görmekten memnun oldum" dedı Turkıye'nın Irak başta olmak uzere uluslararası guvenlık konulanndakı du- şuncelen ve kaygılannı aktardığını kay- deden Ozkok, "ABD'nin Irak'ın ldtle imha silahlanndan anndınlması ve teh- dit olmaktan çıkanbnası konusunda ka- rarn olduğu, ancak bunun nasıl olaca- ğı konusunda henüz karar vermediği vönünde" ızlenım edındığını anlattı Ozkok. Irak konusunda ABD'ye ılet- ABD'nin Irak'a harekât planı, Türkiye'deki üslerin de kullanılmasmı öngörüyor Bıısh savaş planını çoktan onayladıDışHaberkrServisi-Irak, Bırleşmış Mılletler (BM) Guvenlık Konseyı'nın "sılahsızianınası için sonfirsat"olarak nıtelendınlen karannı kabul edebılece- ğı yonünde mesajlar v enrken ABD Baş- kanı George Busb'un Irak'la ılgıh sa- \^aş planını onavladığıbıldınldı Bush'ua yaklaşık 250 bın askerlık bır guç kul- lanımını ongoren plana, Irak'la ılgıh karann geçen cuma kabul edılmesınden çok once ona> verdığı kaydedıldı llk once New York Tımes gazetesın- de yayımlanan haber, adını açıklama- yan bazı yetkılılertarafindan da doğru- İandı Planda, Türkiye'deki üslerin de kullanılacağı belırtıhyor Haberlerde, sa\aşın kaçınılmaz ol- ması durumunda, ha\ a desteğının yanı sıra, 200-250 bın askerle Irak'a harekât planının kabul edıldığı kaydedıldı B- 1 \ e B-2 bombardıman uçaklan. Irak lıden Saddam Hüseyin'ın saraylan. ha- \a savunması v e uslenne karşı etkılı \ e çabuk hava saldınsma gınşırken, ılk önce az sayıda kara bırhkJennm Irak'a gıreceğı behrtıldı Kuçuk bırlıklenn ele geçırdığı bolgelereyse 200 bın cıvann- daaskeryerleştınlecek Haberlerde, Tur- kıye \e Kuveyt"tekı üslerle bırlıkte Dı- ego Garcıa Adası'ndakı Ingılız ussunun de kullanılacağı dılegeünldı ABD'hyet- kılıler, bır operasyonun en erken yıl ba- şında duzenlenebıleceğıne dıkkat çek- tığı oncelıklen şoyle sıraladı "Son BM karannda da tevit edildiği uzere ldtle imha silahları ve bu konuda- Id çahşmalar bölge için ciddi endişe ka\ - nağı ohıştunnaktadır. Sorunun müm- kiinse banşçıl yollardan çözûonesi ba- nşın son ana kadarzorianması önem ta- şımaktadır. Bir mıidahale olacaksa bu- nun uluslararası vasal zemin içerisinde vapıbnası u\ gun olacaknr. Irak'ın kuze- yinde Türkiye'nin karşı çıkacağı olu- şumlara fırsat verilmemelidir. Türki- ye'nin Körfez harekâtmda uğradığı ve ye- ni bir müdahalede uğrayacağı ekonomik | kayıplantelafiedilrnesiha- yationemdedir." Genelkur- may Başkanı Kıbns ko- nusunda da ıyı zamanlan- mamış AB uyehğının ço- zume olumsuz etkılennı, ozellıkle Londra \ e Zünh anlaşmalanna, adadakı ger- çeklere \ e KKTC halkınnı Günev Koretilerdün"Irak'asa]dırma\ın"sloganı>1asokaklarda>dL(Fotoğraf REUTERS) tı Savaş karan ıçın son tanh, BM de- netçılennın bulgulannı Guvenlık Kon- seyı'ne bıldıreceğı 21 Şubat olarak sap- tandı Hava saldınsına, 1600 kılogramlık gudumlu bombalar kullanan uçaklann oncüluk etmesının planlandığı ve hava akınının suresının, 1991 Korfez Sava- şı 'na gore daha kısa tutulmasının ongo- rulduğu de belırtıldı Planda, Irak yone- tımı Bağdat'ta ve ulkedekı komuta mer- kezlennde hızla tecnt edılırken, hava akınında sıvıl yerleşımlere v e altyapıya zarar vermemeye ozen gostenlmesı, ABD bırhklennın kent çatışmalanna saplanmasının onlenmesı ongoruluyor Planda Irak'ın kuzey, batı ve gune- yınde uç bolgenın kısa surede ışgal edılıp operasyonel us olarak kulla- nılması da duşunuluvor Afganıs- tan'da olduğu gıbı, ozel guçler ope- rasyonun ılk anlannda uikeye sızıp hedeflen belırleyecek. kıtle imha sı- lahı tesıslennı saptayacak Irak'ın guneydekı batakJık alan- lan su bastınp petrol alanlannı ate- şe vererek ABD guçlennı yavaşlat- ması onlenecek Bır yetkılı, "Fazla Irak askeri öldurmek istemryoruz ama aptalhk edip de savaşmaya kat- kariarsa ökJürürüz" dedı Ingıltere Savunma Bakanı GeoffHoon,Irak'ın BM karanna uymaması durumun- da çıkabılecek bır savaş ıçın ordu- nun hazırlık yaptığını soyledı The Sunday Tımes gazetesı, ola- sı harekât çerçevesınde, 15-20 bın kı- şılık ılk Ingılız bırhğının bu ay so- nuna kadar Kuv eyt'tekı uslere v ara- cağını v e Korfez'de beklemede tu- tulacağını one surdu Sunday Teleg- raph gazetesı de, yakında 15 bın asker- le 200 Challenger II tankının da bölge- yegondenlecegıneışaretettı IrakıseBM karannı hâlâ ınceledığıru bıldırdı Irak'ın 15 Kasım'a kadar karannı açıklaması ge- rekıyor Mısır ve Suudı Arabıstan ıle Irak basını karann kabul edıleceğı yo- nünde mesajlar venyor. meşru haklanna atıfta bu- lunarak anlattığını belır- tırken, "Kıbns'm Türki- ye'nin güvenliği için vaz- geçflmezliğini ortaya koya- rak. \B'\ e Turkn e ile bir- hkte girişinin olası birçok krize çöziim getireceğini ifade ettim" dedı Ozkok, bır soru uzenne, "Şu aşamada Irakoperas- yonuyla ilgili resmi bir ta- lep almadık" dedı Ozkok, "Irak'm kuzeyindeTürki- ye'nin istemediği bir olu- şuma izin verilmemesiyle flgfli edindiğinizizlenim ne- dir" sorusunu da. "Böyle bir oluşuma izin verileceği vönündebir ifadeve rastia- madnn'"dıvevanıtladı Oz- kok, "Türkrye'ye Irak ko- nusunda bir yardım dile getirildi mi" sorusunu ıse şoyle yanıtladı "Körfez harekâtında çok biiyük ekonomik kayıplara uğra- dığunızı ve\eni bir harekâ- ün bize çok buyük zarar- lan olmasını beklediğimi- zi, bu ekonomikkayıplann telafi edilmesi gerektiğini ifade ettim." EYÜP 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No 2000 566 Karar No 2002 406 Davacı ElıfOnder Vekılı Av Ismaıl Akmanoğlu-Av Akın ^kmanoğlu Davah Faruk Onder. Bayrampaşa Cevatpaşa Mah DervaSok No 17 Dava Boşanma Da\agunu 13 07 2000 Karar gunu 30 05 2002 Temyız suresı 15 gundür Mahkememızce davalı Faruk Onder'e dava dılekçesı gazete ılan yolu ıle yapıldı- gından mahkeme karannın da gazete ılan yolu ıle >apılmasına karar venlmış olup karar aşağıda gostenlmıştır 1- Istanbul Gazıosmanpaşa. Şemsıpaşa Mah C 11, K Sıra No 223'te nufusa ka- >ıtlı Faruk Onder ıle Elıf Onder'ın boşanmalanna, 2- Muşterek çocuk 18 04 2000 doğumlu Ozan Onder'ın velavetının davacı anneve venlmesıne. her avın ılk pazar gunlen saat 09 00'dan akşam saat 17 00'>e kadar ço- cuğun davalı baba yanma gondenlmek suretıyle şahsı munasebetlenmn tesıs ve temı- nıne 3- Da\acı vekılınırı beyanlan nazara alınarak nafaka ve tazmınat taleplen konu- sunda davacı vekılıne muhtanvet tanınmasına 4- Peşın alınan harcın mahsubu ıle bakı\e 2 880 000 TL harcın davalıdan tahsılıne, 5- Davacı tarafça harç, teblıgat tezkere ve tanık masrafı olarak sarf edılen toplam 119 2 7 8 000 TL davacı mahkeme masrafı ıle karar tanhı \e avukatlık ucret tanfesı nazara alınarak hesaplanan 175 000 000 TL vekâlet ucretının davalıdan alınıp dava- cı>a venlmesine daır davacı vekılının yuzune karşı. davalının yokluğunda K volu açık olmak uzere karar venlmıştır Ilan olunur lşbu ılan vayımlandıktan 15 gün sonra vapılmış savılacaktır 25 06 2002 Basın 68983 ' TRABZON ASLİYE 2. HUKUK MAHKEMESİNDEN DosvaNo 2002 323 Davacı Karayollan vekılı tarafmdan aşağıda ısımlen vazılı davalılar alevhıne mahkememızde açılan kamulaştırma bede- lınm tespıtı ve taşınmazın ıdare adına tapuya tescılı davasın- da, Kamulaştırma kanununun 4650 sayılı kanunla değışık 10 maddesı hukmü gereğınce venlen karar gereğınce Trab- zon ılı Merkez Iskenderpaşa Mahallesı'nde kaın ve aşağıda da\alısı ve malıklen ve özellıklerı >azılı taşınmazda >ıne aşağıda belırtılen kısmı kadar davacı karayollan 12 08 1999 tarıhlı karan ıle kamulaştınlmasına karar venldığı takdır ko- mısyonu tarafından belırtılen bedelı aşmamak kavdı ıle pa- zarlıkla satın alınması ıçın anlaşma sağlanamadığından ka- mulaştırma bedelının tespıtı ve taşınmazın ıdare adına tescılı ıçın kamulaştınlan taşınmazın belırlenecek kamulaştırma tıe- delının 4650 5avılı kanun gereğınce saptanmasmı muteakıp bedelın ılgılıler adına mahkemece belırlenen TC Zıraat Bankası Trabzon Şubesı'ne vatınlmasma \e bedelın yatınl- ması uzenne de taşınmazın ıdare adına tescılıne karar venle- ceğı hususu kamulaştırma kanununun 4650 »avılı kanun ıle değışık 10 maddesı hukmu gereğınce ılan olunur Davah ve Malıkler I- Hakkı v ,|dız, 2- Cemıl Vıldız 3- Reşıt V ıldız Pafta 50 Parsel 4 \abfı Bına Yuzolçumu 152 49 m2 Kam Al 54 S3 m2 D Tanhı 26 11 2002 Saat 9 00 Basın 62711 SAMSUNTEREKE HÂKtMLİĞl'NDEN DosyaNo 2001 8 Tereke Samsun, Merkez, Istıklal Caddesı Doruk Aparrmanı No 158 A Kat 3 adresınde mu- kım ıken 1101 2001 tanhınde vefat eden Me- lek Nuray Erel'ın (15 02 1959 d lu, Baba adı Selahatrın) terekesının Samsun Tereke Hâkım- hğı'nın 08 05 2002 tanh, Tereke E 2001 8, K 2002'6 sayılı karanyla ıflas usulu ve basıt tas- fıye yolu ıle tasfiyesıne karar venhnıştır Tere- kenın tasfiyesıne Mevlut Toprak ve Necatı Duran memur tayın edılmış olup, tereke defte- nnın tanzımı, mallann ıdaresı. tedbırlenn alın- ması, alacaklann tahsılı. tereke mallannın ala- caklıların menfaatlarına uygun şekılde ve mahkememızın onayı ıle pazarlık, ıhhyatı art- tırma ve açık arttınna usulu ıle paraya çevnl- mesı, evTakını tanzımle bedellennın tahsılı ve bankaya yatınlması, alacaklılan araştınp sıra- lannı tayın etmesı hususlannda gorev h ve yet- kılı kılınmışlardır Keyfıyet ılgılılenn bılgı edınmelen ıçın ılan olunur 05 11 2002 Basın ^0534 BICAKSIRTI EROL MANİSAU Valery, Kral Çıplak Deyivermiş! Arada sırada Valery Gıscard d'Estaing gıbı bın- lerı çıkar, Avrupa nın gerçeğını suratımıza bırtokatgı- bı ındırır ve bız de, neden bılmem çok şaşırırız - Kendı kendımızı aldattığımız ve bu tokatla hayal âlemınden çıktığımız ıçın mı'' - Içımızdekı elıt-halk çatışmasının berabennde, Av- rupa ıle ılışkılerı "hep elıtın kendı başına ve kendısı ıçın" yurutmuş olmasından mfi - Kendı kendımıze soyledığımız yalanlarla yuz yu- ze gelmış olmamızdan mı? - Ve nıhayet soğuk savaşın brtımınden rtıbaren ıçerdekı bazı sermaye çevrelen ıle dışardakı ortakla- nnın "ortada kalacagını duşunduklen (') Turkıye'yı tek taraflı da olsa Avrupa Bırlığı'ne baglama nıyet- lennm" ortaya çıkmasından korktuklan ıçın mı, bu tur açıklamalara çok şaşınnz Yaza yaza benım elım yoruldu ama yıne de soyle- mekzorundayım, boynumun borcu Avrupa Bırlığı Tur- kıye'yı ıçınde ıstemıyor tam uye yapmak ıstemıyor, yanında, hımayesınde, gudumunde tutmak ıstıyor. Bu- nun aynntılarını gerekçelerını yıllardır birçok kıtapta, bınlerce sayfa tutan makalelerde anlattım Sıyası, ık- tısadı, sosyal ve kulturel gerekçelen ıle bırlıkte Hem de hıç kımsenın objektıf olçuler ıçınde ıtıraz edemeyeceğı bır bıçımde Son olarak da Sessız Dar- be krtabımda belgelerı ıle ortaya koydum Halk 'elit'ten daha iyi anlıyor Halk sağduyusu ıle meseleyı elıtten dabı ıyı anlı- yor 1995'te Turkıye'yı tek taraflı bağlayan Tansu Çıller hukumetını ındırdı, sonunda da tasfiye ettı 1999'da, ulusal polıtika goruşlen ıle pnm verdığı OSP ve MHP'yı ıktıdar yaptı Istedıklerını veremedıklen ıçın onlan da ANAP'la bırlıkte ındırdı Hele AB pazariaması yapan ANAP'ı tasfiye ettı, ce- zalandırdı ismaıl Cem'ın YTP'sını, dışarıya çok yakın oldu- ğu ıçın yerle bır ettı Atına ve Papandreu markalan tutmadı Ama 70 mılyondan kopuk olan bazı çevre- lenmız hâlâ dırenıyorlar Nıçın'? Turkıye ıçın mı? 70 mılyon ıçın mı ? Ne gezer kendılen ıçın - Öyle olsa çıftçıyı ezen, tanmı yok eden kanunlar ıçın lobı yapar mıydılar 1 ? - Iç pazar bır somurge çarşısı halıne getınlırken goz- lennı kapar mıydılar'? - Ulusal sanayı ÇUŞ'nın elıne geçerken aracı olur muydular'' Avrupalı olmak için... Avrupalı olmak ıçın onun dedıklennı değıl, yaptık- larını yapmak gerekır - Fransa gıbı, Ispanya gıbı, Isveç gıbı AB ıçınde bı- le ulusal polıtika gutmek gerekır - Çıftçımızı, ışçımızı, sanayımızı, kulturumuzu, ya- nı kendımızı korumak gerekır - Bır yerlere bağlanacaksak, "orada sozsahıbı de olarak" bağlanmak, yanı somurge olmamak gerekır Çok yazdım yıne de yazacağım, Turkıye'nın bu- gun AB ıle hukukı, sıyası, ıktısadı ılışkı duzenı San Ma- rıno ve Andora kasaba devletlerınınkı ıle aynıdır, dı- ğer 12 aday gıbı degıldır Bu konu nıçın gundemege- tınlmedı ve getırılmıyor'? Halk verdığı oylarla, bunlan gundeme getırın dıyor; ıstedıklerını yapmayan sıyasılen ve partılerını tasfiye edıyor Yenı gelenler bunu ıyı anlamalılar Gıscard d'Estaing, "Turkıye AB'ye gırerse bu AB'nın sonu olur" demış ve bızımkıler çok kızmış. Herfıalde yalan soyledığı ıçın değıl, "Kral çıplak" de- dığı ıçın olmalı "Bızımkıler" de çok ıyı bılıyoriar kı Av- rupa'nın buyuk bırçoğunluğu boyle duşunuyor ama susuyorlar -Turkıye'nın San Manno kasabadevletı gıbı AB'ye tek yanlı bağımlılık surecı yurumelı - Turkıye kapıda tutularak takvım venldı-venlme- dı koşullaryenne getınldı- getırılmedı tartışmalan ıle halk oyalanmalı - Bu arada Turkıye'den ıstenen odunler sıraya ko- nularak bırer bırer alınmalı - Ve sonunda Turkıye tam uye yapılmadan hıma- ye altına sokulmalı Yanı "San Marınolaştınlmalı"' Valery Gıscard d'Estaıng'ın butun suçu, doğruyu soylemış olması Yoksa Avrupa nın buyuk çoğun- luğu onun gıbı duşunuyor, ama doğruyu soylemıyor- lar, Schröder başta olmak uzere Bu arada d'Es- taıng'ın açıklaması Bush'un AB desteğının gerekçesını de ortaya koymuyor mu! HATAY1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No 2000 642-2002 426 E K Hâkım Hasan \ydın 22529 Yazman Okan Utı 538 Davacı Sabnve Donmez vekılı A\ Selva Uluç tarafından davalılar Mahmut Vlual- lım ve lbrahım Zuban alevhıne açılan tapu ka>ıt terkını davasının >apılan vargılama- sı sonunda. Davanın talep gıbı kabulu ıle Antakva Camu:>a>na Kovıınde kaın 30 parsel savılı taşınmazın tapu kaydının beyanlar hanesinde bulunan ustundekı dut agaçlanndan uç dut agacı bır ıncır. bır hındıkayısının 1 4 sehımı Mahmut oğlu \h ve aıttır ve 3 4 se- hımı Ibrahım Zubanoğlu Mıkaıl'e aıttır şerhın ıptalıne karar \enlmıştır Davalılar Mahmut Muallım oğlu 41ı ıle lbrahım Zuban oğlu. Gümuşgoze Koyu. Antakva adresıne teblıgat vapılamamış olup adreslen meçhul olduğundan ılanen teblığıne karar venlmekle, lşbu hukum ozetının ılan tanhınden ıtıbaren 15 gun sonra başlamak uzere 30 gun ıçınde temyız edılmedığı takdırde kesınleşeceğı ılanen teblığ olunur 21 10 2002 Basın 68310 " ZE\TİNBURNU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EbasNo 2001 558 Karar No 2002 857 Davacı Hatıce Lrkmez tarafından oğlu Rufı Lrkmez'ın gaıplığıne karar venlmesı hususunda mahkememıze açılan davanın vapılan vargılamaM sonunda, lstanbul Zeytınburnu \elıefendı Mahallesı Cılt 10 Hane 4 te nufusa kayıtlı Mus,tafa \e Hatıce den olma 8 3 1982 d lu Rufı Urkmez'ın 14 9 1995 tanhınden'ıtı- baren gaıplığıne 1 720 0OÖ"000-TL karar harcının da\acıdan tahsılıne 10 10 2002 tanh 2001 558 esab 2002 857 karar savılı dosyasında karar venlmı^ olup karar ozetı ılan olunur Basın 68708 KIZILTEPE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No 2002 326 Da\acı Mehmet Alı Kılıç Duvuran Koyu, Kızıltepe Da\alı Hasımsız Dava Gaıplık Dava Tanhı 4 10 2002 Yukanda adı geçen davacı mahkememıze vermış olduğu dava dılekçesınde özetle 19"7 2 doğumlu olan oğlu Erol Kılıç ın 1990 yılından ben kavıp olduğunu belırtmış olmakla ılan tanhınden 6 av ıçensınde Erol Kılıç ı gorenlenn mahkememızın vukarı- da esas numarası yazılı bulunan dava dosyasına vazılı bevanda bulunabıleceklen ılan olunur 10 10 2002 Basın'68272' TRABZON ASLİYE 2. HUKUK M4HKEMESİ'NDEN DobvaNo 2002 322 Davacı Karavollan Genel Mudurluğu vekılı tarafından aşağıda ısımlen yazılı dava- lılar alevhıne mahkememızde açılan kamulaştırma bedelının tespıtı ve taşınmazın ıdare adına tapuya tescılı davasında. Kamulaştırma kanununun 4650 savılı kanunla değışık 10 maddesı hukmu gereğın- ce venlen karar gereğınce Trabzon ılı Merkez Cumhunyet mahallesmde kâın ve aşa- ğıda davahsı ve malıklen \e ozellıklen yazılı taşınmazda vıne aşağıda belırtılen kıs- mı kadar davacı Karayollan Genel Mudurluğu 12 08 1999 tanhlı karan ıle kamulaştı- nlmasina karar venldığı takdır komısyonu tarafından belırtılen bedelı aşmamak kav- dı ıle pazarhkla satın alınmasi ıçın anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelı- nın tespıtı ve taşınmazın ıdare adına te>cılı ıçın kamulaştınlan taşınmazın belırlene- cek kamulaştırma bedelının 4650 savılı kanun gereğınce saptanmasmı muteakıp be- delın ılgılıler adına mahkemece belırlenen TC Zıraat Bankası Trabzon Şubesı ne va- tınlmasina ve bedelın vatmlmasi uzenne de taşınmazın ıdare adına tescılıne karar ve- nleceğı hususu kamula^tırma kanununun 4650 savılı kanun ıle değışık 10 maddesı hükmu gereğınce ılan olunur Davalı ve malıkler 1- H lbrahım Kaya, 2- A.dıl Kava, Pafta ^0 Parsel 18 Vasfi Bahçelı ev \uzölçümu 367 54 m2, Kam Al Tamamı D Tanhı 26 11 2002 Saat 9 00 Basın 62709 TRABZON ASLİYE 2. HUKUK MAHKEMESİNDEN DosvaNo 2002 323 Da\acı Karayollan vekılı tarafından aşağıda ısımlen yazılı davalılar aleyhme mah- kememızde açılan kamulaştırma bedelının tespıtı \e taşınmazın ıdare adına tapuva tescılı davasinda, Kamulaştırma kanununun 4650 savılı kanunla değışık 10 maddesı hukmu gereğın- ce verılen karar gereğınce Trabzon ılı Merkez Iskenderpaşa Mahallesı'nde kâın,\e aşağıda davahsı \e malıklen \e ozellıklen yazılı taşınmazda vıne aşağıda belırtılen kısmı kadar davacı karavolları 12 08 1999 tanhlı karan ıle kamulaştınlmasına karar venldığı takdır komısyonu tarafından belırtılen bedelı aşmamak kaydı ıle pazarlıkla satın alınması ıçın anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelının tespıtı ve ta- şınmazın ıdare adına tescılı ıçın kamulaştınlan taşınmazın belırlenecek kamulaştırma bedelının 4650 sayılı kanun gereğınce saptanmasmı muteakıp bedelın ılgılıler adına mahkemece belırlenen TC Zıraat Bankası Trabzon Şubesı ne vatınlmasına ve bede- lın yatınlması uzenne de taşınmazın ıdare adına tescılıne karar venleceğı hususu ka- mulaştırma kanununun 4650 sayılı kanun ıle değışık 10 maddesı hukmu gereğınce ılan olunur Davalı ve Malıkler 1- Hakkı Y ıldız. 2- Cemıl "V ıldız 3- Reşıt \ ıldız, Pafta 50, Parsel 4 Vasfı Bına, \ uzolçumu 152 49m2 Kam 41 ^4 53 m2 D Tanhı 26 11 2002 Saat 9 00 Basın 62711 KÖRFEZ İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN (KARAR İLAN METNİDİR) 1999 568 Esas 2002 4148 Karar Karar Tanhı 11 10 2002 Davacı SSK Başkanlığı Vekılı \\ Turkan Keskın tara- fından davalı Zekenva Ketbuğa alevhıne açılmış bulunan Rucuen Tazmınat davası- nın 11 10 2002 gunu vapılan duruşması sonunda venlen karann ozetı aşağıya çıka- nlmıştır Dava dılekçesı de davalıya ılanen teblığ edılmıştır Hukum Gerekçesı kararda açıklandığı uzere Da\anın kabulune Toplam 331 642 474 TL peşın degerlı gelır ıle geçıcı ış gormezlık odeneğının davalıdan alınarak davacıva venlmesıne alacağın bolumlenne gore değışık tanhlerden ıtıba- ren faız yurutulmesıne. fazlava ılışkın ve tedavı masraflanna ılışkın ıstem ve dava hakkmın saklı tutulmasına. l 7 908 694 TL karar ve ılam harcının davalıdan alına- rak hazıneye gelır kaydına, 8 7 500 000 TL vekâlet ucretının davalıdan alınarak da- vacıva venlmesıne toplam 17 1 970 000 TL mahkeme masrahnın da davalıdan alı- narak davacıva venlmesıne ılışkm karar. davacı \ekıhnın yuzune davalının da yok- luğunda venlmış olduğundan. ış bu karann davalı Zekenva Ketbuğa'va ılan volu ıle teblığıne karar venlmış olduğundan. lşbu karar metmnın gazetede vavımlandığı gunden ıtıbaren 15 gun sonra davalı Zekenva Ketbuğa teblığ edılmış sav ılacağına. Yasal sure ıçensınde kanunı vollara başvurulmadığı takdırde karann bu şekılde ke- sınleşeceğı hususu ıhtar v e teblığ olunur Basın 69055 SAKARYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No 2002 7 44 Karavollan Gene! Mudurluğu adına Sakarva ılı Merkez ıiçesı, Hanlı kövu. 362 parsel sayılı taşınmazın ımar voluna gıden kısımları kamulaştınlmış olup mahkememızde 4650 sa> 111 kanunla değışık 2942 savılı Kamulaştırma Kanu- nu'nun 10 maddesıne gore bedel tespıtı ve tescıl davası açılmıştır Teblığ tanhınden ıtıbaren 30 gun ıçensınde Idan Yargıda ıptal veya Adh Yargı- da maddı hatalara karşı duzeltme davası açılabıleceğı açılacak davalarda husu- metı Ankara Karayollan Genel Mudurluğu'ne voneltılebıleceğı 30 gun ıçınde ıdan yargıda ıptal davası açıldığı \e yurutmeyı durdurma karan alındığı belgelenmedığı takdırde kamulaştırma ışlemı kesınleşecek olup mahke- memızde tespıt edılen bedel uzennden yol olarak Karayollan Genel Mudurluğu adına tapuva tescıl edılecektır Mahkememızde tespıt edılecek kamulaştırma bedelı, malıklen adına Zıraat Bankası Sakarya Şubesı'ne vatınlacaktır Konuya ve taşınmazın değenne ılışkın tum savunma ve delıllenn teblığ tan- hınden ıtıbaren 10 gun ıçensınde mahkememıze yazılı olarak bıldınlmesı gerek- mektedır 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10 maddesı gereğınce ılgılılere teblığ ve ılan olunur 30 10 2002 Basın 70139
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog