Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 KASJM 2002 PAZARTES 10 D I Ş H A B E R L E R dishab® cumhuriyet.com.tr D'ESTAING'E KATILMIYOR Papandreu destek verdi Dış Haberler Servisi - Yunanıstan Dışişleri Ba- kanı Ybrgo Papandreu, Avrupa Konvansiyonu Başkanı Valery Giscard d'Estaing'ın "Türki- ye'nin üyeliği AB'nin so- nuoiur" şeklindekı açık- lamasına katılmadıgını söyledi. Papandreu. Selanik'te Üıracatçılar Demeği tara- fından düzenlenen ye- mekte yaptığı konuşma- da, Türkiye'nin AB üye- liği perspektifinin tüm Avnıpa için büyük bir sı- nav olduğunu vurguladı. Papandreu, "Bu büyük Avnıpa deneyi Balkan- lar bölgesinde durursa, büyük bir yanhş olacak- ûr" dedi. Öte yandan Fransa'nın Avrupa Konvansiyo- nu'ndaki temsilcısı olan eskı Avrupa ışleri baka- nı PierreMoscovici, d'Es- taing'in açıklamasma, "AB bir Hıristiyan kulü- bii değildir'' diyerek tep- ki gösterdi. Alman Ber- liner Morgenpost gaze- tesindeise NikolausBlo- me imzasıyla yayımla- nan "Türkrye AB'ye mi Ait?" başlıklı yorumda, "Giscard iki açıdan hak- h. AByakın bir zamanda, yapısı ve günlük yaşamı rlırtstiyanhkterneİine da- yaJı 25 ülkeden oluşacak. Türktye'deki politikanın temetiisethmrıbirİslami- yete dayanryor" görüşle- rine yer verildi. AVRUPA SOSYAL FORUMU BlTTÎ Horansa'da savaşa karşı manifesto Dış Haberier Servisi - lıalya'nın Floransa kentinde toplanan Av- rupa Sosyal Fonımu, cumartesi günü 400 bin- den fazla. kimilerine göre 1 milyon kişinüı katıldığı gösterinin ar- dından dün yapılan top- lantılarla son buldu. Toplantılann son gü- nünde Avrupa Sosyal Hareketler buluşması gerçekleşti. Floransa'ya giden Istanbul Sosyal Forumu'nun koordinatö- rü Levent Şensever, bu buluşmayı iki yıl önce Brezüya'nın Porto Aleg- re kentinde başlayan al- ternatifküreselleşme sü- recinin Avrupa'da so- mutlaşmaya başlaması olarak tanımlıyor. Av- rupa sosyal hareketleri- nin toplantı sonunda ya- yımladığı ve "Savaş kar- şıthğına çağn" ile başla- yan manifesto "Tüm Av- rupa vatandaşlan"na şöyle sesleniyor: "Bu savaşı durdurabiliriz!" A\Tupa Sosyal Hare- ketler çağnsı, "neo-ti- beratizme, savaşa, ırkçı- hğa, cinsiyet aynmcıhğı- na ve homofobiye kar- şı" olmaya çağn yapa- rak "Başka bir Avru- pa'nın mümkün oldu- ğu'' \ıırgusuyla bitiyor. Küreselleşme karşıt- lan Floransa'da aynca, Avrupa ordusu projesi- ne şiddetle karşı çıktı- lar ve 3. dünya ülkele- rinin borçlannın silin- mesini istediler. Annan'm planmı Denktaş'a ve Klerides'e eşzamanlı olarak sunması bekleniyor Ve Kıbns paketi açılıyorNEW YORK(AA)-BM Genel Sek- reteri Kofi Annan'm Kıbns'la ilgili öneri paketini büyük olasılıkla bugün New York ve Lefkoşa'da eşzamanlı olarak taraflara sunması bekleniyor. AA muhabirinin edindiği bilgilere gö- re, paket Nevv York"ta bulunan KKTC Cumhurbaşkanı RaufDenktaş'a, ken- disi rahatsız olduğu için Müsteşan Er- gün Olgun aracılığıyla iletilecek. BM Genel Sekreteri'nin siyasi işler- den sonımlu yardımcısı Kieran Pren- dergast'ın Ergün Olgun'u bugün akşam saatlerinde görüşmeye davet ettiği öğ- renildı. BM'nin aynı saatlerde planı Lefkoşa'da, Güney Kıbns Rum Yöne- timi liderliğine sunması bekleniyor. Rum kaynaklanna göre planı Rum li- Kadınlara ramazan affı Afganistan'da 20 kadın mahkûm, Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin ramazan dolayısıyla verdiği tah'matla serbest bırakıldı. Kâbil Emniyet Müdürü Basir Salegi, KâbU cezaevinde tutulan 31 kadından 20'sinin, Karzai'nin ramazan dolayısıyla çıkardığı özel aftan yaraıianarak serbest bırakıldığını açıkladı. Kadınlann bazüan evden kaçma ve zina dahil "ahlaki" suçlardan son 6 ayda mahkûm olmuştu, bir kısmı da hırsızhk ve cinayetten. SaJegi, 20 kadının, suçlan ağır olmadığı için serbest bırakıldığmı betirttL 23 yaşındaki Nazife, serbest bırakılanlar arasında olmadığnu öğrenince göz yaşlanna boğuldu. (Fotoğraf: AP) • BM Genel Sekreteri'nin Kıbns planı bugün müsteşan aracılığıyla Denktaş'a iletilecek. Plan aynı saatlerde Klerides'e verilecek. BM Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'ye de ileteceği plan için taraflardan 30 gün içinde yanıt istiyor. deri Glafkos Klerides'e büyük olasılık- la Annan'ın özel temsilcisi AJvaro de Soto bizzat sunacak. Prendergast, bu- gün için Türkiye'nin BM Daimi Tem- silcisi Büyükelçi ÜmitPamir ile görüş- me talebinde bulundu. Kaynaklar, "Ge- nel SekreterYarduncısırun bu görüşme- de planı Türk taranna iletmesinin bir olasdık olduğunu" kaydettiler. Kaynaklar, BM'nin planı önce Kıb- ns'taki görüşmeci taraflara sunmayı, daha sonra da garantör ülkeler olan Türkiye, Yunanistan ve Ingiltere'ye iletmeyi planladığına dikkat çekiyor- lar. BM'nin taraflardan 30 gün içinde cevap isteyeceği de bazı kaynaklar ta- rafından öne sürüldü. 150 sayfadan oluşuyor BM çözüm paketinin yaklaşık 150 sayfadan oluştuğu ve şu başlıklar al- tmda toplandığı belirtildi: • Yönetim ^ Toprak ve sınırlar */ Mal-mülk mübadelesi •• Güvenlikle ilgili konular New York'takı Türk ve KKTC dip- lomatlan. "paket ahndıktan sonra An- kara ve Lefkoşa'da hukuld ve siyasi açı- lardan aynnnlı şekilde inceleneceğini ve bu incelemenin zaman alacağınT ifade ettiler. Paket, taraflarca ıncelendıkten sonra Denktaş ile Klerides arasındakı müzakerelerde tartışılacak. AA muhabirine görüş bildiren Ol- gun, "Sunulacak pakette yer alacak hususlarKKTC'nin hayati çıkarlany- la bağdaşıyorsa mesele yok. Ancak bu çıkarlanmıza uzaksa o zaman paket sü- reci tehükeje atabflir" dedi. Bu arada, Rauf Denktaş'ın, doktor- lann izin vermesi durumunda 14 ve- ya 15 Kasım'da Nevv York'tan Kıb- ns'a döneceği öğrenildi. LOBSEL ATÖLY BAŞLIYOR! Son kayıt tarihi 15 Kasım. Betgeset Slncmoo'or Çırağan Cad. Yıldız Mah. Şahnışin Sok. No: 2 Beşiktaş / Istanbu! Tel: 0212 327 41 45 - 46 info@bsb-adf:org www.bsb-adf.org UZUNKÖPRÜ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo-2001 9^6 Davacı Tuncay Koç vekili Av. Sülevman Bayram tarafından davahlar Ilknur Karaca vs. aleyhine açılan taksim davasının yapılan açık vargılamasında, Uzunköprü ılçesı. Muhacırkadı Köyü. Pafta 7, Parsel 835, 836: Pafta 6. Parsel 1597. 1805; Pafta 8. Parsel 2132. Pafta 9 Parsel 2237. 2187, Pafta 3. Parsel 974, 724, 1137. 1130. 290: Pafta 4, Parsel 1278; Pafta 7. Parsel 1928; Pafta 2. Parsel 328 sa> ılı taşmmaz- lann satışı ıçın açılan taksim davasında davalılardan Şerif Karaca, Şeref Karaca. tlknur Karaca, Avşe Erdi. Zehra Aykut'un adresı zabıtaca tespıt edilemedığınden duruşma günü- nün ilanen tebliğıne karar venlmış olup. 25.11.2002 tanhinde duruşmada bulunması \eya kendismi bir \ekille temsıl ettirmesi. aksı takdirde yokluğunda karar verileceği \lanen tebliğ olunur. 8 10 2002 Basın: 63418 KÜÇÜKÇEKMECE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'TVDEN DosyaNo: 2002-543 Davacı Rufadıye Aksoy tarafından açılan gaıplık davasının yapılan duruşması sıra- sında, tstanbul, Zeytinburnu. Yeştltepe. Cılt: 012 09, ASN: 18. S: 739'da nüfusa ka- yıtlı bulunan eşı Sadullah Aksoy'un 30 yıldır kayıp olduğundan bahısle. bugüne ka- dar kendısınden bir haber almamadığını. sadece yurtdışına gıttiğıni bıldıklerinı, an- cak hangı ülkeye gittigını bılmedıklennı Sadullah Aksoy'u tanıyan ve bilenlerin işbu ılan tanhmden itıbaren bir vıl ıçensınde mahkemeye müracaatlan MK'nin 33/2-3 maddelen gereğınce ilan olunur 09.10.2002 Basın: 68814 MİLAS İCRA İFL.4S NfÜDÜRLÜĞÜ'\DEN MENKULÜN AÇIK AKTTIRMA İLANI Dosya No: 2002,782 Talimat Bir borçtan dolayı hacizlı ve aşağıda cins. miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkanlmıştır. Birinci arttırmada 23 122002 günü saat: 10.00-14.10 (*) arasında Milas- Bodrum havalimanı Gümrük deposunda yapılacak ve o günü kıymetlerinin %75'ine istekli bulunmadığı takdirde 24'12 2002 günü aynı yer ve satte 2. art- tırma yapılarak satılacağı. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin \iizde kırkını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklının toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve paylann paylaştırma masraflannı geçmesinin şart olduğu, mahcuzun satış be- deli üzerinden hesaplanacak (**) K.D.V'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartna- mesinin icra dosyasında görülebileceği. masrafı verildiği takdirde şartnamenin 1 örneğinin ısteyene gönderilebileceğı. mahcuz mallann millileştirilmesi için gereken gümrük vergisinin mallan alan kişiler tarafından karşılanacağının bi- linmesi, daha fazla bilgi almak isteyenlerin voıkanda yazılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başMirmalan ilan olunur. Önemli Not: (*) Satış yukanda belirtilen günlerde saat: 10.00'da başlayacak olup aşağıda kayıt edilen satışa çıkanlan mahcuz menkul mallann yanında sa- tış başlangıç ve bitiş saati aynca belirtilmiştir. (**) Ihale bedelinin yatınldığı tarih itibariyle jürürlükte olan KD\' oranı uygulanacaktır. Muhammen kıymeti Lira. Adedi, Cinsi (Mahiyeti ve önemli Nitelikleri) 1) 3.058.560.000 TL. toplam deâerinde, 5664 adet, Corona Mexican Beer 350 Mİ. (Satış saatı 10.00-10.05) 2) 16.761.600.000 TL. toplam değerinde. 3104 adet, Tropica ron 6x70 Cl. (Satış saati: 10.15-10.20) 3) 93.420.000 TL. toplam değirinde. 346 adet, B Underberg Minyat 2 Cl. (Satış saati: 10.30-10.35) 4) 118.800.000 TL. toplam değerinde, 22 adet, 125 Mİ. Gel. Fixature De Bronzage (Satış saatı: 10.45-10.50) 5) 113.400.000 TL. toplam değerinde. 21 adet, 125 Mİ.Bronzage Douceur IP4 (Satış saati: 11.00-11.05) 6) 81.000.000 TL toplam değerinde, 15 adet, 125 Mİ. Sronzage Progres Sıt (Satış saati: 11.15-11.20) 7) 81.000.000 TL. toplam değerinde. 15 adet. 125 Mİ. Krem Bonzage (Satış saati: 11.30-11.35) 8) 75.600.000 TL. toplam değerinde. 14 adet, 125 Mİ. Baume Hydrauto Bornz (Satış saatı: 11.45-11.50) 9) 118.800.000 TL. toplam değennde. 17 adet 50 Mİ. Cr. Sol Poins Points Vulenerale (Satış saati: 12.00-12.05) 10) 68.850.000 TL. toplam değerinde, 17 adet. 8 Gr. Stick Solaire Ecran To- tal (Satış saati: 12.15-12.20) 11) 52.650.000 TL toplam değerinde, 13 adet. 4 Gr. Protection Leves (Satış saatı: 12.30-12.35) 12) 48.600.000 TL. toplam değerinde, 9 adet, 125 Mİ. Baume Apres Solel (Satış saati: 12.45-12.50) 13) 189.000.000 TL. toplam değerinde. 35 adet, Versac 125 Mİ. Et Corps ve Peau 125 Mİ. Volin Vezage Et CorKrem (Satış saati: 13.00-13.05) 14) 3.262.680.000 TLrtoplam değennde. 318 adet, Picenigme 110 Mİ. As. 150 Mİ. Do. 60 Gr. Edt. PCDO (Satış saati: 13.15-13.20) 15) 10.503.000.000 TL toplam değerinde. Pceniame 60 Mİ. EDT. 33 ad. 50 Mİ. AS Spray 281 adet. 100 MI. AIS Balm 90 adet 50 Mİ. EUDTOS 50 adet. 50 Mİ. EUD Spr. 34 Adet, 50 Mİ. Eud Tow 160 adet. 50 Mİ. AS 130 adet (Sa- tış saati: 13.30-13.35) 16) 26.415.720.000 TL. toplam değerinde. Picenteurblanc 50 M. EDT 90 adet, PCCenta Ure De Cuır Pougere 9"> adet. PC Centeure DE Cuir Casau 50 Mİ. 83 adet, PC Centeure DE Cuir Etalon 99 adet, PC Centeure DE Cuir Ambre 50 Mİ. 91 adet. 100 Mİ. AS Pour 180 adet. 50 Mİ. E T Spray 161 adet, 50 Mİ. EDT CF 187 adet, 50 Mİ. EDT CC 162 adet. 50 Mİ. EDT CE 192 adet, 50 Mİ. EDT CA 176 adet. 100 Mİ. EUDETOVV 60 adet olmak üzere toplam 1578 adet (Satış saati: 13.45-13.50) 17) 13.309.380.000 TL. toplam değerinde, PC Centaure De Cuir Casa. 112 adet PC Centaure De Cuir Etalon 100 Mİ. 118 adet. PC Centaure Deuir Amb- re 100 Mİ. 121 adet, 100 Mİ. Edt. CC 118 adet, 100 Mİ. Eud. Spray 34 adet olmak üzere toplam 503 adet (Satış saatı: 14.00-14.10) Basın: 69169 ölüm cezasına çarptırılmıştı Iranlıyazar için umut ışığı TAHRAN (Ajanslar) - İran Meclis Başkanı Mehdi Kemıbi, reformcu gazeteci-yazar Haşim Agacari'nın serbest bırakılacağını söyledi. Kerrubı. mecliste yaptığı ve televizyondan yayımlanan konuşmasında "peygambere hakaretten" ölüm cezasına çarptınlan Agacan için "Ailesine ölüm cezasının uygulanmayacağııu, hatta Allah'm izniyle yakında ailesine döneceğini söylüyorum" diye konuştu. Kerrubı, açıklamasını neye dayandırdığı konusunda bilgı vermedi. tRNA'nın haberine göre, Agacan'nin davasının görüldüğü Hamedan'dan iki mılletvekili Hüseyin Lokmaniyan ve Muhammed Rrza Ali Hüseyini de. Agacan ile ilgili karan protesto için istifa ettiler. Davada Terbiyeti Müderris Üniversitesi'nde tarih profesörü olan Agacan'ye "peygambere hakareften ölüm cezası venlmıştı. Aynca 8 yıl hapis, Zebul, Tebad ve Gonabad kentlerine sürgün ve 74 kırbaç cezası verilen Agacari'nın 10 yıl süreyle ders vermesi yasaklanmıştı. Siyasi düşünceleri bakımından Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'ye yakınlığıyla bilinen Agacan, 19 Haziran'da yaptığı konuşmada, Müslümanlan, "peygamberi körü körüne iztemek" ile suçlamıştı. Irak sucladi: Türkiye hava i sahasını ihlaletti Dış Haberier Servisi 7 Irak, Türkiye'nin "Ku-> zey Irak'ta üst üste hava sahası ihlalkrryle saldm- da bulunduğunu" önq sürerek Arap Bırli- ği'nden "Ankara 1 nm loş: kDimalanna" son \ eril- mesı içm müdahale et- mesini istedi. Irak Dışişlen Bakam Naci Sabri, Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa'ya gönderdıği mektupta, "Arap Birİi- ği'ne, bu saldınlara kar- şı olduğunu doğrulama- sı ve Türk hükümetin- den bu kışkırtıcı ve hak- sız uygulamalan kesme- sini istemesi amacıyia ge- rekli önlemleri alması için sesleıüyorum" ifa- desini kullandı. 'Türkiye zemin hazırlı> r or' 5 Kasım tanhini taşı- yan, ancak içenği Irak Dışişleri Bakanlığı ta- rafından önceki gün açıklanan mesajda Sab- ri, "Türk Hava Kuvvet- leri'nin, Türkhe'nin gü- venliğini tehdit eden (Kürt) unsurian iziemek bahanesiv le 20 Haziran- 11 E>1ül tarihleri arasın- da, Irak ha\ a sahasını 5 kezihlalettjğini* iddıa et- ti. Sabri, "bu saldınlan kınadığını" belirtti. "ABD ve Ingiltere'nin Kuzey Irak'ta oynadık- lan role" karşı çıkan Na- ci Sabri, "Türkiye'nin bu iki ülkeye, bu duru- mun sürmesi için gerek- li olanaklan sağladığı- m" ıfade etti. A N B U ü B U Y U K S E H I R B l L t 0 I H S CEMAb RESII VII. Vlusîararası Misiik Müük Festivali Bu lan CumhUrty*( gazetesımnkatkılan,vlava\ınianmıstır SJBVIAV İCRA MÜDÜRLÜGÜNDEN KA^fflİYO SENETLERİNE MAHSUS ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ Dosya No: 2002 1493 Alacaklı: Türkiye \'akıflar Bankası T A.O. Sima\ Şube Müdürlüğü. Vekılı: Avukat Cihat Özcengız-Simav Borçlular: l- llkay Taşdelen. (Adresı meçhul). 2- Murat Taşdelen, (Adresı Meçhul) Borç Mik.: 19.0S9.0O0.0O0 TL. (Masraflar hariç) Senet: 01.04.2002 vade tanhlı bono. Borçluların adresleri bulunamadığından, teblığat kanununun 28. Mad. uyannca Öraek 163 Noiu ödeme emrinin ilanen tebliğ yapılmasına karar venlmiştir. Yukanda yazılı borç ve masraflan ışbu ödeme emrinin ilanen tebliğı tanhınden itı- baren on giın içinde ödemenız. takıbın davanagı senet kambiyo senedı nitelığinı haiz değilse (5) gün içinde mercıye şikâyet etmenız. takıp dayanağı senet altındakı irnza sıze ait değılse yıne bu (51 gün içinde aynca ve açıkca bir dilekçe ile Icra Tetkık Mer- ciıne bildirmeniz, aksı takdırde İcra takıbındekı kambiyo senedının altındakı ımzanın sızden sadır sayılacağı. imzanızı haksız yere inkâr edersenız. sözü edilen senede da- yanan takıp konusu alacağın o ol0 oranında para cezasına mahkûm edıleceğinız \e merciden ıtirazınızın kabulüne daır bir karar getırmedığinız takdirde cebri icraya de- vam olunacağı. borçlu olmadıgınız ve>a borcun ıtfa veya imhal edıldığı \eya alaca- gın zamanaşımma uğradığı hakkında itirazınız varsa bunu sebeblenyle bırlıkte (5) gün içinde tetkik mercıine bir dilekçe ile bıldirerek merciden ıtirazınızın kabulüne daır bir karar getırmedığıniz takdirde cebn ıcra\a devam olunacağı. ıtiraz edılmediği \e borç ödenmedığı takdirde on gün içinde 74. madde gereğınce mal beyanında bu- lunmanız bulunmazsanız, hapisle tazyik olunacağınız, hıç mal bevanında bulunmaz veya hakıkata a\kın beyanda bulunursanız hapisle cezalandınlacagımz ilanen ihtar olunur. Aynca: 1- Vakıfbank Personelı Özel Sosyal Güvenlik Hızmetlen N'akfından borçlu tlkay Taşdelen'ın alacağı 2.079.S" 7 ?.598 TL'sıne ihtıyati haciz konulmuş. 2- Borçlu Murat Taşdelen'ın murisı Mehmet Ali Tannöver adına tapuda kayıtlı Ye- nı mahalle, 87 Ada \e 88. 269 parsel taşınmazlar üzenne ıhtiyatı hacız konulmuştur. itK, Mad. 103 davet kâğıdı yerıne kaım olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın- 63054
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog