Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurîyet k ı t a p 1 a r ı ŞERİAT PAZARI Hikmet Çetinkaya > W~ W Cumtıuriyet ^ P a z a r i a m a v > T u r t m c a & Cad No w 4i A ^ krtap kulûbü 134334ı Ogaloghı-kaDbulTei (212)51^01 96 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı TÜRKİYF NtN ŞEYTAN ÜÇGENİ Hikmet Çetinkaya L ^ . kltap kulûbü ıM334ıCaga!o4tabanbu]TeI C12)<140196 . YIL SAYI: 28158 / 500.000 TL (KDV,çmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ '1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (7945-199?; >Q KASIM 2002 PA2AR Çağdaş Türkiye'nin kurucusu Ata'nm aramızdan ayrılışımn 64. yıldoaünıüğ y y y j Devrimlerin yaşayaci'Gaflet ve Dalalet..' 2002 yılının 10 Ka- sıırTında Cumhuriyeti- mizin kurucusu Büyük Atatürk'ü anarken gele- ceğimize dönük kaygıla- rımızın yoğunlaştığını söylemek, bir gerçeği di- le getirmektir. Sorun nedir?.. Hepimiz bilhoruz, 3 Kasım seçiminde sandık- tan çıkan partinin şeriat- çı olup olmadığı konu- sundaki tartışma iilkemi- zin gündemindedir. Kimisi diyebilir ki "Halk böyle ıstıyor, de- mokrasinin gereğidır, san- dıktan hangı partı çıkarsa onu kabullenmekten başka çaremız yok " Bö\le düşünmek, de- nıokrasiyle ilişkisi olma- \an bir safsata\ı savun- mak demektir. • Demokrasinin biitün dünyada tarihsel ve gün- cel koşulları \e ilkeleri v ardır. Laikliği benimsememiş bir toplumda demokrasi- nin D'sinden söz açıla- maz. Bir buçuk milyar nü- fuslu İslam coğrafyasın- da bir tekAnadolu'da de- mokrasive açık laik Cumhuriyet kurulabildi; bunu Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydınlanma De\rimi'ne borçluyuz. Bu gerçeği dışlayanla- rın, sandıktan da çıksa- lar, karanlık güçler oldu- ğunu söylemek zorunda- yız. Sandıktan her çıkan baştacı edilir de demok- rasinin temelleri baltala- nırsa, >arın olacakları hiç kimse şimdiden tah- min edemez; bu konuda İslam dünyası bir \ana, Avrupa'daki örnekler or- tadadır. Almanva'da Hıtler'in dünkü, Avusturya'da Ha- ıder'in bugünkü öyküleri dikkatle incelenmelidir. • Ülkemizde seçim kütü- ğüne \azılı ovların dört- te birini. seçime katılan- ların oylarının üçte biri- ni alarak Meclis'te üçte i- ki çoğunluğu ele geçiren bir partinin, halkın tü- münü temsil ettiğini söy- lemek raünıkün değildir. Sandıktan çıkan parti dinci siyasal görüşü tüm ülkeye devlet düzeni ola- rak \ayma\a çalışırsa, buna demokrasi dcğiJ. jenatçı kakokrası' adını \ennekten başka bir ça- re kalmaz... Atatürk'ün ölümünün 64'üncü yıldönümünde ne >azık ki bu sorunu tar- tışmak zorunda kalıyo- raz. Laik kesimde shaset upan politikacıların •gaflet ve dalalet' içinde çıkar yarışının anaforu- na siirüklennıeleri. ülke- yi derinden sarsan bir la- iklik bunalımına sürük- lemiştir. Yapılacak ilk iş bu "gaf- let^e dalalet' ortamından sıynlmaya çalışmaktır. Türki>e karanlık kor- kusundan, ancak o za- man kurtulabilir. Cumhuriyet Atatürk'le röportaj Bir roporta|inda, "Barışın surdurulebılmesı ıçın dunya vatandaşları, hasef ^e açgozlulukten uzaklaşacak şekılde terbıye edılmelıdır" deTiıştı Olumunun 6 4 yılında Musfafa Kemal Bugün Cumhuriyet'le birlikte... KULE CAMBAZI Ege Vai Sa ourunun ıncagı...• Bir Atatürk heykeli düşünüyo- rum: Bir ağaç dalına asılı salın- cakta oturmuş. gülümsüyor... Tıp- kı. 28 Kasım 193O'da, Ege vapu- runun güvertesinde çekilen fotoğ- rafındaki gibi... Salıncaktaki Ata- türk'ü sallamak için ağacın ve do- layısıyla heykelin bulunduğu ala- na yalnızca çocuklar girebilır. Ço- cuklann salladığı bir Atatürk hey- keli... Çocuklar dedim, çünkü bir onlann elleri kaldı kirlenmemiş! > Bağımsızlığın, özgürlüğün emeğe dayalı polıtikalarla korunabilece- ğini çok iyi bilen Atatürk, zorbalı- ğa. sömürüye karşı emeğın yanın- dadır. Sonunda kazananın emek- çiler olacağını şu sözlenyle açık- lar: "Kılıç kullanan kol yorulur, nıhayet kılıcı kınına koyar ve belki kılıç o kında küflenmeye, paslanmaya mahkûm olur. Lakin saban kullanan kol gün geçtikçe daha zıyade kuvvetle ve daha çok kuvvetlendikçe daha çok toprağa sahip ol SUNAY AKIN'ın yaası • 75. Sayfada Aydınlık yarınlar Cumhurbaşkam Ahmet Necdet Sezer, herkese düşen en büyük görevin; Atatürk'ü ve en büyük esen Cumhuriyet'i anlamak. değerlerini korumak ve Atatürkçü düşünceyi be- nimseyerek Türkiye'yı aydınlık yannla- ra taşımak olduğunu ifade etti. Laİklİk İlkeSİ JBMM Başkanı Ömer İzgi, "Bugün Türkiye'de her türlü görüş sahiplen iktıdara gelebilme olana- ğına sahipse. bunun nedenı, Atatürk'ün devrunlen ve onlann dayandığı laiklik ilkesıdir. Laiklik göz ardı edildiğı an, demokrasi durur" görüşünü dile getırdi. Şükranla anıyoruz Başbakan BÜ- lent Ecevit. Türkiye'nin, Atatürk'ün ön- görüsünü kendıne rehber edinerek ay- dınlık yolunda ılerledığını belırterek "Cumhuriyetımızın kurucusu Gazı Mus- tafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı, şükran ve rahmetle anıyorum" dedi. Sonsuza dekyaşayacak CHP Genel Başkanı Denız Baykal, Türk ulu- sunun, Cumhuriyet'i yıpratmaya yönelik her türlü tehdıdi etkısız kılarak sonsuza dek yaşatmaya kararlı olduğunu belirtti. Baykal "İlke ve devnmlenne bağlılığı- mızı yıneliyoruz" dedı. • 9. Sayfada 10 KASIM TÖRENLERİ Anıtkabir'de uçuş yasağı # Atatürk, yurt çapında düzenlenecek törenlerle anılacak. Saat 09. 05'te tüm yurtta 1 dakikalık saygı duruşu yapıla- cak. Törenler nedeniyle sıkı güvenlik önlemlerinin uygulanacağı Ankara'da, 08.00-11.00 saatleri arasında Anıtkabır üzennde uçuş yasak olacak. # Anıtkabır"dekı tören, saat 08.45'te devlet protokolünün kortej yürüyüşü ile başlayacak. Sezer, Atatürk'ün kabrine çelenk konulması, saygı duruşu ve İstik- lal Marşı'nın ardından. Anıtkabır Özel Defteri'ni imzalayacak. • 9. Sayfada ATATÜRK VEMÜZÎK Müzik yaşamm her şeyidir # Türk Musikisi Vakfı Başkanı Berker: "Atatürk, Türk müzığinin de Batı müziği gibi saygın bir müzik haline gelmesini istı- yordu. Atatürk nasıl toplumu çağdaşlaştır- mak için dünyanın en önemlı adımlannı at- makta tereddüt etmemiş bir liderse kültürü- nü de çağdaşlaştırma taraflısı olmuştur." HATİCE TLNCER'in yazısı • 7. Sayfada ABDULLAH GÜL'DEN DEMEÇ: ABD J ye destekveririz # AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Gül, Alman Der Spıegel dergisine verdiği demeçte, Birleşmiş Milletler'in karar alması durumunda, Irak'a yönelik bir operasyonu destekleyebıleceklerini söyledi. Gül, "En iyi şey, savaşın olmamasıdır. Ama komşu ülkede kıtle imha sılahlannm olmadığından emin olmak isteriz. Irak'ın kıtle imha silahlan Türkiye'yi tehdit etmektedır" dedi. • 11. Sayfada AKP LİDERİ ÖNCE KKTC'YE GİTMİYOR Erdoğanhn rotasıRoma # Erdoğan başkanlığındakı AKP heyeti, 12-13 Aralık'ta yapılacak Kopenhag zirvesi için diplomatik Iobı faalıyetlerine 13 Kasım'da Roma'dan başlayacak. AKP lıderi, Denktaş'ın sağlık sorunlan nedeniyle adaya dönememesi dolayısıyla ilk yurtdışı gezismı Lefkoşa'ya yapamayacak. Roma'da Berlusconi ile bir araya gelmesı beklenen Erdoğan, 18-19 Kasım günlerinde Atina ve Madrid'e gidecek. • 8. Sayfada MAZBATASINI HAVAALANINDA ALDI Akgündüzyurda döndü % "Dolandıncılık" iddiasıyla hakkındaki soruşturma sürdürülürken 3 Kasım seçimlerinde Siirt'ten bağımsız milletvekıli seçılen Fadıl Akgündüz Türkıye'ye döndü. Akgündüz'ü havalımanında karşılayan avukatlan, pasaport kontrolü sırasmda polise mazbatasmı ibraz etti. Akgündüz, dokunulmazlığını kullanmayacağını ve hakkında açılan davalan çözeceğini ileri sürdü. • 4. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYl REK Çoğunluk Dayatmasının İlk Marifeti Daha ışın başındayız Koltuklara ısınsınlar, daha ne- ler neler goreceğız. Değıştık. gelıştık masalları kopruyu geçınceye kadar rejıme dayı demek Otesı palavra. Dun bir bugun ıkı Anayasayı arkadan bıçaklayarak RTE'yı arka yollardan başbakanlık koltu- MArkasıSa.8,Sü. Vde Çin Komünist Partisi Işadamlannın kaygıları giderildi 9 Devlet Başkanı Cıang Zemın'ın.Çın Komunıst Partısrnın Ulusal Kongresı'nın açılışında, "Lç Temsil Teonsı uyannca partının kapılannın ılencı guçlenn temsıl- cısı kapıtalıstlere de açılacağı" yonundekı sozlen ulkedekı ozel gınşımcıler tarafın- dan memnunlukla karşılandı Zemın'ın görevını başkan yardımcısı Hu Cıntao'ya de\Tetmesı beklenı\or • //. Sayfada I 19 kişi tedavi altma alındı Rus kargo uçağı Antalya'da düştü 9 Mısır'dan Rusya'ya gıtmek üzere hava- lanan kargo uçağı yakıt ıkmalı ıçın Antal- ya Havalımanı'na ınış yaparken duştü. tçınde 19 yolcu \e 9 kışılık murettebat bu- lunan uçağın, pıste 300 metre uzaklıktakı havalımanı eskı lojmanlannın bulunduğu bolgeye duşmesı sonucu 19 kışı yaralandı Kazaya olumsuz ha\a koşullannın neden olmuş olabıleceğı belırtıldı • 3. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Atatüpk Yıljar Geçtikçe Güncelleşiyor! Bugun 10 Kasım'ı Mustafa Kemal Atatürk'ün ev- rensellığıyle selamlayalım... Mustafa Kemal, Ikıncı Dunya Savaşı'nı ışleyen ki- taplardan sonra uzerıne en çok kıtap yazılan kışı ve konuların başında gelıyor. MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog