Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

1 KASIM2002CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Şeriatçı orgütedarbe • 4NKAR\(Cumhuriyet Rûrosu) - Cumhunyet Bayramı oncesı Ankara'da şenatçı Hızb-ut Tahnr orgutu adına bıldın daeıttıklan behrlenen 5 kışı tutuklandı Gozaltına alınan kışılerle bırlıkte 1 adet tabanca. yasadışı Hızb-ut Tahnr orgutu adına 75 adet bıldın, çok sayıda afış ele geçınldı Asker adayjarına bayram mijjdesi • ANKARA(Cumhuriyet Bürosu) - Mıllı Savunma Bakanhğı (MSB). Kasım 20O2 celblennı Şeker Ba>Tamı nedenıyle erteledı Sevk tanhlennın bınncı grup ıçın 9.10 ve 11 Aralık 2002, ıkıncı grup ıçın 13, 14 ve 15Ocak2003olarak değıştınldığı ıfade edılırken, bınncı grupta ^e\ k edılecekler 29 Kasım 2002. ıkıncı gnıpta sevk edılecekler de 3 Ocak 2003 tanhınden ıtıbaren se\ k evTaklannı askerlık şubelennden alabılecekler Kantinde enerji içeceğine yasak • ANKARA (Cumhurryet Bürosu)-Mıllı Eğıtım Bakanlığı okul kantınlennde 'enerjı ıçeceğf satışını yasakladı Enerji ıçeceklennın 'Çocuklar\e 18yaşın altındakılere tavsıye edılmez" u\ansı uzenne harekete geçen MEB. ıl mıllı eğıtım mudurluklen aracılığıyla okullan uyardı Kanaelmas'ta karar • İZMİR(AA)- Kamuoyunda 'Karaelmas- 2" operasyonu olarak bılınen. "çıkar amaçlı suç orgutu aracılığıyla Ege Lınyıt Işletmelen'nın ıhalelennı duşuk fıyatla alarak dev letı 4 1 katnlyon lıradolandırdıklan" ıddıasıyla S S Soma Naklıyecıler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatıfı Yonetım Kurulu uyelennın de aralannda bulunduğu 23 kışı Izmır DGM'ce toplam 53 yıl hapıs cezasına çarptınldı Köpek sahibme 3 yıl hapis • İSIAıNBUL(AA)- îstanbul 1 -\gır Ceza Mahkemesı, saldırdığı bır kışırun kalp krızuıden olmesıne neden olan kopeğın sahıbını, 3 yıl 1 ay 15 gun ağır hapıs cezasına çarptırdı Mahkemece venlen karann gerekçesınde, sanık Aydın Mısırh'nın ola\ gunu Fatıh'te gezdırdığı Alman Rorvveıller cınsı kopeğın, Vedat Bahçekapı'nın dukkânına gırmeye çalıştığı belırtılrrken kararda kopeğın saldınsı sonucunda oluşan stresle Başkan'ın kronık kalp rahatsızlığının bırleştığı \e bu kışının olay sonrasında oldueu ıfade edıldı Nööetçi Felsefeci Açık Radyo'da • tstanbul Haber Servisi - Yon FM'de "Nobetçı Felsefeci" adıyla radyo programı yapan Zekı Taş, bugunden ıtıbaren 94 9 frekansındakı Açık Radyo'da felsefe yapacak. Hercuma 15 30-1630 saatlen arasında Açık Radyo'da dınleyıcılen ıle buluşacak olan Taş, programının daha hareketlı bır formatta olacağını belırterek Açık Radyo'yu kâınatm tum renklenne ve seslenne açık olduğu ıçın tercıh ettığını soyledı Düzeltme • İstanbul Haber Servisi - Gazetemızde dun yayımlanan 'Cumhunyet ışığı sonmeyecek" başbklı haberde kullanılan fotoğrafla ılgılı yazıda Beşıktaş Beledıyesı'nce duzenlenen \e 5 bıru aşkın kışınırı katıldığı etkınlık vanlışlıkla, "Kadıkoy Beledıvesı'nce gerçekleşıtınlen Cumhunyet yuruyuşu" olarak yer almıştır Duzeltır, ozür dılenz Atıklar, Tuna Nehri ve İstanbul Boğazı canlı yaşamını yok olma noktasına getirdi Karadeniz tehdit altındatstanbul Haber Servisi - Karadeniz Eğıtım-Kültur v e Çevre Koruma Vak- fi Genel Başkam İbrahim Cevahir, Ka- rademz ıçın en onemlı tehlıkenm eko- nomık faahyetlere \ e ınsan etkınlıkle- nne dayalı çe\Te kırhlığı olduğunu be- lırterek "Bölgenin içinde bulunduğu ekonomik. tophımsaİ kültürel ve çev- resel sorunlar rutarh ve ülke gerçeğine davalı siyasal tavır ve uygulamalaria çözülmeİT dedı 1990'da Karadeniz kıyısındakı \e bolgesındekı ıllenn temsılölennce oluş- turulan Karadeniz Eğıtım-Kultur \e ÇevTe Koruma Vakfi, "Karadeniz'inİyi- •Karadenız Eğıtım-Kültur ve Çe\Te Koruma Vakfi Genel Başkam Cevahir, bılun adamlannın, Karadeniz'ın bır 'felaketle' karşı karşıya olduğunu ve 'yok olma" noktasına yaklaştığını vurguladıklannı soyledı leştirihnesi ve Korunması İçin Strate- jikEylem Planı"nın 6 Karadenız ulke- sınce Istanbul'da ımzalanmasının 6 yıldonumu nedemyle yazılı açıklama yaptı 31 Ekım' ın aynı zamanda Ulus- İararası Karadeniz Gunu olduğunu anımsatan Vakiin Genel Başkam Ce- vahir, büım adamlannın Karadenız'ın bugun bır "feJaketJe" karşı karşıya bu- lunduğunu ve "yok ofana" noktasına yaklaştığını vurguladıklannı anlattı Turkıye ıçın bu denızın % e bu bolge- nın onemının yadsınamaz olduğunu ıfade eden Cevahir, "Türldye'nin çay ve nndık üretiminin himünü. dünya fin- dığının yuzde 65-75'ini tek başma sağ- layan, tüketilen babğın yüzde 75'inL Türkiye sığır varfağmın viizde 16'sını banndıran Murgul'da bakm. Zongul- dak'ta kömürû insarumızm kullanımı- na sunan \er burasKhr" dedı Cevahir, bolgenın karşı karşıya kal- dığı dığer tehlıkelen de şoyle sıraladı "Karadeniz. bugun, denizi, karası ve ha- vasıvla bir butun olarak çevre kirlen- mesi feJaketiv le karşı karşıyadır. Bu du- nımun baş suçlusu Tuna NehrTdir. Neh- rin taşıdığı atık maddeier aşuı miktar- da azot ve fosfor içermektedir. Bu mad- dekrKaradeniz'inbesinzinciriniolum- suzyonde ctkilemekte \ e balık üretimin- de azahnaya \ol açmaktadır. Karade- niz'de bahk turierinin yüzde 4O'ı tehB- ke alündadır. Karadeniz'in kirlenme- sinde. İstanbul Bogazı'nın alt akıntısına anülmadan \ erilen İstanbul metropolü- nün e\ sd aüklannuı da rolu buvukturr GENÎŞ AÇI HİKMET BÎLA Bir yanda 30 milyarlık ayakkabı yaptıran işadamı diğer yanda koşu için ayakkabısı olmayan yurttaş Türkiye<den iki ayakkabı manzarası • Denızhh bır ışadamının eşıne 30 mıryar lıralık ayakkabı yaptırdığı ıddıası tepkı topladı Ağır knzler yaşamış bır ulkede toplumla alay edılemeyeceğını belırten yurttaşlar, olayın basına yansımasının yanlış olduğunu sovledı İstanbul Haber Servi- si - Denızlı'de bır ışada- mımn eşıne altın topuk- lu, pırlanta v e mucev her suslemelı 30 mılyar lıra- lık ayakkabı yaptırması yurtaşlann çok sert tep- kısıne neden oldu Yurttaşlar, fırmanın reklam amaçlı bıle olsa bu kadar ağır knzlen ya- şamış bır ulkede top- lumla alay edıleme- yeceğını, bu fırmamn çok sıkı denetlen- mesı gerektığı- m vurgula dılar Ayakkabıyı ımal etnk- lerı ıddıa edılen Step Kundura'mn sahıbı Et- hem Tutarıse olayın "şa- ka" olduğunu soyledı Gazetemızı arayan çok sayıda yurttaş, ekono- mik knzde 30 mılyarhk ayakkabının yapılması- nın toplumdakı gehr den- gesızhğının somut bır gostergesı olduğunu be- lırttıler Asgan ucretle geçın- meye çalıştıklanm ıfade eden yurttaşlar, "İnsan- lar yoksuDuk içinde cır- pınryor. Evıneekmekgö- türemevenkr var. Ayak- kabıya verilen bu para, aşevleri veya hayır ku- rumlanna bağışlanabi- lırdı. doğu vegüneydo- ğu da on- larca oku- lun, öğrenci- nin çeşnü masraflan kar- şüanabiMrdr dedıler Step Kundura'mn or- taklanndan Tutar, 30 mıl- yarhk olduğu soylenen ayakkabının gerçek fi- yatının 129 mılyon hra olduğunu soyledı Tutar, Denızlı Deftarhğı'nın fa- tura ıstemesı uzenne or- tağının "30 milyarlık ayakkabı satuk" dıye şa- ka yaptığım savundu ÇIPLAK AYAKLA KOŞAN KIZIN BABASI: O KADAR YOKSUL DEĞtLtM Basm olayı çok abarth Güzide Küçük'ün babası Mustafa Küçük, km- nın çıplak ayaklı fotoğraflaruun basına yansıma- sına tepki göstererek 'Kızıma ayakkabı almaya- cak kadar \oksul biri değilim' dive konuştu. ŞAMJURFA(Curn- hurivet) - Şanlıurfa'da Cumhunyet Koşusu'na katılan Güzide Kü- çük'un babası Musta- fa Küçük, kızının çıp- lak ayaklı fotoğraflan- nın basına yansımasrna tepkı göstererek "Km- ma ayakkabı alamaya- cak kadar yoksul deği- lim"dedı Guzıde Kuçuk, De- nızlı'de bır ışadamının eşıne mılyarlarca hra değennde pırlantalarla suslu ayakkabı yaptır- dığı yolundakı haber- lenn gazetelere yansı- dığı bır donemde gun- deme geldı Urfa'dakı Cumhunyet Koşu- su'nda ıkıncı olan ve odulunu almaya yalın a- yak gıderken fotoğrafı çekılen kuçuk kızın ba- bası, olavı basının abarttığından yakındı Kuçuk olayla ılgılı şun- lan soyledı "Kromm çıplak ay'akla yanşma- lara kaüküğı yolunda- ki haberier bizi üzdü. Kızım yanşmaya gün- lûk giydiği ayakkabısı ile geidiği için yanşma- ya Gençük ve Spor tl Müdürluğu'nce temin edilen a\akkabı ile ka- bbnıştr. Vanşma esna- smda kranım ayakkabı- smmipiçozulünceajak- kabEnuçıkararakyanş- mayı tamamladı. İki katİı evimde ikamet et- mektevim. Kendımeait ekmekftnnıçahştıny o- rum. Bir oğlum Di> ar- bakır'da unrversitede okuyor. tlkoğretımde ise iki kwmı var. Mahal- lede bazı fakir ailelere devamfa ekmekyardmu yapıyorumr AB'nin Işi de Zor ingıltere Amenka'dan 11 tane "Apaçı "helıkoptensa- tın almış Yuksek teknolojı urunu bu araçlar, en gelışmış taarruz sılahlan arasında sayılıyor Gelgelelım, İngıltere, bu helıkopterlen uçuracak pılot bulamamış Mılyar dolarlar verilen helıkopterler, pılotlar yetışene kadar, 2007 yılına kadar hangarlarda bekleyecekmış Daha once de Ingıttere ordusuna ılışkın benzer haber- ier yayılmış, otomatık tufeklerı kullanacak personel bulu- namadıgı havalanan bırçok uçağın yere ınmekte zorlan- dığı soylenmıştı Ustelık ingıltere, Avrupa ulkelennın en şahını Amerıka ıle ortak duşman bulmakta gecıkmıyor Hemen sılahlan- nı yuklenıp savaşa gınyor Boyle bır ingıltere'de bıle sı- lahlı kuvvetlerın durumu bu haldeyse, dığer Batı Avrupa ulkelenndekı asken eğıtım durumunu vann sız tahmın edın Aslında ılk bakışta sevınılecek bır olay "Demek kı, Av- rupa asken harcamalannı kısmış artık sılahlanmaya ve asken egıtıme değıl, kaikınmaya refaha tnsanca yaşa- maya onem verıyor" dıye duşunulebılır "Ideal olan da bu değıl mı" dıye sorulabılır Ne guzel, sılahsız, savaşsız bır dunya Fena mû" Fena değıl de hayatın gerçeklerı, Avrupa'nın dıkensız gul bahçesı yaratma hayalıyle pek bağdaşmıyor AB'nin 2004 yılında on ulkeyı daha bu bahçeye alacak olması, Avrupa nın gelecegı ıle ılgılı kuşkuları arttırıyor Bu goru- şu doğrulayan bır rapor geçen ay ustelık Avrupa'nın Baş- kentı Bruksel'de yayımlanmıştı Belçıka Dış llışkıler Ens- tıtusu'nun hazırladığı bu rapor, Avrupa ıçın ılgınç yorum- larda bulunuyordu "AB genışlemesıne ılışkın gelışmelerendışe vencı Ge- nışleme bır kâbusa donuşebılır Genışteme, yenı katıla- cak ulkelerde buyuk sorunlar ve hayal kınklıklan yarata- cak, AB'ninhıçbıruzun vadelıprojesıyok Tanm, bolge- sel yardımlar, para, ıçışlen, dışışlen gıbı bırçok alandakı polıtıkalannın ne kadar yetersız ve sınırlı olduğu ortaya çıkacak Ulkeler ve bolgeler arasında onemlı sorunlar yaşanacak Uzun bır pazarlık ve çekışme donemıne gı- nlecek Adaylar, AB 'ye gırınce bekledıklen yardımlan ala- mayacaklan gıbı ceplennden para harcamak durumun- da kalacaklar Jeopolıtık sorunlar ve ıstıkrarsızlıkyaşana- cak " (Bu jeopolıtık sorunlardan bın Kıbns olmasın?) Rapor ABıçınde "aşağıdak>ler-yukandakıler"\ab\osu- nun daha vahım bır hal alabıleceğını gostenyor Içıne gırmek ıçın çırpındığımız AB'yı de guç gunler bek- lıyor Bır yanda başını Amenka'nın çektığı hâlâ guç ve sılah kullanmaktan çekınmeyen guçler, ote yanda bır ol- çude kendı destekleyıp buyuttuğu, en azından yol açtığı teror tehdıdı ve boyundan buyuk ekonomık yukumluluk- lenn altına gırmış olması dıkensız gul bahçesının ufkunu karartıyor "Eurobaromentre"r\\n araştırmalanna gore, AB kamu- oyunda AB'ye guven duyanlann oranı bır yıl içinde yuz- de 56'dan yuzde 43'e duşmuş AB'lılenn sadece yuzde 34'u AB'nin yok olması halınde hayal kınklığına uğraya- cağını soylemış Yuzde 29 AB'ye umutla bakarken yuz- de 35 ı kuşku ve umursamazlıkla bakıyormuş AB yurt- taşlannın yuzde 65'ı AB uyelennın gıderek butunleşmesı nedenıyle ışsızlığın, uyuşturucu kaçakçılığının ve suç or- gutlerının arttıgını savunuyormuş AB de sıyasete duyulan guven yuzde 50'nın altında Ital- ya'da yuzde 29'a kadar duşuyor En çok guven duyulan kurum, (helıkopterlennı uçuramasa da) yuzde 66 ıle sılah- lı kuvvetlermış AB nın de ışı zor hıkmetbıla'' ntv.com.tr Ustalarolmadanperde denüdi Gönül İlkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosu 40 >T1 sonra Uk kez Gonul Ulkû \e Ga- zanfer Ozcan olmadan perde dedi. Kad- rosunda sadece iki ustanın a> nı zaman- da öğrencileri olan genç ti>atroculann ver aldığı oyun, Gonıil llku'nün geçen günkrde beli' adh o>unu sahneledik- leri sırada fenalaşarak hastaneve kaldı- nlması üzerine programda öne alındı. Tıvatro, Nedim Doğan'ın yazdığı "Spn Çare'adbo>unlaaçıIdı.ChTincular. L^ ku nun sağbkdurumunun i>iye gittiği ha- beriv le teselli olsalar da. oyunun bıtimin- de oldukça duygulu anlar yaşadı. ODULÜNÜ YARIN NEW YORK^TA ALACAK Gencer'e Puccini Onıır OdüKi • Baştarafı 1. Sayfada Bence Puccım Onur Odulu'nun bır başka nedem de bugun Gencer" ın genç operacılan yetışhrmek ıçın v erdığı us- tunçaba. ABD'dekı Puccını Vakfi 'nın kurucusu Licia Albanese de kendını gençlen yetıştırmeye adamış Bugun 89 yaşında olan Albanese, Italyan asıllı Amenkan vatandaşı, bır zamanlann en unlu sopranolanndan bın 1935'teLa Scala'da soylemeye başlamış, 1940'ta Amenka'yayerleşmış\e 1966'ya dek Metropolıtan Operası'nın Puccını eser- lenndekı "star"ı ohnuş Bu tanhten sonra ustalık sınıflanna hocalık etmış 2 Kasım'da Gencer, once Lıcıa AJ- banese Puccını Şan Yanşmasrnı kaza- nansanatçılaraodullennıverecek Ak- şam yapılacak Gala Gecesı'nde ıse Al- banese, Gencer'e odulunu sunacak Leyla Gencer'ı kutlarken, ona yolu- nuz açık olsun derken, o bana Mılano'da- kı ,\menkan Konsolosluğu'ndan vıze almak ıçın yaşadığı seruv enlen anlatı- yordu kı, dayanamadım "Kabahat si- zin. ne diye İtahan pasaportunu kabul etmedinizkü" devnerdım Bır de gu- zel azar ışıttım "İnsanın tek pasapor- tu olur! Benim pasaportum Tıirk pa- saporru!" Teşekkurler Leyla Gencer Oğrencilerdenprotesto Demokratık Oğrenci Bırükleri, dun Istiklal Caddesı'nde EVIFyi, olası Irak operasyonunu ve YOK'u protesto etti. İstiklal Caddesi'nde slogaıı atarâk Taksim Meydanı'na vürümek isteyen oğrencüere guvenlik guçleri mudahale ettL Oğrencüer. İstiklal Caddesi'ıun gınşınde açıklama \apabıldı. Açıklamada. IMF'siz. sa- vaşsız bır ulke talepleriru düe getıren oğrenci- ler, "halk ıçuı bılun \e eğirim'" istediler. \ OK \asa Tasansrnın geri çekılmesi gerektiğıni ıfa- de eden oğrencıler, "Sozumuz ve gucumuz ev- lemlenmizdir. Parasız, potissiz, anadıldc eğıtim taleplenni havkırmava uevam edeceğjz" dedi- ler. Eylem olaviiz sona erdL (ALPERIZBUL) S T S N B U L B Ü Y U K S E H İ R B E b E D i Y E S ! CTMAbiRESII REYIİİKONSER SAbOİ* Bu ılan Cumhumet Gazetesı Katkılarnla Yaytnlanmıştır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog