Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makale



Katalog


«
»

'FA CUMHURİYET 1 KASIM 2002 CUMA 2002 rizin sonuçlannı en ağır biçimde yaşayan îstanbul'da, 2. bölgede oy kullanacak iki milyon seçmen 3 Kasım 'ı bekliyor I Faturayı sandıkta kesecelderHTİCE TUNCER tanbul'un suriçi ilçe- leıi kapsayan 2. seçım bccsi küçük bır Türki- ye3rünümünde Bazıü- çer kendi içınde gelir veiiltiir düzeyi anlamın- dairbütünlük oluştursa daoğu ilçede farklı sos- yoconomık sırııflar, ya- şaı kalıtelen bırbinnin uznnda yan yana bulu- nuor. Bayrampaşa, Be- şikış. Beyoğlu, Eminö- nüEyüp. Fatih, Gazios- mapaşa, Kâğıthane, Sa- nyr ve Şışli ilçelerini kapayan ıkinci bölgede, üa lilyonu aşkın seçmen. 21 nilletvekıhni belırle- yeck. /ğır ekonomik knzle- ri tadp eden yoksullaşma, işsırlik, yaşam standar- dınn düşmesi ve art ar- da ptlayan yolsuzluk da- valın, Türkiye'nın diğer illeınde olduğu gibı tstan- bulZ. bölgede de sıyase- te givensızliğin \ e karar- sızlğın en önemlı neden- len Seçraensavısı. 1.943.653 Mılletvekılı sayısı k DSP FP ANAP MHP CHP DVP JÎADEP ÖDP BBP LDP DTP DP BP EMEP İJ> MP PBP YDP DEPAR SIP Partılere göre dağılımı 8 6 4 2 - 1 _ _ - - _ - - - - 21 Partılenn °> yüzdelen 30.20 22.69 16.16 9.08 8.64 5.72 3.51 1.28 1.01 0.34 031 0.23 0.21 0.16 0.14 0.12 0.12 0.11 0.10 0.09 İSTANBUL İstanbul 2 No'lu Secim Bölgesi Bayrampaşa Beşıktaş 3eyoqlu Enınonu E>up Fatıh G Osmanpaşa Kâğıthane Sarıver Şışlı 0.02 21 milletvekili çıkaracak İstanbul ikinci bölge, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Eminönü, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kâğıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerini kapsıyor. Bölgede genel eğilimler göz önüne alındığında merkez sağ oyların ANAP'ın son hamlesine karşın AKP'de toplanacağını ve bu partinin soldan olduğu kadar merkez sağdan da oy bekleyen CHP ile kıran kırana bir mücadeleye girişeceğini söylemek mümkün. olarak çıkmayı bekliyor. îstanbul'da her yağış sonrası su baskınlanyla karşı karşıya kalan Kâğıt- hane gecekondu mahal- lelerinden çarpık kentleş- meye dönüşen semtleriy- le yoksulluğun açıkça göz- lendiği bir ilçe. 200 bin- den fazla seçmenin oy kul- lanacağı Kâğıthane'de CHP'yiAKPveSPtakip ediyor. Rumelı göçmenle- rinin yanı sıra, Doğu, Gü- neydoğu ve Karadeniz ıl- lerinden de göç alan ve 473 bm seçmeniyle tstan- bul'un enbüyük ilçesı Ga- ziosmanpaşa'da sağ kadar sol da kendi içınde büyük bır yanş ıçerisınde. Sıya- sı parbler hemşerilik teme- linde bloklaşan oylann pe- şinde koşuyor. DEHAP clddl raklp ortak sorun ekonomi ve gelecek kaygısı Türkiye'nın fınans, ticaret mer- kez: Îstanbul'da yaşayanlar kri- zin sonuçlannı en ağır biçimiy- le g3ğusledı, Tarurayı kesmek" içüısandık başını bekliyor Zen- gin ve yoksulun ortak sorunu "ekonomi ve gelecek" kaygısı. Zengın durumunu koru- mak ıçın istıkrar bekler- ken. yoksul iş bulmak, çocuğunu okutmak, has- talandığında tedavı ola- bilmek ve siyasilerin de sık sık dile getirdiği gibi *aş" istiyor. Istanbullu seçmenin oy- lannın büyük bır bölü- münün merkezde toplana- cağı düşünülürse sonuç- lar, sağ ve solun en güç- lö partisinin belirlenme- sinde de etkili olacak. Ge- nel eğilimler göz önüne alındığında merkez sağ oylar, ANAP'ın son ham- lesine karşın AKP'de top- lanacağını ve bu partinın ikinci bölgede CHP'nin önüne geçeceğini söyle- mek mümkün. Sağın köklü jartileri Sağın köklü partileri ANAP, MHP iktidar de- zavantajını taşırken DYP de geleneksel oylannı top- layacak güçte görünmü- yor. AKP, SP tabanından geçişlere güvendiği ka- dar sağdaki dağınıklık- tan yararlanma hesabın- da. Sağın yenı sesı, Mus- soBni esinrili olduğu de- ğerlendırmesı yapılan Genç Parti'nin, Anado- lu'da estırdiği konserli, yemekli, bol vaatli rüz- gan İstanbul ikinci bölge- de tutmadı. CHP, merkez soldaki özellikle de DSP oylan- nın önemlı bır bölümü- nüalacağını düşünürken, Şişli, Beşiktaş ve Sanyer gıbi güçlü olduğu ilçeler- de merkez sağ oylan da bekliyor. YTP'nın CHP'yi zorlayacağı hesapta yok, ancak Sosyalist De\Tim Partisi, EMEP ile HA- DEP'in oluşturduğu ba- nş, demokrası ve emek blokuDEHAP "yoksullu- ğun alt smın"nda yaşa- yan mahallelerde. CHP için önemli bır rakip ola- cak. aşkın bır nüfusun bulunduğu Emi- nönü'nde 30 bın kayıtlı seçmen buluyor. Ülke ekonorrusınde önemli bir yen olan Kapalıçarşı esnafi bü- yük çoğunlukla fstanbul 'un baş- ka semtlennde yaşıyor Eminö- nülü seçmen, Anadolu'dan son dönemde göç etrmş, bekar oda- lannda yaşayan \ e geçicı işlerde çalışan "umutsadar". yoksul ai- leler ve az sayıda orta halli yurt- taljık Pera'yla anılan Beyoğlu'nun görünmeyen yüzü Tarlabaşı ve Kasımpaşa, dar gelirli yurttaşla- nn yaşadığı semtler. Ancak kri- zin "tutunacak dal" bırakmaya- cak kadar yoksullaştırdığı yurt- taşlar da iktidar partılerine tepki- li ve denenmemişın arayışı içe- nsınde. Beyoğlu'nda yaklaşık 200 bin seçmen, yaşadığı günlen düşüne- rek oy kullanacak \e AKP ile menın oy kullanacağı Fatih'te AKP sağ oylara, SP de kendi ke- miktabanınagüvenıyor. 1999'da yüzde 29'luk bir oran yakalayan DSP oylannm bu kez CHP'yı güçlendirmesi olası görunüyor. Eyüp'te sağ-sol mücadelesl Merkezdeki din etkili görünü- me karşın Eyüp'te sağ kadar sos- Yoksul semtlerde etnik kimlik BUKEZ YOKSULLAR BAŞROLDE - Merkez soldaki seçmenin oylannı toplayacağuu, özellikle de DSP tabanından büyük miktarda oy alacağını düşünen CHP için en önemli rakip, gecekondu semtierinin oylannı toplayacak DEHAP olacak gibi görunüyor. Ekonomik krizin tutunacak dal bLrakmayacak kadar yoksullaşürdıgı seçmenlerin tercihleri ise «lenenmemişlerden yana. ÖDP \ e TKP, kendi tabanlany- la sınırlı kalacak gıbı görunüyor ancak Işçı Parnsi'nin kendi taba- nı dışında da oy alabileceği söy- leniyor. İkinci seçim bölgesin- deki ılçeleri tek tek ele aldığı- mızda yoksul semtlerde etnık kimlik ve dinsel temalar da ter- cihlerde etkili oluyor. Gündüz saarierinde 3 mılyonu taştan oluşuyor. Eminönunde AKP, CHP, DEHAP iddialı 1999'da sağın toplam oy ora- nının sol oylann oldukça ıleri- sinde görünse de AKP, CHP ve DEHAP Eminönü'nde ıddıalı. kıluh İsuklal Caddesi'yle ve nos- CHP'nin başa baş yanşına tanık olacağız. Fatih'te dini eğıtim veren yer- lerin yoğunluğuyla bilınen Çar- şamba aynı zamanda dar gelirli yurttaşlann yaşadığı bır semt. Fevzıpaşa Caddesı "İslamcı sos- yete"nin gözde alışvenş merke- zı niteliğinde. Yedikule'ye kadar «zanan ve 300 binden fazla seç- yal demokrat ve daha soldaki sı- yasetlenn de etkin olduğu mahal- leler var. Özellikle Alibeyköy, Esentepe, Sakarya Mahallesı'nde sol oylar önemlı bır oranı bulurken CHP merkez sağdaki seçmenin oyuna da talip. Geçen dönem Eyüp'te ülke genelinin üzerinde oy çıka- ran CHP, Eyüp'te birinci-partı Göç, işsizlik ve yoksul- laşmanın en ağır faturala- nnı ödeyen Gazı, 75. Yıl, Zübeyde Hanım, Yunus Emre mahallelerinden CHP önemli mıktarda oy topla- yacak. Bazı mahallelerde DE- HAP da ciddi rakamlarda oy bek- liyor. Her seçım döneminde siyasi partilerin en çok oy kapmaya ça- hştığı Alevi topluluğu bu bölge- de önemli bir seçmen latlesi oluş- turuyor. Gazi Cemevi yönetıcisi Hıdır Elmas Alevi oylannın yönünü hizmetin belirleyeceğini ifade ederek bölgedeki yaşayanlann istemlerini şöyle sıralıyor: "Insanlarabirşeyvere- ceksin ki bir şey alabflesia Bu çe\Tede)dkreğhiın is- tryor. çocuğunu üniversi- te>e göndennek, bir fab- rikada işçi obnak, boş bir alana 'Gazi Center' ku- nılsun, cebinde ahşveriş edecek, sinema>-a gidecek, kitap alacak parası obun istiyor." Bayrampaşa'da Rume- lilı göçmenlenn Ece\ıtçi oylannı bu kez CHP bek- liyor. Karadeniz başta ol- mak üzere önemli göç olan ilçelerden olan Bay- rampaşa'da DSP, YTP ve CHP arasında oylar bölü- nürken AKP iddialı ola- cak. Kentli seçmenin oyu Istanbul'un en kentli seçmeninin yaşadığı ilçe olarak değerlendirilebi- lecek olan Beşiktaş 'ta oy- lar hep merkez sol ya da sağdan yana kullanıldı. 195 bin nüfusun 164 bi- ni seçmen olan Beşiktaş bir orta sınıf ilçesi olarak ele alınabihr. Beşiktaş'ta yoğun bir çalışma yürü- ten AKP'hler, CHP'nın öndegithğini iriraf ediyor. Beşiktaş'ta DSP, YDP, ve ÖDP de oy beklerken Be- lediye Başkanlığı'nı elin- de bulunduran ANAP da bunu bır avantaj olarak değerlendınp oy toplaya- bileceğini hesaplıyor. Istanbul'un en pınltı- lı yaşamının sergılendı- ğı Şişli'nin bazı semtle- n ile Okmeydanı, Bo- monti Ayazağa gıbi böl- gelerde yaşam birbiriy- le tezat oluşturuyor. ANAP ve DYP'nin oylannı da bekleyen CHP, Şişlfde >Tİzde 30 oranında oy ıddıası ta- şıyor. Ancak Belediye Başkanı Mustafa San- gül YTP'nın Şişlidebır miktar oy almasını sağ- layacak bır etken olarak değerlendınliyor. Sol oylann her zaman güçlü olduğu Sanyer'de de sa- hıl şendiyle Küçük Armutlu, Reşıtpaşa gibi mahallelerde ge- hr dağılımı farklılaşması açık- ça gözleniyor. CHP bırincı çıkmayı bekler- ken, AKP'nın varoşlarda çalış- malanna karşın Sanyer'de mer- kez sağ oylan toplaması müm- kün göriinmüyor. ORTAK BEKLENTİ: SÜRPRİZ SONUÇLAR ÇIKABÎLÎR Adaylara göre baraj, diğer partiler için CHP 2. bölge 3. sıra adayı eski SSK genel müdürlerinden Kemal Kıbçdaroğtu, varoşlarda siyasilerin görmediğı bir yoksulluğa dikkat çekiyor ve bu oylann yenıden CHP'ye geleceği düşüncesınde. Kılıçdaroğlu "Yurttaş. vaatlere de tepldlL Potitikacıyla yurttaş arasmda güven bunahmı var" diye konuşuyor Istanbul'un bir sanayi kenti olmaktan çıktığına işaret eden CHP 2. bölge 4. sıra adayı eski istanbul Sanayi Odası başkanlanndan Memduh Haaoğhıgelişmış bölgelere kırsal göçün doğal olduğunu belirtip şöyle devam ediyor: "Bu akımı seyrettik Ama arük istanbul iş bulma merkezi olmaktan çıkti. Bu bölgede bir kikımetrelik mesafede en zenginden en fakirine insanlara rastiayabiliyonız.*' CHP'nin bölgedeki 6. sıraadayı Yıldınm Akbulut başanlı bir iş kadını. Bihlun TamayhgiL gençlerin önünü açacak projelerden söz ederken kadınlannda aile bütçesini idare eden birey olarak ekonomik knz altında nasıl ezildiğini anlatıyor DSP'nin bölgedeki 1. sıra adayı Ahmet Ziya Aktaş, şunlan söylüyor. "Başbakan Bülent Ecevit'e güven devam ediyor. 4 Kasım'da DSP'nin baraj sorununun ofmadığı görülecek" DEHAP birinci sıra adayı Doğan Erbaş, seçimin sürprizlerle sonuçlanacağı düşüncesınde. 1999'a göre 3 Kasım'a daha rahat koşullarda hazırlandıklannı anlatan Erbaş, emek, banş. demokrasi blokuyla farklı sosyal kesimlere ulaşma ımkanı buldukiannı söylüyor. DEHAP'ın kadınlardan ve aydınlardan destek aldığını söyleyen Erbaş, partisinin barajı aşmasına kesüı gözüyle balayor. YTP'nin bölgede Hüsamettin Ozkan'ın ardından 2. sıra adayı Ali Ihksoy partisinin barajı aşacağına inancını ifade ederken, YTP 10. sıra adayı Orhan Pak, yurttaşlardan olumlu tepki aldıklannı, oy vermeyecek olanlann bile kendilennı "tepkiB'' değil, "yahn ve nötr" karşıladıklannı anlatıyor. Türkiye tarihinde ilk kez "komünist" adıyla seçime giren Türkiye Komünist Partisi'nin bölgedeki birinci sıra adayı eski TKP'nin merkez komite üyelerinden Rasih Nuriİleri,eskiTiP'inl5 milletvekiliyle TBMM'ye girdiâi 1965 seçimlerini anımsıyor. Baraj sistemınin yanlışlığına değınen îleri şunlara dikkat çekiyor: "Mesele seçilmek seçibnemek değMr. Geleneksel ANAP, DYP, DSP gibi partilerin bile barajı geçip geçmeyeceği şüphdidir. Önemli olan Türkiye'de TKP'nin kendi ismiyle bütün olumsuz şaıUara rağmen gücünü gösterebflmesidir.1 ' 2. bölgede 1999'da 20 bin oy ile yüzde 1.5 oranında bir sonuç alan ÖDP Genel Başkaru l'nık Uras birinci sıra milletvekili olduğu bölgede hedeflerinin bu oranı aşmak olduğunu belirtiyor ve Rasih Nuri Üeri. şunlan ekliyor "Hem ikinci bölge üçeleri arasında hem de bu bölge ilçeleri arasında zengin Türkrve ile \flksul Türkiye yan yana buluyor. Çahşmalannuzı yoksul Türkiye ye\öneKk yoğunlaşnrdık." AB ve ABD karşıtı ulusalcı söylemleriyle son dönemde partinin kemik tabanı dışında da oy alabileceği düşünülen tşçi Partisi'nin bölgedeki birinci sıra adayı Genel Başkan Doğu Perinçek de iddialı konuşuyor: "Türkrve'nin çarşı naba Kapançarşı'da 'başbakan Pennçek' diye karşuanan shasetçi sadece biz okluk Fatih'teki muhafazakar seçmen bile İP'e yöneli\or. Barajı aşnk." AKP fstanbul Milletvekili ve grup başkanvekıli ve bölgede 1. sıra adayı Mehmet AK Şahin. AKP'nin 14 aylık bir partı olduğuna dikkat çekerek "tstanbul 2. bölgede oy oranımızui yüzde 40 dvarmda olduğunu düşünüyorum. Bizi CHP'nin taltip edebfleceği kanaatindevim" diye konuşuyor. Merkez sağ partisi olma iddiasındaki AKP örgütlerinde çalışan kadmlann büyük bir çoğunluğu tesettüre uygun giyiniyor, ancak adaylann türbansız obnasına özen göstenldi. AKP'nin bölgede 10. sıra adayı eski IÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden 33 yaşındaki Zeynep Ushı, "tkinci bölgedeki parametreler, farklı sosyo ekonomik sınıflar dikkate alındığında seçmenin izdüşümünün TBMM'ye yansıması gerektiğim düşünü>orum" diye düşüncelerini akademik bir dille ifade ediyor. Saadet Partisi 1. sıra adayı Numan Kurnıbnuş, son 15 günde SP'nin yüksekbır ivme yakaladığını belirtiyor. AB Dıksoy Kurtulmuş, "Fazikt tabamnda hiçbir akmü yok. Kampanya süresince AKP ve bizim farkımız anlaşjldı" sözlenyle AKP'yi rakip görmedığini ifade ediyor. ANAP 2 bölgede binnci sıra adayı Ahmet OzaL partisinin diğer koalisyon ortağı partiler gibi yara aldığını kabul ediyor. ANAP'ın AKP'yle yanştığını ifade eden Özal şöyle devam ediyor: "Çok sayıda parti barajın altında kahrsa Türkiye yeniden bir seçime haznianacak ve bu dununda 3 Kasım bir önseçim niteligi taşA'acak." DYP, ikinci bölgede 1. sıra adayı eski başbakanlardan Yddırun Akbulut ile oy bekliyor. DYP'nin bölge adaylanndan Süleyman Sojiu, geçen seçimdeki yüzde 5 oranını yüzde 9'a çıkaracağını düşünüyor. Soylu, CHP'nin barajı aşamayacağını da iddia ediyor. Yurt Partisi lideri ve birinci sıra adayı Sadettin Tantan "İnsanlann manevı enen'ileri çökertilmiş toplumsal değerlerin içi boşaltılmış" diyor ve halkın siyasetçiye tepkisıne karşın kendisinin sıcak bır ilgiyle karşılandığını anlatıyor. MHP İstanbul Milletvekili ve bölgede 4. sıra adayı Nazif Okumuş, hıçbır partiyle polemiğe girmeden "ulusal refleksier" çerçevesinda çalışmalar sürdürdüklenru anlatıyor. Okumuş, "MiDetimize dışandan dayatılmak istenenlerin karşısuıda bir politika orta> a ko\ma\a çalışıjonız" diye konuşuyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog