Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

İAYFA CUMHURİYET 1 KASIM 2002 CUMA ». - SEÇİM 2002 Antalyalı hemşerileri Deniz Baykal'ın adaylığından memnun. Ortak nokta ise, iktidara tepki Başbakanlık sırasıbizdePARTİLERDEN KADINLARA VE CENÇLERE: Bir dahaki seçımı bekleyin AHMET ORUÇOĞLU ANTALYA - CHP'nin, AntaJya'da önde giden parti konumunda olmasında, parti örgütünün kadınıyla, erkeğiyle öz\ erili çalışmasuun payı büyük. Bunun yanında CHP'li adaylann sevilen kişiler olması, kan kaybı yaşayan DSP tabanından da partiye kaymalara neden oluyor. Büyûkşehir Belediye Başkanı'nın da CHP'li olduğu kent merkezinde partinin ağırlığı artarken, taşra hâlâ Demirei döneminden kalma DYP'lılik görüntüsünü koruyor. Partinin Antarya'da Türkiye ortalaması üzerinde oy alması tesadüf olmayacak. Beklentiler, CHP'nin 5, DYP'nin 4 milletvekili çıkarması yönünde. MHP'nin Türkiye genelinde kan kaybı Antalya'da da sürerken, kentte AKP'nin gücü hissedilmiyor. AKP' nin eski DYP'ii Mefamet Dülger'i ilk sıra adayı göstermesi, partiyi ileriye taşımayacağa benziyor. Buna karşın ANAP, Türkiye genelinin aksine Antalya'da güçlü. Bunun nedeni ise eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un, çoğu Süleymancılar tarikatına dayalı oy potansiyeli. Seçimler halkın gözünde eskisi kadar önemli değil. Seçmen kararsız, umutsuz ve güvensizlikle dolu. Gençler umutlu değil. Önümüzdeki seçimde 4 milyon yeni seçmen oy verecek. Partilerin hiçbiri bu gençlerin önünü açıp, umutlannı yeşertecek söylemde bulunmadı. Bu nedenle Genç Parti, duygusal davTanacaklan tahmin edilen bu gençlerin bir bölümünün oyunu alabilir. Gençlerin bir diğer bölümünün oylannın ise Kemal Derviş sempatisiyle CHP'ye yöneleceği tahmin edılıyor. Kadınlann özellikle sivil toplum kuruluşlanyla her alanda var olduğu Antalya'da. kadın adaylann hiçbiri Meclis'e gidebilecek sırada değil. Parti örgütlerinin kadını siyasetten dışlayan yapısı Antalya'da da ağırlığını sürdürüyor. Kadınlar, Antalya'da yerel yönetimlerde tam tersi bir tablo çiziyor. Kentteki 87 belediye meclis üyesinin 11 'i kadın. Yerel Gündem 21 'in hazırladığı bir raporda. 1935'te Meclis'te kadın oranınrn yüzde 4. 3' olduğu, bu oranın günümüzde yüzde 3.8'e indiği vurgulanıyor. Bu duruma Antalyalı kadınlann ne tepki vereceği 4 Kasım'da görülecek. Seçmen sayısı: 917.784 Mıllet\ekıli sayısı: 12 k : ÖDP İP 1 OBP DEP"ıR ANAP EMhP DTP , YDP BBP DP DSP FP ı CHP LDP BP MP DYP StP HADEP Partilere göre dağihmı: - - - 2 _ _ - _ _ 3 1 - - - 3 - _ MHP j 3 Bagıms. | Parülenn oy yüzdelen: 0.79 0.21 0.00 0.00 13.16 0.13 0.52 0.10 0.65 / 0.42 ^ 20.14 K; *J5 1234 0.44 0JO 0.29 19.2S 0.14 2.48 22.25 ANTALYA£ 99 Seçimi bma« / ^^\ ^ • Gündeminin ilk sırasında seçimden çok çıkabilecek ikinci bir Körfez Savaşı olan Antalyalılar, yerli olmayan adaylara pek sıcak bakmıyor. Antalyalı Deniz Baykal'ın bu nedenle gözde olduğu kentte, merkez sağın da ikincilik için yanşacağı gözleniyor. Kararsızlann oranı nedeniyle, yine de son söz seçmenin. MtYASE ÎLKNUR Yazdan kalma son günlenn hüküm sürdüğü Antalya'dakı ilk izlenimimiz; sanki bu bölge seçim kapsamı dışın- da tutulmuştu. Şehnn ana caddelerın- den arada bir geçen çalgılı çengili oto- büsler de olmasa Antalya'da seçim olacağına kimseler ınanmaz. Konuştuğumuz Antalyalılar seçim- den çok, Körfez krizınin bir savaşla sonuçlanıp sonuçlanmayacağıyla ilgi- liler. 199O'lı yıllann başında çıkan Körfez Savaşf nın olumsuz etkileri yeni yeni sılinmişken ikinci bir Kör- fez kriziyle birlikte ugrayacaklan ka- yıplan düşünüyorlar. Antalya 1 milyonu aşkın nüfusuy- la 12 milletvekili çıkaran büyük bir kent. Akdeniz havzasında Adana ve Mersin'den sonra göç alan üçüncü il. 0 nedenle genel nüfus içinde Antal- yalı sayısı yüzde 30"u geçmiyor. En çok çevre illeri Burdur, Denizli, Ispar- ta'dan göç alan Antarya'ya Doğu ve Güneydoğu illerinden de göçler art- mış son yıllarda. Yabancı aday istemiyoriar Göçler nedeniyle azınlıkta kalsalar da Antalyalılar hemşerileri olmayan adaylara pek de sıcak bakmıyorlar. Nitelikleri ne olursa olsun ama ille de Antalyalı olsun, hiç olmazsa bölge- nin insanı olsun istiyorlar. Adaylar belırlendiğinde CHP ve DYP dışındakı partilerde bazı sorun- lar yaşandı.En büyük sorun geçen se- çimlerin 1. partisi MHP'de yaşandı. İlk sıraya Devlet Bakanı Tunca Toskayge- tirildiği partide, Nesrin Ünal'ın seçi- lebilecek bir sıraya konmaması nede- niyle partiyle bağı koptu. DYP geçen seçimde olduğu gibı bu seçimde de 1. sırada, Meral Akşe- ner'in gece operasyonuyla Emniyet Genel Müdürü yapılmasıyla ün ka- zanan Serik doğumJu Kemal ÇeKk'i aday gösterdı. 2. srrada Can Yeşilada 3. sırada MustafaÖnal bulunuyor. AKP'nin ilk sırasında yine bir ithal aday, MehmetDülgervar. Antalya'da emlak sektörünün ünlü ismı Talip Yö- rükoğlu'nun birinci sırasında yer ala- cağını tahmin edenler yanıldı. Yörü- koğlu yerine Dülger'inkonması ne- deniyle AKP'nin Antalya'dan bekle- nen oyu alamayacağı söyleniyor. ANAFa Sûleymancı desteği ANAP 35 bin Süleymancı oyunu garantilemek için eski Ulaştırma Ba- kanı Arif Ahmet Denizolgun'u liste- nin başına yerleştirdi. Gerçekten de blok olarak oy kulla- nan Süleymancılann oyunun ANAP'a akacağından kımsenin kuşkusu yok. Ancak lıberallen bu seçimden rahat- sız. Denizolgun, Antalyalı değil, an- cak bölgeden olması nedeniyle ya- bancı sayılmıyor. .Antalya'da geçen seçimde 2. parti olarak Meclis'e 3 milletvekıli sokan DSP, yaralı. tktidarda olmanın verdi- ğı yıpranmışlık yanında milletvekil- lerinden ikisinı YTP'ye kaptırmış du- rumda. DSP'den geçen dönem seçi- len Metin Şahin ve Ahmet Sancar Sa- yınpartiden ayrıldılar. 0 nedenle ge- çen seçimde 3. sıradan seçılen Mus- tafaVural listenin başında yer alıyor. YTP'nin liste başında da doğal ola- rak Metin Şahin bulunuyor. Gelelim CHP'ye. Antalya'da birin- ci parti çıkmasına kimsenin şaşırma- yacağı CHP, aday sıralamasında da en sorunsuz parti olarak göze çarpı- yor. Birinci sırada CHP'nin genel baş- kanı DenizBaykal var Antalya'da "Ar- ük bizden de bir başbakan çıksuT di- yerek memnuniyetini dile getiren de var, ^Baykal'arağmenoyumCHFye'' diyenler de. Adaylannı merkez yoklaması ile belirleyen CHP, geçen seçimde yapı- lan önseçimdeki listeyi ve bölgesel dağılımı göz önüne alarak tepkisini çekmeyen bir listeyle çıkıyor seçme- nin karşısına. Baykal'dan sonra2sı- rada Tuncav' Ercenk bulunuyor. SP, geçen seçimde FP'den milletve- kili seçilen M. Zeki Okudan'ı birinci sıradan aday göstermiş. ÎP'nin ilk sıra adayı nitelik olarak diğer partilerin adaylanna fark ata- cak Yıhnaz Dikbaş. Tek başına parti kadar faaliyet gösteren İP adayı aynı zamanda Antalya Kimya Mühendis- leri Odası Başkanı. Öğrenimini Lond- ra ve Leeds üniversitelerinde tamam- layan Dikbaş, turizm işletmeciliği ya- pıyor. CHP ipi göğüsler Meydanlara çıkma startım Antal- ya'da veren ANAP, görkemli bir mi- tingyaptı. Bu görkemli mitingi, çev- re ıllerden gelen Süleymancılann De- nizolgun'a desteğine bağlayanlar ço- ğunlukta. Yine de merkez ve özellik- le Alanya'da ANAP'ın büyük potan- siyeh olduğu da bir gerçek. Adaylardan en yoğun çalışmayı da Denizolgun yapıyor. Cumhuriyet Caddesi'ndeki se- çim bürosunda hummalı bir çalışma var. Kendisiyle söyleşi yapan yerel gazetelerden 5 bin adet alan Denizol- gun. gazeteleri gelen geçenin eline tu- tuşturuyor. DYP güçlü adaylaria.- DYP de CHP gıbı lıste sorunu ya- şamadı Antalya'da. Kemal Çelik ve Can Yeşilada DYP tabanına kendini kabul ettirmiş. Demirelzamanından be- ri DYP'nin kalesi olan Serik, hemşe- risi Çelik'e yine sahıp çıkacak. DYP' nin ilin doğusundan ve Finike, Elma- lı, Kumluca gibi eski kalelennden de oy alması beklenıyor. Bir de yaptığı cilalı imajla eski Antalya Belediye Başkanı Hasan Subaşı'nın merkez- deki oylan da eklenırse DYP, CHP'nin en büyük rakibi olacak denebilir. îktidardaki yıpranmışlığına karşın MHP'nin her dönemde Antalya'da belli bir oy potansiyehne sahip oldu- ğu da bir gerçek. Ancak merkez sağ- dan giden oylann eski partilerine dö- neceği ve MHP'nin 4. parti olmanın ötesinde bir başan gösteremeyeceğı yaygın bir kanı .Antalya'da. CHP'ye gelince, barajın altında kal- dığı seçimde bile yüzde 12.4 oranın- da oy alan CHP, bölgedeki dengeyi gö- zeten bir sıralama ve Derviş rüzgâny- la patlama yapacağı kesın gıbı. Ancak partililer Derviş'ingelenekseltaban- da bir miktar oy kaybettireceğıne de dikkat çekiyorlar. Antalya'nın başa- nlı Belediye Başkanı Bekir Kumbul Antalya'da psikolojik bir CHP ağırlı- ğı olduğunu ve bu seçimde partisıne büyük bir yöneliş olduğunu belirti- yor. Kumbul'a göre DYP ve AKP at- başı giderek ikincilik için yanşır. İ999'da Antalya'da 2. parti olan DSP büyük oranda kan kaybetmiş. Belediye meclis üyelerinden dördü hafta içinde partilerinden istifa ede- rek CHP'ye geçtiler. Ancak yine de Ecevit faktörünü göz ardı etmemek la- zım. Aynca partinin oylannın yansı gitse bile yine de yüzde 10'luk bir oranı yakalaması muhtemel. Antarya'dayken DEHAP mitingini izleme olanağı bulduk. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldıgı mıting oldukça coş- kuluydu. Murat Bozlak, Akııı BirdaL, Levent Tûzmen ve Ferhat Tunç, do- ğu ve güneydoğulu vatandaşlardan oluşan kalabalığa seslendiler. HA- DEP geçen seçimde Antalya'da yüz- de 2.4 oranında oy almış. Partinin barajı aşarsa 1 milletveki- li çıkaracağını söyleyen de var, oyla- nnı arttıracağını, ancak millervekili çıkaramayacaklanm söyleyen de. DEHAP'tan iki gün önce de ÖDP mitıng yapmış Antalya'da. Ancak mı- tıngin sönük geçtiği belırtilıyor. tP ise kentte mınhka çalışması yapıyor. Çar- şı, pazarve evlerde yüz yüze görüşe- rek propaganda yapıyorlar. Ancak İP'nin de oylannı arttırmanın ötesin- de bir başan sağlayamayacağı da açık. Özetlenecek oİursa CHP'nin An- talya'da ipi 1 .parti olarak göğüsleye- ceği, merkez sağın 2.1ik için yanşa- cağı gözleniyor. Geçen seçimde 1 mil- letvekıli çıkaran FP'nin oylan SP \e AKP arasında paylaşılacak. Kararsız oram bu kadar yüksek olan bu seçim- de yine de son söz seçmenin. Bilgi Yayınevi'nden PANELLER 02 Kasım 2002 Cumartesi 12. • - 13. J; arası Marmara Salonu 02 Kasım 2002 Cumartesi 15.°° -16.* arası Heybeliada Salonu Metin Tokerin Anısına Yöneten: Hasan Cemal Konuşmacılar: Özden Toker, Adalet Ağaoğlu, Erdal Inönü, Kurtul Altuğ, Güneri Cıvaoğlu Edebiyatımızda Kuşaklar Buluşması Yöneten: Alpay Kabacalı Konuşmacılar: Zeynep Aliye, Aytül Uncu Akal, Hüseyin Yurttaş Cumhuriyetl kitap kulübül IMZA GUN TÜYAP 21. İstanbul Kitap Fuarı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Beylikdüzü/İstanbul KİĞIASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosvaNo:2002 52 Tapunun Topraklık Kövii, 109 ada, 45 No'lu parse- linde Yusuf Dala adına kayıtlı tarla vasfındaki 12250 m2 yüzölçümlü ga\rımenkulün tamamı DSl Genel Müdürü tarafından t'oplam 21.376. 250.000.-TL bedel karşılığında kamulaştırılma işlemine tabı tutulmuş olup, taraflar arasında kamulaştırma bedeli hususunda anlaşraaya vanlamadığından DSl tarafından 4650 sa- yılı yasa uyannca kamulaştırma bedelinın tespiti ve ta- şmmazın DSt adına tapuya tescıline karar \erilmesi için mahkememize da\a açılmış olup, duruşması 19.11.2002 gününe bırakılmıştır. 4650 sayılı yasa ıle değışik 2942 sayılı \asanin 10. maddesi uyannca ılan olunur. Basın: 65999 t f 0 Tl'YAP Fl AR VE KONGRE MERKEZİ 01 Kasım Cuma COŞKUN ÖZDEMtR IŞIL ÖZGENTÜRK Saat: 16:00-17:30 Saat: 18:00-19:30 TÜYAP FUARVE KONGRE MERKEZt Adres : Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Beylikdüzii İST. KİĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 2002 157 Tapunun Topraklık köyü 111 ada, 31 nolu parselinde Dursun Toluav adına kayıtlı tarla ve e\ vasfındakı 4250 m2 yüzölçümlü gayrımenkulün tamamı DSt Genel Müdürü tarafından toplam 11.457.690.000 bedel karşılığında kamulaştırılma işlemine tabi tutulmuş olup. taraflar arasında kamulaştırma bedeli hususunda anlaşmaya varılamadığından DSl tarafından 4650 sajılı yasa uyannca kamulaştırma bedelinın tespiti ve taşınmazın DSl adına tapuya tescilıne karar verilmesi için mahkememize dava açılmış olup. duruşması 19.11.2002 gününe bırakılmıştır 4650 sayı ıle değışik 2942 sayılı yasanın 10 maddesi uyannca ılan olunur Basın. 66105 OKTAYAKBAL Saat: 14:00-15:30 02 Kasım Cumartesi ASLISELÇUK Saat: 14:00-15:30 TURKAN SAYLAN Saat: 18:00-19:30 ORAL ÇALIŞLAR Saat: 16:00-17:30 TOKTAMIŞATEŞ Saat: 18:00-19:30 BIRBAKMA SERVER TANÎLLİ Bir Trakya Gezisinden Beylikdüzü'ne... 17-20 Ekım arasında Trakya'daydım. Babaeski'de, Lüleburgaz'da, Tekirdağ'da ve Çor- lu'da, Nâzım Hikmet şiir resitalleri vermek üzere çağ- rılıydım. Çağıranlar da, başta Çağdaş Yaşamı Des- tekleme ve Atatürkçü Düşünce Dernekleri olmak üzere, çeşitli kuruluşlardı. Kırklareli Çağdaş Yaşamı Deştekleme Derneği Başkanı -zarif dost ve aydın ki- şi- Ünal Başkur önde, biz arkada yollara düştük. Canım Trakya ovası, uçsuz bucaksız... Ama o -eşsiz- verimli tarım topraklannın orasına burasına hançer yarası gibi açılmış sanayı ışletme- leri yok mu. içınizi kanata kanata gidiyorsunuz. Trak- ya ovasının geleceğinde, bir Bursa ovasının yazgı- sını görüyor ve irkilıyorum. Birgün bırel, Türkiye'nin insanına olduğu gıbı, dağına taşına, ovasına suyu- na sahip çıkacaktır; "harmanlama" soytanlığının ye- rini plan ve programın bilimselliğı alacaktır: insan ka- dar, doğa da hakkını böyle elde edecektir. Araba- mızın radyosundaki bir şarkının nakaratı da rahat- latıyor beni: Umudu biryana atmak olmaz ki... Babaeski'yi pek sevdim. Tanhsel bir zenginliğe sa- hip bir ilçe. Uyanık aydınlar. Bu arada donanımlı bir Belediye Başkanı Halûk Tezsezer. Resıtal de, be- lediye binasındaki kültur salonunda oldu. Olumlu ızlenimlerie ayrıldım Babaeski'den. Lüleburgaz'a geçerken. yolda, Kırklareli Köy-Ko- op Biriiği Başkanı Erdoğan Kantürer'in daveti üze- rine. bir süt sanayi işletmesinı gezdik. Hayran kal- dım. Kooperatifçilığin olumlu sonuçlannı görmek isteyenlere bir örnektir orası. Liberal yağmanın pro->. pagandasını yapan uyur-gezertakımma ise, ne söy-" lesenız boştur! Lüleburgaz'ı çok sevdim. Büyük bir gelişme için- de. Emin Halebak gıbı, uyanık ve bilınçlı bir bele- diye başkanına sahıp. Şanslı bir kent. Sonra Tekirdağ'a geçtim. Orayı da ilk görüşüm. Avrupaı düzeyde insanlan ve aydınlanyla beraber ol- dum. Çağdaş Yaşamı Deştekleme Derneği Şube Baş- kanı Gömeç Hanım, kendısını heryönden kabul et- tirmiş. Karaevli ailesinden Mübeccel Hanım'ı tanı- makayrı birmutluluk. Restoreettırdiği vemüzeyap- mak istediği eski aile konağı, Tekırdağ sivil mimarı- sinin birincisi. Unutulmaz anılarta döndüm Tekırdağ'dan. Çorlu'da, Çağdaş Yaşam Derneği ile Atatürkçü Dü- şünce Derneği ortaklaşa hazırlamışlardı resitali. Sel- ma Taner, Yüksel Gür ve arkadaşları apayn düzey- de ınsanlar. Çorlu. bir sanayi kentı ve hızla gelişiyor; çok ya- kın yıllarda, Istanbul'la birleşirse, şaşırmayalım. Za- ten, şimdiden sınırdaş ikısı de. Trakya'ya doyulmaz, yine gıdeceğim. • Geçen cumartesi de, TÜYAP İstanbul Kitap Fu- arı açıldı. Fuar, bu yıl özellikler taşıyor. önce, kent içinde uzun yıllann geçtiği mekânın ye- rine, kentin dışında, Beylikdüzü'nde yeni bir mekâ- na taşındı. Okurların oraya kadar erişebilmelerinde güçlüklerle karşılaşabilecekleri gibi bir kaygı vardı herkeste. Ne var ki, daha ilk günden, bu endişe kay- boldu. İstanbul içinden ve dışından insanlarsel gi- bi aktılar oraya. Geçmış yıllarda bile görülmemiş bir okur ve ziyaretçi kıtlesi ıle karşılaşıldı. Daha bugünden her şey yerine oturmuştur. Bir ikinci özellik, Fuar, kitap. sanat ve bilişim fu- arları halinde, uçü de iç içe olmak üzere faaliyete geçmiş durumda. Böylece, daha zengın, daha çar- pıcı ve kucaklayıcı bir içerikle karşı karşıyayız. Her yönden örnek bir girişim ve Avrupai bir düzey. TUYAP'ın yöneticılenni kutlamalıyız. Bu yılın üç onur sanatçısı var: Şair llhan Berk, res- sam Turan Erol ve şairlikle eleştirmenliği, bu ara- da resim sanatına bakışı bir arada yürüten Ahmet Oktay. Üçu de, edebıyat ve sanatımızda "başka" olmanın örneğini vermış ınsanlar. Fuar, bu pazar akşamı sona enyor. Görmek istemez mısinız? KÜLTÜR • SANAT CANNES2OO2 lURl ÖDÜLÜ UUISLARARASI ELEŞTİRMENLER ÖDÜLÛ (HPRESCI) KUT5ALJHHENIŞBnoı«ınnwn"'w* Asko ve tutsokiığo daır. 251 32*0 219 09 60 296*2 60 2T6 3T 90 325 43 3- Z36 28 64 516 26 60 651 33 30 337 80 62 2 15-14 30 16 45-* 5 00-21 3 00-15 30 1 45-1* 15-16*5-19 15-21 45-COMA.O TESI-OÛ 00 Ş ll MOVIEPLEX C D VEKCY OOEON Ç1NEPUEX K J l SINE1U TURSAK DR7AKCY FERIYE 2 35-14 55-17 10-'3 30-21 50 * 12 15-1*45-17 15-'S 45-22 00 1 00-13 00-15 00-17 00-19 00-21 30 2 00-14 X 16OO-18OO-2C 00-2215 1 30-13 3C-15 3C 17 30 19 30-3'30 1 0O-13 0O-15 00 17 00-19 00-21 30-CJMA.C TEStOOOO 200-U15-36 30-1645-21 00 1 50-U 05-16 20-1B 40-21 00-CUMA.O TESIİ3 20 2 00-14 00-16 15-1645-21 15-CUMA.C TESİOO 00 APCTOL KAD'KCY H0U.YWO0D KC - TEPE CMEHUOC ANKARA <12TUFtt*AK AMUkAA OOEOH C>NEPLEX Adres : Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Beylikdüzü/İST. KİĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo 2002 13"7 Tapunun Topraklık Köyü. 106 ada. 15 No'lu parselın- de Alı Haydar Akan. Kahraman Akan. Celal Abbas Akan adına kayıtlı tarla vasfındakı 13250 m2 yuzöTçüm- lü gayrımenkulün tamamı DSl Genel Müdürü tarafından toplam 20.537. 500.000.-TL bedel karşılığında kamu- laştınlma işlemine tabi tutulmuş olup. taraflar arasında kamulaştırma bedeli hususunda anlaşmaya vanlamadı- ğından DSl tarafından 4650 sa\ılı yasa uyannca kamu- laştırma bedelinın tespıtı ve taşınmazın DSl adına tapu- ya tescilıne karar verilmesi için mahkememize dava açılmış olup. duruşması 19 11 2002 gününe bırakılmış- tır. 4650 sayılı yasa ıle değışik 2942 sayılı yasanın 10. maddesi uvannca ılan olunur. Basın: 66Ö30
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog