Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

1 KASIM 2002 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER LİDBİLHINEREDE • Bülent Ecevit (DSP): Ankara Deniz Baykal (CHP): f stanbul Üsküdar MeydanU 15:00). DevietBahçeli(MHP): Mersin (13:00), Adana (15:45). Recep Tayyip Erdoğan (AKP): Çanakkale (10:30), Bursa (13:30), Yalova( 16:00). Recai Kutan (SP): Karaman (10:00), "Konya( 14:00). Mesut Yümaz (ANAP): Trabzon, Rize. Tansu Çiller (DYP): Manisa (11:00), • Antalya (15:00). Ismail Cem (YTP): Izmir Güzelbahçe balıkçı bannaklannda balıkçılarla kahvaltı (08:30), Urla meydanında halkı selamlama (09:30), Narhdere. Balçova ve Üçkuyular'da halkı selamlama (10:00- 11:00). Şirinyer Çevik Bir Meydanı'nda halkı selamlama (15:00), Cumhuriyet Meydanı'nda (Bomova Heykel) halkla buluşma ve gençlik şöleni (16:30), Menderes Belediyesi önünde halkı selamlama (18:00). Mehmet Abbasoğhı (DEHAP): Batman, Diyarbakır. UfukUras(ÖDP): Ankara Abdi tpekçi Meydanıf 12:00). Doğu Perinçek (İP): . Ankara Abdi Ipekçi Meydanı (15:00). Cem Uzan (GP): Yalova Cumhunyet Meydanı (12:30), Orhangazi Cumhuriyet Alanı (13:30), Gemlıktskele Meydanı (15:00). Pusula için ilk başvuru • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP Genel Başkanı Recep Ta>yip Erdoğan'ın isminin yer aldığı oy pusulalaruun iptal edilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilk başvuru yapıldı. Ankara Barosu Disiplin Kurulu üyesi Avukat Fevzi Çamlı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Erdoğan'ın adının yer aldığı oy pusulalannın geçersizliğinin tespit edilmesini istedi. Savcı Yüksel'e HSYK'den ret • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), DGM Savcılığı'ndan alınarak Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na atanan Nuh Mete Yüksel'in Ankara DGM'de 6 ay geçici görevlendirme istemini .reddetti. HSYK, dün Yüksel'in yeniden görevlendirme istemini görüşerek oybirliğiyle reddetti. '•İşçıPartisiBoluIl Başkanlığı tarafindan yapılan açıklamada, 30 Ekim 2002 Çarşamba tarihli gazetemizın 7'nci sayfasında yer alan "Yerel Adaylarla ilk Seçim'" başlıklı yazıda yer alan Bolu'da tek kadın adayın CHP'den olduğu . iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Açıklamada, Senıha Ersoy'un da Işçi Partisi Bolu 1. sıradan mılletvekilı adayı olduğu ıfade edildi. Baykal, AKP ile Sezer arasındaki gerginliğe işaret ederek 'Meseleyi sandıkta çözün' dedi Kavga şimdidenbaşladı• CHP lideri Deniz Baykal, "65 milyonu batırmak her babayiğidin harcı olamaz" diyerek ekonomik krizden ANAP, DYP, RP, MHP ve DSP'yi sorumlu tuttu. Daha şimdiden AKP ile Cumhurbaşkanı arasında kavganın başladığına işaret eden Baykal, Sezer'in Atatürk'ün yerine yakışan bir insan olduğunu söyledi. BAHAR TANRISEVER KIRIKKALE/ANKARA - CHP Ge- nel Başkanı DenizBaykal, başbakan ada- yını ilan etmeyen AKP ile Cumhurbaş- kanı arasında daha şimdiden kavga baş- ladığını belirterek halka "Mfflete tepe- den bakanlara hak ettigi cevabı verin. Ülkenin başbakanının künsenin cebinde oknadığını gösterin" çağnsı yaptı. Bay- kal, "Cumhurbaşkanı'nınönünebume- sele gitmesin, sandıkta çözün, herkese haddini millet bildirsirT diyekonuştu. Baykal, dün Kınkkale ve Ankara'da mıting düzenledi. Kınkkale'de CHP'li- leri davul ve zurna eşliğınde karşılayan yurttaşlar. "Türkiye laiktir. laik kala- cak", "Genciz, güçlüyüz, Atatürkçü- yüz", "Hırsızlar halka hesap verecek" ve "Başbakan Bavkal" sloganlan attı- lar. Ankara Abdi Ipekçı Parkı'nda dü- zenlenen mitingde partılı yöneticiler ve Ankara millervekıîı adaylan yer aldı. Baykal, otobüsle Kızılay Meydanı 'ndan geçerek miting alanına gıderken yol bo- yunca halkın sevgi gösterisıyle karşılaş- tı. On binlerce kışinin katıldığı miting- de yurttaşlar, "Devietin denizi birti, hal- kın Deniz'i gefiyor", "Türkbank'ı maf- yayasatbrmadın,kapatbrma", "\bfeuz- hık, talan, çete çarkı kınlacak" ve "tz- zettin Doğan efine, dfline, betine sahip oT yazıh pankartlar açtılar. Baykal, konuşmasında "65 ndyonu ba- ormak her babayiğidin haraotanıaz" di- yerek krizden ANAP, DYP, RP, MHP ve DSP'yi sorumlu tuttu. Baykal, "tştirak haMndesuçbu,çeteişi,312'yegirer.Bun- lar 80'lerden itibaren geldL Hayırh ev- lat değiller. Bizim yöneticilerimiz bozuk çıktL Ylğidi öldür, hakkuu ver. Bu yan- taşlara karşı çıkan tekparti CHP kti" de- di. Dokunulmazlıklann kaldınlmasını gündeme getırerek AKP'yi eleştirme- sine karşılık alandakilenn "yuh" çek- mesi üzenne Baykal, "Yuhagerekyok, pazar günü hırsınızı saıuhktan çıkanr- Program sürmeli Derviş'ten son uyarı '< OKTÂYAPAYDDV Ankara mitingine on binlerce kişi kaolırken yurttaşlar "\ur vur inlesin, kurdar kuş- lar dinlesin" ve "Türkiye laiktir, laik kalacak" sloganlan atü. (KEREM GEZER) Ekonomiden sorumlu eski Dev- let Bakanı ve CHP Istanbul 1. Böl- ge milletvekili adayı Kemal Der- viş, bugün uygulanan ekonomik po- litikanuı 3 Kasımdan sonra daha istikrarh biçimde sürdürülmesi için tekparti ıktidanna ya da uyumlu bir koalisyona gerek olduğunu bir kez daha \oirguladi. Dervış, dün aralannda Şükrü Ekkdağ, Abmet Güryüz Ketenci, DambGureL SelamiOzdemir, Şa- hin Ozdemir'in de yer aldığı CHP Istanbul 3. bölge milletvekili aday- lanyla birlikte, Beylikdüzü Kaya Ramada Plaza Otel'de işadamlan ve sanayicilerle bir araya geldi. Der- viş, seçim öncesi tüm siyasi parti- leri ve oy kullanacak seçmenleri de bir kez daha uyararak. "Bu sıkıeko- nomi ve maliye poKtikası mtıtiak -.iirdürülmefidir. Kimi partiter veb- derleriboşvaatlerie yurttaşiarı kan- dırmaktadır. BuyoMan dönmek ül- kemiziöayiçindeiçindençıkılmaz bir krizin içine sokacakür" dıye konuştu. Derviş, çok kritik günler yaşandığını, seçmenlerin. siyasi ira- de boşluğunu oylanyla çözmeleri ge- rektiğini belirterek, "Çözemezsek, tek parti iktidan ya da uyumlu ko- afisyon çıkaramazsak bepimizi çok zor günler beklemektedir'' dedi. J dedi. AKP liden RecepTayyip Er- doğan a önce hakkındaki dosyalann he- sabını vermesı çağnsı yapan Baykal, "Bu mu gefip Türkiye'yi düzeltecek,kur- taracak" diye sord'u. Baykal. "Alnı ak ohnayanlar, adına ak dese ne yazar demese ne yazar" diye konuştu. AKP seçımı alırsa kımın baş- bakan olacağının bılinmediğını, "Gö- zünü yum, oyunu ver, gerisine kanşnuT denildığıni söyleyen Baykal, şu görüş- leri dıle getırdı. "Niye sakhyorsun baş- bakan adayını?' Sen oylan \ er, ben son- ra şapkanın içinden bir başbakan adayı bulurum'. Obnaz. Gelecek olan başba- kanı sen mi kontrol edeceksin? Türkrye uzaktan kumandah başbakan ile mi yö- netilecek? MGK'de Irak konusu ele ah- nacak. Oradaki konuşmalan gidip bir başkasma anlatacak öyle mi? Olmaz, Türkiye böyle batmadı mı? Türkiye'nin sıkmülannı arttırmayalnn, rejim soru- nu yaratmayahm."' Daha şimdiden Cumhurbaşkanı ile kavganın başladığına işaret eden Bay- kal, Cumhurbaşkanı Anmet Necdet Se- zer'in Atatürk'ün yerine yakışan bir in- san olduğunu söyledi. Baykal, "Cum- hurbaşkanı ile kavga ermek, çekişmek için mi seçim yapıyoruz? Böyle bir kav- ga Türkiye'yi rahaâaur rm? Niyeinaledt- yorsunuz?" diyekonuştu. Kemal Deryiş konuşmasına başlar- ken alandan "İştegençHkişteCHP'' slo- ganı atıldı. Ülkenin 15 yıldır kötü yö- nehldiğinı savunan Derviş, üretim ye- rine rant kavgası ve şefTaf ohnayan iş- ler olduğunu, gerçek kaynak yerine de borç kullanıldığını söyledi. YTP LİDERl CEM: Irak ile savaşpetrol kokuyor ÖZCANÖ2GÜR MUĞLA - YTP Genel Başkanı tsmaflCem, Tür- kiye'nin Irak savaşında yer ahnaması gereküğini söy- ledi. Cem, "Biryaban ül- kede, petrol kokan savaş- ta çoculdannıızı tüketmek akıl işi değUdir" dedi. Muğla'da düzenlenen mitingde az sayıda bir kdt- leye seslenen Cem, "Se- çim öncesindeyiz, YTP ile iftihar etmekteyim. 3 ay içinde mudze gerçekkştir- dmiz" dedi. Türkiye'nin üç sorunu bulunduğunu, bunlann üretimsizlik, eşit- sizlik ve işsizhk olduğunu söyleyen Cem, Irak sava- şı konusunda şunlan söy- ledi: "Busavaştayeralma- mabyız.Onlargezmtiye gi- der gflbi savaşta yer alatam diyoriar. Seçeceğmiz baş- bâkan, gencinize salüp ÇK kanolsun.Yoksakötüyegi- der bu işler. Çocuklarnuzı meydanlardakonuşan, anp rutan buKderlerden hangi- sine tesKm edebilirsiniz?'* ÇtZMEDEN YUKARI MUSAKART musakart@yahoo.com t GOREVEHAZIRIZ' Aydınlardan IP'ye imzalı destek İstanbul Haber Servisi - Işçi Partisi (İP) tarafindan hazırlanan, aydın ve sanat- çılan imzaya çağıran, "tş^ çiPartiaHükümeondeGö- reve Hazmz" metni bü- yük destek görüyor. Aralannda Atrilâ Ühan, Turhan Selçuk, Prof Dr. Oktay Sinanoğhı, Kande- mir Konduk. Cüneyt Ar- km gıbı aydın ve sanatçı- lann da bulunduğu yakla- şık 150 kişilik imza liste- sı önceki gün bir basın top- lantLsıyla kamuoyuna açık- landı. Toplannda konuşan sinema sanatçısı Arkın, "Neden tP" sorusuna şu yanıuverdi: "tPmlf diyoc. yani ulusaL Uhısal; yurt, vatandaşvetarihbflindde- mek. Seçimkrde sürpriz- lerolacağını sanrvorum. İP barajı gecebilir" dıye ko- nuştu. ff II Başkanı Turan Özlü ise"İPTürki\ie'nin bu ihtiyaanı hissettiği için Cumhurryet'e sahip çıka- rakbunua>dmlarta.sanat- çüarla, yazar ve çizerieıie paylaşmaktadır" dedi. Diyarbakır'da 1 milyon kişi toplamayı hedefleyen parti, kentte ev ev propaganda yapıyor DEHAP*ta 1niyiik mitmg luızıı-hğı DtYARBAKIR (Cumhuriyet Büro- su) - DEHAP, Diyarbakır da bugün dü- zenleyeceği miting için 1 milyon kişiyi toplamayı hedefliyor. Kendilerini "Mol- la" olarak tanıtan 46 kışi de seçimlerde DEHAP'a destek istedi. "Emek, Banş, Demokrasi Bloku" adıyla DEHAP altında seçime giren HADEP, SDP ve EMEP bugün Diyar- bakır'da gerçekleştireceği miting için ciddi bir çahşma yürüttü. HADEP Ge- nel Başkanı Murat Bozlak Emeğin Par- tisi'nin eski genel başkanı Levent Tü- zel, SDP Genel Başkanı Akın Birdal ve • Diyarbakır'da kendilerini "Molla" olarak tanıtan 46 kişi yaptığı ortak açıklamada, "Islam dininin buyurduğu gibi, ezilen ve mazlum olanlann yanında olduklannı" belirterek DEHAP'a oy istedi. DEHAP Genel Başkanı Mehmet Abba- soğta'nun katılacağı tstasyon Alanı'nda- ki mitingın teknık hazırlıklan tamam- lanırken, partılı gençler 1 milyon kişi top- lamak için kent genelinde gidılmedik ev bırakmadı.DEHAP Diyarbakır tl Baş- kanı Mustafa Karahan, çalışmalan 20 bın partilının gerçekleştirdığini belirte- rek "Bu görevfi ordusufletüm Dçelere, tüm köylere gittik, halk toplanûlan yap- nk. Diyarbakır mitingi seçim öncesi bir finalolacak n dedi. 1 milyon kışiyı top- lama hedefleri olduğunu anlatan Kara- han, "lkinci bir Nevruzyaşatmayı plan- hyoruz. Tüm demokrasi yanhlarmı bu- rada buluşturacağız. Aydınlardan des- tek için heyet bekfiyoruz" dedi. DEHAP'a dün Diyarbakır'dan ilginç bir destek daha geldı. Diyarbakır'da ken- dilerini "Molla" olarak tanıtan 46 kişi dün yaptıklan ortak açıklamada, "ts- lam dininin buyurduğu gibi, ezflen ve mazlum olanlann yanmda okluklannr belırtti. Açıklamalannda Kuran'dan ba- zı ayetlere de yer veren Mollalar. "son zamanlarda bazısahtekâriarm çıkm,saf haDan inançlarrvia o\nadıklannı r belir- terek şöyle dediler: "tslam dinini emel- lerine alet ederek halkınuzı aldatmaya çahşryorlar. Bizler din adamlan olarak bunlan esefle kmıyonız. Ye bir kez da- ha tüm inananlan emek, banş ve de- mokrasi bloku olan DEHAP'ı destek- lemeye davet edjyoruz." POLTrtKA GÜ1NLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Müslüman Demokrat... CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Cum- hurbaşkanlığı makamının 'nofert//c'olmadığının altını bir kez daha çiziyor, ABD'nın 'Müslüman demokrat' olarak gördüğü Recep Tayyip Er- doğan, "Çankaya'yla polemiğe" girmem diyor... 3 Kasım Pazar günü seçimler yapılacak!.. Yazılı ve görsel basın Erdoğan ve AKP'yi öy- le pompalıyor ki, ABD'nin 'Müslüman demok- ratlan' sanki tek başlanna iktıdara gelecek... Bilmem ABD basınını izliyor musunuz? The VVashington Post gazetesinde (13 Ekim 2002) Grenville Byford'un bıryazısı çıktı... Yazıdan ilginç bir bölüm: "AKP'ye siyasi analistler tarafindan sık sık 'ılım- lı Islamcı' yaftası yapıştırıldı. Bu, çelişkili bir tanımlama. Islamcılartanım olarak ılımlıdeğil- dir. Müslüman demokratlar daha iyı bir tanım- lama olabilir. AKP programı AB üyeliğini, in- san haklarına sahip çıkma ımalarıyla belli be- lirsiz destekliyor. ABD ile yakın ilişkilen sürdü- receğini, IMF programına uyacağını açıklıyor. Üstelik, Bush 'un Irak için yaptığı planları eleş- tirmekten kaçınıyor. Oysa Bülent Ecevit, bu eleştiriyi acımasızca yapıyor." Ne demek istiyor yazar? AKP iktidara gelirse IMF programına evet di- yecek, ABD'nın Irak'a yönelik bir askeri hare- kâtını destekleyecek!.. Bunun için de yazara göre Recep Tayyip Er- doğan ve partisi 'Müslüman demokrat'iann temsilcisi!.. • • • Harvard Üniversitesi John E. Kennedy Yöne- tim Okulu Hazar Araştırmaları Enstitüsü'nde araştırma görevhsi olan yazar, bakın daha ne- ler yazıyor: "Eğer Türkiye'de Müslüman yönetim (AKP iktidan) Bush doktrini konusunda samimiyse, ABD Ankara üzerindeki nüfuzunu kullanmalı, Türk Ordusu 'na demokrasinin ışlemesine izin vermesi için bastırmalıdır. Sonuç olarak bızim Beyaz Saray'da koyu birHıristiyanımız var. Ne- den Ankara'da inançlı bir Müslüman (Recep Tayyip Erdoğan) başbakanlık koltuğuna otur- masın..." • • • Recep Tayyip Erdoğan'ın, Abdullah Gül'ün vediğer AKP'lilerin konuşmalarını dinlediğim- de ne IMF'ye ne de Bush'un Irak'a yönelik ope- rasyonuna karşı bir eleştıri yapıldığını görecek- siniz!.. AKP, ABD yönetimini arkasına alarak iktida- ra yürüyor!.. Hazar petrolleri konusunda analizleriyle ta- nınan Byford da bu gerçeğin altını çiziyor: "Bush doktrini konusunda samimiyse, neden başbakan olmasın bir Müslüman demokrat!.." Şimdı anlaşılıyor DSP'nin Meclis'te bölünüp iki parçaya ayrılması... Çünkü Ecevit, Bush'un Irak politikasını eleş- tirmiş, Irak'la savaşa karşı çıkmıştı... ABD yönetimi sanıyor ki, Türkiye'de 'Müslü- man demokrat' birısi başbakan olursa, Irak'ta Saddam devrilir, orada demokrasi yaşama ge- çer!.. Acaba ABD'nin istediği gerçekten demokra- tik ve insan haklarına saygılı bir Türkiye mi, yok- sa VVashington yönetiminin her söylediğini buyruk olarak kabul eden bir hükümet mi? Galiba ikincısi!.. • • • ABD, Türkiye'ye böyle bakıyor... Onun için de yazar, AKP'yı ve Recep Tayyip Erdoğan'ı öve öve bıtiremiyor... Diyor ki: "EğerAKP seçımleri kazanıp hükümet oluş- turursa, Erdoğan başbakan olmasa bıleparti- nın arkasında önemli güç olacak..." Yazar devam ediyor: "AKP yasayı değiştirip, Erdoğan'ın başba- kan olmasına izin verebilir. Bütün bunlar ge- neralleri kızdırabilir. Bu zıtlaşma daha ilehye gi- debilir. Bu iş, Türkiye'nin yakın tarihinde ilk ol- mayacak bir askeri darbeye varabilir. Fakatbu seferfarklı olacak. Geçmişte oldu. Güvenilihikle rini kaybeden siyasetçilere karşı halkın alkış- lanyla karşılanmıştı. Bu sefer hiçbırgüvenilirliği kalmamış siyasetçıler yenne hayli sevilen si- yasetçiye yönelik müdahale söz konusu. Or- duya güven azalacak. Generallerle ABD aynı kefeye konulduğunda bundan ABD de nasi- bini alacak..." Beyaz Saray'da konu Hıristiyan bir başkan, Ankarada Müslüman demokrat Tayyip!.. Yeme de yanında yat!.. hikmet.cetinkaya(â cumhuriyeLcom.tr Faks numaramız: 0212/513 90 98 ANAP'lı aday Kadir özgiray: 3 Kasım seçiminden başanyla çıkacağız Istanbul Haber Ser- visi- ANAP Ankara 1. bölge milletvekili ada- yı Kadir Özgiray, par- tısının 3 Kasım seçim- lerinde başanyla çıka- cağını belirterek, "Çünkü, ANAP,bugü- nedekoyalamadığıkit- leler tarafindan tercih ediliyor" dedi. Kadir Özgiray yap- tığı yazılı açıklamada, ANAP'a haksız eleş- tiriler getirildiğini sa- vunarak, bu haksızlı- ğa karşı güç birliği yap- mak ve mıllete hizmet vermek amacıyla poli- tikaya girdiğini ifade ettı. Partisinın büyük projelere imza artığını kaydeden Özgiray, " ANAP'ın AB Uyum Yasalan ve insan hak- lan konusunda verdiği mücadelenin takdirle karşılanması gerekir. Türksat uydusunun uzaya aühşı, teiekomü- nikas>on sistemkri, su, elektrik, telefon ve oto- yoüarla birlikte baraj- lannuzm uluslararaa standartlara ulaşünl- ması partimiz kadro- lan tarafindan gerçek- leştirümiştir.Kavganm, yoksulluğun ve bece- riksizliğin bitmesini is- teyen herkes bize des- tek olacakür" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog