Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 1KASIM2002CUMA HABERLER DUNYADA BUGÜN ALİ SfitMEN Yazanmız yurtdışında bulunduğun- dan yazısını yayımlayamıyoruz. Ecevit,DSPGend Başkanhgıgörevini hemen bırakmayacağını söyledi. AKPgerçek niyetini gidiyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Bülent Ecevit, kendisine yönelık "Başbakan adaynu açıklamadı" eleştırılenne yanıt verirken "Görevimi bırakmam birkaçay ya da daha uzun bir süre alabilir" dedi. Ecevit, seçim Öncesinde AKP'de olduğu gibi DSP'nin de başbakan adayının belli olmadığı yönündeki eleştiriler üzerine dün parti genel merkezinde bir açıklama yaptı. Eşi ve yardımcısı Rahşan Ecevit ile DSP'ye yaşamlannın en önemli yıllannı verdiklerinin altını çizen Ecevit, geride bırakılan bir yılda partilerine yönelik kotnplo ve entrikalarla, grubun bölündüğünü, ancak partisinden tek bir çivi bile sökülemediğini savundu. "Laik demokratik rejimi tehükede görenlerin kaygı içinde oktuğumT belirten Ecevit, şnnlan söyledi: "Baa partiler, gerçek niyetierini gizliyor. Bunlann başında da AKP getiyor. Birçok Kder mitinglerde hesapsız kitapsız vaaderde buhınuyor." Ecevit, Cumhıırbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile AKP lideri Tayyip Erdoğan'ın"başbakanı kimin seçeceğT konusundaki tartışmasında da Çankaya Köşkü'nden yana tavır aldı. Anayasanın Cumhurbaşkanı'na sagladığı yetkilere dikkat çeken Ecevit, "Cumhurbaşkanı, o yetkileri gereken ölçüde kullanacağını ifade etmiştir" dedi. Perinçek: Döviz yasaklanacak ARDAHAN (Cumhuriyet) -Işçi Partisi (ÎP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, iç borçlan erteleyip bunlan taksite bağlayacaklannı belirterek "Çiftçi borçlannın faizini siJeceğiz. Dövizi yasaklayacağız" dedi. Perinçek, partisince düzenlenen mitingde, soygunculann TBMM çatısı altına sığınmaya çahştıklanm öne sürdü. îktidara geldiklerinde iç borçlan yeni bir takvime bağlayacaklannı belirten Perinçek, şunlan söyledi: "Faizcilere ödenecek 66 katrflyon ile 10 mihon kişiye iş imkânı sağlayacağız. Tanm ve hayvancıhğı destekleyeceğiz. IMF programını çöpe atacağız. Ucuz mazot, ucuz Uaç ve tohum sağlayacağız. Çiftçinin borçlaruun faizini silip, anapara ödemelerini taksite bağiayacağız." Erdoğan 'dan CHP'ye suçlama NİĞDE (Cumhuriyet) - AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin, ne temel hak ve özgürlüklerden ne demokrasiden nasibini aldığını öne sürdü. Erdoğan, Niğde Cumhuriyet Meydanı'nda, partisince düzenlenen mitingde konuştu. Meydanlann AKP iktidannı müjdelediğini ileri süren Erdoğan mitinge katılanlann CHP'yi yuhalaması üzerine, "Bu yuhlan sandığa doldurun" dedi. Erdoğan, CHP'nin iktidarda olduğu dönemlerin ülkede yokluklann, yoksulluğun ve kuyruklann dönemi olduğunu öne sürdü. Erdoğan, AKP'yi tanımayanlann, tanıdıklan zaman ne kadar yanhş yaptıklannı anlayacaklannı söyledi. Tansu ÇiDer aleyhinde slogan atılması üzerine de Erdoğan, "Omın adını anmayın, o ikinci Bgde oynuyor" dedi. ABF Genel Sekreteri Kâzım Genç, hiç kimsenin Alevilerin oyunu cebinde görmemesi gerektiğini söyledi AlevilerinoylandemokrasiyeANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhuriyetçi Eğitirn Merkez ve Kül- tür Vakfı Başkanı İzzettin Doğan'ın "Alevilerin oylannı DSP-\TP- D\T'ye vermeleri'' çağnsı bu kesimde tartışma yarattı. Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Genel Sekreteri Kâznn Genç, "Alevi örgüderinin görevi, üzerlerinde etkili otabildikleri Alevi oylannı siyasi partikre pazarlayarak kanalize etmek değüdir" dedi. Genç. Alevilerin "de- mokrasi ve laikliğe oy vereceklerini" vurguladı. ABF Genel Sekreteri Genç, yaptığı • Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri Genç, "Alevi örgütlerinin görevi, üzerlerinde etkili olabildikleri Alevi oylannı siyasi partilere pazarlayarak kanalize etmek değildir" dedi. Genç, Alevilerin "demokrasi ve laikliğe oy vereceklerini" vurguladı. yazıh açıklamada "bazı kişiJerüı Ale- vilerin oylan üzerine söz söylemesine" tepki gösterdi. Genç, "Bazı kişiler ke- rameti kendinden menkul şeyh edala- n ile parti isimkri belirterek, Alevilerin bazı partilere oy vermemelerini, bazı- lanna ise özeUikle oy vennelerini Ale- vilerdenistemektedir" dedi. "Hiçkün- senin Alevilerin oyunu cebinde görme- mesüıe" ilişkin açıklamalannı anım- satan Genç, "Buna rağmen Sayın İzzet- tin Doğan'ın Alevilerin oylannı DSP, YTP, DYP'ye vennelerini ifade ettiğini üzülerek görmüş bulunmaktayız. Ale- vi örgütlerinin görevi, üzerierinde etki- li olabildikleri Alevi oylannı siyasi par- tilere pazanayarak kanalize etmek de- ğildir. Aleviler, böylesi bir davraınşa izin de vermezler" açıklamasını yapb. Genç sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkenin aydınhk yüzünü ohışturan Aleviler, ülkemizde ayduıhk bir gelece- ğin oluştunıhnası, çağdaş demokratik sistemin tüm kunım vekuraüan ile yer- leşebilmesi ve tüm kunuklerin birfikte ve berabertik içinde eşit ve demokratik bir ortamda kardeşçe, banş içinde ya- Kimlikle de oy verilebilecek Seçmen kartlan hâlâ dağıtdamadı • Yazım sırasında yaşanan sorunlara, seçmen kartlannın dağıtımında yaşanan sıkıntılar da eklendi. Yetkililer, bilgi kartlan kendilerine ulaşmayan yurttaşlann bağlı bulunduklan muhtarlıklara başvurabileceğini açıkladı. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu)- Seçime 2 gün kalmasına karşın bazı yurt- taşlann hâlâ seçmen kart- lannı alamadıklan bildiril- di. Yetkililer, seçmen kart- lan kendilerine ulaşma- yan yurttaşlann bağlı bu- lunduklan muhtarîıklar- dan kartlannı alabilecek- lerini belirttiler. Altyapınm tamamlan- mamış olması nedeniyle seçim işlerinde aksakhk- lar yaşanıyor. Yazım sıra- sında yaşanan sorunlara, seçmen kartlannın dağın- mında yaşanan sıkıntılar da eklendi. Seçmen kart- lannı alamayan çok sayı- da yurttaşın Yüksek Se- çim Kurulu'na (YSK) baş- vurduğu kaydedildi. Yet- kililer, seçmenlerin, han- gi seçim bölgesinde kaç numaralı sandıkta oy ve- receklerini içeren seçmen bilgi kâğıtlanru, bağlı bu- lunduklan muhtarlıklar- dan alabileceklerini söyle- di. Kartlan alamayan yurt- taşlann, seçmen kütüğüne kayıtlı ise ve hangi san- dıkta oy kullanacağını bi- liyorsa kimliklerini gös- termek koşuluyla oy kul- lanabileceklerini kayde- den yetkililer, nüfus cüz- danı, resmi daireler veya KİT'lerden verilen kim- lik kartlan, pasaport, ev- lenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi gi- bi kimliği tereddütsüz or- taya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerin kim- lik olarak kabul edileceği- ni belirtti. Yetkililer, ayn- ca, alınmayan seçmen bil- gi kâğıtlannın ilgilı ilçe seçim kurullanna gönde- rileceğini söyledi. İĞNELİ FIRÇA ZAFER TEMOÇİN Partinin adındaki 'komünist' sözcüğünün çıkanlıp çıkanlmadığının bildirilmesini istedi Kanadoğlu'ndan TKFye isimuyansı SPY'ye aykırı Sabüı Kanadoğlu, TKP'ye gönderdiği yazıda Anayasa Mahkemesi'nin, partinin adındaki 'komünist" sözcüğünün SPY'ye aykın olduğu gerekçesiyle çıkanlması için 6 ay süre tanıdığını anımsattı. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, partinin adını değiştirmeyeceklerini söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yar- gıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Ka- nadoğlu, Türkiye Komünist Partisi'ne (TKP) yazı göndererek Anayasa Mahke- mesi'nin ihtar karan doğrultusunda par- tinin adındaki "komünist" sözcüğünün çı- kanlıp çıkanlmadığının bugün saat 10.40'a kadar başsavcüığa bildirilmesini istedi. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, par- tinin adını değiştirmeyeceklerini söyledi. Kanadoğlu, dün TKP'ye gönderdiği yazıda, Anayasa Mahkemesi'nin 9 Ocak 2002'de partinin adındaki "komünist" sözcüğünün Siyasi Partiler Yasası'na ay- kın olduğu gerekçesiyle çıkanlması için partiye 6 ay süre tanıdığını anımsattı. Bildirim için 24 saat süre verildi Kanadoğlu, ihtara konu olan aykınhgın giderilip giderilmediğinin 24 saat içinde başsavcılığa bildirilmesini istedi. TKP Ge- nel Sekreteri Kemal Okuyan, TKP'nin adını değiştirmeyeceğini başsavcıya ile- teceklerini söyledi. Başsavcırun 24 saat içinde yanıt istemesinin parti hakkında ka- patma davası açılacağının işareti olduğu- nu belirten Okuyan, 4 Kasırn'dan sonra Siyasi Partiler Yasası'nın ilgili maddesi- nin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklannı kaydetti. DYPîideru BaykalveErdoğan 'ayaptığt çağnyıyineledi CESARETİNİZ VARSA ÇIKIN KARŞIMA YUSUFÖZKAN tZMtR - DYP Genel Başkanı Tan- su Çifler, Deniz Baykal ve Recep Tay- yip Erdoğan'a televizyonda tartışma çağnsını jineleyerek *Gücünüz,bflgi- niz, cesaretiniz varsa, teJevizyonda çı- km karşjma. Bu ülke. 4 Kasun'da yet- kisL, projesi olmayan biriyie nasıl gide- cek, AB'ye nasıl gjrecek?'' dedi. Çiller, îzmir mitinginde seçime 3 gün kala herkesin sağduyulu da\xan- ması gerektiğini belirtti. "İstiyonım Id, kim ehil, kim işi bfliyor, kim ne ka- dar boş, bügisiz göresiniz'' diyen DYP lideri şunlan söyledi: "Tarihi çağnmı yinehj'orum. Ey Erdoğan! Eğer bu ül- keyi idareedecekgücün, yüreğinde ce- saretvarsaçıkkarşnna,4Kaam'da ül- keyimacerayabırakmayahm. Baykal'a sesleniyorum. Ey Baykal! Gücün wti>T)rsa.demok- raayeinanryorsançıkkarşınıa.Sağımız- da macera \ar. Kendi sorunlannı hal- ledemeyenler. Türkiye'nin önüne çö- zümkmamaz.SohımuzdaiseDervTşvar. CHP'ye oy vermek, Derviş'in progra- mmm devamı demektir." Yümaz: İnanç hürriyednin önündeJdengeüerikaldıracağım YEŞİL SERMAYE AYRIMI YAPILMASIN LEVENT GENCELIİ BURSA-ANAP Genel Başkanı Me- sut Yümaz, insanlann kılık kıyafeti veya sermayelerinin rengiyle ugraşıl- maması gerektiğini belirterek "Insa- nmnzm meydana getirdiği müessese- ler, ülkemizin yüz ala olan hizmet yu- valandn". Bu hizmet yuvalan hizmet- lerine devam etmefidir. Yeşfl sennaye aynmı yapdmamahdır'' dedi. Bursa Atatürk Stadı'na dün heli- kopterle gelen Yılmaz, eşiyle bhiikte şehir turu atoktan sonra Fomara Mey- danı'ndahalkahitapetri. "Sryasetiçe- Idşme, kavga arenas haüne getirmek isteyenler var. Bunlann başında da AKP ile CHP gefiyor'' diyen Ydmaz, AB'ye giden yolda, inanç hürriyetinin önündeki engelleri tek tek kaldıracak- lannı iddiaetti. Yümaz, "AB'yegkten yol sadece Dryarbakır'dan değfl, Üs- küdar tmam Hatip lisesi'nden geçer. AB'yegiden yol HacıBektaştangeçer. Ulkemiz,AB'ye MüslümanTürkknn- hgiflegirecek. Türkiye 12 Arahkta AB'den söke söke müzakeretarihiala- cak" diye konuştu. şayabömesi için seçimlerde oylannı de- mokrasiden, emekten, özgürtükten,eşit- tikten ve laikfikten yana olan siyasi par- tilere kuDanacaklanhr. Alevilertophım- sal bir banş ve çağdaş bir ülke için oy- lannı hangi partiye veya partilere ver- meleri gerektiğinin, kul olmadıklan- nm, aydm birer >f urttaş ohnanm sorum- luluğuna ve bumcine sahiptir. Sonuçta biz Aleviler toplum olarak; demokrasi ve laikliğe, karanhğa karşı aydmnğa, eşidiğe, özgürtüğe, emeğe, kardeşMk ve banşa oy \ereceğiz. Ama asla ırkçı ve şeriatçı partilere oy vermeyeceğiz.n Oy kullanamayacaklar Sandık görevlüeri unutuldu • Birden fazla seçim bölgesine aynlan illerde ikamet yeri ile görev yeri ayn bölgelerde olan sandık görevlisi memurlar oy kullanamayacak. Emniyet görevlilerine verilen görev yerinde oy kullanma hakkınnı kendilerine verilmediğini belirten memurlar, demokratüc haklarrnı kuüanmak istediklerini belirttiler. ALPERtZBUL îstanbul, Ankara ve Izmir gibi birden fazla seçim bölgesine aynlan illerde seçimde görevli memurlann bir bölümü, kayıtlı olduklan seçim bölgesiyle görevli olduklan bölgenin farklı obnası nedeniyle oy kullanamayacak. Seçim Yasası'na göre farklı seçim bölgelerine aynlan illerde, il veya ilçe seçim kurulu başkanlanrun izni olsa dahı sandık kurulu görevlüeri. görevli olduklan sandık ve seçmen olarak kayıtlı bulunduklan seçim bölgesi farklı olduğu takdirde oy veremeyecek. Bu durumda olan sandüc kurulu görevlüeri, Seçim Kanunu'nun 94. maddesiyle oy verme haklannın gasp edildiğini belirtti. Çeşitli nedenlerle ücamet adresİerini değiştiren, yeni taşmdüdan mahalle muhtarlığına kayıt olan ancak seçmen kayıtlannı değiştirmeyen görevlüer şunlan söyledi: "Bizi, ikametgâhmuzın bulunduğn bölgeve göre ataddar. Ancak seçmen olarak daha önce yaşadığmıız yerierde kayrthyız. Bu da önümüzdeki seçimde oy kuDanmamıza engel teşkil edrvor." Ppfeler oy kullanabüiyor Memurlar, Seçim Kanunu'nun söz konusu maddesinden geç haberdar olduklarmı ve bu nedenle görevden alınmalan hakkında müracaatta bulunamadüdannı da dile getirdi. Kendilerine yapılan uygulamannı güvenlüc görevlüeri için farklı olduğunu ve güvenlüc görevlilerinin, görevli bulunduklan sandıklarda seçim kurulu başkanınca verilen izin belgesiyle oy kullanma haklanmn bulunduğunu belirten memurlar şu görüşleri dile getirdi: "Bu uygulama bir çifte standart yaraoyor. Bir kasıt aramıyoruz ancak bizler de izin belgesiyle oylanmızı kuDanmak, yurttaşhk görev ve sonımluluğumuzu yerine getirmek istiyoruz." NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@mynet.com oralcalislar@yahoo.corr Tayyip Erdoğan'ın yasal nedenlerle tartışmalı olan genel başkanlığı, sonun- da başbakanın nasıl atanacağı tartışma- sını beraberinde getirdi. Cumhurbaşka- nı Sezer, "Başbakanı ben atanm" dedi. AKP'ye karşı olan parti ve çevrelenn hep- sı birden açıklamalarda bulundu: "Cum- hurbaşkanı haklıdır. Hukuken atamayet- kisi cumhurbaşkanına aittir. Cumhurbaş- kanlığı makamı notertık değildir." Bu tartışmayı Anayasa Mahkeme- si'nin yeni bir açıklaması ızledi. Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlığı nedeniyle açılan kapatmadavasının 1 Kasım'daele alınacağı açıklandı. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım, bütün bu tartışmalar hu- kuk tartışması mı, yoksa siyaset tartışma- sı mı? Görünen o ki, bazı çevreler, AKP'nin kamuoyu yoklamalarındakı oy oranlan- na bakarak bu gelişmeyi rejim açısından tehlıkeli göruyorlar. Olabilir, buna hiçbir itirazımız olamaz. Ancak, bu oy oranları başka bir parti için gündeme gelseydi ve o partinin genel başkanı da milletvekıli se- Bu Bir Hukuk Tartışması mı? çilemez durumda bulunsaydı bu tartış- ma çıkar mıydı? Inanın ki çıkmazdı. • • • Bu köşede defalarca dile getirildı. O za- man şunlan söylemıştık: Bu seçim siste- miyle ve yüzde 10luk barajla yapılacak seçim adıl olmayacak, bu nedenle erken seçimin ertelenmesi bu ülkenin yararı- nadır. Seçimler bu yüksek baraj düşürül- dükten sonra yapılmalıdır. 0 zaman er- ken seçim diye tutturan çevreler, olaya biraz demokrasi ve çokseslilik açısından yaklaşsalardı ve barajın düşürülmesinı engelleyici birtutumalmasalardı, işlerbu noktaya gelmeyecekti. Şu seçim sıstemı, şimdı bundan şikâ- yet edenlerin sayesinde varlığını sürdü- rüyor. Eğer baraj yüzde beş olsaydı. bun- ca kargaşaya gerek kalmayacaktı. En azından 8 parti parfamentoya girme şan- sını yakalayabilecekti, böylece oyların yüzde 25-30'unu alan bir parti tek başı- na iktidara gelemeyecekti ve oyların çok önemli bir kısmı Meclis'e yansıyacaktı. Bu- nu yaptırmadılar. Şu anda yaratılan gerilimin arkasında hukuki kaygılar değil siyasi kaygılar öne çıkıyor. Dışandan çıplak birgözle bakıldı- ğında siyasi kaygılarla hukukun zorlandı- ğı ve bu zorlamadan bazı çevreterin de hoş- nut olduğu görülüyor. Eğerdemokrasınin kurallanna uygun bir seçim sıstemine des- tek venlseydi, her şey yolunda giderdi. Ar- tık bu saatten sonra yapılacak her müda- hale sistemi zorluyor ve seçimlerin meş- ruiyetini tartışılır hale getiriyor. Bir parti Meclis'te gerekli çoğunluğu sağlarsa o parti şöyle veya böyle hukü- meti kurar. Üstelik bu hükümetin başba- kanının kim olacağını sonuç olarak çoğun- luk partisi belirler. Cumhurbaşkanı, baş- bakanı belirlerken çoğunluk partisinin eği- limini dikkate alır. Çünkü sonuçta kurula- cak hükümete güvenoyunu verecek olan Meclis'in çoğunluğudur. Bu çoğunluğa sahip olan başbakanı da beliıier. ••• Bir partinin rejimi tehdit ettiğini düşün- mek siyasi bir saptamadır. Böyte siyasi kay- gılara sahip olunabılir. Böyle bir siyasi en- dişeyi ortadan kaldırmak için çıkar yol si- yasi mücadeleyi güçlendirmektir. Daha da önemlisi, 12 Eylül askeri darbesinden miraskalan "çoğuniukdiktatörtüğü" man- tığı içinde hazırlanmış sistemi değiştir- mektir. Hem bunu yapmayacaksın, yapıl- masını engelleyeceksin, sonra "Bunun önünü kesmek gerekir" diyerek hukuku siyasi bir unsur haline dönüştüreceksin. Geriye dönüp son yılların gelişmeleri- ni gözden geçirelim: Şu anda barajın al- tında oy alacağı düşünülen partılerin ne- redeyse tamamı Meclis içindeydiler. Bu barajı düşürebilirlerdi, düşürmediler. Dü- şürmeye girişenler ise "etkili çevreler"'\n uyansıyla geri çekildiler. Iddia "şeriatı ve bölücülüğü" engellemekti. Sonuç ne ol- du, şu anda en sağlam oya sahip olan- lar böyle suçlanan partiler. Demek ki bu şekilde kurgulanan "önleme taktiği" ba- şarılı olmuyor. ters tepiyor. Bundan artık birilerinin ders çıkarması ve Türkiye'yi anlamsız zorlamalarla köşeye sıkıştır- maktan vazgeçmesi gerekiyor. Türki- ye'nin önünü açacak tek yol var, o da de- mokrasiyi geliştırmek ve halkın tüm eği- limlerinin parlamentoya yansıyacağı bir sistem kurmak. Yoksa dönüp dönüp ay- nı noktaya geleceğız. Tek çıkar yol gerçek demokrasi, artık birileri bunu anlasa iyi olacak. Korkular- dan korkmaktan kurtulduğumuz zaman Türkiye'nin önu açılacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog