Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

-h Genel Yayın Yonetmenı. îbrahim Yıldız 9 Yazıışlen Müduru SaBm A\padan#SorumIu Mudur Mehnıet Sucu # Haber Merkezı Mıidûnj. Hakan Kara Cumhuriyef imtiyaz Sahibi: CWIHURİ\TT \AKFI aiına İLHAIS SELÇUK İstıhbarat Cengiz Vıldırım 0 Ekonomı Öz- YayınKunılu İihanSelçulı(Ba^- lem \ üzak 0 Kulrur Egemen Berköz 0 Spor kari). EmreKongar(Dani:>man) 4bdulkadirVöcelraan0Makalekr Sami Ka- Orfaan Erinç. Hıkmet Çetin- raoreo 0 Duzeltme \bdullah \ azıcı 0 Bıl- kaya. Şiikran Soner, tbrahım gı-Belge Edibe Buğra 0 \ urt Haberlen \leh- Yıîdız. Orhan BursaJı. Musta- met Faraç 0 Avrupa Temsılcısı Guray Öz fa BaJbav, Hakan Kara. Ajıkara remsılcısı Mustafa Balba\ AtaturkBuhan \ o 12* Kat4 BakanlıkJar-AnkaraTel 4195020 (" hat» Faks 419*O2~0îzmırTemsılcısı SerdarKınk, HZnaBH 13*2 S 2 i Tel 44! 1220 Faks 441S~45 0 AdanaTemsılcısı Çetin V ığenoğlu, InonuCd 119 S \o 1 Kat 1 Tel 363 12 11 Fakj. 363 12 15 se Müduru Erol Erkut 0 Koordınator \hmet Komlsan 0 \fu- hasebe Bulent Vener0 Huse\cn Gurer Satış Fazilet Kuza REKL4M P\I. Ltd Şn • Ge MudurGülbın Erduran•k.oorftnaı Reha fşıîman • Genel Mudurt ı Se\da Çoban 0 Fman^man Vudu Çenn Erduran Tel 0212 514 07 5 >PS4 6rt-61 Fals 0212^13 84 63 ^atımtotaiı ^ era Gun Hafcvr ^jansj Basjn e "^ a\ınctlık A Ş Baskı Sabah ^ a\ıncıli-k A.Ş TurkotagKad W-ll Cagaloilu >-t m isünbuJ PK 246 Suteu 1+4İJ istanbul Tel 1 KASIM2002 458 Guneş 627 Oğle 1155 Ikındı 1441 ,\kşam 1709 Yatsı 183 Yapımcı Columbus: Filmin 3'üncüsü 7 yaşından küçüklere sakıncalı Harry Potter korkANKARA (AA) - Uçuncusu çekıien "Harn Potter" fıbnınuı yapımcısı Chris Columbus, yapımın, 7 vaşmdan kuçuk çocukJar ıçın fazlasıyla korkutucu olabıleceğı uyansında bulundu. Internettekı '•imdb" sıtesmın habenne gore, ılk ıkı fılmın yönetmenı, yenı fılmuı yapımcısı CoJumbus, ebeveynlen, bu fîlme çocuklannı gotururken dıkkatlı olmalan ıçm uyardı. Yonetmenlığını Meksıkalı Alfonso Cuaronun ustlendığı "•Harry Fotter-The Prisoner of Azkaban" (Harry Potter - Azkaban Tutsağı) adh fılmm yapımcısı Columbus, Harry Potter ıle Ron Weasl^r 'nın dev orumcekler tarafindan saldınya uğradıği sahnenın "çocuklann riivalanna girebaeceğûu" belırtîı Sennın '*Harr\ Potter- Büyiicünün Taşı" ıle "Hamr Potter-Sırlar Odası" adlı fılmlenn çocuklar ıçın uygui) olduğunu, ancak yenı fılmın korkutucu oğeler taşıdığım anlatan Columbus. "Ailelere şu uyanda bulunınorum; eğer 7 yaşmda ya da daha kıiçük çocuğunuz \^rsa onJan bu fîlme göturmeden önce açıklayıcı bir şekilde konuşun. Aileler dikkat etnıeden çocuklannı filmlere götürüyor. Bu, çok yanüş*1 dedı "Harry Potter" sensının ıkıncı fılmı "Harrv- Plotter-%Sırlar Odası". kasım aymda ABD sınemalannda gostenme gırecek Yapımcılığını Columbus'un, yonetmenlıfını Cuaron'un ustlendığı "Harry Potter-The Prisoner of Azkaban" ısımlı üçüncu fılmın çekımlen ıse halen surüyor SÖYLEŞİ ATTlUlLHAN 'Bezîrgânlık', Türk'e 'Ayıp'tıL Yazmışımdır. Hasan ın(Tanrıkut) -Prof Fındı- koğlu tarafindan reddedılen ve maalesef kay- bolan- doktora tezının başiığı, Türk TarirrindeSos- yal Tabakalaşma' ıdı1 Farkında mısınız. Turk bı- lımadamı, '40Karanlığı'nöa, 'sınıflaşma'dıyemı- yor; 'tabakalaşma' onun yenne kullanılmış! Uze- nnde, ne çok tartışırdık: o, goçebe kavımlenn 'sı- nıflaşmasını', Engels ve Marx yok saymış ya, Turk Tarıhı'nı araştırarak açıklayacak; amacı bu! Başvurduğu kaynaklann çoğu, -ozamankı deyım- le- Irkçı/Turancı aydınlann, esen; Hasan, sevım- lı guluşuyle kıkırdar "-... Şu işe bak!" derdi. "... Sağcılann eserleriyle Solculann haklılığını ka- nıtlayacağız!" Su soyledıklerım, Asyaiı geçmı- şımıze 'vukûfunun' mertebesını anlatabılmek ıçın! Henuz Avrupa'yı gormemıştı, ben o arada, ıkı yolculuk yapmışım, hayal kınklığımı, bazı goz- lemlenmı aktanp, durumu anlatıyorum Bılmem soy- lemış mıydım, ılk çarpıldığım, tedırgın olduğum şey, Hıristiyan/ Batı'lı uygarlığın, 'gösteriş mera- kı' olmuştu. Dinde 'gösteriş' herhalde Asya'lı değil; eski Mısır'dan, Mezopotamya ve Yu- nan/Latin kuşağı üzerinden, Batı Avrupa'ya geçmiş: manastır, kilise, katedral derken; - hele keşifler'den sonra- mâlikâneler, şatolar, vs, iş iyice buyütulmüştür: neresinden bakıl- sa, Batı Uygarlığı, bir 'teşhir uygarlığı': opera debdebesi, bale tantanasıyla; katedrat'deki büyük âyin, sonuçta aynı kendinı beğenmiş 'güç gösterisi' değil midir? Bu bana çok ters gelmıştı acaba neden9 Ha- san'a (Tannkut) sorduğum, duşunduğumun, dog- ru olup olamayacağı, çunku onun Asya'lı geçmı- şımızle olduğu kadar, fslam Tanhımız'le de alâka- lı olduğunu bılıyorum Servet'ln te$filr'l, edebesığarmı? Acaba nerede okumuştum? Futuhatta sılah arkadaşlığı etmış sıpahı, Payıtarıt henuz Edirne ıken, at gezmesıne çık- mış Hünkâr'ın yolunu kesıp, bıneğın dızgınle- nnden tutarak sorar- "-... Padişahım, seninle böyle mi konuşmuştuk?" Şu teklıfsızlığe bakı- nız o kadar basıt, yalın ve eşıttırler Osmanlı'da 'servet'ın teşhın 'edeö'estğmaz, 'ayıp'tır; deb- debe bılmedıklenne. câmılerımız ve saraylan- mız şâhıt- Topkapı ve Yıldız, asıl Osmanlı'dır- lar- gostenşten uzak bir guç, ovunmeyen bir saltanat; Çırağan ve Dolmabahçe, Batı gos- terışçılığının 'taklıdı 'dır nasıl kı Turk Musluman- lığı; Selimiye, Süleymaniye saltanatına, Aya- sofya'yı, Batı'nın katedrallerını gordukten son- ra, heves eder. Neden? Hasan'fa (Tanrıkut) tartışa tartışa, şoyle bir ye- re mı gelmıştık? Asya'da 'servet', her zaman 'güc'e boyun eğmişti. Tanzimat'a kadar, -hat- ta sonrasında bile- 'Bezirgânlık' (Tüccarlık) Türk'e 'ayıp'tı; o yüzden gayr-i müslim'e bıra- kılmış; farkına varılmaksızın, sonraki 'ecnebi hegemonyası'na zemin oluşturulmuştu. Hem canım, 'kapitülasyonlar 5 nedir? Hünkâr'ın 'ke- fere'ye, ihsân-ı şâhanesi değil mi? Doğu/ Is- lam uygarlığı, 'güç'e inanır da, dünyayı kü- çümser; o yüzden değil mıdir ki, Asrileşmek', Tanzimaf Meşrutıyet -harta Cumhuriyet-jar- gonunda, 'bir lokma, bir hırka' felsefesini ter- ketmek dıye tanımlanmıştır; yâni 'tüccar' ola- caklar!. Hıristiyanlık, yoksul başlamış, sonradan 'sal- tanat dını'ne donuşmuş hazıne, Vatikan'da ıse, krallar ona tâbıdır. Müslümanlık'ta durum bu mu? Halrfe, -yânı Papa'nın muâdılı- aynı zaman- da Padişah'tır, yânı 'guç'un ta kendısı; vekıiı (Şey- hülislâm). 'ırade-ı senıye 'yeaykırı 'fen/a'yakal- kışırsa, boynu vurulur Hıristiyan Batı'da olay tersıne yuruyor, tâcını tahtını kral kaybederdı, zı- ra 'aforoz edılmıştır', bu her şeyın sonu artık bir 'hıç'< Burada anîatılmak istenen yoksa, Doğu Uygarlığı'nın, Batı dilferinde bir karşılığı bulu- namayan, 'GönüC uygarlığı olması mı? Bunu tartıştık durduk Onlarda toprak, 'ozelmulk',b\z- de 'Tannnın rnulku'. şaır ne dıyor "... Mal sahi- bi, mülk sahibi/hani bunun ilk sahibi?" Ahret'ı bıleo kadaronemsemeyebılecek olçudealçak'go~ nulluyuz'; aynı Yunus ne demıştır. hatırlamaz mı- sınız: "... Cennet cennetdedikferi/birkaç ağaç birkaç huri/isteyene ver onları/bana seni ge- rek seni!" 'Sen' dıye hıtap ettığı, onun 'tannsı'dır, 'sıpa- hı 'nın 'padışah'a hıtâbından, farksız; oysa Ba- tı'lının, Tannsı'na 'Lord' dıye hıtap ettığını, kım bıl- mez'' '...ah doktor Dalbenazo...' Ekonomı oğretımınde ne aksıyor'? Erol'la (Ma- nisalı) donup dolaşıp, bu konuya gelıyoruz; onun ızahı akla yakın, dıyor kr "... Mesele tek- nik konuyor, teknik anlatılıyor; otomobil örne- ğini al: bu ne, karbüratör, bunlar tekeriekler, şu gazpedalı, öteki vites kutusu, beriki direk- siyon! Oğretim, ekonominin sabit ve durağan şeklini öğretiyor; oysa hayatta o hep ışlevsel; önemli olan da, nasıl işlediği, o dıreksiyonu ki- min nasıl kullandığı? Bunu ne oğretimde açık- lıyoruz, ne de ekonomı tartışmalannda; o yüz- den, değerlendirmelerimiz eksik!" Ister ıstemez, Nâzım'ın 'Kafatası' pıyesınde- kı Pablo'yu hatııiıyorum, Doktor Dalbanezo'nun hayretıne ne cevap venrdı; "-... Ah Doktor Dal- banezo, biraz iktisad-ı siyasi bilseniz!..." Si- yasetin, ekonominin 'sınıfsal ifadesı" olduğu- nu öğrenmedikçe, diyalektiğini çözemezsin. Fransızlar buna, galıba soylemıştım, 'sens poli- tique' dıyorlar. inanır mısıPnız, bu deyımı ılk de- fa, bırşaınn ağzından duymuşumdur, Aragon'un: orada şaırler bıle, ekonomıyı sınıfsal ışlevsellığı ıçın- de değerlendırebılıyorlardı, burada ıktısatçılan- mız bıle, o dıyalektığı ya gormuyorlar, ya da gor- mezlıkten gelıyorlar, acaba neden? Tabıı, Erol (Manisalı) gıbı ıstısnalarımız var, za- ten o sayede, bu 'neden1n cevabını arayabılecek, bulabılecek, sırasında kavgasını verebılecek 'gü- ce' ulaşmıyor muyuz? e-mailrtilahan(« isnet.net.tr http://www.bilgiyayinevi.com.tr/ailhan Faks.-0-212/2601988
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog