Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

ÎAYFA CUMHURİYET 1 KASIM 2002 CUMA ' OLAYLAR VE GORUSLER olay.gorus@cumhuriyet.com.tr AÇI tfHMTAZ SOYSAL Suskunluğun Soruları TURKİYE, seçımlere gozlemcı yollanması ıçın Av- rıpa Konseyı'ne ve AGIT'e resmen başvurdu mu7 >3hut, o kuruluşlar bu yonde bır ıstemde bulundu caTurkıye Cumhurıyetı resmen kabul mu ettı9 Haber once Ankara'da yabancılar ıçın Ingılızce yıy mlanan bır gazetede kocaman bır manşetle çık- rnştı da okuyanlar şaşırıp "Bır yanlışlık olmalı" dsmışlerdı Dun Cumhurıyet'tekı bır başka habe- n« satır aralannda yıne gozuktu Boylelıkle, şaşırtıcı olan obur haberın kaynağı da bellı oldu Bızde "Insan Hakları Izleme Komıtesı" dı/e bılınen "Human Rıghts Watch" adında New Ycrx merkezlı uluslararası bır kuruluşun temsılcısı, "lurkıye nın Başarısız Koye Donuş Programı" ad- lı •aporlarını tanıtmak uzere buralardaymış da o scyemış Raporun "Goç Ettırılmış ve Yuzustü Bırakılmış- lar" dıyen alt başlığı zaten ıçenğını de ozetlı- yo- Teror dolayısıyla koylennden ayrılmak zorun- da bırakılan ve yenıden tam olarak gen donduru- leneyen Guneydoğu ınsanlannın hıkâyesı Konu, "yapılabılırtık" çalışmasından sonra, uy- guamaya ılışkın yonlenyle Turkıye'de de çok eleş- tınldı Insan haklannın korunması artık ıç sorun ol- maktan çıkıp uluslararası nıtelık kazandığı ıçın bır yabancı kuruluşun da konuyu ele alıp gozlemlen- QI açıklamasında ılgınç ve şaşırtıcı bır şey yok Ilgınç ve şaşırtıcı olan, bu rapor vesılesıyle Turkı- ye'ye gelmış kışının yabancı ve resmı seçım goz- lemcılenne ılışkın "haber"\n\ de neredeyse şehvet denebılecek bır hazla, gıttığı her yerde tekrarlayıp durmasıdır Hatta, tekraria kalmayıp bunun "ılk kez olduğu- nu" soyledıkten sonra, son seçımde Guneydo- ğu'dakı baskı olaylarını sıralamaktan gen kalmayı- şı ve kendı kuruluşunun da bu defakı seçımlerı ız- leyeceğını eklemesıdır Oradakı durumların nıçın ortaya çıktığını, bu du- rumlarda dış parmakların hangı rollerı ustlendığı- nı, Korfez Savaşı'nın ardından Kuzey Irak'a "ınsan hakları" bahanesıyle kımlenn ne gıbı nıyetlerle sız- dığmı o donemde bır başka ınsan haklan kurulu- şundan hangı "gorevlı"nın teronstlerarasında ha- ber taşıdığı ıçın Turkıye'ye gırışten men edıldığını ozellıkle bu kışının çok lyı bılmesı gerekır Boyle bır kışı, "yabancı ve resmı" seçım gozlem- cılerının kabul edılışını nıçın buyuk bır hazla tekrarlayıp durur? Herhalde, seçım konusunda uzun deneyımı olan Turkıye'nın demokrasıye yenı geçmış Demır Perde yahut Afrıka ulkesıymış gıbı, dış gozlemcı zılletını kabul etmış olmasıdır onu se- vındıren Seçımlerımızın hep "tertemız" kaldığı elbet soy- lenemez Ama, Turkıye, aynı zamanda, seçım gu- vencesı açısından en guçlu kurum ve kurallann bulunduğu bır ulke Bunlan doğru durust çalıştırıp ışletmek varken yabancı gozlemcı kabullenme ha- tası gerçekten ışlenmış mıdır? Boyle değılse, Adalet Bakanı şu kışının soyledık- lerını nıçın yaJanlamaz? Avrupa Birliği Yolunda Tutarsızlıklar Prof. Dr. Abidin KUMBASAR onesans v e 4ydmlanma Dönemiaşa- malanndan geçerek uy garlık y olun- da oncu olan Batı Osmanlı Impa- ratorluğu yonetımınde özenmeduy- . gulan uvandırmış v e taklıt y ontemıy- le aynı duze>e enşılebılınır \anılgısına yol aç- mıştır Atatûrkdevnmlen suresı dışındakı do- nemlerde Av rupa duşunce sıstemınde bırbınnı ızley en aşamalartn Ban uygarüğı'nın gelışmesın- dekı etkısı uzennde hıç durulmamış > a da önem- senmeyerek gozardı edılmıştır Bılımsel \e du- şünce duzey ındekı gelışmelere değer vermeden. Baü uygariığı'na enşme havalıy le nıce > ıllar bo- şa harcanmıştır Bugunku y onetıcılenmız de ay- nı vanılgı ıle Avrupa uvgarhğının temelını oluş- turan duşunce e\Timı aşamalannı benlığımıze sın- dırmeden Avrupa Bırlığı neyamanaraktumso- runlann çozulebıleceğını sanmaktalar Oysa uy- garlık, emekle vebılgı bınkımıy le ulaşılabılıne- cek bır toplumsal aşamadır Bugunkü konumuna enşmeden yuzv ıllar on- ce ta 1700 yılında ansıklopedının Protestan ya- zan Pieme Bav le,"Ben bır dun\ a \ atandaşıyım; imparatorya da krallann değil. gerçeklenn em- rindeyim" dıye vazabılmekteydı Aynı vuzyılın sonunda ıse Friedrich SchiBer. "Ben hiçbir pren- sin emrinde bulunmayan bir dıima vatandaşı olarak yazıyorum. Küçük yaşta anayurdumu kaybedip yerine bütün bir dunvayı geçırdinT de- mekteydı Gene ansıklopedının yonetıcısı duşu- nur Denis Diderot (1713-1784),u Doğa üstu güç- lerin varhği sanısı, insanlığuı ortak yanılgısıdır" duşuncesını sav unabılmektey dı Ulkemızde bu- gun bıle, aydınlanmanm olmazsa olmaz oğesı olan "tnançlausçaüştığızamanustanyanayını" dı- yebılecek duzeve enşmış olan \ e savunan kaç y o- netıcımız çıkar9 Ornek ahnacak daha bırçok duşunurun katkı- lanylagelınen Batı ugyarlığı duzey ınekendıle- nnın bıle ıçtenlıkle ınanmayarak çıkardıklan bır- kaç yasa ıle ulaşabılmenın hayalıne ancak şart- lanmış beyınler ınanabılır Elli yılı aşkuı süredir ulkemizi \öneten ozgür duşunceduşmanL sorumsuzluk veyolsuzluk şam- piy onlan ulke ay dınlannı kıyıma uğratırken, bu- nun bir bedeü olmavacağını sanıp kitJeleri orta- çağ karanlığına yönelttiler. Sonra da "Avrupalı- yız. -Vvnıpa Birliği"ne girmek istiyoruz'" demek- le Batı uygarlığının uyesı olunabıleceğını san- dılar \v-rupa yolunda ılk çelışkı 1959'dakı adıv- la AET'ye başvurumuzu. ulkede demokrasıvı yozlaştıran adımlan atan. özgurduşûncelı bılım adamlan ve y azarlan kıy ıma uğratan yonetımın başı Adnan Menderes'ın yapması oldu Izleyen vıllarda savaş sonu Avrupası nın yıtınlen ınsan gucunu sağlayan ulkemız yonetıcılen, ışçılenn ardından, "Kara Ses"len gore\ lendırerek, \\ - rupa duşunce ve yaşantısına uyumlannı engel- ledıler Ongoruden voksun vonetıcıler ülke çı- karlannı gozetmeyıp sadece yonetıme yakın ış- bırlıkçılenn y aranna olan arüaşmalarla \\ rupa- lı olunacağını sandılar Yurtıçınde "millivetçi muhafazakâr" sov lemlen kımseye bırakmadan, bır ellennde bayrak. bır ellennde, buyuk bır ola- sılıkla. hıç okumadıklan kutsal kıtapla, Avrupa kapılannı açacaklannı soyleyenleraşağılandık- lannı algılayamayacak kadar yanılgı ıçındeler Ellı yılı aşkın suredır ulkeyı ortaçağ karanlığı- na vonlendırenlenn, bugun bıle seçım meydan- lannda ınanç somurusunu kıtlelen kandırmak ıçm kullananlann tutumlan Batı uvgarlığı ıle ne ka- dar bağdaşabılırr> Ulke sonınlan her gun bıraz daha artarak buyurken ussal v e bılımsel çozum- ler getırecek yerde, kendı beyınlennı aydmlat- mayan ampullerden yarar ummanın ne anlamı olabılır7 Uzay çağını yaşayan gunûmuzde. nallan duş- muş kırat ya da uçmak şoyle dursun yurumeyı bıle beceremeyen guvercın bızı nerelere ulaştı- rabılır7 Peteğındekı balı kendı yıyen andan ne yarar gelebılır9 Insanlanmızı hıçbır zaman gerçekle- şemey ecek düşlerle aldatmay a çahşan tum çıkar- cılar yeteneksızlıklennı artık kendılen de gör- mekte en sorumlu kı^ıler ışlenn çığnndan çık- tığını kabullenmekteler Umutolmasıgerekensoz- de sosy al demokratlar, şey hlenn oğutlen y olun- da gıderek toplumu Batı uvgarlığına nasıl ulaş- tırabılır7 Ulkenın geleceğı konusunda sorulan en somut sorulan vakı^ıksız bır devımle "Bu konulan kaşımavalım" dıye yanıtlavanlardan hangı soru- nun çozumunu bekleyebılınz7 Kendı gosterdı- ğı adaylara bıle guvenmeyıp, dokunulmazlığın kaldınlması ıçın noterden onaylanmış belge ıs- teyenlere toplum nasıl guvenecek1 Bugune ka- dar tanıdığımız sozde sıvasetçılenn ıkı değışmez ozellığınden bınsı u Sozveripvapmamak,diğe- ri de yapıp inkâr ermek" olduğu bılındığıne gö- re. soz venlenler ıçın bu defa toplum olarak no- ter onaylı belge ıstemek bızım de hakkımız de- ğılmı1 Tum gozlemler, artık çok az bır zaman kalan seçımler sonunda, geçmı^ın sorun y aratan y öne- tıcılenyle ve adaylardan buyuk bolumunun sa- bıkalı olduğu kadrolarla bır yerlere ulaşamaya- cağımızı gostermektedır Demokrası ay ru zamanda bır "meritokrası"" | la- yık olanlann yonetımı) olmazsa, avam vonetı- mı anlamına gelen "oklokrasP'ye donuşur Yıl- lardır çekılen acılann ve sorumsuz yönetımler- ce ıçıne duşuruldüğumuz yoksulluğun, toplu- mumuzun gerçeklen gorerek oy kullanması ıçın bır uyan olması tek umudumuz Çağdaş duşunce duzeyınde ve emeğın değe- nnı kavramış yonetımlenn oluşmasının. Avru- pa Bırlığı'nı de ıçeren, tûm uygar dunyanın onur- lu bır uvesı olmamızın tek yolu olduğuna ınanı- vorum PENCERE Irak'a Olası ABD Saldınsı... Prof. Dr. Gülhan OZGEN , ılındığı gıbı, ABD 11 'Eylul 2OOl'deNew 'York'ta uğradığı sal- dınnınardından. El Kaıde or- gutu ve Usame bin Ladin ı koruduğu sa\ ı ıle Afganıs- tan'a BM desteğınde saldır- mıştır ABD. tngıltere'nın de katılımı ıle Irak"a da sal- dıracağını açıklamaktadır Ancak. Irak'ın ıkız kuleler olayına katıldığı. kıtle ımha sılahlan bulundurduğu karut- lanamamıştır Irak"ın bu gıbı sılahlar bu- lundurduğu 1990'da Ku- veyt'ın ışgalınden sonra da one surülmuştu BM Gü- venlık Konseyı karan ıle oluşturulan Sılah Denetle- me Komısyonu, Irak"ta ara- malar yapmış, Irak'ın 1997'de Amenkalı denetçı- lenn casushık yaptıklan ıçın Irak'tançıkmalannı ısteme- sı uzenne 1998'de komıs- yon Irak'tan gen çekılmış- tı IrakAralıkİ999'dakuru- lan yeru komısv onun "koşı^ suz" arama yapabılmesını kabul etmemıştı tkız kulelen yıktığı. lutle ımha sılahlan bulundurdu- ğu one surulunce Irak, Ey - lül2002ye,BMGenelSek- reten 'ne. denetçılere koşul- suz arama ıznı vereceğını mektupla bıldırdı \BDve Ingıltere. Irak'ın onensıne şu tasanyı BM'ye sunarak karşılık verdıler "Irakon- cehertürsilah,balistikfuze yapmufleflgiHprogramlan- nı.silahlann korundugu yer- leri açıklamaludenetçüer di- ledikleri her yeri aray^bil- meh. dıledıklerinde Irak'ın karayollan ve hava sahasını giriş-cıkışiarakapatabUme- li,' en kuçuk uzlaşmazlıkta', BM iıyesi de\1etter Irak'a Sayısal santrallerde Çağrı Yönlendirme: Evden eve, kentten kente... Bu^yuyenTOrkıye'nın Habercısı 444 » telekom gov.tr Hatta isterseniz evden cebe. Türk Telekom'un Çağrı Yönlendirme hizmetiyle sabit telefonunuzu Türkiye'nin her yerinde istediğiniz numaraya yönlendirebilirsiniz. Mesela misafirliğe gittiniz. Telefonunuzu gittiğiniz yere yönlendiriyorsunuz, sizi aradıklarında hemen ulaşılıyorsunuz. Yani teknolojiyi konuşturuyorsunuz. Çağrı yonlendırmek ıçın flflflfl (Yöni«ndırece«ınonumara) f ] tuşlayın Yonlendırmeyı ıptal etmek ıçın ıse flflB3 tuşlamanız yeterlı Çağrı Yönlendirme hızmetını kullanabılmek ıçın 444 1 444'u hemen arayın Çağrı yönlendırmede, çağrtyı yönlendırdığınız yere göre konuşma ücretı alınır. karşı'her turlü yola'başvıı- rabümeiL' 1 Bu tasan kabul edılırse. *en küçükurfaşmadık" ko- layca çıkarılabılecek ve Irak'? sılahlı saldınnm hu- kuksal gerekçesı ıstenıldığı an oluşturulabılecektır Ör- neğın. Irak denetçılenn ca- susluk yaptıklannı one sur- duğu ıçın sılahlı saldınya uğrayabılecektır Butasan- ya Almanya ıle BM sureklı uyesı Fransa, Çın \e Rusya Federasyonu karşı çıktılar BM Guvenlık Konseyı 15 uyelı Kararlan onen nıtelı- ğınde, 9 15 oyçoklugu ıle alınabılır SurekJı uyelerden (5) bınnın genekçelı ret oyu karara engeldır (veto) Kıt- le ımha sılahlan "sovkın- m"ayolaçabılır BMGenel Kurulu'nun 1948 tanhlı '"Soy kınm SuçununÖnJen- mesi ve Cezalandıniması Sözkşmesi' 7 ve uluslararası hukukun genel ılkelenne go- re bu suçlar zamanaşımına uğramaz, sıyası suç sayıl- maz, sanıklan suçun ışlen- dığı ulke devletınce yargıla- nırvecezalandınlır Irak'ın bu tur sılahlar ve suçlarla ıl- gısı kanıtlanmamıştır BM'nın 13O'a yakın uyesı, örgute başvurarak banşçı çozum ıstemıştır Ancak, \BD Kongresı, Başkan G. W. Bush'un BM desteğı ol- madan da Irak'a savaş açma kararhhğını onayladı Ozetlenen bu olaylardan sonra Irak'a yapılacak bır saldın uluslararası hukuka uygun sayılabüır mP BM Anlaşmasrna göre. uluslararası hukuka uygun olarak kurulmuş bır devle- tın ulke butünlüğûne dığer tum devletler saygı goster- mek zorundadır Devletler, ülkesuun genışlığıne, nufus yoğunluğuna. yoksul ya da zengın olmalanna bakılmak- sızın, hukuken eşıt statude sa- yılmıştır Bırbırlerının ıçış- İenne, nzalan dışında kan- şamazlar BM Anlaşması, BM Genel Kurulu'nun 1962 tanhlı "Doğal Kaynaklar tzermdekiSürekiiEgemen- lik Bikürisi'1 ve 1974 tanhlı -DevteflerinEkonomik Hak- lan ve Görevieri VasaM"na gore, bır ulkenın doğal kay- naklan uzennde yalnız o ul- ke halkı ve dev letı hak sahı- bıdır Ulkelere bu gıbı konu- larda, nzalan dışında yapı- lacak kanşmalar anılan bel- gelerle yasaklanmıştır Do- layısıyla, Irak petrollen uze- nnde de Irak halkı ve dev- letınden başkası hak ılen sü- remez Butun bu nedenler- le h-ak'a, omeğın ABD nın ıster petrol ıster dığer key- fı amaçlarla yonelteceğı sı- lahlı saldın, uluslararası ba- nşı v e gu\ enlığı bozucu. suç nıtehğınde eylemler sayılır Yıne BM Anlaşması'na gore orgutun amacı uluslar arasında banşm, gu\ enlığın ve ışbırlığının sağlanması, anlaşmazlıklann banşçı ço- zumudur Devletlenn ulke butunluğune \e sıyası ba- ğımsızlığına karşı kuvvet kullanılması yasaktır Bır dev letın uluslararası hukuka aykın duşen eyle- mıne karşı, protesto. yargı, hakemlık, antlaşmalan uy- gulamama. uluslararası or- gutlere almama, uyehkten çıkarma, ekonomık, teknık yardımlann. dıplomahk ılış- küenn kesılmesı, mısılleme. ambargo ve | tartışmalı) ge- çıcı ışgal, bombalama gıbı yollara başvurulabılır Ba- nşçı yollardan sonuç alına- mamışsa, BM Guvenlık Konseyı karan ıle kuvvet kullanma, haklı saviinma ve savaş uygulanabıhr Nıte- kım. Irak 1990'da Kuve\t'ı ışgal edınce BM karanyla, Irak'a once gıda, ılaç vb maddelerıçın ambargo kon- muş, Kuveyt'ten çıkmama- sı uzenne de sılahlı saldın uy- gulanmışti Bugun ıse Irak'ın ulusla- rarası banşa karşı bır gınşı- rru olmadığı, BM sılah de- netçılennı koşulsuz kabul edeceğı bılınıyor Bu koşul- larda Irak'a savaş açılırsa. bu gınşım uluslararası hukukun yukanda kısaca degınılen kural ve kaynak- lanna aykın duşer Saldır- gan devletler, ^uluslararası banş ve güvenliği bozan*' devlet "konumunagıreceğın- den,suçişlemişsayılacaktu-- dır. ABD'nın Irak'a olası haksaz saldınsının bolge coğrafyasını değıştırmesı parlamentosu, anayasası hukuken geçersız Sevr Ant- laşmasf na dayandınlmış Kurt devletı kurulması, savaşın haksız zararlannın gıdenmı konulan, bu ın- celemede ele alınamamış- nr -VBD'run savaşta Irak'a karşı Turkıye'dekı uslennı kullanmasına ızın ver- mememız, ymısızkalmamız zonınluluğunun hepımız bıhncındeyız YuceAtaturk ve sılah arkadaşlannın kur- duklan, Osmanlı'nın borç- larını bıle odemış, onurlu TC Devletı, bugun "borç abn"değıl, "borçveren de\- let"durumundaolsaydı kuş- kusuz ulkemız ve bolgemız ıçın onlenmesı yaşamsal onemdekı bu savaş engel- lenebılırdı Lmudumuz usun hukuka saygı kavTamının ve banşın egemen olması Ders Gibi Haber... | Dunku Cumhurıyet'te çıkan bır haben -herkesın • ozenle okumasını ıstedığım ıçın- olduğu gıbı koşe- me alıyorum • "Dunyanın tepkısı Emıne'yı kurtardı" "Dış Haberler Servısı - Nıjerya 'da evlıhk dışı ço- cuk dunyaya getırdığı ıçın şerıat uyarınca taşlana- rak oldurulme (recm) cezası venlen Emine Laval Kurami'n/n hayatı kurtuldu Bu karann ardından ulkede yapılması ongorulen \ ancak boykot edılen Dunya Guzellık Yanşması 'nın • da yapılacağı bıldmldı '. Nıjerya Dışışlen Bakan Yardımcısı Dubem Ony- =§ la oncekı gun ulkede hıç kımsenın 'taşlanarak ol- ' durulmeyecegını' bıldırdı, boylece Laval olumden • kurtulmuş oldu \ Onyla 'Laval asla oldurulmeyecek' dedı Fede- • ral Hukumetın hıçbır vatandaşa ınsanlık dışı uygu- lamaya ızın vermeyeceğını belırten Onyla, 'Bunu sıze hukumetın bıryetkılısı olarak soyluyorum' cte- dı 1999'da 'sıvıl yonetım'ın ışbaşına geldığı Nıjer- ya'da Musluman çoğunluğun yaşadığı 12 eyalet- te şenat hukukuna geçılmıştı 1999'dan bu yana beş recm cezası venlmesıne karşın bu cezalar yenne getınlmedı Ancak geçen Ocakayında 17 yaşındakı Bariya Magazu uç erkeğın tecavuzune uğradığını soyle- mesıne karşın evlıhk dışı çocuk sahıbı olduğu ge- rekçesıyle 100 kez kırbaçlanmıştı Zına suçuyla recm cezasına çarptınlan 35 yaşındakı Safiye Hü- seyni'n/n cezası da geçen Mart'ta Temyız Mahke- mesı tarafından bozulmuştu " • "Guzellık Yanşması yapılacak" "31 yaşındakı Laval'ın taşlanarak olume mahkûm edılmesı ve ıdamının bebeğın emzınlme suresının sonuna kadar ertelenmesı dunya çapında profes- toyla karşılanmıştı Karan protesto amacıyla, 110 katılımcının yan- sından fazlası Nıjerya 'da aralıkayında yapılması on- gorulen Dunya Guzellık Yanşması'na katılmayaca- ğını açıklamıştı Bu yenı kararın ardından guzellık yarışmasının duzenleyıcılerı boykot karannı gen çektıklerını açıkladılar " • Nıjerya Afnka nın en kalabalık devletı. Kıtada en buyuk Islam cemaatının de bu ulkede yaşadığı soylenıyor Nıjerya'ya ılışkın hıç bılgısı olmayan bınnın habe- rı okuduktan sonra aklına ıster ıstemez şu soru gel- mez mı Ulke 1999'da askerı rejımden kurtuluyor. "Sıvıl yonetım "e kavuşuyor Musluman çoğunluğun yaşadığı 12 eyalette şe- nat hukukuna geçılıyor. Demokrası bu Bır yanda şerıat ve recm. öte yanda Dunya Guzellık Yarışması. Çelışkının çarpıcılığı Musluman dunyasının ıçın- de yaşadığı çıkmazı da vurguluyor, Nıjerya'da Hı- nstıyan kesım az buz değıl. Ulkenın gelın petrolden Vah zavallı Muslumanım benım, petrol denıanm ustunde yaşar, kadınla uğraşır da uğraşır... Bızde turban sorunu Orada recm sorunu 1 Yazık değıl mı Islama 1 Not. Dunku yazımda Malıye Nazın Cavit Bey'ın "Butçenın fazıletı terbıyetkânsı vardır" dıye aklım- da kalan ozdeyışını anımsatmıştım, Oktay Akbal "butçenın değıl 'butçe açığının' olacak" dıyedu- zelttı, ıkı deyış de anlama oturuyor; ama, bu ışın doğ- rusunu Cavıt Bey'ın oğlu dostum Şiar Yalçın bılır, bu vesıleyle kendısınden de haber almış oluruz. ANMA Değerli varlığımız OKTAY KURTBÖKE ölümünün 3. yılında sevgi ve hasretle anıyoruz. Gufran ve Piırlen Kurtböke Anma Toplantısı 02/11/2002 Cumartesı gunu Saat 11 00 - Zıncırtıkuyu Mezariığı OKTAY AKBAL Satışta olmayan oyku kıtapları yenıden basıldı TARZAN ÖLPO 6 Busım YALNIZLIK BAIMA YASAK - 6 Basım İSTİIMYE SULARI , Bas.m KARSI KIYILAR 4 Banm CAN YAYINLARI AYBAY AİLESİ'nin DENİZCİLERE TEŞEKKÜRÜ GÜNDÜZ AYBAY DENİZCİLİK MERKEZİ'nın açılmasmı ortak çabalanyla sağlayan saygın Denızcı Örgutlen DEFAMED, DEFAV, GEMİM0, KAPDER \e TlTODER'e en ıçten duygularla teşekkür edıyor ve bu vefalı davranışm başka mesleklere de öraek olmasını dılıyoruz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog