Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

1 K A S I M 2002 CUMA • CUMHURİYET SAYFA HABERLERİN DEVAMI 19 GÜNCEL CClVEYT ARCAYÜREK • Jiaştarafı 1. Sayfada hurbaşkanırda olduğunu lürfe- cip> kaoul bu/urdu. X^ma Curmurbaşkanı'nın gü- veınoyu alab ecek bir kişiye gö- rev ve'mesi. dolayısıyla güve- nc>vu \erece< partiden başba- kan acayı saptamasındakı zo- •vn luluğa değindi. Çankaya eıbette çeşıtlı siyasal olasılıkan vesonuçları önceden dıkkate alarak bir başbakan adayı atayacak. Atayacak ama; RTE'nın önesürdüğü gibi AKP kurullarının saptayacağı kişiyi görevlendirrrek zorunda değil. Cumnurbaşkanı güvenoyu sorununu dikkate alarak AKP'nın adayı yerine aynı parti- den bir başka kişiyi görevlendi- rırse RTE ne yapacak, ne diye- cek: Cumhurbaşkanı AKP kurulla- rının seçtiği milletvekılini görev- lendirmek zorunda, diye parti- siyle, grubuyla, kamuoyuylaters düşen anlamsız bir dıreniş ser- gıleyecek mi acaba? AKP, yüzde 22-23 oy alacak olursa; RTE'rnn, TBMM'de 150 dolayında milletvekili ile temsil edilme olasılığını göz önünde bulundurmaması anlamsız bir durum. Işte DSP örneği. 18 Nisan 1999 seçimlerinde yüzde 22 oy aldı, Meclis'e 136 milletvekili ge- tırdi. Bu, bir olasılık değil mi? AKP, 18 Nisan seçimlerinde benzer bir sonuç alırsa bugünkü savla- nnda, direnmelerinde, efelen- melerinde yüzde 50 "tenzilat" yapmak zorunda kalmayacak mı? • • • RTE birkaç gündür anayasa maddelerini yineliyor; ne ki, açıklamalarında kabadayı üslu- buna uygun hafif bir tehdit ha- vası da sezilmiyor değil. Bir başka nokta var kı, o nok- tayı aklının ucundan geçırmiyor RTE. 4 Kasım'da önceki tahminle- rin aksıne TBMM'de üç değil, beş partınin temsil edilmesı za- yıf veya güçlü, bir olasılık değil mi? Evet! Böyle bir Meclis aritme- tiğinde AKP'yi hükümet dışında bırakacak, güvenoyu alması olası çeşitli koalisyon senaryo- lan kendiliğınden ortaya çıkabi- hr. Cumhurbaşkanı; güvenoyu alabileceğini kanıtlayan belge nıteliğindeki söylemlerie Çanka- ya'ya gelen AKP dışındaki bir partiye görev vermekte durak- sar mı acaba? Neden duraksasın? Oyunun kuralı "güvenoyu ala- bilecek bir TBMM üyesini" gö- revlendirmek! öyleyse? Milletvekili, başbakan olamı- yor. AKP'nin dışlandığı bir hü- kümet de kurulursa; RTE yandı gülüm keten helvam! • • • CHP lideri Baykal'ın AKP'yi tanımlayan ifadesi tam isabet. öncelikle Cumhurbaşkanı'nın başbakan atama konusundaki tutumuna "şaşırmadığını" söy- lüyor ve sonra: "Şaşırtıcı olan, partinin ûyesi olmadan genel başkanı olup, milletvekili adayı olmadan baş- bakan tayin etme ıddiasını orta- ya atmaktır" diyor. Özetlediği koşullarda AKP ile ortaklığı düşünmek ya da ger- çekleştirmek! Baykal'ın yanında veya önün- de dışardan sürekli gazel oku- yan bir genel başkan! Nasıl ola- cak? AKP'de suların durulmayaca- ğı daha bugünden belli. Cum- hurbaşkanı ile "kavga etmeye hazır" RTE, buna karşın Cum- hurbaşkanı ile zıtlaşmamaya özen gösteren bir genel sekre- ter. Bugün birlik ve beraberlik iz- lenimi veren partinin, deyim ye- rinde ise; üstü düdük altı şişha- ne! Içeriden çok dışarıdan, Batı dünyasından haberalan, bilgile- nen Kemal Derviş, AKP'nin "Türkiye'de başka, Batı'da baş- ka konuştuğunu", kısacası iki- yüzlü siyaset sergılediğini söy- ledi. Bu türden politikalar hayır ge- tirmez. Eninde sonunda ya dış dünya AKP'nin yalan söylediği- ni gün gelir anlar ya da içeride bu partiye bel bağlayan kitleler aldatıldığına hükmeder. Düşünebiliyor musunuz; elli yıllık siyasal yaşamında olmadık olaylar, beklenmedık sürprizler- le karşılaşan DSP lideri Ecevit bile, başbakan belli olmadan seçime gitmenin hayreti içinde: "Ben hayatımda" diyor "Böy- le seçim görmedim!" Oysa olayların başındayız. RTE ve partisi ile daha neler ne- ler göreceğiz! AKP erken karıştı• Baştarafı 1. Sayfada lümü, bu durumda Cumhurbaş- kanının "parti tüzüğünü esas alacağını" savunuyor. Grup Başkanı Annç'a yakın isimler, "Başbakan adayı mil- letveidlleri arasından atanaca- ğı için grup çalışmalannın ba- şındaki isim en yetkili olandır" görüşünü savunuyor. "Protokol önceüği" tartışmasını değerlen- diren Genel Sekreter Ertuğnıl Yalçınbayır ise "Grup başkanı TBMM faaliyetleriyle ilgüi. Ge- nel başkan yardımcısı ise grup başkanlığıyla ilgili çalışmalann da başında, çok daha önemli bir konumda" görüşünü dıle getirdi. "Emanetçilik" konusunda Tay- yip Erdoğan'la anlaştığı ileri sü- rülen Abdullah Gül, iktidara gel- meleri durumunda en önemli ön- celiklerinin "Erdoğan'ı kurtar- mak" olacağını yıneledi. Gül. Kayseri'deki seçim çahşmalaraı- da, " Parti, iktidannda bütûn bu yasakları kaldıracaktır. Bütün gücümüzü bu tarihi fırsatı de- ğerlendirmek için harcıyoruz" dedı. Anayasa Mahkemesi'nin bu- gün Erdoğan'ın genel başkanlığı- na "tedbir" koyması durumun- da, tüzüğe göre 10 gün içinde Merkez Karar Yönetim Kurulu toplanarak genel başkarrvekili be- lirlemek ve 45 gün içinde Kuru- cular Kurulu toplanarak genel başkan seçmek zorunda. Tayyip Erdoğan'ın kader günü I Baştarafı 1. Sayfada üyeliğin doğal sonucu olan genel başkanlığı sürdüremeyeceğine işaret ediyorlar. Hukukçular, Ana- yasa Mahkemesi'nin tedbir iste- mini değerlendirirken şunoktala- n dikkate alacağına işaret ediyor- lar: thtar karan: Anayasa Mahke- mesi, AKP'ye verdiği ihtar kara- nnda, genel başkanlığın kurucu üyelik ile ilgisi olmadığı yönün- de bir gerekçe açıklamadı. Mah- keme, Erdoğan'ın kurucu üyelik- ten aynlması için partiye 6 ay sü- re tanıdı. Yargı çevreleri, genel başkanlık için ayn bir ihtar kara- n almaya gerek görmeyen yük- sek mahkemenin, genel başkanlı- ğı üyeliğin doğal sonucu olarak kabul ettiğine işaret ediyorlar. SPY engel: Siyasi Partiler Ya- sası'nda (SPY) kurucu üye ola- mayan kişinin, genel başkan da olamayacağına ilişkin hükümler var. Anayasa Mahkemesi, SPY'de genel başkan aynı zamanda 'do- ğal üyedir' şeklinde hüküm ol- duğu halde, Erdoğan'ın genel başkanlıktan aynlmaması nede- niyle, ihtarın gereklerinin yerine getirilmediğine hükmedebilir. Bu nedenle yüksek mahkeme Erdo- ğan'ın genel başkanlık yetkileri- nı kullanmaktan alıkonulmasına karar verebilir. Y'SK karan: Erdoğan'ın mil- letvekili seçilme yeterliliğine sa- hip olmadığı, YSK karanyla ke- sinleşmiş durumda. YSK, T- CY'nin 312 2. maddeden aldığı mahkumiyet karan nedeniyle Er- doğan'ın adaylığını reddetmişti. 312/2. maddeden aldığı mahku- miyet karan Erdoğan'ın bir parti- ye üye olmasını de engelliyor. SPY ise üye olamayan kişinin ge- nel başkan da olamayacağına hükmediyor. Prof. Dr. tbrahim Kaboğlu, Anayasa Mahkemesi'nin ihtar ka- ran doğrultusunda Erdoğan'ın genel başkanlığı sürdüremeyece- ğine işaret etti. Fanatiklerden dosthığa gölge • Baştarafı 1. Sayfada çok sayıda pet şişe, ayran kutusu ve kınk koltuk parçası attı. Fe- nerbahçe Kulübü Başkanı Ariz Yıldınm ve Panathinaikos Baş- kam Angelo Filippides ile yöne- îıciler de sahaya atılan yabancı nıaddelere hedef oldular. Koru- malar, bakanlar ve yöneticileri korumaya çalışırken; Türk ve Yu- nan parlamenterler stat içindeki geziyi kesip Şeref Tribünü'ne çıktılar. Yunanistan'ın spordan sorumlu bakan yardımcısı Giorgos Li- anis, "Ne yazık ki Türkiye'deld olaylan Panathinaikoslular ÇH kardı. Biz burada çok iyi ağır- landık. Büyûk üzüntfi duyuyo- rum" diye konuştu. Fenerbah- çe'nin resmi taraftar grubu "Sa- n-Lacivertliler"in önceki gün organize ettiği dostluk gezisi dün- kü maç öncesi statta yerini tribün kavgasına bıraktı. Iki takım yan- daşlan arasında maç öncesi yaşa- nanolaylarda lO'ayakmPanathi- naikoslu çeşitli yerlerinden yara- landı. Stattaki kavgaya öğle saat- lerinde Edirne'den giriş yapan ve otobüsle tstanbul'a gelen "fana- tik" Panathinaikoslulann tribüne açtığı Galatasaray bayrağı neden oldu. Taraftarlar, Kadiköy'de ken- dilerine aynlan tribüne San-Kır- mızılı bayraklan açınca F.Bahçe- li fanatiklerce taşlandılar. 2 taraf- tann alınlanna isabet eden taşlar tribünde arbedeye neden oldu. Kadıköy Şükrü Saracoğlu Sta- dı'nda yaşanan olaylar iki kulüp taraftaflannm-karşthldı açtığı "eleştiriser ve "kışkırtıcr pan- kartlarla da değişik bir boyut ka- zandı. Üzerinde Fatih Sultan Mehmet portresi olan ve üst tara- fında Ingilizce 'İstanbul since 1453 (1453'ten beri..)' yazan dö- viz ilgi çekerken "Size Yunanlı olamazsınız demedik. Adam olamazsınız dedik", "Ayağına sağlık L.Moskova" da ilgi gören pankartlardı. Fatih Sultan Meh- met portresinin bulunduğu pan- kart açılnicen bir grup F.Bahçe ta- raftannın 'tekbir' getirerek ara- daki tel örgülere karşın Yunanlı taraftarlann üzerine yürüdüğü gö- rüldü. Sahaya ısınmak için çıkan F.Bahçeli Fatih Akyel'in Panat- hinaikoslu taraftar ve futbolcula- ra el kol hareketi yapması dikkat- lerdcn kaçmadı. GUNDEM MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada partinin adı sayılırken, bunlar- dan birinin sürpriz olacağına kesin gözüyle bakılıyor. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'la önceki gün Anka- ra'dan Bursa'ya gidiş gelişte, 3 saat kadar sohbet ettık. CHP'nin oturduğu yeni zemin, kendisinden ne kadar emin, derken akla gelen her soruyu sorduk. Baykal, 54 günlük hükümet ortaklığı döneminde Dışişleri Bakanlığı'nı sevmişti. O dönem bakanlıkta, dış konulara hâkim olduğu yönünde bir görüş hâ- kım olmuştu. Anlaşılan ilgisi sü- rüyor. "Balkanlar, Kafkaslar, Or- tadoğu, Orta Asya'da yaşanan her şey Türkiye 'yi doğrudan il- gilendirir" diyor. Baykal'ın 3 Kasım'dan birin- cı beklentisi, bir partinin tek ba- şına ıktidarı. Bunun CHP olma- sı elbette birinci öncelik, "ama öyle olmayacaksa, AKP tek ba- şına gelsin, biz de adam gibi muhalefetimiziyapalım" diyor. CHP'li koalisyon gündeme gelirse? Barajı kaç parti geçer, geçen- lerin gücü ne olur bilinmez a- ma, Baykal'a göre yakın geç- mişte, iyi koalisyon ortağı ol- duğunu gösteren tek parti var; MHP! Bir şartla; devlette kadrolaş- ması frenlenerek! Baykal'ın sorularımıza verdi- ği yanıtlann satır başları şöyle: - CHP'yi bir alt kimlik partisi halinde tutamazdık. Tüm Türki- ye'yı kucaklayan bir parti hali- ne getirdik. Bu, alt kimliklerin sorunlannı ihmal ettiğımiz anla- mına gelmemeli. Tam tersine o sorunları çözmek için CHP'nin tüm ülkeyi kucaklaması gereki- yor. - Türkiye'de sol yüzde 30, sağ yüzde 70'tir şablonu var. Bunu kabul etmiyorum. Sol bu kilidi kırmalı. Herkesten oy iste- memin nedeni bu. Siyaset sağ- sol iki ana partili omurgaya otu- rursa, 30/70 oranı da kırılır. - Laiklik konusunda bir rahat- lama yaşanması gerekiyor. An- cak, dıni siyasete alet eden partiler olduğu sürece ben, as- ker dahil her kesimin bu konu- daki hassasiyetine saygı duya- rım. - CHP'yi Avrupa'daki gibi sosyal demokrat, ülkenin tari- hiyle ve toplumla barışık, glo- balleşmenin sorunlannı bilen bir parti kimliğine kavuşturduk. Solun görünümü Türkiye'de kimi kesimler, "Baykal'a rağmen CHP" diyor. Baykal, bu yaklaşıma şu yanıtı vermekle yetiniyor: "Partıyi iktidar adayı haline biz getirdik..." Toplumun tüm kesimlerinde olduğu gibi sol içinde de karar- sızlar, oy vereceği partinin adı- nı gönül rahatlığıyla söyleye- meyenler, tüm partilere kararlı- lıkla mesafeli olanlar, çok dü- şük oy alsa bıle oy vereceği partiyı değiştirmeyenler var. Bütün bunlar, içinde bulundu- ğumuz siyasi yapının doğal so- nuçlan. Baykal'ın değerlendirmeleri- ni okurun yorumuna bırakalım, görünümü kendi penceremız- den maddeleyelim: 1 - CHP, sadece CHP'lilere bı- rakılamayacak kadar önemli bir parti. Gönlü bu partıdeolanlann, güncel durumlar nedeniyle karar değiştirmemesi gerekiyor. 2- Meclis'e CHP'nin yanı sıra bir sol partinin daha girmesi en ideal durum. Zıra, parlamenter sistemde zıt partiler birbirini de- netleyemez. Tabanı yakın parti- ler bu işi daha iyi başarır. 3- CHP'den kopanların, CHP ile olmuyor deyip başka parti kuranların, öteden beri CHP'yi yetersiz bulup başka partılerin zeminlerini genışletmeye çalı- şaniann kendilerince çok haklı gerekçeleri olabilir. Bu kesimle- rin 3 Kasım'da, dört gözle CHP'nin başarısızlığını bekle- diği görülüyor. Yanlış birtutum. Eğer, CHP'nin de içinde bulun- duğu sol yelpaze büyürse on- lar da büyür, küçülürse onlar da küçülür. 4- CHP'lilerin kendileri dışın- daki partileri, adayları sürekli "bölücü", "hain"gibi tanımlar- la suçlamaya hakkı yok. Türki- ye'yle, Menderes'le, Bayar'la barışmaya hazırlanan CHP'nin kendi soluyla da aynı şeyi ba- şarabilmesi gerekiyor. Aksi hal- de samimi bulunmaz. Dileyelim, Meclis'in 22. dö- nemi sağduyulu bir solduyu at- mosferine sahip olsun... ankcum@ttnet.net.tr TURKIYE'NIN SGÇIMI ERKEN SONUÇ Tarhan Erdem yönetiminde A&G Araştırma açıklıyor Seçimin sonucu tüm oylar sayılmadan örneklem metoduyla önce ve sadece NTV'de SEÇİMİN SONUCU Özel seçim ekranıyla sonuçlar, en hızlı ve doğru biçimde NTV'de Deneyimli haber kadrosu ve siyaset uzmanlan tüm gelişmeleri anında ulaştınyor 3KASIMMa KESİNTİSİZ YAYIN SEÇİMİN YORUMU 3 Kasım'ın uluslararası yankıları anında NTV'de Dünya başkentlerindeki NTV muhabirleri, siyasetin, CNBC-e finans çevrelerinin nabzını tutuyor TURKIYE'NIN HABER KANAUNDA NBC www.ntvmsnbc.com kNTV Rodvo 'aynı anda İSTANBUL 102 8 ANKARA 104.7 İZMİR 95.7 KOLAY KREDİ CETELEM (ÜRÜNLERE PEŞİN FİYATINA 1+3 TAKSİT İMKANI) • Kredilendirme 100,000.000 TL. ve ûzeri alışverışler için geçerlidir. • Kredilendirme; qıda, temizlik ve kozmetik haricinde bütün bölûmlerde geçerli olacaktır. • Kredilendirtne için istenen belgetcr 1- Kimlik Z- Adres belirtir belge (elektrik, su faturasp vb.) 3- Gelir belgesi. yımpaş ıl rı ı "En iyisi, en hesaplısı" www.yimpas.com.tr MARMARA MAĞAZALARI • EDIRNE (0264) 225 32 09 • ISTANBU. IULTEPE (0216) 399 66 35 • 399 2S 87 • İSTANBUL şmiNfVLER (02'2ı 644 37 79 - 80 - 81 • ISTANBUI. ÛURANIYE (0216) 443 10 10 • 443 52 14 • (STANBUL USKÜDAR 10216] 492 08 21 22 - 391 90 59 • DÜZCE (0380) 514 38 51 - 514 58 78 ANA0OLU UAĞAZALARI • ADANA IOS22) 363 12 00 • ADAPAZARI (0264ı 241 87 Cl -08 • AKDAĞUADENI 0354) 314 24 14 • AMASYA ıO35aı 2'2 7- 84 • ANKARA ÇANKAYA 0312 441 67 28 • 440 7» 29 • ANKARA EROA2 103121 257 30 50 • ANKARA ULUS '0312) 310 99 66 18 Haîl • ANKAflA PURSAKLAR 10312) 328 92 00 - ANKARA SINCAN 0312) 2~6 10 6- • ANKARA SAÖÜTOZÛ '03'2l 285 64 64 • AKSARAY (0382 213 97 80 •ALACAP364 4'1 26S9.ÇEKEREKfC354)46812Dl • ÇOBUy 10364) 224 54 34 225 23 14 • ELAZJĞ 10424) 225 45 00 pb< • ESKIŞEHIR (0222) 221 77 79 • GAZ1ANTEP (0342; 215 28 28 IPBX) • ISKENDERUN 10326ı 6'8 6C 80-81 • KAHRAMANMARAŞ (0344ı 225 38 B8 223 60 20 • KAVSERI (03S2ı 222 5' 30 • KMKKALf 10318ı 225 24 "5 • KIRŞEHIR |0386 213 98 65 - 2'2 V V • KÛTAHYA(02711225 13 00 (9 Hat) • MALATYA(0422) 311 71 T 1 lp(!x).NEVŞE»RıC384ı212 96 05.SAPIISUN (0362)432 13 99 - 435 58 50 • SIVAS 10346) 223 16 71 • SORGUN 10354) 415 16 84 • Ş.URFA ıO414| 3"5 66 t8 • TOKAT (0356) 212 92 90 - 214 49 19 214 14 4» • TURHAL (0356ı 2 T 5 52 90 • YERKOY (0354ı 516 16 72 • Y1MPAŞ BENZINUK MARKET 10354) 223 60 01 - YOZGAT 0354 217 63 60-61 62 - YOZGAT ALJŞVERIŞ VE KÜLTÛR MEDKEZJ (0354) 217 87 00 10 Ha» - yOeiLYA MA&AZALARI. K1R1KKALE NOAA (0318 225 50 68 PROMA MA&AZALARI • Yimp«ş Prom« ESENLER 0212) 508 54 93 - 610 70 08 - Ylm|»f Prama MERS1N IO324|3278883 3279390 • Ylmpaş Pnmı ELBİSTAN (0344) 4154309-10-11
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog