Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA + CUMHURİYET 1 KASIM 2002 CUMA 16 TELEVIZYON cumtv(5 cumhuriyet.com.tr •ÜNÜN Fı LMLERİ Kurtiann.» 11.40 MovıeMax Gerılım ( (Brotherhood of the WoW) - \ ıl 1766 Genç vi/ doğa bılımcisi Gregoıre de Fronsac Geva- udan'da teror estıren cana\ann ne olabıleceğını be- hrlemesı ıçın kral tarafından bolgeve gondenlır <\menka cja görev yaparken tanıştığı kızıldenlı ko- kenlı kankardeşı Manı ıle bırhkte Gevaudan'a gon- denlen Fronsac, bolgenın Mk ormanlarla kaplı ol- ması nedenı ıleKraPın askerlennm ız surmede ba- şansız olduğu »onucuna \anr 'Kurtlann Karde^- lığı' filmının yonetmenı Chnstophe Gan« Ovun- cular Samuel Le Bıhan \ ıncent Cassel Monıca Bellucı MarkDacascos(2001 Fransa B^dk) Bir Demet- 15.45 TRTINT Duygusal ©Ya^ama kuskun voksul btr butıkçı kızla, zen- aın ama mutsuz bır fabnkatorun aşk o>kusu Zekı Okten ın Selım Ilen'nın oykusunden çektıgı film abarnlmışa^ksahnelenndenanndınlmiş ma- sal ıncelığıyle duz bır olay çızgısınde gelışıyor Fıl- mın başrollennı Kartal Tıbet Hale Soygazı Lale Belkis \e Mualla Surer pa\laşı\or( \97~3) Hababam SınrfL. 17.10 Star Gulduaı • Hababam Sınıfi ;>af hocalannı kandırarak ız- cı kıyafetlen giyıp okuldan kaçar Kel mahmut da olayı farkedıp sınıfı gerçekten ızcılık vapmak ûzere dağa gondennce oğrencıler >aptıklanna bın pışman olurlar \on Ertem Egılmez Oyn Kemal Sunal MunırOzkul Adıle Naşıt (197 6) John MaJkovich... 20.00 Kanal 6 Dram (Beıng John Malkovıch) - Fılm kuklacı Cra- ıg'ın. atoKesınde çalışırken Amenka nın en unlu aktorlennden John Malko\ ıch'ın be>Tiıne açı- lan gızlı bır geçı$ bulması ıle başlar Scrmartz, bu tuhaf keşfını ış arkadaşı Maxme'ı etkılemek ıçın bır araç olarak kullanır lkılı »ıradan vatandaşlara 200 dolar karijilığında bu volculuğu vaptınrlar Yonet- men SpıkeJonze Ovuncular JohnCusack Came- ron Dıaz John Malkovıch (1999 \BD, 112 dk) Son Umut 20.05 Show TV Macera (Scorcher)-7 Kasım 2001 gunu Duma nın 3 a>rı noktasında me\dana gelen patlamalar yerkurenın olagan vorungesınden çıkarak guneşe doğru vakla^masına neden olur Bu olağanusru du- rum berabennde volkanık patlamalar. sarsıntılar ve en onemlısı yuksek ısı getınr Dun\ayı tehdıt eden bu tehlıkeye karşı Was.hıngton alarma geçer \e bılı adamlan ıle bu kıvametten kurtulmanın yollannı konuşur Yon James sale O\n Mark Dacasco» RutgerHauer JoshR\anDa\ıeb(2002 A.BD 87dk) 20.30 / M Max / Spy Game Ayrıntı yanda Primary™ 21.00 CNBC-e Macera (Priman Suspect)-ChnstıanBo\ polıs teşkı- latı ıçınde kntık olaylarda gorev alan bır sıvıl polıstır Ozel vaşamında ıse kansnla mutlu bır be- raberlık surdurmektedır Ancak Chnstıan Box'un yaşamı gunun bınnde kansının oldurulmesıvle al- tust olur Kansi kenna olduruldukten sonra butun duzenı dağılan Chnstıan teşkılat ıçınde de bırtakım sorunlar yaşamava başlar Sonunda da meslekten aynlıp bır sure kenara çekılmeye karar\enr Ancak kansının katıllennı bulmaya kararlıdır Çok geçme- den eskı çalışma arkadaşı ve yakın dostu olan Ne- manskı Chnstıan dan bır uyuşturucu şebekesını or- tava çıkarmak uzere kendisivle bırhkte çalışmasını ıster Yon JefTCelentano O\n VV'ıllıam Baldwın Bngıtte Bako Tım R\ans (2000 ABD 92 dk) Kuşlar 23.00 StarMax Korku /TT\ (The Bırds) - Kalıfornı\a kıyılannda bır ka»a- viy bada kuşlar bıhnmeyenbırnedendençıldınr\e ınsanlara saldınja geçerler Genlım ustası Mfred Hıtchcock'un en ılgınç fılmlennden kımı yazarla- ragoredeba^yapıt O\n Rod Tav lor Tıppı Hedren Jessıca Tandv'( 1963 A.BD 114 dk) 00.10 / TRT 2 / Uzaktan... Ayrıntı yanda © ©izleyin Orta Değmez ierlı îddialı ve göz alıcı bir aksiyon olanfilmde, karmaşık casusluk serüvenleri oldukça gerçekçi ele alınıyor Gözden çıkarılan CIA ajanı M.Max 20 30 Spy Game / Yönetmen: Tony Scott / Senaryo: Michael Frost Beckner, David Arata / Muzık: Harry Gregson- VVilliams / Goruntu: Daniel Mindel / Oyuncular: Robert Redford, Brad Pitt, Cathrine McCormack, Stephen Dillane / 2001 ABD Yapımı, 122 dakıka. TV7 Servisi - Ikı unlu aktor Brad Pitt ıle Robert Redford'u, bır çeşıt usta-çırak ılışkısı ıçın- de bıraraya getıren "Sp> Ga- me", her zamankı gıbı yıne ıd- dıalı ve goz alıcı bır Tom Scott aksıyonu "Spj Game", da unluyıldızın yer yer ışıltıya boğduğu, Ame- nkan sınemasına ozgu bır be- cenyle çekılrruş, karmaşık ca- susluk seruvenlennı oldukça gerçekçi bır şekılde hıka>e edı- yor, modern aksiyon sosuna bu- landınlmış olarak Sonuçta CIA'nın "kötü eylemler" ger- çekleştıren ve genellıkle çıkar ılışkjlennı ahlaka, durustluğe, doğruluğa tercıh edenlerce yo- netılen, urkutucu bır kurum ol- duğu gerçeğını dıle getırmesıy- le onem kazanan bu populer se- yırlık, CIA hakkındakı yaygın kanıyı da doğruluyor Fılmınoykusuşovle Feleğın çembennden geçmış CIA ajanı Nathan Muır (Redford) emekJı- lığıne bır gun kala, vaktıyle Vı- etnam Savaşı'nda taruyıp "ör- güt'e sokarak yetıştırdığı v e yıl- larca çeşıtlı operasyonlann teh- lıkesını, heyecanını bırhkte ya- şadığı, keskın nışancı, yakışık- h \e ıdealıst Tom Bıshop'un (Pitt) Çm'de CIA ajanı suçla- masıyla tutuklanarak hapse tı- kıldığını, 24 saat sonra da ıdam edıleceğıru oğrenıyor An ko\ a- nı gıbı ışleyen, Vırgınıa'dakı CIA genel merkezınde Bıshop hakkındakı toplantılara bılırkı- şı olarak katılan Muır, eskı ar- kadaşının feda edıleceğını anlı- yor, çunku ABD Başkanı'nın yaklaşan Çın zıyaren (1991) on- cesınde, uluslararası bır soruna yol açmaktan çekınıyor CIA Bıshop'u harcamaya kararlı, yenı kuşak CIA yonetıcılenyle dalgasını da geçerek gızlı bır mucadeleye gınşen kurt ajan Muır, çırağını kurtarmayı başa- nyor A.Planet 14 30 'Yırtıcı Geceler' TV Servisi - Belgesel kana- lı Anımal Planet, "Yırtıcı Ge- celer" programıyla, doğada gecelen neler olup bıttığım merak edenlere seslenıyor Gecelen yapılan çekımlenn net olabılmesı ıçın kızıl otesı kameralar \e son teknolojı urunü ışıklandırma sıstemının kullanıldığı belgeselde, yaba- nı hayatın gece yaşamı yansı- tılıyor NTV 17.45 Adayı karıştıran akrabar T ^ j n TRT 2 00 10 TV Servisi - "Dûnya Si- nlmesını ıstemekte, hem sıyla var Kasabada olup Uzaktan Gelen Yeğen - The Nephevv / Yon Eugene Brady / Goruntu: Jack Conroy / Muzık Stephen McKeon / Oyn Pierce Brosnan, Sinead Cusack, Hill Harper, Donal McCann, Ailsin McGuckin /1998lr1anda, 106 dakıka. TVSer\isi-''Düm«Si- nemalanndaıı" kuşağında bu hafta, bır îrlanda vapı- mı olan "Uzaktan Gelen Yeğen''gostenhyor Irian- da'da geleneklenn ağır bastığı kuçuk bır adada çıftçıhk yapmakta olan Tony Egan (McCann), gu- nun bınnde beklenmedık bır mektup alır Mektup yırmı yıl once Amen- ka'ya goç eden ve kendı- sınden bır daha haber alı- namayan kız kardeşınden gelmektedır Olum doşeğındekı ka- dın, hem cesedının yakıla- rak kullennın adaya getı- nlmesını ıstemekte, hem de delıkanh oğlu Chad'ı kardeşıne emanet etmek- tedır Chad'ın adaya gel- mesı, adada olup bıten her şeye meraklı ada halkının buvaık ılgısını uyandınr Merakın bır nedenı de Chad'ın melez olmasıdır Hele Chad'ın kasabanın genç kızlanndan bınne gonlunu kaptırması, bu- yuk bır gergınlığe \ol açar Îrlanda romanlannda, tıyatro oyunlannda ya da fılmlennde kırsal kesımın yuklendığı klostrofobık ortam, bu fılmde de fazla- sıyla var Kasabada olup bıten her şey, herkesın ıl- gısını çekıyor, dedıkodu toplumsal yaşamın onem- lı bır oğesı oluyor Bır başka onemlı oğe de, geçmışın \e geçmışte yaşanan olaylann bugunu de etkıleyen uzantıla- n "Uzaktan Gelen Ye- ğen", butun bu oğelen ıç ıçe geçırerek, zaman za- man mızaha da yer veren bır genlımle perdeye akta- nyor Oyunculann olçulu oyunculuklannın yanı sıra fılm, Îrlanda kırsal kesı- mının doğal guzellıklennı yansıtmada da başanlı Gezici sinemalar TV Servisi-Kultur-sanat et- kmlıklennı ekrana getıren "Gece Gündüz" programının bugunku bolumunde ılk ola- rak, "Gezici Sinemalar" konu alınıyor Yapımda, Tuncaj Önder'ın sınemayı Anado- lu'ya yaymak ıçın başlattığı hareketın Bağdat'a uzanış oy- kusu anlatılıyor Star 20 40 Başrolde \akışıku aktor Pierce Brosnan \ar. Siyasilerle son raund T\ r Servisi - Sıyasıler, 3 Kasım seçunlenne 2 gun kala "23. Saat" programında bıraraya gelıyor Ferhan Şaytanan'ın sunduğu yapımda. LDP Başkanı Besim Tibıık, ÖDP Başkanı Ufiık Aras, TKP Başkanı Aydemir Güler, Mıllet Partisı Başkanı Avioıt EdibaK, MHP'den Murat Söknıenoğlu. BBP'den Musa Serdar Çdebi, DEHAP'tan Pınar Sdek, ANAP'tan Ali Talip Özdemir \e CHP'den AhmetGûryüzKetenci, seçımın nabzını tutuyor • Flash TV, 23.00 Gülmek isteyenler için TV Servisi - Levent Kırca v e Oya Başar yonetımındekı "Ölacak O Kadar", bu hafta da hem guldurecek hem du- şundurecek Programın bu haftakı bolumunde, televız- yon kanallanndakı magazın yapımlannın eleştınldığı "Te- levoie kulturü", Istanbul trafı- ğının konu ahndığı "Köprfi- den geçti gelin", tstıklal Mar- şı'nın olur olmaz her yerde okunmasının hıcvedıldığı "Korkma Sönmez" ısımlı pa- rodıler ekrana gelıyor NTV 2105 Anadolu'nun beklentisi TV Servisi-Yol hıkâyelenn- den oluşan "Bam Teli", bu haftadan ıtıbaren Cuma ak- şamlan ekrana gelıyor Tayfiın TahpoğhTnun hazır- layıp sunduğu yapımm bu haftakı bolumunde, \nadolu ınsanının seçımden beklentı- len ekrana gelıyor Çanakka- lelı dometes uretıcılennın so- runlannın ve yenı hukumet- ten beklentılennın yansıtıla- cağı yapımda, Gu-esunlu fin- dık uretıcılenne de mıkrofon uzatıhyor KÜLTÜK • SANAT (0212) 2*3 • • 7» SAN/^T . ÖZDEMİR ALTAN "YENİ ÇALIŞMALARI" 18EKİM-20KASIM Tutüncu Mehmet Efendı Cd No2 13D2Goz1epe IST Tel:0216.385 32 66 sinema TEKKISAFIlflUEItttltNECI- • CANNES f i i l FESTİVAU • » • • EN İTİ rMETMEN ÖOÜLİI K ADIKOY'Tlf:0216.346 OMI Bahariye Sakız GUIü Sok No:29 YM:JDCL COEN-ETMM COEN Tv PROGRAMLARI SJNEMA ATOLYESI TH: 0212.203 65 1 1-203 64 51 MAYAN ADAM llanlannız Içın 0212 293 89 78 SADECE SINEMAMIZDA 1 1.30-1 4.00-1 6.30-1 9.00-21.30 Ç«**«f Türtıyt'aut Gtlrt-rk Gtrtıum Evlerınızde kullanmadığınız müzık aletlerının gerçekten ışe yaramasını ıster mısınız? "Anadolu Okullarım Müzik Aletleriyle Donatma' projemıze katılınız lletişim için ÇYDD'ye başvunınuz Tel 0212252 4433den 112 0216 414 63 63 Faks 0212 252 65 95 02163481066 IISVICREHASTANESI Smmhmk Savaş İsteyenler İçin Brechtten Savaş Elkitabı' BERTOLT BRECHT 2 Bfitfin Şiirlcri 3recht bu şıırlennde fotoğraflarla 2 Dunya Savaşı nı ve sürgun günlennı anlatıyor Kıtapçılarda (384 sayfa) • Mıtos Boyut Yayınlan (Tem Yap Yay Ltd Ştı) Tel 212 249 87 37 İİSVİCRE HASTANESI' Smm Ytmda llanlannız İçin (0212)293 89 78 perareklam@perareklam com rr perareklam@superonlıne com www perareklam com Ir Saat 2O CD Cumartesı saat 1700-33 CD Yalnıztık kaç kışılıktır? Koksal Ertgûr ûneytT £ IstrklalCad 0 No 16 " Beyoğlu Bırey kavramı ve ıkı ınsan arasındakı ılışkmm ımkansızlığını bır gelışme olarak dayatan kent yaşamına komedı sınırtarında dolaşan absurd gerçekçi sembolıst naturalıst ozgun tnr eleştm AKBAIMK 10.00 Yerlı Fılm: Kalbımdekı Düşman 11.30 Dızı Şaşıfelek Çıkmazı 12.30 Dızı Bızım Evın Hallerı 13 25 Dızı Aşkın Gucu 14.15 Dızı Dıkkat BebekVar 15 05 Benımle Oynar Mısın'' 15.35 Çızgı Fılm Ağaçkakan Woody 16 00 Dızı Penhan Abla 17.00 Fılm: Satmışım Anastnı 18.40 Dızı Yedı Nu- mara 19.30 Dızı Sevgılı Raymond 20.00 Ana Haber 20.30 Propaganda Kon MHP 20.46 Propaganda Kon DSP 20.55 Propaganda Kon Yenı Turkıye Partisı 21 06 Pro- paganda Kon ANAP 21.15 Propaganda Kon DYP21.26 Propaganda Kon AKP21.35Dızı Ayrılsak da Berabenz 22 40 Bır Başka Gece 00 20 Yabancı Fılm- Kabın Ba- sıncı 01.50 Buyuk Kedılenn Gunluğu (0 312 490 43 00) 10.35 Sağlk Olsun 11.10 Kent Yaşam 12 10 Ekonomı 12.35 Iş Gunu 13.35 Dun- ya Gundemı-Dunya Basını 14.10 Ekonomı 14 25 Spor 14 35 Gune Duşen 15.10 Çerçeve (Canlı) 16.10 Eğıtım Dunyası 16.35 Ekonomı Haberlen 17.00 Bu- yuteç (Canlı) 18.10 Dunya Gundemı 18.35 Spor 19 45 Ekogun 20 00 Akşama Doğru 20.30 Sattanatın Kaldınlma sı 21.10 Ekodınamık (Canlı) 22.10 Beyaz Perde 22.55 In- gılızce Haberler 23.00 Gun Brterken 23.35 Sanat tan 00.10 Yabancı Fılm Uzaktan Gelen Yeğen (02)2259 72 75; • 07.00 Kahvaltı Haberlen 09.30 Çızgı Fılm 9 T l f Ayıcık ve Arkadaşlan 10.00 Çızgı Fılm Ha- • • • w vuç Kafa 10.30 Sabah Keyfı 13.00 Gun Ortası 13.30 Dızı Marıa Bamo 14.20 A'den Z'ye 17.10 Dızı Aşk ve Nefret 18.20 Hamdı Alkan TV 19.30 Ana Haber Bultenı 20.25 Spor Haberlen 20.30 Dızı Çocuk- lar Duymasın 21.45 Dızı Hayat Bağlan 23.00 A Takı- mı 00.45 Dızı Uçuncu Goz 01.45 Gece Yansı Haber- len 02.25 A den Z ye (tekrar) 04.55 Habercı 05 30 Uzaklar 06 00 Gecenın IçındenfO 212 354 30 00) 06 00 Zından ve Ejderha 07 00 Gune Mer- haba 08.45 DınamıkSabahlar09.00 Dızı Sa- mantha 10.00 Dızı Camılla 11.00 Dızı Ya- lan Ruzgan 12.00 Yanşma Hugo ve Arka- daşlan 13.00 Kadın'ca 16.00 Ayşe Özgun Show 17.45 Dızı Delı Yurek 19.00 Ana Haber Bultenı 20.00 Spor Sayfası 20.05 Yabancı Fılm: Son Umut 22.00 Dızı Bır Tatlı Huzur 23.00 Sadece Gulben 00.15 Soz Mec- lısın 01.30 Showspor 01.45 Haber Hattı 02.15 Ya- bancı Fılm: 04.00 Yeriı Fılm: (0 212 355 01 01) 09.10 Duma Duma Dum 09.50 Çızgı Fılm Nınja Kaplumbağalar 10.20 Çızgı Fılm Şırınler 10.50 Murfakta Keyıf 11.00 Sabah Sabah Seda Sayan 13 00 Haberler 13.20 Dızı Aşk Meleğı 14.20 Yeriı Frtm: Yavrulanm 16.30 Çızgı Fılm Sevımlı Kahramanlar 17.00 Haberler 17.10 Knor Lezzet Kulubu 17.20 Dızı Eyvah Ba- bam 18.30 Dızı Ruhsar 19.30 Ana Haber 20.30 Dızı Bız Sıze Aşık Olduk 21.45 Dızı Karaoğlan 22.45 Neler Oluyor Hayatta 24.00 Beyaz Show 01 30 Gece Haberlen 01.40 Yabancı Film. Anastasıa 04 30Trafik (0272 215 57 7 7; 09.05 Ekonom 10.10Saglık Raporu 11.10 Seçım Zamanı 11 45 Soz Seçmenın 12.00 Gunun içınden 13.10 Seçım Zamanı 13.45 Ekonomı 14.10 NTV ye Sorun 15.00 Dunyaya Bakış Ha- berler 15.10 Seçım Zamanı 16.00 Dunyaya Bakış 16.35 Ekonomı 17.10 Anahtar 17 45 Gece Gunduz 19.00 Ak- şam Haberlen 20.05 Yakın Plan 20.30 Gundem Dışı 21.05 Bam Telı 22.05 NBA Ozel Program 23.00 24 Saat 03.20 San Atnonıo-Toronto NBA Maçı (Canlı) (0212 335 00 00) 07.00 Çızgı Dunyası 07.30 Sabah Haberierı 09.00 Gunaydın Turkıye 10.00 Kayıp Çocuk 11.10 Dızı Aşkın Peşınde 13.00 Haber 13.20 Gormedıklerınız Duymadıklarınız 15.10 Ay- dın Havası 17.10 Yerlı Fılm. Hababam Sınıfı Tatıl- de 19.30 Ana Haber 20.40 Olacak O Kadar 21.50 Çocuklar Duymasın 23.00 Renklı Hayatlar 00.30 Ge- ce Hattı 01.00 Spor 02.00 Yabancı Fılm 04.30 Yer- lı Fılm: Yaman Gazetecı (0 212 448 80 00) Starâmax 07.30 Kral TV Muzık Programı (Canlı) ^ ^ 19.00 Gormedıklerınız-Duymadıklannız 20.40 Passaparola 21.45 Anadolu Te- lekrıtık 23.00 Yabancı Fılm: Kuşlar 00.15 Kral TV Muzık (0 212 448 80 00) 08 55 Yol Durumu 10.45 Medıkal 12.15 Iş Yemeğı 13.00 Ajans 14.05 Adaylarla Yuz Yuze 16.30 Dunya Gozuyle Ekonomı 17.00 Manşet 18.15 Art-lnfo 18.30 Frekans 19.00 Bugun 20.00 5N 1K 21.10 Soru Cevap 22.05 CNN Turk Perspektıf Kurt Kapanı Çeçenıstan 23.00 Edıtor 23.40 Spor 00.15 Art-lnfo (0 212 478 50 00) 08.05 Erkan Tan la Başkent ten 09.30 Haberler 09.35 Ekonomı Sohbetı 10.00 Haberler 10.15 Spor 10.20 Ekonomı 10.35 Guncel Sağlık 11.00 Haberler 11.35 Satırara- sı 12.00 Haberler 12.35 Gunun İçınden 13.35 Gu- nun İçınden 14.35 AB ye Doğru 15.00 Haberler 15.20 Ekonomı 15.35 Seçım Haberierı 16.00 Ha- berler 16.20 3 Seans 17.00 Haberler 17.20 Spor 17.35 Dunya Raporu 18.00 Haberler 18.15 Spor 18.35 Cıty Lıght 18.45 Seslı Duşunenler 19.30 Dızı Bızım Ev 20.00 Ana Haber Bultenı 21.00 Yorumsuz 22.30 Pack Lıght 23.00 Studyo 00.30 Haber Aktıf 01.30 Yorumsuz 03.10 Pack Lıght (0 2 72 288 5 7 52) 06.10Fılm Rennıe'nınYen07.55Yaban- cı Fılm Denızde Kaybolanlar 09.30 Dızı Aşk Ruzgârı 10.20 Bebek Özlemı 11.50 KameraArkası 12.00 Uranus 13.45 Yabancı Fılm Pos- sum Takımı 15.30 Fılm Acemı Soyguncular 17.30 Dı- zı Aşk Ruzgan 18 30 Başka Yerde Yok 20.00 Haber 21 00 Yabancı Fılm Aldanış 22.35 Dızı Sex and The Cıty 23.05 Dızı Oz24 00 Playboy TV (0 212 336 75 15) *% 09.00 Papatya Falı 11.00 V'&Vİ Gonul Bahçesı 13.00 Ha- ^ * * ber 14.00 Klıpart 16.30 Tea Tıme 17.45 Dızı Manuela 18.00 Ha ber 18.40 Dızı Sırılsıklam 19.30 Flash Haber 20.30 Canısı 21.30 Şa ırın Yen 23.00 23 Saat 24.00 Gerçek Kesıt 01.00 Tea Time (tekrar) 02.15 Metronom (0 212 256 82 82) 08.00 Dıscover Magazın 09.00 Jeff Corvvın'le Uçurumun Kenarında 09.55 Dunya Turu 10.50 Savaş Alanı 11.45 Amsterdam da Lale Devrı 12.40 Dıscover Magazın 14.30 Ço- cuklarla Dıscovery 15.30 Alternatıf Tıp 17.00 Keşıf Guncesı 18.00 Gor- don Kopekbalığı 19.00 Tımsah Avcı- sı 20.00 Tehlıkeler Dıyarı Alaska 21.00 Bılınmeyen Sırlanyla Roma 22.00 Ka- tıl Denızaltı 23.00 Eskı Keşıfler 24.00 Suç Cambazlan (0 212 288 75 75) 09.15 Teknık Analız 10.00 Pıyasa Ekranı1 0 - 4 5 Y a bancı Raporlar 11.45 Sektor Raporu 12.00 Fınans Cafe 13.15 Şırket Ana- lızı 14.00 Pıyasa Ekranı 14.45 Anka- ra Kulısı 15.15 Analız 15.30 Analıst- ler Soruyor 16.00 Son Baskı 16.45 Işyerı 18.00 Dızı Chıcago Hope 19.00 Dızı Mad About You 19.30 Dı- zı Dharma&Greg 20.00 Dızı Ally Mc Beal 21.00 Yabancı Fılm: Prımary Suspect 23.00 Dızı The Guardıan 24.00 Dızı SouthPark 00.30 Konser Cranbernes (0 212 330 01 01) D 13.00 Pısa Kulesı Bılmecesı 14.00 Kral Kob- ra 15.00 5 Nıkah 1 Çıft Cenaze Sovvetan Cenazesı 15.30 Mumya Gosterısı Italyan . . . . . . . Mahzenınden Oykuler 16.00 Bılım Kaşıflen Mars a Yolculuk 17.00 Sınırsız Dunya Depremler Sıs- mık Izler 18.00 Pısa Kulesı Bılmecesı 19.00 Bılım Ka- şrflerı Mars a Yolculuk 20.00 Belıze den Oykuler 20.30 Vahşı Hayat Detektıfierı Vahşı Kuşlara Özgurluk 21.00 Kıwı Buda 22.00 Dennlığın Detektıfierı Nuh Tufanı'nın Peşınde 23.00 Kayıp Dunyalar (0 212 293 00 68) 09.00 Huzura Doğru 09.30 Tamek Saatı 10.00Dızı Eltıler10.30HerSabah12.00Oğ- le Haberlen 12.30 Dızı Isabel 14.00 Dızı Be- nım Içın Ağlama 15 30 Yerlı Fılm Ateş Dağlı 17.00 Ka- dının Sesı 19.00 Ana Haber 20 05 Spor 20.15 Dızı Kar- delen 21.45 Telekrıt k 23.15 Hasret Bıtıyor 00.30 Ge- ce Haberı 01.00 Dızı Bıze Ne Oldu 1 ? (0212454 56 00) f 21:05 BAM TELİ Tayfun Talipoğlu 2 2 : 0 5 NBASTÜDYO Murat Kosovo Murat Didin Yenı sezona bakış 03*30S A N ANTONIO CA'NU TORONTO NBA'de haftan n moçı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog