Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

1 KASIM 2002 CUMA CUMHURİYET SAYFA J\_ LJ Lil. LJ MA. kultur(5 cumhuriyet.com.tr 15 Soderbergh, 'rüya fabrikası'nda yaşayan çağdaş karakterlere ve ilişkilerine bakıyor iümünün hayatı film"Ses, Lies and Videotapes"den sonra 19901ı yıllardakı "Kaf- Ica'Y'King of the Hill-Tepenin Kralı", "SchizopouYY'Ttae Li- ntıev", "Out of Sight-Aşk ve Pa- ra"lann ardından gışede ıyı çalışan, Julıa Roberts'a Oscar getıren "Erin Brockovich-Tatlı Bela", yonetmene Oscar kazandıran "Traffic'" ve "Ocean's Eleven" gıbı populer ba- şanlara ımza atan Steven Soder- bergh'ın merakJa beklenen 12 ve son fılmı "Full Frontal", "Çok Ö>zel" adıyla bugun gostenmde Artık 4O'lı yaşlanndakı Soder- bergh, adeta "Bağımsız" olduğunu yenıden hatırlayarak bır kez daha us- lupsal çeşıtlılığını ve değışkenlığını orneklıyor "Çok Özel"de HoHywood yerglsl "Full Frontal", malum ruya fab- nkasmın bulunduğu Los Angeles'tan seçılmış \ e 'tam on cepheden' çekıl- miş, kanlı canlı bır çağdaş karakter- ler galensı gıbı Her alanda gunumuz standartlan- nın otesınde bır zengınlığın y aşandı- ğı, ABD'nın en murefTeh eyaletı Ka- lıfornıya'nın guneş. seks, kokaın ve gokdelenler cangılı Los Angeles ken- tınde, ıkı gunde geçen fılmde, o pa- rıltılı 'Gösteri Dünyasının Kâbe- si'ne çevınyor kamerasını Soder- bergh Kurmaca olduklannı, seyırcıye ço- ğu kez unutturduğu kahramanlan. sı- nemadan, tıyatrodan oyuncu. yapım- cı, yonetmen, yazar, artıst ajanı ma- soz. studyo personel şefı ve ağababa- lan gıbı tıpler Anlattığı da onlann bırbınyle az ya da çok kesışen ılışkı- len Aldatmalar, aldatılmalar, duş kı- nklıklan, doğum gunu partılen-ar- mağanlan, otel odalannda karanhk olumler, bırayı bardaktan ıçtığı ge- SUNGU ÇAPAN 'Erin Brockovich - Tatlı Bela' ve 'Traffic'den sonra giderek Soderbergh 'in fetiş oyuncusuna dönüşen Julia Roberts, 'Çok Özel'in ünlülerinden. Full Frontal / Yonetmen: Steven Soderbergh / Senaryo: Coleman Hough / Kamera. Peter Andrevvs / Oyuncular. Julia Roberts, Blair Undervvood, Catherine Keener, David Hyde Pierce, Mary McCormack, David Duchovny, Nicky Katt, Enrico Colantoni / ABD 2002 (Avşar-Pınema) rekçesı> le kapı onune konmalar, kap- nslı başrol oyuncusuna karşın Hit- ler'le ılgılı bır oyunun yazılıp sahne- lenmesı çabalan, sonu saksofona va- ran masaj seanslan \a da esrarlı ço- rekten kafayı bulan ev hayvanlan, ne ararsan var ılgıyle ızlenen fılmde Coleman Hough'un gerçekçı gozlem ve aynntılarla bezedıgı, mızahtan da nasıbını alan, espnh, zekıce yazılmış senaryosundan yola çıkarak bızı ıç ıçe geçmış bır k film içinde film' sar- malına \e kırılgan ıhşkılere dolayan yonetmenın, kendılennı oynayan Brad Pitt, Terence Stamp, yonet- men David Fincher gıbı unlu ahbap- lan da kısa kısa boy gostenyor El kamerasıyla saptanmış, belge- selımsı, sarsak ama dmamık gorun- tuler eşlığınde, meraklısını dahajene- nk bolümunden ıtıbaren afallatıp bır roportaj-fılm samımıyetıne sokan, sık sık gulumsetmekten de gen dur- mayan fılmde Soderbergh'ın derdı, Altman usta gıbı dahıl olduğu sektö- ru kıyasıya eleştırmek değıl 'Amerikan Ruyası'nı dunyamn dort bucağına pompalayan o fılmle- n yapanlann (çoğu) mutsuz, tatmın- sız, laçka, yoz yaşamlanndan kımı kesıtler vermek, keyıflı bır Hollyvvo- od yergısı sunmak Tam on cepheden! Insanı portrelerın yanı sıra, yedın- cı sanata ve mıtoslanna ılışkın çeşıt- h gondermeler. dokundurmalar da ıçeren fılm, 40 yaş bunahmındakı, dengesız studyo personel şefı Lee'yle (Catherine Keener) studyo patro- nunca (yapımcı Jerrj VVeintraub) ışıne son \ enlen, senanst \ e dergı ya- zan, halım sehm kocası Carl Bnght'ın (David Hyde Pierce) mer- kezını oluşturduğu bırtakım sıradan olay-olaycık ve ılışkılen hıkâye edı- yor Butunuyle seyırcıyı sılkmek, sarsmak ıstercesıne Julıa Roberts orneğın, fılm ıçınde- kı fılmde, uçakta roportaj yaptığı zencı aktorle (Blair l ndervvood) kı- nştınyor, Mary McCormack'sa ınter- nette tanıştığı, ressam beyaz atlı pren- sıyle buluşmaya. Tucson'a gıtmek ıs- teyen, Lee'nınbacısı, masajcı kız Bu arada, egosu şışkın, gıcık Hıtler- Nıcky Katt'dan da Amenkan fılmle- nnde şımdıye kadar en çok kullanı- lan replığm de ne olduğunu oğrenı- yoruz •Hadigidelim!.." Anlatımıve karakterlenyle, meraklısını avucuna alı\ eren, komedıden drama gıdıp ge- len "Çok Özel", Hollyvvood'u ma- karaja sarma nskını goze almış So- derbergh'ın aslına donuşunun parlak bır orneğı olarak seyredılmeyı hak edıyor ozetle Kara film türüne yeni bir soluk getiren Nolan filmi Insomnia gösterimde AydınlıkAlaska gecelerinde... ınsomnia / Yonetmen: Christopher Nolan / Senaryo: Hillary Seitz / Kamera: Wally Pfister/Muzık: David Julyan / Oyuncular: Al Pacino, Robin VVilliams, Hilary Swank, Martin Donovan, Maura Tierney / ABD 2002 (Özen Fılm). Memento \e The Following'le gonul duşurduğu- muz, lngılız yonetmen Christopher Nolan'ın ABD'de çektığı son ışı Insomnia, fılm-noır turune çağdaş bır soluk katan, sağlam, sıkı bır 'psıkolojık ge- nlım' çıktı, perdeden goz alamadan, keyıfle seyredı- len Bır goruşte tukenmeyen, değışık okumalara açık \e meraklısını kapıp sonuna dek koyvermeyen bu fıl- mı, ozelhkle çekıcı kılan da \1 Pacinonun varlığı Pacıno'nun, yaşarken efsaneye donuşmuş ama polı- sm ıçışlenyle başı derde gırdığınden ortağıyla (Mar- tin Donovan) A.laska'lara gondenlmış, feleğın çem- bennden geçmış, Los Angeles'h bır kahraman polı- sı ustaca yorumladığı Insomnia, baştan sona bır Al Pacıno gov de gostensı Guneşın batmadığı dolayısıy la aydınlık gecelenn yaşandığı kuçuk bır Alaska kasabasına gehp uyku- suzluk çekmeye başlayan bıçkın dedektıfımız, 17'lık bır genç kızın oldurulduğu yerel bır cmayetı soruş- turmaya koyuluyor \e bır numaralı cınayet zanlısı olan bır pohsıye roman yazannın (Robin YViüiams) peşıne duşuyor Sıstekı takıpte, kazayla(mı acaba 9 ) ortağını vurmasını sadece zanlı yazar goruyor Ka- zayla adam oldurduklen sırnnı paylaşan yazarla po- lısın, bırbırlenne destek vermelen, gıderek polısm vıcdanmı rahatsız edıyor Fınalde, ortağının olumun- lKasım-3ÖKasım200 den duyduğu sorumlulukla, genç kadın polıs hayra- nının(Hilarv Swank) kollarında nerdeyse memnun, musterıh bıçımde, 'asla dürüstlükten \azgeçme' mesajını vererek olurken bıraktığımız, dedektıfımı- zı, tum duygulan, duşuncelenyle yansıtan, beden dı- lıyle de dıyaloglanna anlam katan oyunuyla Pa- cıno ustaca canlandınyor 1997 yapımı bır Norveç fılmmın yenıden çev- nmı Insom- nia, baştan sona hassas dengeler us- tunde gelışen, kendıneozguyo- ğun atmosfennı hıç yıtırmeyen, çok ıyı yazılmış. çe- kılmış ve oynanmış, ka- çınlmayacak bır 'karşı- kahraman karakter ince- lemesi* Arkasında sadece 3 fılmı bulunan Nolan'ın gıderek bundan boy- le her çekeceğı gorulmesı gereken, onemlı bır yonetmen olacağını duşunduruyor Insomnia •f özle Göz Kardeşliği 7. Ankara Tiyatro Festivali'nde onur ödülü alan Kerim Afşar. 50 yıldır sadece tiyatro için çahştun r| Resim Sergisi Yapı Kreb Xultı.r Vlcrkezı Kaam Taşkent SanatGalensı tstıklâl Caddesı No 2S5 Beyoglu YAPI^CKREDi 4 KULTUR SANAT f ; VAYINOUK j Bu sergii Vapt^Kredı Kuliur Sanat Yavın^ıiık \.Ş taratından, Yjn v^Kredı Bankası A Ş ıçtn düzeni ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Hollanda, Fransa, Hırva- tıstan, KKTC ve Turkıye'den toplam 30 tiyatro topluluğunun katıhmıyla bu yıl yedıncısı ger- çekleştırılen Ankara Ulus- lararası Tiyatro Festıvalı, oncekı gece yapılan toren- le perdelennı açtı 50 yıl boyunca hıç perde kapatmadan 300'den fazla oyunda rol alan tiyatro oyuncusu Kerim Afşar, bu yıl festıvalın onur odu- lune değer goruldu Afşar, Devlet Tıyatrolan, Ankara Sanat Tıyatrosu ıle Alman- ya'dakı bazı tiyatro toplu- luklannda gorev aldı Gülüm Pekcanın dans gostensıyle başlayan to- rende, Toplumsal Araştır- malar Kultur ve Sanat İçin Vakfı (TAKSİV) Başkanı Hay dar tlker bır konuşma yaptı Insanı msanla buluş- turan tek sanat dalının ti- yatro olduğunu behrten 11- ker, tıyatrolann çıkarılan yenı yasalar sonrası Ana- dolu'da sahneye çıkamadı- ğını, devletın ıstedığı şart- lann çok ağır olduğunu belırttı Ilker, butun Avrupa başkentlen- nın aynı zamanda bırer kultur merkezı olduğunu anımsatarak, Ankara'nın bu tur festıvallerle Usta oyuncu Kerim Afşar odulunu Hasan Hüsevin Akbulut'un elinden aldı. sanat başkentı kımlığıne kavu- şabıleceğmı soyledı 'Bir Ses Ustası' Konuşmanın ardından fotoğ- raf sanatçısı tbrahim De- mirel tarafından Kenm Afşar'm hayatını anlatan "Bir Ses Ustası: Kerim Afşar" adlı saydam goste- nsı yapıldı Gosterıden sonra sahneye davet edılen Afşar, odulunu Kultur Ba- kanlığı Musteşar Yardım- cısı Hasan Hüseyin Ak- bulut'un elinden alırken salonda bulunan ızle>ıcıler usta oyuncuyu dakıkalarca ayakta alkışladı Daha son- ra seyırcılen selamlayan Afşar şunlan soyledı "50 yıldır sahnedeyim. 50 yıJ- dır sadece tiyatro için ça- hştım. Yaşadığım tüm zorluklara sıkıntılara karşın çok memnunum. Beni 50 yıldır >alnız bı- rakmayan tûm seyircile- rime, yani arkadaşları- ma, teşekkür ederim." Festıval 10 Kasım'a ka- dar surecek '* Italyan oyuncu Raf Valone öktü • ROMA(\A)- Unlu ttalyan aktor Raf Vallone Roma'da oldu 86 yaşında yaşama \ eda eden Vallone. komunıstlenn yaym organı "rUnıta"da kultur - sanat sayfasının yazı ışlen mudurluğu gore\ınden sonra 'Rız amer' adlı fılm ıle sınemaya adım atmıştı Ardından, unlu Fransız svnema oyuncusu Sımone Sıgnoret ıle oynadığı Therese Raquın' fılmıyle adını duyurmuştu MMB Müdüp Veki görevMen aknth • Kültür Senisi - Mersın 1 Lluslararası Muzık Festıvalı Yurutme Kurulu Başkanı ve Mersın Devlet Opera \e Balesı Mudur Vekılı Erdoğan Şanal, Mersın De\ let Opera ve Balesı Mudur Vekıllığı gorev ınden alındı Mersın Tıcaret ve Sanayı Odası. Denız Tıcaret Odası, Kultur Merkezı Derneğı. Fılarmonı Derneğı, Polıfonık Korolar Derneğı, Lıselıler Derneğı \e îçel Sanat Kulubu'nden yapılan yazılı açıklamada, "Gore\e geldığı Ocak 1995 tanhınden ıtıbaren gerek Mersın'de operanın gelışmesındekı onemlı katkılan, gerekse kentımızdekı kultur ve sanat derneklennı bır çatı altına toplama becerısı ıle bır ılkı başararak unutulmaz hızmetlerde bulunan Erdoğan Şanal"ın, gorevıne lade edılmesı Mersınımızın kultur ve sanat yaşamına katkılannın devamını sağlayacaktır" denıldı BUGUN • BURSA LFTADE GÖSTERİ S\LONU'ndal9 00'da Peter Skaerved (keman) ve Aaron Shorr (pıyano) konsen (0 312 424 16 44) • FOTOTREK'te 19 30daÖzer Kanburoğlu'ndan 'Mimari Fotoğraf' adlı semıner (0 212 251 90 14) 21. TÜYAP KtlHP RJARTNDA BUGÜN • IMEREXPO S \LONU 13 15 - 14 45 'Aramızdaki Görünmez Bağlar (Gendaş) adlı sovleşı Konuşmacı Cezmi Ersöz • 15 00-16 30 'Bir Acayip Adam' (Anka) adlı konferans Konuşmacı Yusuf Ha\aloğlu • 16 45 - 18 15 'Yoksa Bu Ben miyim?' (Çmar) adlı soyleşı Konuşmacı \\simAltay • 18 30 - 20 00 'Küresel SavaşmEşiğinde:" \rmagedon* (Tımaş) Konuşmacı Avdoğan Vatandaş • MARM \RA S \LONTJ 13 15-1445 'Günümu/de Eleşriri \e \sım Bezirci'nin Eleşrirmenliği' (Evrensel) adlı panel Yoneten Yılmaz Onav Konuşmacılar Zeki Coşkun, Feridun Andaç. \dnan Özyalçıner • 15 00 - 16 30 Orhan Kemal Dostları ıle Buluşma" (Tekın) adlı soyleşı Konuşmacılar Konur Ertop, Erol Ş. Erdinç, Hayari Asılyazıcı, Adnan Özyalçıner, İbrahim Balaban • 16 45 - 18 15 'Rahşaniçe'den Okumalar'(Inkılap) adlı soyleşı Konuşmacı Fatin Dağıstanlı • 18 30 - 20 00 Odül Töreni \e Kokteyl (Dunya) • KARADENİZ SALONU 13 15-14 45 'Çocuk Edebiyatının Bilimle Bağdaştınlmasv' (Tudem) adlı soyleşı Konuşmacılar İsa Aykanat, Emre Özlem • 15 00 - 16 30 'Yayınlama Ozgürlüğü ve Ayşe \ u r Zarakolu'nun Yayıncılığı" (Belge) adlı panel Yoneten Emin Karaca Konuşmacılar Akın Birdal, \edat Gunyol, Arslan Başer Kafaoğlu, Yıldız Sertel, Sevim Belli, Vaşar Kemal • 16 45 - 18 15 Kulrürlerin Buluşması ve SoğukSavaş' (Broy) adlı panel Yoneten Gokçen Goksal Konuşmacılar Demirtaş Ceyhun, Fusun Ozbügen, Yasemin Yazıcı, Üstûn \kmen. Seyvit Nezir • 18 30 - 20 00 'İlhan Berk'e Saygı' (Turkıye Yazarlar Sendıkası) adlı panel \e şıır dınletısı Konuşmacılar \rife Kalender, Ertan Mısıriı, \hmet Soysal. Metin Kaygalak • BU\TK\DA SALONU 13 15 - 14 45 'Çağdaş Bir ModeF (Bırun) adlı soyleşı Konuşmacı M. Engin TSoyan • 15 00 - 16 30 'Hz. Peygamber ve Kuran' (Papatva) adlı soyjeşı Konuşmacı M. Engin ISoy an • 16 45 - 18 15 'Oğrenen Organizasyon Bilinci ve Eğitim' (Papatya) adlı konferans Konuşmacı Salim Çam • 18 30 - 20 00 'Küreselleşme ve Edebiyat' (Kum) adlı panel Yoneten \ydın Şimşek Konuşmacılar Salih Bolat, Feyza Hepçilingirler, Metin Cengiz • HEYBELÎADA SALOIVU 14 00 - 15 30 'Edebiyatta \şk \e Erotizm' (Okuyan Us) adlı panel Yoneten Cem Mumcu Konuşmacılar Pınar Kür, Mario Levi • 16 00 - 18 00 'Günümüzde Yönetim ve Kadın Yönetici' (Kanyer) adlı konterans Konuşmacı İsmet Barutçugil • 18 30 - 20 00 'Sorun Sadece Çocukluğunuzda Değil' (Sıstem) adlı konferans Konuşmacı Mehmet Zararsızoğlu. 7. «KARA HYHTROrtSflVAÜTIIDEBUGÜN • RESÎM ve HEYKEL MÜZESİ TURK OC\ĞI SALONU'nda 20 00"de Les Gradins Atoiles'dan 'La Folie Courteline' adh oyun (0 312 541 16 56) M DÖSİM 75. YIL KÜLTÜR MERKEZİnde 20 OO'de Bartm Bölge Tiyatrosu'ndan 'Nâzım'ı Anmak' adlı oyun (0 312 430 41 94) • D. T. KÜÇİK TİYATRO da 20 OO'de TOBAV Tiyatrosu'ndan k Iyi Şanslar' adlı oyun (0 312 311 11 69) m EKÎN TİYATROSL'nda 20 OO'de Giresun Belediye Şehir Tiyatrosu'ndan 'Ahududu' adh"oyun (0 312 4I9'56 56)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog