Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 1KASIM2002CUMA 10 dishab(â cumhuriyet.com.tr AB Troykası Türkiye'ye umut verdi Koşulsuz tarihin anahtan 'işkence' AB heyeti, Türkiye'nin attığı adımlann memnun edici olduğunu belirtirken özellikle işkenceyle mücadele yasalannın uygulanmasına özen gösterilmesini istedi. Türkiye; Irak sorunu, AB üyeliği ve Kıbrıs gibi konularda bazı gelişmeler elde etti Dış politikada denge arayışı A.NKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara, aralıkta Kopenhag"da yapılacak Av- rupa Birliği (AB) doruğun- da Türkiye'ye görüşmelere başlamak için koşulsuz ta- rih verilmesini beklıyor. AB Troykası. Türldye'nın attığı adımlann memnun edici olduğunu belirtirken, özellikle 'işkenceylemüca- dete" yasalannın uygulan- masına özen gösterilmesi- ni istedi. AB Dönem Başkanı Da- nimarka, gelecek dönem başkanı Yunanistan ve AB Komisyonu temsilcilerin- Örgüt sorun oldu Rusya ile Çeçen bunalımı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye-Rusya ilişkilerinde yeni bir "Çeçen bunahmr dönemine girildi. Rusya, Moskova'daki eylemi düzenleyen teröristlerin tstanbul'daki Çeçenistan Cumhuriyeti tçkerya Temsilciliği ile ilişkisi olduğunu savunurken Türkiye"den "Böyie bir örgütyok" yanıhnı aldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yiısııf Buhıç, dün Rusya'nın Çeçenistan Cumhuriyeti tçkerya Temsilciliği 'nin kapatılması ıçin nota verdiğini belirtirken, "Bu örgütün Türkiye'de olmadığı. dolayısıyla da faatiyetierinin engeDenmesinin söz konusu olmadığı anlaşüdı" dedi. Buluç, Rusya Devlet Başkanı Yiadimir Putin'ın Türkiye ziyaretiyle ilgili temaslann sürdüğünü de kaydetti. den oluşan AB Troykası' nın temaslan, Ankara'yı umut- landırdı. Görüşmelen de- ğerlendiren bir diplomat, toplantımn son derece ya- rarlı geçtığinı belirtti. Doğru adımlar atıldı Türkiye'nin AB üyeliği yolunda doğru adımlar at- tığını ve doğru uygulama- lar yaptığını ifade eden yet- kili, AB'nin yeni hüküme- tin kurulmasını beklediği- ni. ama yine de AB içinde olumlu bir hava gözlemle- diklerini belirtti. Yetkilı. "Türkiye-AB arasmdaki ba- zı hassasiyetierin aşılaca- ğına inanıyorum, Türki- ye'deki siyasi gefişmeler bu süreci kolaylaştıra- cak. Koşulsuz tarih al- mayı beküyonız" dedi. Danimarka Dışişleri , Bakanlığı Siyasi Işler Dı- rektörü Michael-Zümer Johns, görüşmelerinde Türkiye-AB ilişkilenni değerlendirdiklerini kay- detti. Türlaye'ye Brüksel zirvesinde olumlu işaret- ler verildiğine işaret eden Johns, AB'nin, Türki- ye'nin attığı adımlann öneminin farkuıda oldu- ğunu ve bunu Türki- ye'nin AB'ye katılımı yolunda atmış olduğu ıle- ri bir adım olarak değer- lendirildiğini vurguladı. Çözüm bekleyen bazı konulan da ele aldıklan- nı söyleyen Johns, bun- lann arasında işkence ve bu konudaki yasalann uygulanmasının olduğu- nu kaydetti. AB'nin iş- kence konusunda hâlâ şi- kâyetleri olduğunu ifa- de eden Johns, bu konu- da AB'nin Türkiye'ye nasıl yardımcı olabilece- ğini değerlendirdikleri- ni belirtti. Johns, PKK- KADEK'inABterörlis- tesine aluımasına ilişkin bir soru üzerine, "Hassas bir konu. Üzerinde çahş- mak gerekhor. Lzmanla- nndeğeriendirmelerinin ahnrnasıgerekryor'' dedi. SERKANDE>ÜKTAŞ ANKARA - 2 gün sonra yapıla- cak erken genel seçime hazırlanan Türkiye, dış politikada "denge" ara- yışlannı sürdürüyor. Türkiye, Was- hington'la yapılan görüşmelerde, askeri müdahalenin mutlaka "uhıs- lararası yasalhk" ve *aydaşma"ya dayanması gerektığini belirterek olası bir saldınya "otomatik destek vermeyeceğinin'' de altını çiziyor. Türk diplomasisi, TBMM'nin çı- kardığı 3 Ağustos paketinın ardm- dan başlattığı girişirnlerini yoğunlaş- tırarak A\Tupa Birliği'nin (AB) Ko- penhag Zirvesi'nden tam üyelik mü- zakerelerinin başlatılacağı tarihı al- mak yönünde de umutlanıyor. Tür- kiye, Kıbns konusunda da daha çok uluslararası destek almaya başladı. Türkiye'de tüm dikkatlerin seçi- • Dış politikada ciddi sorunlarla karşı karşıya kalan Türk diplomasisi, her şeye karşın önemli ilerlemeler kaydetti. Türkiye, ABD'ye Saddam sonrası dönemin belirlenmesi sürecinde olmazsa olmaz koşullanm kabul ettirdi. me odaklanmasına karşın dış poli- tıkadaki gelişmeler büyük önem taşıyor. Erken seçim karannın alın- ması, dış politika konulannı kamu- oyu gündeminin arka sıralanna atar- ken özellikle ABD'nın IrakTa ilgi- li yaklaşımlan Ankara'da ciddi kay- gılan gündeme getırdi. Seçimin. Türk dış politikasının uygulanması açısından en talihsiz dönemde yapılıyor olmasına karşın önemli sorunlarda bazı gelişmele- rin sağlandığı kaydediliyor. Bu süreçte önem taşıyan bazı dış politika konulan şöyle: Irak: Irak'ın kitle imha silahla- nnı yok etmesini ve dünyaya tehdit olmamasını istediğini savunan ABD. Saddam Hüseyin'in yıkılması ge- rektiği ınancında. Türkiye ise Irak'ta yaşanacak bir savaşın siyasi, ekono- mik ve güvenlik açısından en çok kendisine zarar gerireceğini öngö- rerek ABD'ye telkinde bulunuyor. Olası bir saldınnın BM Güvenlik Konseyı kararlan kapsamında yapıl- ması ve uluslararası oydaşmaya da- yanması gerektığini ileten Türkiye. "gayrimeşru bir saldınya" destek vermeyeceğinin de altını çizdı. ABD'de birçok yorumcunun "Irak'a sakhnTürkhç'sizolamaz'" değeden- dırmeleri ışığında Türkiye'nin bu pozisyonunu koruması, ABD'nin de BM'de uzlaşı arayışlanna yönel- mesinde bir etken oldu. Türkiye, olası bir saldınnın ardmdan yaşana- cak sürecin de önceden hesaplana- mayacak sonuçlar doğurabileceği- ni gündeme getirerek ABD'yı "kır- mızı çizgüeri" konusunda uyardı. Washington, Türkiye'nin çok du- yarlı olduğu kaygılan konusunda güvence verdiğini bildirdi. ABÜyeÜğİ: Türkiye, genişleme projesi açısından önem taşıyan K o penhag Zirvesi'nden somut birpers- pektif almak amacında. AB ile ya- pılan görüşmelerde, kriterlerini ta- mamlayan Türkiye'ye aynmcılık uygulanmasının her iki tarafa da yarar getirmeyeceği vurgulanarak 15'lerin daha stratejik düşünmesi- nin yolu açıldı. ABD'nin de deste- ğini alan Türkiye, şimdi de AB'ye "koşuflu tarih" ya da "randevulu tarih" gibi seçeneklerin kabul edi- lemeyeceği mesajuu veriyor. Kıbns: Kıbns konusunda 1 yıl- drr uygulanan "sabırh'' ve "karar- n" politika. ufak sonuçlar vermeye başladı. KKTC Cumhurbaşkanı Ra- uf Denktaş'ın girişımlen sürecinde 29 Nisan ve 11 Eylül çözüm plan- lannı sunan Türk tarafi, çözümün Kıbns Türklerinin siyasi eşitliği ve egemenliğini sağlaması gerektiği yönünde uluslararası destek alma- ya başladı. Sorunun çözümü açı- sından henüz son aşamaya girile- mezken AB'de de "adada çözüm olmadan üyeliğin ciddi sıkınü yara- tacağı" izlenimı güçlendi. Yunanistan Kültiir Bakanı Venizelos, Toprak ve Spordan Sorumlu Bakan Yardımcısı Gcorgias Lianis Ataköy'de buhıştu. Dostluğa Kıbrıs gölgesi düştii NEVZAT DÎNDAR 2008 A\Tupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak isteyen Türkiye ile Yunanistan'ın, organizasyonun tanıtım toplantısında "Kıbns kna" yaşandı. Ataköy'deki Olimpiyat Evi'nde dün yapılan toplantıda, Yunanistan Kültür Bakanı Evangelos Venizelos'un Kıbns ve Türkiye'nin AB üyeliği ile ilgili yaptığı açıklamaya, Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Erdoğan Toprak sert yanıt verdi. Toprak, "Burada sportif bir organizasyonun tanıüm toplanüsındayız. AB'ye alınmak istenen sadece Rum kesimi. Bakan'ın, Kıbns AB'ye üye olursa Türkiye'nin bundan yarar göreceği yönündeki sözleri aıüamsızdjr" dedi. Böylelikle Fenerbahçe- Panathinaikos maçı öncesi taraftarlar, yöneticiler ve medya arasında yaşanan dostluk havası, siyasi gerginlik nedeniyle zarar gördü.Türkiye ve Yunanistan'ın ortak adaylıklannın dünya banşına katkıda bulunacağmı savunan Toprak, "Ortak adaylık başvunısu öncesi ve sonrası her iki ülkenin futbol federasyonlan, tek bir ülke ve tek bir federasyon gibi çahşmalannı yürüttüler. Türkiye ile Yunanistan arasında sporda başlayan bu dostluğun her alanda da devam etmesinden vanayrz" dedi. Venizelos da, "Kıbns'ın AB'ye üye olması Türkiye için olumlu olacakür. Türkiye'nin AB'ye girme çabalarmı destekHyoruz. Sportif alandaki ortakhk siyasi açıdan da çok önemri Kıbns'nı AB üyeliği düşmanca bir hareket değildir. Kıbns AB'ye girerse Türk topnımu bundan olumlu etküenir" dıye konuştu. BM KIBRIS TEMSİLCİSİ DE SOTO ANKARA'DA: Adada çözüm için cesaret gerekiyor • Alvaro de Soto, AB Kopenhag Doruğu öncesinde Kıbns sorununa çözüm bulunacağından umutlu olduğunu söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-Bırleşmış Mületler (BM) Kıbns Özel Temsilcisi AJvaro De Soto, adada çözüm için ta- raflardan "siyasi cesaref iste- di. Kıbns sorununa aralık ayın- dan önce çözüm bulunacağı umudunda olduğunu kaydeden De Soto, BM Genel Sekrete- ri'nin seçimlerden sonra taraf- lara çözüm belgesi sunacağı haberlerinin "spekülasyon'' ol- duğunu savundu. Ankara. De Soto ile görüşmede BM'nin doğrudan göriişmeler sürecine müdahalede bulunmaması ge- rektiğini yineledi. Kıbns sorununun aralık ayın- daki Kopenhag Zirvesi öncesin- de çözümüne az bir süre kala diplomatik yoğunluk artıyor. BM'nin Kıbns Özel Temsilci- si De Soto, 2 haftalık bir ara- dan sonra yeniden Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanlığı Müsteşan Büyükelçi UğurZi- yal ile görüştü. De Soto. Anka- ra'ya gelişinde, Kıbns'ta Ko- penhag Zirvesi öncesinde çö- züm bulunması konusunda umutlu olduğunu belirterek "Ta- raflar sorunun çözümü konu- sunda cesur davranmahlar. Si- yasi cesaret büyük önem taşnt)r. Taraflann zor kararlar verme- leri gerekryor" dedi Dışişleri Bakanhğı'ndayak- laşık 3 saat süren görüşmeleri- nın ardından gazetecilerin so- nılannı yanıtlayan De Soto, te- maslannın "müzakere" niteli- ği taşunadığını belirterek "Kıb- ns sorunu konusunda danışma- larda bulunmak üzere geldim" dedi. Bugün New York'agide- ceğıni ve hafta başrnda BM Ge- nel Sekreteri Kofi Annan'a gö- rüşmelere ilişkin bir rapor ve- receğini açıklayan De Soto, An- nan'ın iki liderle kasım başın- da görüşme isteğinin doğru ol- duğunu, ancak bunun olup ol- mayacağı konusunda şu anda emin olamadığını söyledi. Ankara, dünkü görüşmeler- de De Soto'ya, sürece dışandan müdahale yapılmaması uyan- lannı yineledi. Dışişleri Bakan- lığı Sözcüsü Yusuf Buluç da, basın toplantısında sorular üze- rine, "Taraflar arasında doğ- rudan yürütübnekte olan mü- zakereye iyi niyet misyonunun parametrelerini aşan bir mü- dahale yapmaması gerekir** dı- ye konuştu. AVR URA FİLIVILERİ 25 Elcim 2 Kasım 2OO2 İZMİR İ Z M İ R S A N A T 26 Ağustos Kapısı, Kvltür Park, Alsan<ak Tel: 483 56 52 GEZİCİ FESTİVAL FRANSIZ KUITUR MERKEZI |?5&iniCumfl|| 26 Ekim C l « T ] | V Ekim Pozor l| 28 Ekim P.tKİ ||~M B(im Çorş. || 31 Ekim fen. || 1 Knsım Cuma || 2 Kasım Chgi | I %•mKJMlHUBinB Bülan Cumhurtyet ın kskılanv^ yff,miaaT!iştif «IU$ FİUNİ M:00 IfTMIYEN YOl D. Sağmğlu (F. Hakanve T. Kurtiz'in katıtımıyta) KISA FİLMIER lUVtNIYA Jan Sverak AYA2DA BİR YÜItEK C Sautet «IÇMtSt OIMATAH ADAM A. KiumrMı MEPMISTO Istvan Szabö 1 KISA FİLMLER SONtAHAR İtKBAHAR V. Mıchalek AYRI 0DA1AR B. Blier ; DANTİIACI KIZ C. Goretta BİRİDAM MARKUMU KAÎTI i R. Breîson KISA FİUNUR KIUK BİR m IİKAYESİ Ûmer Kavur AJK f İIMİ Istvan Szabö TARAf TOTMAK 1. Szabö (IIUKUİtVt Fisunus 1. Bergman KISA FİLMIER 6İZIİ YÛZ Ömer Kavur BİRİSYEÇ AJKÖYKÜHJ R. Andersson A$l DZERtHE KKA BİR flUI K. ICÎeslow5İti • CEHIMNEM î StCAĞI Uirich Seidf ¥«« TOMU eÖSTEtİM) AM GVZEL İSTANBUt Atrf Yılmaz Honeksiz Toprak L Bunuel KIÇKHUK G. Palfi YAINIZUK ÜLKESt E. Jansen TRISTAKA ; Luis Bufıuel 1 KISA FİLMIER AHAYÖRT onıi Ömer Kavur (IĞUKUR VI FISHTOAR 1. Bergman Silindir ve Keman TİRâiy» ARABULIKU Joseph Losey KISA FİLMURU AYRUfA VII BİRİDAM HAUUIMI KAÇTI R. Bresson BİR YUREK C. Satrtct BUMERANG 0. Marinkovic MEPHISTO Istvan Szabö AJKSZCBİIK KISA BİR FİİM K. Ki«lowski TRISTANA - Luis Bunuel KKfREOUİ KAOIM F.Tarffaut TTTO VE BEN 6. Markovic ASKAÖV60 JearvLuc Godard AKÇAABAT İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKUL SAI1Ş İLANI Dos\aNo: 2000/369 Tal. Aşağıda dökûmü yapılan gayrimenkul bir borçtan dolayı hacizli ve ipotekli olup cebri icra yoluyla satılacaktır. tş bu satış ilani tlK'oin 127. maddesine göre tapuda adresi bulunmayan ilgililere ve tebligat yapılamayan ilgililere tebli- gat yerine kaim olacağı ilan olunur. Taşınmazın Tapu Kaydı: Akçaabat ilçesi Yaylacık Mah. Yolkenan mevkii, ada: 191, Pafta: 3027-1. Parsel: 16 sayılı 457 m2 miktarında taşınmaz. Taşınmazın Imar Durumu: Taşmmaz Akçaabat Belediyesi Imar tşleri Müdürlüğü'nün dosyada mevcut yazısmdan imar sahası içerisinde olduğu yazılıdır. Taşınmazın Halihazır Duru- mu: Taşınmaz üzerinde zemin katı 106 vn2, 1 ve 2. katı 1 İ6.60 m2 ûzerine kurulu 3 katlı bir bina mevcuttur. Zemin kat karkas hahnde olup. duvarlan örülüdür. 1 ve 2. katta 1 oturma odası, 2 yatak odası, 1 mutfak. 1 banyo, 1 WC ve 1 balkon holü bulunmaktadır. Taşınmaz her türlü belediye ve sosyal hizmetlerden istifade eder. Elektrik ve suyu mevcuttur. Taşınmazın Değeri: 37.112.808.260 TL. Saöş şarüan: 1- Satış, 09.12.2002 gûnü saat 14.30-14.40 arasında Akçaabat İcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kı>Tnetin >üzde 75'ini \e rüçhanh alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 1912 2002 günü aynı yerde aynı saatte ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artnrana ihale edılecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin ala- cağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdtr. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin. tahmin edi- len kjymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu mıktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri la- zımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmış vergiler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul ûzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün için- de dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicıli ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklar- dır. 4- lhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ıhalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri. teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca lemerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname. ilan tarihinden ıtibaren herkesm görebilmesi için dairede açık olup masrafı venldiğı takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münde- recatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2000369 sayıh dosya numarasıyla müdürlüğümüze başMirmalan ilan olunur 17 12 2002 (*> llgılıier tabırine ırtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 67190 ADAINA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞUTVDAN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA tLANI Dosya No: 200278 Adana'nın Yüreğir ilçesi Göztepe köyünde tapunun 243 ada 2 parsel. 244 ada 1 parsel. 261 ada 1 No'lu parsel. 262 ada 1 No'lu parsel. 263 ada I No'lu parsel ile 180 ada 2 Noiu parsel izalei şu>u karanna istinaden satılacaktır. 1- Satış Konusu: Adananın Yüreğir ilçesi Göztepe köyünde tapunun sayfa 1849 cilt 19 ada 243 parsel 2'de kayıtlı 2108 m2'lik taşınmaz halen arsa duru- munda olup üzerinde yapı yoktur. Taşınmazın bugünkü mahallı rayiçlere göre 1 m2'sinin 2.500.000 lıra değerinde olduğu taşınmazın tamamı 5.270.000.000 lira muhammen bedel üzerinden aşağıdakı şartlarda satılacaktır. İmar durumu: 2 katlı konut Satış saati: 8.30 ile 8.45 arasında 2. Satış konusu: Adananın Yüreğir ilçesi Göztepe köyunde tapunun sayfa 1850 cilt 19 ada 244 parsel l'de kayıtlı 4714 m2'lik taşınmaz halen arsa duru- munda olup üzerinde yapı yoktur. Taşınmazın mahalli rayiçlere göre 1 rn2'sının 2.500.000 lıra değennde olduğu taşınmazın tamamı 11.785.000. 000 lira muhammen bedel üzerinden aşağıdaki şartlarda satılacaktır. İmar durumu:2 katlı konut Satış saati: 9.00 ile 9.15 arasında 3- Satış konusu: Adananın Yüreğir ilçesi Göztepe köyünde tapunun savfa 1872 eilt 19 ada 260 parsel l'de kayıtlı 3568 m2'lik taşınmaz halen arsa duru- munda olup. taşınmaz her ne kadar arsa olarak geçmekte ise de üzennde 28 adet zeytin ve incir ağacı bulunmaktadır. Taşınmazın zemin değeri 1 m2'si 3.500.000 lira olduğu zeminin tamamı 12.488. 000.000 lira olduğu ûzerindeki ağaçlann ise tamamı 1.960.000.000 lira olduğu, taşınmazın zemin ve ûzerindeki ağaçlann 14.448. 000.000 lira muhammen bedel üzerinden aşağıdaki şartlarda satılacaktır. İmar durumu: 2 katlı konut Satış saati: 9.30 ile 9.45 arasında 4- Satış Konusu: Adananın Yüreğir ilçesi Göztepe köyünde tapunun sayfa 1873 cilt 19 ada 261 parselle kayıtlı 3860 m2'lik taşınmaz halen arsa durumun- da olup mahalli rayiçlere göre 1 m2'sinin 3.500.000 lira olduğu taşınmazın zemininin tamamı 13.510.000.000 lira değerinde olduğu. taşınmazın üzennde 30 adet zeytin ve incir ağaçlan mevcuttur. bu ağaçlann tamamı 2.100. 000.000 lira değerinde olduğu, taşınmazın zemin değen ile ûzerindeki ağaçlann 15. 610.000.000 lira muhammmen bedel üzerinden aşağıdaki şekilde satılacaktır. imar durumu: 2 katlı konut Satış saati: 10.00 ile 10.15 arasında 5- Satış konusu: Adananın Yüreğir ilçesi Göztepe köyünde tapunun sayfa 1874 cilt 19 ada 262 parsel l'de kayıtlı 5622 m2'lik taşınmaz halen arsa duru- munda olup taşınmazın mahalli rayiçlere göre 1 m2'sinin 3.500 000 lira değerinde olduğu taşınmazın zemin değerinin tamamı ise 19.6 7 7.000.000 lira oldu- ğu, taşınmazın üzerinde 45 adet zeytin ve incir ağacı mevcuttur. Bu ağaçlann tamamımn değeri ise 3.150.000.000 lira değennde olduğu taşınmazın zemin değen ile ağaçlann değeri 22. 827.000.000 lıra muhammen bedel üzerinden aşağıdaki şekilde satılacaktır. İmar durumu: 2 katlı konut Satış saati: 10.30 ile 10.45 arasında 6- Satış Konusu: Adana'nın Yüreğir ilçesi Göztepe köyünde tapunun sayfa 1875 cilt 19 ada 263 parsel l'de kayıtlı 2550 m2'lik taşınmaz halen arsa vas- fında olup mahalli rayiçlere göre 1 m2'sinin 3.500.000 lira değerinde olduğu taşınmazın zemin değerinin tamamı ise 8.925. 000.000 lıra olduğu. taşınmaz üzerinde 20 adet zeytin ve incir ağacı mevcut olup bu ağaçlann toplam değeri ise 1.400.000.000 lira olduğu. taşınmazın zemin değen ile ûzerindeki ağaçla- nn toplam değeri 10.325.000. 000 lira muhammen bedel üzerinden aşağıdaki şartlarda satılacaktır. tmar durumu: 2 katlı konut Satış saati: 11.00 ile 11.15 arasında 7- Satış konusu: Adana'nın Yüreğir ilçesi Göztepe köyünde tapunun sayfa 1717 cilt 18 ada 180 parsel 2'de kayıtlı 991 m2'lik taşınmaz üzerinde 133 m2'lik tek katlı yapı bulunmaktadır. Bu yapı 3 oda salon. mutfak \e müştemilatından ibarettir. Zemin beton duvarlar sıvalı dama beton bir merdıven ile çı- kılmaktadır. Yapı karkas tarzında vapılmış mahalli rayiçlere göre 10.000.000. 000 lira değerinde olduğu. yine parsel üzerinde 3 adet zeytin. 2 ceviz 3 dut 2 adet nar ve 1 adet asma bulunduğu bunlann toplam değeri ise 800.000.000 lira olduğu taşınmazın zemin değeri ise 1 m2'sinın 7 .500.000 lira olduğu taşın- mazm zemin değerinin tamamı ise 7.432.500. 000 lira olduğu. Taşınmazın zemin değeri ûzerindeki yapı \e ağaçlann toplam 18.232.500.000 lira muhammen bedel üzerinden aşağıdaki şartlarda satılacaktır İmar durumu: 2 katlı konut Satış saati: 11.30 ile 11.45 arasında Satış şartlan: 1- Satış 09/12 2002 günü saat ş^ıkanda yazılı olduğu şekilde Adana'nın Yüreğir beldesi Mezat salonunda açık arttırma suretiyle yapılacak- tır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %75'nin ve rüçhanh alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü biki kalmak şartıyla 19 12/ 2002 günü aynı yer ve aynı saatlerde de ikınci arttırmaya çıkanlacak- tır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektır Şu kadar ki. arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetininın °.o 40'nı bulması ve satış isteyenin alacağına rûçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka. paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa sa- tış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar millı bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. alıcı istediğinden 20 günü geçmememek üzere mehil verilebilir. K.D.V. %18 resmi. ihale pulu. tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmış vergiler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gaynmenkul ûzerindeki hakla- nnı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Ihaleje katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenın feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri. teklif ettiklen bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacak- lardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iş- tirak edenlerin şartnameyi gönnüş ve münderecatını kabul etmiş sayıİacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2002/28 sayılı dosya numarasıyla müdürlü- ğümüze başvurmalan ilan olunur. 16 102002 (*) tlgıliler tabirine irtıfak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 67453
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog