Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

9 B<İM 2O02 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Özellikle son yıllarda yoğun biçimde kullanılan elektromanyetik dalgalar konusunda kafalar kanşık Sağhğateknolojitehditi• Uluslararası Kanser Araştırmalan Ajansı elektromanyetik frekans dalgalannın kanser yaptığını iddia ediyor. Dünya Sağlık Orgütü, aksi kanıda. Uzmanlarsa, durumu 'kuşkuhT olarak nitelendiriyor. tstanbul Haber Servisi - Yeni teknolojilerin insan sağlığı üzerindekı etkileri tartışılıyor. Uluslararası ICanser Araştırmalan Ajansı (IARC), el ektromanyetik frekans (EMF) dalgalannın kanser yaptığını iddia ederken, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) önce bu dalgalann sağlık üzerinde olumsuz etkisinin henüz kanıtlanmadığını savundu, Ocak 2002 "de yayımladığı bildiriyle de EMF'nin kansere yol açmadığını öne sürdü. Rapora göre. 2005'te dünyada 1.6 milyarhk bir kitlenın cep telefonu kullanacağı tahmin ediliyor. WHO, yürütülen radyofrekans araştırmalannın da 2003-2004 yıllannda sonuçlanmasını bekliyor. Baz istasyonlan tartışması Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Istanbul Şube Başkanı Ahmet Tank l zunkaya da bina çatılanna baz istasyonu yapımında yönetmeliklerde belirlenen ölçülere dikkat edilerek planlama yapılmasını istedi. Uzunkaya şunlan söyledi: "İnsanlara zarar vereceği düşünülen 42 voltfmetre değerine sadece anten dibinde rasdadık. Bu sistemi icat edenler bu rakam aşıhnca zarariı olur diyor. Fakat aşılmasa da zarartı olabiür. O nedenle baz istasyonlan, yerden 15-50 metre yüksekBkte. insaıüann yoğun olarak bulunmadığı yerlere kurulmabdır.' Elektromanyetik dalgalar tnsanlann elektromanyetik dalgalarla 100 yıl önce tanıştığını anlatan Uzunkaya, son yıllarda elektromanyetik dalgalann yoğun olmasından dolayı zararlan olabileceğini söyledi. Henüz kanıtlanmış bir zarann olmadığına da değinen Uzunkaya, "Yine de cep telefonlannı beyin, kalp, üregenital organlar gibi hassas organlardan uzak tutmak gerekir ve görüşme yapılacaksa çok kısa olmabdır" dedi. Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Cyesi Prof. Dr. Ahmet Öber ise, elektromanyatik dalgalann zararlan konusundaki görüşlerin daha çok "kuşkuya" dayandığını belirterek. şunlan söyledi: "Bugüne kadar yapılan çahşmalarda insan sağkğma zarariı olduğu konusunda kesin bir sonuç ahnmış değil. Sadece toprak sohıcanlan üzerinde yapılan bir araşürmada, ısı reaksiyonuna benzer protein ürettikleri tespit edilmiş. İnsanda değişikük gösterdiğine dair bir sonuç henüz yok." Istanbul Tabip Odası Basın Sözcüsü Dr. Mustafa Südaş da, baz istasyonlannın uzun sürede mutlaka olumsuz etkilennin ortaya çıkacağını belirtti. EN ÇOK MARMARA BÖLGESl'NDE Türkiye'de 15 bin baz istasyonu var Dikkatli olunl Elektromanyetik dalgalar ve baz istasyonlannın vaydığı radyasyonun insan sağlığı üzerinde pek çok olumsuz etkiye yol açOğı biliniyor. Türkiye'deki yasal boşhıklar nedeniyle insanlaruı yoğun yaşadığı yerlere zarariı dalgalan yayan istasyonlar kurulabiliyor. Yerleşim merkezJerinde kurulu antenler konusunda yurttaşlar endişe duyarken uzmanlann şimdink tek söyleyebUdiği: Dikkatli olun. tstanbul Haber Servisi - Türkiye'de haziran itibany- la 14 bin 815 baz istasyonu bulunuyor. Yoğun olarak Marmara, Iç Anadolu ve Ege bölgelerinde yer alan istas- yonlann artmasının en önem- li neden ise, yasal boşluklar. Bir baz istasyonunun ku- rulması için önce işletmeci taranndan, sistemin kurul- duğu yerle ilgili bilgileri içe- ren dosyalann hazırlanma- sı gerekiyor. Dosyalar Tele- komünikasyon bölge mü- dürlüklerindeki yetkililerce inceleniyor. Yönetmelikte belirtilen limit değerlerin sağlanması halinde, temel eğitim okullan hariç, ll Ma- halli ÇevTe Kurullan'ndan alınan görüş değerlendirile- rek izin veriliyor. Camilerde de II Mahalli Çevre Kurul- lan'ndan alınan izinle baz istasyonu kurabiliyor. Buna karşın Telekomüni- kasyon Kurumu Başkanı Doç. Dr. Ömer ArasıL ca- milerde istasyon bulundu- ğuna dair bir veri bulunma- dığını belirtiyor. Bin bnzahk dilekçe Buna karşın, Moda'daki Nihat Işık Ilköğretim Oku- lu'nunkarşısındaki ŞifaCa- mii bahçesüıe 15 gün önce baz istasyonu kuruldu. Veli- ler ve okul yöneticileri, istas- yonunun kaldmlması için bin imzadan oluşan bir dilek- çe hazırlayarak Valilik ve Kadıköy Kaymakamlığı'na sundu. Istasyonlann yaydığı rad- yasyondan kaynaklanan ra- hatsızlıklar yoğunluk, fre- kans ve uzaklığa bağlı ola- rak degjşiklik gösteriyor. Baz istasyonlan insanlan termal ve kimyasal olmak üzere iki şekilde etkiliyor. Bu etkıle- rin insan vücudundaki en önemli yansımalan ise şöy- le: • Hücrelerdeki kalsiyum metabolizması bozuluyor. • tnsan vücudundaki mo- leküller, deformasyona uğ- ruyor. • Göz kararması, kanlan- ması, katarakt, sürekli baş ağnsı görülüyor. • Alzheimerveparkinson, multipliskleroz gibi hasta- üklan teşvik ediyor, kalp yet- mezliğine neden oluyor. • DNA ve RNA kromo- zomlannın kınlmasına yol açıyor. • Kanserden koruyucu P53 genini saf dışı bırakı- yor. • Lösemi ve beyin tümö- rü riskıni arttınyor. • Erkeklerde sperm azal- masına, kadınlarda ise âdet periyotlannın değişmesine yol açabiliyor. Ozürlü çocuk doğurma ve düşük yapma riskini arttınyor. • Kandaki alyuvar ve ak- yuvarlarda azalmaya yol açı- yor. • Mikro dalgalar işitme kaybına ve kulak çınlaması- na neden oluyor, bağışıklık sistemini bozuyor. Baz istasyonlannın böl- gelere göre dağılımı şöyle: Marmara: 6022, Iç Anado- lu:2889, Ege: 2189, Akde- niz:1678, Karadeniz:956, G.Doğu Anadolu: 557, Do- ğu Anadolu: 524. Istasyonlann GSM şirket- lerine göre dağılımı şöyle: Turkcell: Yaklaşık 7 bin 500, Telsim: yaklaşık 4 bin 500, Aria: Yaklaşık 2 bin 500, Aycell: yaklaşık 1000. Göğüs ve rahim kanseri tedavisi gören kadınlann çocuk sahibi olmalan için yumurtalan donduruluyor Kanser çocıığa engel değîl tstanbul Haber Servisi - Göğüs ve rahim ağzı kanseri tedavisi gören kadınlar da çocuk sahibi olabiliyor. Yeni geliştirilen yöntemle, kanser tedavisi görecek olan kadından alınan yumurtalar döllenip dondurularak tedavi bittikten sonra anne rahmine yerleştirilerek çocuk sahibi olması sağlanıyor. Vehbi Koç Vakfı (VKV) Amerikan Hastanesi ve New York Presbiteryen Hastanesi, The Unıversity Hospitals of Colombia and Cornell, ortaldaşa 'Yardımla Üreme Tekniklerinde Son Getişmeler' konulu bir sempozyum düzenledi. Sempozyumda konuşan New York • Şimdilik sadece hayvanlar üzerinde denenen yeni yöntemin, insana da uygulanması için çahşmalar sürdürülüyor. Yeni geliştirilen yöntemle, kanser tedavisi görecek olan kadından alınan yumurtalar döllenip dondurularak tedavi bittikten sonra anne rahmine yerleştirilerek çocuk sahibi olması sağlanıyor. Presbiteryen Hastanesi 'nin dünyaca tanınan Türk hekimi Prof. Dr. Kuthık Oktay şunlan söyledi. "Yeni yöntemle yumurtalar tedavi öncesi aknıp döllenerek donduruluyor. Tedavi sonrasuıda anne rahmine yerkştirilnıesrvie bu gruptaki hastalar da çocuk sahibi olabiByor." Oktay, döllenmemış yumurtalann dondurularak saklanması ve bu alandaki teknıklerin geliştirilmesine yönelik çahşmalann sürdüğünü anlattı. Cornell University klinik genetik uzmanı Doç. Dr. Kangpu Xu da genetik bilimi sayesinde FVF teknikleriyle kalıtımsal hastalıklann tanınıp elenerek sağlıklı embriyonun elde edileceği. insan Genom Projesi sayesinde insan vücudunda bulunan 30 bin gen üzerinde aydınlanmamış bilgi kalmayacağını söyledi. Prof. Dr. Zev Rozenwaks ise dondurularak saklanan embriyolar sayesinde hamilelik şansımn yüzde 60 arttığıru, deneylerin şimdilik hayvanlar üzerinde yapıldığını, insana da uygulanabilirse müthiş birgelışme olacağını anlattı. ÇORLU 2. İCRA DAİRESİNDEN MENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI Sayı: 2002'747 Bir borçtan dolayı hacızli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetlen yazılı mallar satışa çıkanlmıştır. Binncı artırma 24.10.2002 Perşembe günü saat 16.00-16.10 arasında Şeyhsinan Mah. Arpalık 2. Sokak No: 18 - Çorlu'da yapılacak ve o günü kıymetle- rin °'o 75'ine istekli bulunmadığı takdırde 25.10.2002 günü aynı yer ve saatte 2. arttır- ma yapılarak satılacağını, şu kadar ki. arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıyme- tmin % 40'ını bulmasının ve satış ısteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklannın top- lamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve paylann paylaştırma masraflannı geçmesınin şart olduğu, mahcuzun satış bedeli üzerinden % .. oranında KDV'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin bir örneğinin masraf verildiğınde isteyene göndenlebıleceğı, fazla bilgı almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya numa- rasıyla da daıremize başvurmalan ilan olunur. 30.09. 2002 Muhammen Kıymeri (TL.) 2.000.000.000.-TL. 1.800.000.000.-TL. 2.320.000.000.-TL. Adedi Cinsi (Önemli Nitelikleri) 100 Muhtelif renk \e bedende okul ceketi. 30 Muhtelif renk ve bedende erkek takım elbisesı. 58 Muhtelif renk ve bedende bayan pardösüsü. Basın: 60242 BEYKOZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 2000 588 Asiye Bağcı tarafından Cengız Bağcı aleyhine açılan gaiplik davasının yapılan du- ruşması sırasında \erilen ara karan gereğince: Da\acı tarafından Ardahan ilı. Merkez ilçesi. Tunçoluk köyü CiltNo: 61, Hane No: 92'de nüfusa kayıtlı. Fazıl ıle Asiye'den olma, 18.02.1967 doğum tanhlı Cengız Bağ- cı'nın 1995 yilından berı kaybolduğundan ve kendısınden haber alınamadığından mahkememize dava açılarak gaıpliğme karar verilmesı ıstenılmış olmakla, gaıplığı ıs- tenilen Cengız Bağcı'nın hayat ve mematmdan haberdar olanlann mahkememizin yu- kanda numarası yazılı bulunan dosyasına 6 aylık süresi ıçersinde müracaat etmeleri, aksı takdirde MK.'nun 32. maddesi uyarınca gaıpliğine karar verileceği hususu ilanen tebhğ olunur. 20.09 / 2002 Basın: 60831 SÖKE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 1999 3149 Sablmasına karar verilen gayrinıenkulün cinsi, kıymeti. adedi, evsafi: Aydın ili, Söke ilçesi, Atatürk Mahallesı. Ay- dın Caddesı mevkiı 998 ada. 1 parselde kayıtlı 1 48 arsa paylı "919.54 m2 yüzölçümlü 4 No'lu bağımsız bölüm olan taşınmaz olup. Lıdersan Turizm Inş. Taah. thr. San. AŞ tarafından kurulu sanayı sıtesındedır, dükkândır. Betonarme karkas yapıdır. Alt yapısı yapılmamış dükkân ınşaatlan kaba ınşaatta ve farklı ınşaat sevıyesınde olan yanm kalmış ınşaat halindedir. Beledıyece tasdiklı \e kat ırtıfakı kurulmuş tapuda mevcut yerleşım planı ve ınşaat planında görül- düğü gıbıdır. Taşınmaz Söke-Aydın karayolu üzenndedır. Söke çimento fabnkasına 100-150 m. mesafededir. Söke merkezıne tahmınen 3 km. mesafededir. L'laşımı kolay yerdedir. Taşmmazın borçlu hıssesıne düşen değerinın pıyasa rayiçlenne göre değen ise bılırkışilerce 3.969.000.000.-TL'dir Saüş şartlan: 1 - Satış. 15.11.2002 günü saat 8.40'dan 8.50'ye kadar Söke Icra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiy- le yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'inı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böy le bir bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 25.11.2002 Pazartesi günü aynı yer ve aynı saatte ıkıncı arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edılememışse gaynmenkul en çok arrtıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ılanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır. Şu kadar kı arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetının yüz- de 40'ını bulması ve satış ısteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması \e bundan başka pa- raya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesı lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı düşecektir. 2- Arttırmaya ıştirak edeceklenn. tahmin edilen kıymetin yüzde 20'sı nıspetınde pey akçesı \eya bu miktar kadar milli bir bankanın temınat mektubunu vermelen lazımdır. Satış. peşın para ıledir. alıcı ıstedığınde 20 günü geçmemek üzere mehi! verilebılır. Tellalıye resmı, ihale pulu. tapu harç ve masraflan alıcıya aıttir. Bırikmiş vergıler satış bedelin- den ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ılgililerin (*) bu gaynmenkul üzenndekı haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddıalannı dayanağı belgelen ile on beş gün içınde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksı takdirde haklan tapu si- cilı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelıni yatırmamak suretiyle ihalenın feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefille- n, teklif etriklen bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve dığer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müte- selsılen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizı aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, \arsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname. ilan tanhinden itibaren herkesın görebılmesi ıçın daırede açık olup masrafi verildıği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebılir. 6- Satışa iştırak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak iste- yenlerin 1999,3149 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 27.09.2002 (*) tlgıliler tabinne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır. Basın: 61177 fr çevreciler: Büyük kirlilik Atık cep telefonları korkutuyorANKARA (AA) - ABD'deki çevreciler, kullanım dışı kalan cep telefonlan atıklannın yaratacağı yeni tehlikelere dikkat çekiyorlar. New York Times gazetesinin haberine göre, ABD'de 1985"te 340 bin olan cep telefonu kullanıcısı sayısı geçen yıl 128 milyon yükselirken bir cep telefonunun daha yeni bir modeli çıkmadan önce ortalama 18 ay kullanıldığı belirtiliyor. Çe\Te örgütü Inform, kullamm dışı kalan, modeli geçtiği için atılan cep telefonlannın büyük bir kirlilik yarattığını açıkladı. Açıklamada, ABD'de 2OO5'e kadar her yıl 130 milyon cep telefonunun kullamm dışı kalacağına dikkat çekilerek, telefon cihazı, pil ve şarj aletleri ile birlikte yılda 65 bin ton atık oluşacağı kaydedildi. Cep telefonlan atıklannın salt ABD'de değil, tüm dünyada ciddi bir tehdit olduğuna, dünya çapında 1 milyardan fazla cep telefonu kullanıcısı bulunduğuna dikkat çekiliyor. Japonya ve bazı Avrupa ülkelerinde cep telefonu üreticilenne. zehirli kimyasallann yok edilmesi için baskı yapılıyor. Bazı firmalar ahk ürünün geri dönüşümü için çalışırken diğerleri eski telefonlan azgelişmiş ülkelere aktarmayı ya da yenıden satmayı tercih ediyorlar. Belçika Kaza Önlem Derneği: Benzin alırken 'cep9 kazasına uğramayın BRÜKSEL (AA) - Belçika Krahyet Kaza Önlem Derneği (ARCOP). benzin istasyonlannda cep telefonu kullanılmaması çağnsında bulundu. ARCOP, konuya ilişkin raporunda, "son zamanlarda" yaşanan üç kazayı örnek gösterdi. Bir sürücünün. benzin alırken arabasının üzerine bıraktığı cep telefonunun çalması üzerine benzin buharlannın ateş aldığını, bir sürücünün. taşıhna benzin doldururken çalan cep telefonu yüzünden yandıgını, bir benzin istasyonunun. müşterilerin birinin cep telefonunun çalması nedeniyle infilak ettiğini anlatan ARCOP, benzin satış şirketlerinin daha kapsamlı önlemler almalan gerektiğini savundu. Shell firmasuıın Belçika Sözcüsü Jacques Hermans, cep telefonlannın çalması nedeniyle ortaya çıkan "krvılcımriskuün"tehlike yarattığını bildirdi. Sözcü, "Risk büyük değil ama müşterilerimize, benzin istasyonlannda cep telefonu kullanmamalannu telefonlannı araba içûıde bırakmalannı tavsive edhoruz" dedı. Yüksek frekans yayıyor Kablosuz telefon baş ağnsıyapıyor DÜSSELDORF (AA) - Evlerde kullanılan kablosuz telefonlann sağlığa zararlı olduğu bildirildi. Alman Rheinische Post gazetesinin internet sayfasındaki haberine göre, Ekoloji ve Inşaat Biyolojisi Enstitüsü taranndan yapılan araştırmada, DECT (kablosuz) telefonlann, kullanılmadıklannda da, çevreye yüksek frekanslı dalga yaydığı belirtildi. Bu telefonlann yaydığı enerjinin, cep telefonlan için kurulan baz istasyonlannın 100 metre uzaklığa yaydığı enerjıye eşit olduğu kaydedilen araştırmada, dalgalann uyku bozukluğu, baş ağnsı, sinirlilik ve konsantrasyon bozukluğuna neden olabileceği gibi, uzun vadede gözde tümörlerin bile oluşabileceği voırgulandı. İZMİR 2. ASIJVT HLTOJK MAHKEMESİNDEN EsasNo: 1999 579 Karar No: 2001 902 Davacı Hüseyin Kapçak tarafından davalılar Ayşe Coşkun, Emine Coşkun. Adil Coşkun \e Necati Coş- kun aleyhine açılan menı müdahale-kal davasının mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda. Davalılar Ayşe Coşkun \e Necati Coşkun yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla mahke- memizin 6.11.2001 tarih, 1999 579 esas. 2001/902 sayılı karan ıle 9 No'lu parsel maliklennin bınayı ya- parlarken davacıya ait 4 No'lu parsele tecavüz ettıkle- ri. uzman bilırkışınin ölçü krokisinde kırmızı renk ile taradığı 31.66 m2'lik bölüme davalıların binasının 5.27 m2'lik kısmına da davalılann binasının merdıve- ninin yapılması sureti ile kı toplam 36.93 m2'lik bölü- me tecavüzleri bulunduğundan da\alılann bu bölüm- lere vaki tecavüzlennin men'ıne, 36.93 m2'lik bölüm- de yapılmış olan ve davalılara ait bınanın ve merdive- nin kal'ıne. davalı karşı tarafın talep ve davalannın reddine. bakıye 9.044 000.-TL harç bedelinin davalı- lardan alınarak hazıneye irat kaydına. davacı tarafın- dan yapıldığı anlaşılan 96.840.000.-lıra yargılama gı- dennin davalılardan ahnarak davacıya verilmesine, davalı ve karşı davacılann davası reddedılmış oldu- ğundan. bakiye 1.430.000.-TL'nın davalı \e karşı da- vacılardan alınarak hazıneye irat kaydına, karşı dava- cılann yapmış olduklan masraflann üzerlerinde bıra- kılmasına. davalılar Ayşe Coşkun ve Necati Coşkun adına davetıye yenne kaim olmak üzere teblıği ıle 15 gün içınde temyız edilmediği takdirde hükmün kesın- leştinleceğı hususu ilanen teblig olunur. 25.01.2002 Basın: 6lf58
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog