Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

9 EKİM 2002 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER ÜDBHBI NKfflE? • Deniz Baykal (CHP) - Ankara. Bülent Ecevit (DSP) - Ankara. Mesırt Y'ılmaz (ANAPı - Ankara. TansuÇiller(DYP)- Tekirdağı, Çorlu, Kjnklareli, Lüleburgaz ve Edirae'de. Devlet Bahçeli (MHP) - Çankın, Kastamonu ve Karabük. Recep Tavyip Erdoğan (AKP) - fstanbul. Recai Kutan ( SP) - Isparta ve Burdur'da. Ismail Cem (YTP) - îstanbul'da. Doğu Perincek(İP)-îstanbul. Mehmet Abbasoğlu (DEHAP)-Hakkari. YTP ve MHP'den istita • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - YTP Muğİa Mılletvekılı Tunay Dikmen partisinden istifa etti. Hata yaptığını vurgulayan Dikmen, Başbakan Bülent Ecevit'ten özür diledi. Partisinin aday listesindeki yenni beğenmeyen Antalya Milletvekili Nesnn Ünal da MHP'den istifa etti. Dikmen ve Ünal'ın istifalanyla parlamentodaki son sandalye dağılımı şöyle oldu:MHP: 124,DYP:84, ANAP:71,AKP:59, DSP: 58, YTP: 58, SP: 46, BBP: 4, ÖDP: 3, YP: 3, CHP. 3, Bağımsız: 23, Boş: 14. İP'den Çelikel'e suç duyurusu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - tP, Abdullah Öcalan'ın îmralı Cezaevi'nden "Türkiye'ye karşı savaş talimatlan vermesine göz yumduğunu" ileri sürerek Adalet Bakanı Aysel Çelikel hakkında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıhğf na suç duyurusunda bulundu. Uras'ın Erdoğan yorumu • tSTANBUL(AA)- Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Genel Başkanı Ufuk Uras, dün yaprığı yazılı açıklamada, kamuoyu yoklamalannda 'birinci parti' durumunda görünen AKP'nin, batık banka sahipleri ile buluşmasının, 'yeni bir soygun hazırlığının işareti' olduğunu iddia etti. AKP, DemiPkazık'ı sildi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP Ankara II Başkanı Ali Hersek, magazin çıkışlanyla parti yöneticilerini zor durumda bırakan Nil Demirkazık'ın üyeliğine 'parti kayıtlannda rastlanmadığını' açıkladı. Demirkazık, AKP Çankaya tlçe Başkanlığı'na üye olduğunu ve üyelik kimliğinin bulunduğunu söylemişti. Sondergaard geliyor • ANKARA (AA)-AB Dönem Başkanı Danimarka'mn Dışişleri Bakanlığı AB işlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Carsten Sondergaard yann Ankara"ya geliyor. Dışişleri Bakanhğı'nda Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Akın Alptuna ile görüşecek olan Sondergaard'a, Türkiye'nin bugün açıklanacak Ilerleme Raporu'na ilişkin görüşü aktanlacak. Araştırma sonuçlan, parti programlannın oy verenler için önem taşımadığını ortaya koydu Seçmen sandıktanumutsuzANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) -Akademik Araştırmalar- Danışmanlık (AKART) tarafin- dan 3 Kasım seçimlerıne dönük yapılan anket sonuçlan, "ke- mikleşen oyiann" eridiğini or- taya koydu. Katıhmcılann yüz- de 11.4'lük kesimı, oy verece- ği partinin hiç denenmemış ol- masına dikkat edeceğinı belir- tirken, parti programına göre oy vereceğini açıklayanların oranı sadece yüzde 5.7'de kaldı. An- kete katılanlann 3'te 2'sı Mec- lis'e az partinin girmesınin "iş- lerin daha iyi yürümesini'' sağ- layacağını belirtti. Katılımcıla- nn vüzde 38'i de son 20 vıldır • AKART araştırma şirketinin 3 Kasım seçimlerine yönelik araştırmasına göre, seçmenlerin yüzde 38'i, son 20 yıldır hükümetlerin halka hizmet etmediği inancında. Katılımcılann yüzde 21'i 3 Kasım sabahına kadar oy verebilecekleri partinin değişebileceğini açıklarken 3'te biri Meclis'e az parti girmesinin daha iyi olacağı görüşünde. hükümetlerin hiçbirinin ülkeye hizmet etmediğini düşünüyor. İstanbul, Ankara, tzrnir, Ada- na, Bursa, Konya, Eskişehir, Kayseri, Diyarbakır, Erzurum, Antalya, Van. Şanlıurfa, Trab- zon, Samsun ve Aydın'da çeşit- li kesimlerden 1887 kişiye ya- pılan anket ilginç sonuçlar or- taya koydu. Ankette dikkat çe- kici unsurlar ana hatlanyla şun- lar: "Oy vermeyi düşündüğü- nüz bir partinin liderinin yasak- laryüzünden seçime girememe- si karannızı başka bir partiye oyverecek kadar etkiler mi" so- rusuna katılımcılann yaklaşık 3'te l'ı "evet" yanıtını verdi. Oy verecekleri partinin değişe- bileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 21 olarak bulunurken, oy vereceği partinin değişmeyece- ğinı düşünenlerin oranı yüzde 76.4 olarak saptandı. Katılımcılann yüzde 38.2'si son 20 yılda hükümetlerde bu- lunan partilerin hiçbirinin Tür- kiye'ye hizmet etmediğini dü- şünüyor. "En çokANAPhizmet etmiştir" diyenlerin oranı yüz- de 32.3 olarak göze çarpıyor. ANAP'ın ardmdan DYP yüzde 8.4'le ikinci, CHP ise yüzde 4.9'la üçüncü sırada yer alıyor. Ankete katılanlann yüzde 67.8'i seçimlerin ardından iki veya üç partinin Meclıs 'e girme- si durumunda, "işlerin daha iyi jiiriiyeceğini'' düşünürken yüz- de 30.8'i, bu durumun meşru olmayacağı ve yeniden seçime gidileceği yönünde görüş bil- dirdi. Katılımcılann yüzde 47.2'si seçimlerin ardından Türkıye'de bir değişimın olmayacağını ve sıkıntüann devam edecegini dü- şünürken, yüzde 39.9'u ekono- mik, sosyal ve siyasal sorunla- n çözecek güçlü bir hükümetin kurulacağına inanıyor. AKP'NİN BAŞBAKAN ADAYIYOK Erdoğan'm zorlu süreci • AKP liderinin, genel başkanlığı sür- dürme zorluğunun yanı sıra, partisi hak- kında DGM savcısının topladığı bilgi ve belgeler de Yargıtay Cumhuriyet Başsav- cılığı'na gönderiliyor. Kanadoğlu, iddiala- n yeterli bulursa AKP hakkında kapatma davası açabilecek. ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - "4 Ka- sun'dan iribaren deği- şim ve dönüşüm" slo- ganıyla meydanlarda oy isteyen AKP Genel Baş- kanı RecepTayyçErdo- ğan'ı, 3 Kasım'a kadar genel başkanlığı sürdür- me zorluğunun yanı sı- ra seçim sonrasında da sıkıntıh günlerbekliyor. AKP Kurucular Kurulu, Anayasa Mahkeme- si'nin uyansına karşın Erdoğan'm genel baş- BOZÜYÜK OLAYI Bankalan konuştuk AFYON (Cumhuriyet) - AKP Genel Başkanı Tavyip Erdoğan, Bozüyük'te işadamlan Halis Toprak. Mehmet Ernin Karamehmet ve Mustafa Süzerle yaptığı görüşmeye ilişkin tepkilere yanıt verirken "Işadamlannın bankalanmn süannlanyla ilgili konuştuk, AKP iktidannda Hazine, baünlan bankalann garantörü oknayacak" dedi. Erdoğan, "Çeşjtfi yayin organlannda degil sadece bir grubun yayın organmda bu konu var ve o gnıba sesleniyonım; AKP'nin Türkrve'deki siyaset etme şeklini o grup belirlemeyecektir" dedi. Erdoğan, görüşmeye Toprak grubuna ait helikopterle gitmesiyle ilgili olarak da şöyle konuştu: "Söz konusu hetikopteri ltiraladık." kanlıkta kalması yönün- de karar ahrsa, parti hak- kında olası kapatma da- vasına yol açılabilecek. Bunun dışında, Ankara DGMSavcısıNuhMe- te Yüksel de elde ettiği bilgi ve belgeleri Yargı- tay Cumhuriyet Başsav- cısı SabflıKanadoğhTna gönderiyor. Anayasa Mahkeme- si'nin karannı değerlen- diren AKP Merkez Yü- rütme Kurulu üyelerin- de genel eğilimin "Er- doğan'ın. yalnız kuru- cu üyetikten çeküerek genel başkanlığı sür- dürmesi'' yönünde ol- duğu öğrenildi. Ancak Yüksek Mahkeme ka- rarlanna göre bir par- tiye üye bile olamayan Tayyip Erdoğan'ı ge- nel başkan olarak bu- lundurmanın AKP hak- kında bir kapatma da- vasına neden olabile- ceğine dikkat çekiliyor. Anketlerde birinci parti olarak görünen AKP'nin seçime 25 gün kala halen bir baş- bakan adayı gösterme- mesi, partide ikinci bu- nalım konusunu oluş- turuyor. Diğer yandan Anka- ra DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel, Erdo- ğan'ın İstanbul Büyük- şehir Belediye Başka- nı olduğu dönemdeki ihalelerle ilgili incele- mesini sürdürüyor. tha- lelerle ilgili 2 müferriş görevlendiren Yük- sel' in soruşturmasının seçim sonrasına kalaca- ğı belirtiliyor. Erdoğan ile ilgili bil- gi ve belgeler Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı- sı Sabih Kanadoğ- lu"nda toplanıyor. ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART ÜV&üLAMAMlZA musakart@yahoo.com I I İP Cenel Başkanı Perincek: Hükümetteki Pusulalarının basımı sürüyor YSK'deDEHAP yerimizi alacağız • , sıkıntısı sürüyor İstanbul Haber Servisi - Işçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perincek. Türkiye'de milli bir döneme girildığıni belirterek artık IMF programlannın uygulanmayacağını söyledi. Perincek, 3 Kasım seçimlerinden partisinin zaferle aynlacağını iddia etti. Partisinin sağlık politikasmın açıklandığı Taksim Pera Palas'taki gecede konuşan Perincek, Türkiye'nin kaynaklannm kendisine yeterli olduğunu, tek eksikliğinin milli bir hükümet olduğunu söyledi. Perincek, "Türkiye'de aruk kriz bölgelerine Mehmetçiğin kamnı pazariayacak Derviş, Baykal, Erdoğan hükümetkri kuruhnayacaktır. MiUi bir döneme girilmiştir'' dıye konuştu. Gecede açıklanan programda devletin sağlık sektöründeki mali ve idari yapısının tek bir çatı altmda birleştirilerek "MflH Sağhk Ststemmm" kurulacağı kaydedildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğhı'nun. DEHAP'ın seçime girip giremeyeceğinin yeniden incelenmesüıe ilişkin baş\Tirusunun ardından, Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) sıkıntıh günler yaşanıyor. Bu kapsamda bir komisyon oluşturan YSK, başvTiruyu hafta sonuna kadar sonuçlandırmayı planlıyor. YSK Başkanı Tufan Algan. partinin durumunun seçim hukuku açısmdan önemli bir konu olduğunu belirterek "Bu konu etraflıca değerlendirilerek bir karar verilecek. Bu meyanda da Türkhe genelinde seçim hizmetieri yürüyecek" dedi. Oy pusulalannın illere dağıhmına başlanması ve gümrük kapılannda oy kullanma işlemlerinin sürmesi, YSK'nin DEHAP'a ilişkin karannda etkili olacak. Seçimlerde kullanılacak oy pusulalarının basım işlemi sürüyor. Başbakan Bülent Ecevit, genel başkanlıktan çekilme karannm gerekçesini açıkladı: Tutumumla oyıınu bozdumANKAR4(Cumhum«tBürosu)-Baş- bakan Bülent Ecevit siyasetten çekilme- yeceğini, ancak DSP Genel Başkanlı- ğı'ndan çekilmesinin mümkün olduğu- nu belirtti. Uzun zamandu* hastahğı üze- rinde ortaya atılan ıddialarla partisine oy verilmemesi yönünde propaganda yapıl- dığını vurgulayan Ecevit. "Yakın gele- cekteki tutumumu şimdiden açıklay arak umannı ki bu mıınu bozmuş oluyorum" dedi. Ecevit, u yerinebirisinitayinetmek gibi bir yola sapma>-acağuu" söyledi. Ece\ıt, DSP'nin Grup Başkanvekili Emrehan Hahcı tarafından son teknolo- jiye göre hazırlanan DSP Bilgi Toplumu Otobüsü'nün tanıtımı öncesinde gazete- cilerin iç ve dış gelişmeler hakkındaki so- rulannı yamtladı. Ece\it. siyasetten çe- kileceğine ilişkin soru üzerine, "Siyaset- ten çekilecek değüim. Genel başkanlıktan çekilmem mümkün" yanıtını verdi. Ece- vit, DSP'nin sağlıkh biçimde birparti yö- netimi kuracağma inandığını Mirgulaya- rak "Kendikrine eşim Rahşan Ecevit ile birükte her türlü >"ardnnı >"apmajx, par- timizin ihriyaç duyabfleceği her türlü kat- krjıyapmayıgöre\ bfleceğiz'' dedi. rur. Onun için onun partisine o>' verme- yin. ziyan etmiş olursunuz. Bu şekilde ya- km gelecekteki turumumu açıklayarak, umannı ki bu oyunu bozmuş bulunuyo- rum." Ecevit, ABD'nin olası bir operasyon- da Irak'a karadan girmek için Türki- • Genel başkanlıktan ayrılmasının mümkün olduğunu, ancak siyasetten çekilmeyeceğini açıklayan Başbakan Ecevit, "Yerine birisini tayin etmek gibi bir yola sapmayacağıru" söyledi. Ece\it, son zamanlarda partisine kar- şı olumsuz bir propaganda yapılmasın- dan yakınırken bazı "yaJaşıksız" yakla- şımlar sergilendiğini belirterek şunlan söyledi: "Bülent Ecevit hidir hoştur, gü- venilir bir ldmsedir, DSP de iyidir hoştur, ama Ecevit'in sağhk dunımu çok bozuk- ye'den izin istediği iddialannı da yalan- layarak "Öylebir şeyyok" dedi. ABD'den somut bir talep olmadığını yıneleyen Ecevit, "Sayuı Bush, son verdiği demeç- te. eğer Saddam yönetimi beüi kurallara uyarsa kendileri Irak'ı kurtarabUir izk- nimi \cren ifadeler de kullanıvor. Onun için kesin bir şej- söyieyemem. O neden- le şimdih'k kaygryia beklhoruz" diye ko- nuştu. Ecevit, dün akşam bir televizyon kanalında aynı konuda sorulan yanıtlar- kendeşunlan söyledi: "Benimgörebikü- ğim, Amerikan yönetiminin, Saym Bush'un Irak'a yönelik askeri harekât ta- savMuian galiba Kuzev Irak'taki Kürt klanlaruu, topluluklanru biraz fazlasıyla he> ecanlandırrvor, sevindiriyor. Bu da ta- bübizika>gılandın\or'' dedi. Ecevit, "3 Kasım seçimlerinden sonra Türkiye'de pariamento, sijaseti yeterince temsil et- mezse sizce çözünı nerede arannıah? Ye- niden seçime mi gjdümeh"" sorusuna, "Demokraside, demokratik yöntemler içinde aranmahdır. Eğer AKP VlecKs'le bağdaşabflecek bir turum izlerse evveia • ben onlan tebrik ederira Ama bunu uy- gulamada görmemİ7 gerekryor." POLİTtKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETtNKAYA Irak Mektuplam... Bağdat Milletvekili Babanzade Hakkı Bey'in 'Irak Mektuplan'n okuyorum... Büke Yayınları'ndan çıkan kitap, Ismaıl Hakkı Bey'in Beyrut'tan Kuveyt'e uzanan gezi notlann- dan oluşuyor... Bu mektuplar, 1908 yılındaTanin Gazetesi'nde yayımlanmış... Osmanlı'nın artık elinden çıkmış coğrafyanın si- yasi, ekonomik, sosyal gerçeklerıni, sorunlara iliş- kin çözüm önerılerini içeren mektuplarda 'Arap milliyetçiliği' de derinliğine işleniyor... Toplum olarak Irak'ı pek tanımayız!.. Irak denilınce akla Saddam Hüseyin ve petrol gelir!.. 'Irak Mektuplan'mn yazarı İsmail Hakkı Baban- zade, 1876'da Bağdat'ta doğmuş. Kuzey Irak kö- kenli 'Baba Süleyman'a dayanan bir aileden geli- yor... Galatasaray Lisesi mezunu olan İsmail Hakkı Bey. bir süre Hüseyin Cahrt Yalçın'ın Tanin Gaze- tesi'nda çalışıyor, Meşrutiyet'in ilan edilmesinden sonra Bağdat milletvekili olarak Meclis'e gınyordu... Kitabı okuyunca, Irak'ın 19. yüzyıldan 20. yüzyı- la ginlirken ne denli önem taşımışsa, 21. yüzyılın başlarında da aynı önemi taşıdığı, (belki daha faz- la) gözden kaçmıyor... Irak bir petrol kaynağı!.. Bu yüzden Irak, ABD ve Ingiltere gibi ülkelerin, askeri ve siyasi odağı oluyor... Yaklaşık yüz yıldır bu coğrafyada oyunlar oyna- nıyor!.. Kitabın önsözünde Murat Çulcu'nun saptama- sı bunu kanıtlıyor: "Tüm bu gelişımler ve oluşumlar, İsmail Hakkı Babanzade 'nın geçen yüzyılın başında gerçekleş- tirdiği gezide yaptığı gözlem ve saptamalaha hem bir devamlılık hem de derin bir anlam kazanıyor. Örneğin Osmanlı Imparatorluğu döneminde Basra Körfezi'negirmiş olan Ingilizgücünün, Ku- veyt üzerinden Mac Kenzie tüfeklerini Mezopo- tamya'ya sokarak aynlıkçı Araplan silahlandırma- sıyla... Aynı yörede bu yüzyılın başında Saddam bahane edilerek aynı yöntemlenn uygulanması, anlamlı bir bütünlük göstehyor." • • • İsmail Hakkı Bey, Bağdat ı anlatırken çocukluk düşlerine gidiyor, hurmalık ormanıyla çevrili kentin yeşil taşlı minarelerini, yüksek dinsel yapılan ye- niden görunce şaşırıyor... Dicte'ye yaklaştıkça çarşılar, duzenli sayılacak ev- ler ve hatta güzel yalılar dıkkatini çekiyor yazann... Çocukluğunda Divanyolu kadar uzun sandığı Kışla Caddesi'nı bir solukta yürüyor İsmail Hakkı Bey... Dtyor ki: "Dicle, Boğaziçi kadar uzun vegenişdeğilmiş!.." 1908 yıllannda yazılan 'Irak Mektuplan 'nda İsma- il Hakkı Bey, ızlenimlerinı şöyle aktarıyor: "Aşağı inildikçe Mac Kenzie denilen tüfekle- rin panltısı artar. Denize yakın bir şer ve fesat ti- carethanesi olan Kuveyt'e komşu silahlann, fişek- terin, tabancalann açıktan ve hayliyoğun olarak memleketin içine doğru akıp gelmesine neden oluyor. Bir çocuğun eline tabanca vermek ne kadar bü- yük haksızlık ıse bir cahilin eline son sistem bir tü- fek vermek de o oranda akıl dışıdır. Handiye 'den itibaren mübalağasız dıyebilihm ki on yaşından yetmiş yaşına kadar herkesin omuzunda bir tüfek ası/ı duruyor. Ziraatle uğraşan, kuyusundan su çeken, harma- nını savuran her şahıs hem iş yapar hem de omu- zunda tüfeği sallanır. Bu şahıslann devlete, birbir- lerıne, rastgele insanlara, çocuklara ve hatta ken- dilenne verdıklerisınırsızzararian bu memlekette ol- duğu gibi gerçek yüzüyle ve kalemle anlatmak mümkün olamaz. Bu durum hakıkaten etkili bir anarşi doğurmuştur." • • • Kitabın son bolümünde önemli bir konu: "Ingilizlerbugün, Basra'yı ve bütün Irak'ı kihete- cek bir başka gihşımde bulunuyorlar kı, mümkün olduğu kadar çabuk önünü almadığımız takdirde akıbeti çok mühım olacaktır..." Kitap bugüne ışık tutuyor!.. Kitabın yayıncısı Uğur Büke'yi kutluyorum, İsma- il Hakkı Bey'in 'IrakMektupları'n yayımladığı için... hikmet.cetinkaya < cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Bağımsız milletvekili adayları binleşti Birleşik Bağımsızlar Hareketi kuruldu İstanbul Haber Servi- si-Türkıye genelinde ba- ğımsız milletvekili ada- yı olan 200'den fazla ki- şiden 59'u, imzaladıkla- nbildiriyle "BniesjkBa- ğımsızlar Harekti"nı kur- du. Ankara 2. bölgeden bağımsız milletvekili adayı olan Yerel Tele\iz- yonlar Birliği Genel Baş- kanı Şeyda Açıkkol'un çağnsı üzerine toplanan adaylar. devletın ve ulu- sun bölünmezliği, Ata- türkilkeleri, miUi ve ma- ne\i değerlere bağlılık ortak paydalannda bu- luştular. Aralannda Bay- burt'tan aday olan Ulkü Gökalp Güney, Bur- sa'dan aday olan Prof. Dr. Ayhan Özdemir, Hakkâri'den aday olan Mustafa Zeydan. Iğ- dır'dan aday olan Prof. Dr. Dursun Akdemir. İs- tanbul 1. bölgeden aday olan Prof. Dr. AhmetEr- can, Mersin'den aday olan AH Güngör, Sanlı- urfa'dan aday olan Saba- haftin Cevheri ve Trab- zon'dan aday olan Prof. Dr. Ayhan Demirbaş gi- bi isimlerin de bulundu- ğu 59 bağımsız aday seçmenlere şu sözleri verdiler: • Milletvekili doku- nulmazhğının kaldınl- ması için çalışacağız. • Milletvekili maaş- lanna yapılan zamlan reddedeceğiz. • Haklının, mazlu- mun, namuslunun yanın- da olacağız. • Yurttaşa verdiğimiz sözü tutacak, telefonlan- na çıkacak, rande\oılan- mıza sadık kalacağız. • Sivil toplum örgüt- leriyle ilişkimiz düzenli olacak, sorunlarının TBMM'de takipçisi ola- cağız. • thale peşinde koş- mayacak, adam kayır- mayacağız. • Malvarhğı beyanın- da bulunacak, bunun araştınlması konusunda saydam davranacağız. • Siyasi Partiler Yasa- sı'nın değişmesi için çalışacağız..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog