Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

eS &dM 2002 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞHABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Başkanı, terör kartını kullanarak Irak'a saldın konusunda iç kamuoyunu iknaya çalışıyor Bush Amerikahlan korkuttu^\LPERBALLI \VASHINGTON - ABD Başkanı George ESush, Saddam Hüseyin' i ülkesini BM 'nin de- netımine kayıtstz şartsız açması için uyanrken olası asken operasyona karşı çıkan Amenka- lılan ikna edebılmek için terör kartını kullan- rnaya çalıştı. Bush. ABD Kongresi'nin kendisine yetki ve- r e n karan kabul etmesinin "Irak'a saldınnın bemen ya da kaçımbnaz olduğunu gösternıe- yeceğmi", dünya kamuoyuna ABD'nın tek ses olduğunu ortaya koyacağını söyledi. Bush, önceki gün Ohio-Cincinati'de yaptı- ğ ı konuşmada, Kongre'de bu hafta oylanma- s ı beklenen ve Irak'a saldın için yönetime yet- k i veren karar tasansına karşı çıkan kesimler üzerinde kamuoyu baskısı yaratmaya çalıştı. A B D Başkanı, Amerikalılann 11 Eylül son- rasında artan terör korkusuna seslendi. Aralannda NBC ve CBS'in bulunduğu bü- yük televizyon kuruluşlannın yayımlamaya gerek görmediği konuşma, Bush'un diğerko- nuşmalannın tersine daha az ilgi gördü. ABD Başkanı, Irak'ın kitle imha silahlan üre- tim kapasitesi ve teröre desteğine ilişkin ola- rak yeni bir kanıt ortaya koymazken Bağdat yönetiminin kimyasal ve biyolojik silah yük- lü uzaktan kumandalı insansız hava taşıtla- B ongre'nin kendisine yetki veren tasanyı görüşmesi öncesinde kamuoyuna seslenen ABD Başkanı George Bush, "Irak; Türkiye, Suudi Arabistan ve Israil'i vurabilecek nitelikte fiize kapasitesine sahip" dedi. ush medyamn ve Amerikalılann fazla ilgi göstermediği konuşmasında Saddam Hüseyin'i "Silahsızlan, yoksa biz seni silahsızlandıracağız" diye tehdit etti. nyla Amerika'yı hedef alabileceklerini söy- ledi. Bush, Bağdat yönetiminin "135 bin Ame- rikata resmi görevli ve srvilin \aşadığı ya da gö- rev yapüğı Suudi Arabistan, Türkiye ve tsra- il'i vurabitecek kapasitede olduğunu" söyledi. Bush, adını açıklamadığı üst düzey bir El Kaide üyesinin Afgan savaşından yaralı ola- rak kaçtığı Irak'ta tedavi edildiğini ve ABD'ye karşı kimyasal ve biyolojik saldınlar planla- dığını öne sürdü. Saddam Hüseyin'in, bir yıl içinde nükleer silah elde edebileceğini söyleyen Bush, "Bu- na izin verirsek; Saddam Hüseyin, herkese şan- taj yapar duruma gelecek, Amerika'yı tehdit edecek ve nükleer teknolojiyi terör örgütleri- ne aktaracakür. Amerika bize karşı artan teh- didi görmezden gdemez. Son kanıtuu, bir çe- şit mantar bulutunu bekler durumda olama- yız" diye konuştu. BM silah denetimi mekanizmasını kaste- derek Saddam Hüseyin sorununun eski yön- temlerle çözülemeyeceğini savunan ABD Başkanı Bush, "Reddetme, oyalama zama- nı geçti. Saddam Hüseyin kendi kendini silah- sızlandırmah ya da biz banş için onu silah- sızlandıracağız'' dedi. 'Savaş olmadan da rejim değişebiür' ABD yönetiminin Irak'ta rejim değişikliğı politikası güttüğünü anımsatan Bush, bunun savaş olmadan gerçekleşmesini umduğunu anlattı. Irak'ta istikrarsızhk çıkacağı uyanla- nna da yamt veren Bush, Kürtler, Türkmen- ler, Süryaniler, Şiiler ve Sünniler üzerindeki baskının ortadan kalkacağım, Irak'ın esareti- nin sona ereceğini, ABD ve müttefiklerinin sa- vaş sonrasında Irak'ın ekonomik kalkınması- na yardımcı olacaklannı söyledi. Bu hafta ABD Kongresi'nin Irak'a olası bir askeri operasyon için yönetime yetki veren bir karar tasansını oylayacağını anımsatan Bush. "Bu tekhTın onaylanması askeri operas- yonun hemen ya da kaçımlmaz olduğu anla- mma gebneyecektir, ancak başta BM ofanak üze- re büfiin devletlere Amerika'nuı tek ses oldu- ğunu gösterecek, Irak diktatörüne de BM ka- rarlanna tam uyumun onun son şansı olduğu- nu gösterecektir" dedi. ÎNGlLtZLER DESTEKLEMİYOR BlairHn ikna kaygtsıyok • Ingilizlerin, Irak'a yönelik askeri harekâta desteği yüzde 32'lere düşerken Blair'in askeri birlikJere 'hazır ol' emri vereceği bildiriliyor. Dış Haberler Servisi - Ingilizler arasında savaşa verilen destek giderek dü- şerken tngiltere Başbaka- nı Tony Blair Irak konu- sunda ABD Başkanı Ge- orgeBush ile aynı fikirde olduklannı yineledi. Guardian gazetesinin dünkü sayısında ICM şir- ketine dayanılarak veri- len kamuoyu yoklaması haberinde, Irak'a karşı as- keri müdahaleyi destek- leyenlerin oranı yüzde 32 olarak verildi. Bu oranın geçen hafta yüzde 33, iki hafta önce ise yüzde 36 ol- duğu kaydedildi. Yıne Guardian'da yayım- lanan bir başka habere gö- re Blair, ekim ayı sonun- da Irak'a yapdacak olası bir askeri harekâta katılacak askeri bırliklere "hazır ol" emri verecek. Ingiltere Başbakanhk çevrelerinin bir BM karan olmaksızın da meşru olacağını savun- duklan harekâhn ilk sirryal- lerini bu yolla verdikleri- ni savunan gazete, "Ingfl- tere'nin ABD'ye vereceği askeri destek dikkat çeki- a olacakve ağır silahlan da içerecek" diye yazdı. 'Siyasi destek' Bir Başbakanlık çalışa- nının "Eğer bu ayın so- nunda tanklar harekete geçmezse çok şaşanm" ifadesine yer veren gaze- te, kaynaklann, tngilte- re'nin harekâta katıhmı- nı "askeriden çok siyasi destek" olarak tanımla- dıklannı duyurdu. Savaşa hayır cephesi büyüyor GÖSTERİLER DURMUYOR - Savaş karşıtlan Ohio-Cincinati'de halka seslenen ABD Başkanı Bush'u protesto etti. Pttüs eytemcilerden bazılannı gözaltma akü. (Fotoğraf: AP) • Kamuoyu yoklamalan Amerikalılann Irak saldınsına verdikleri desteğin yavaş yavaş azaldığını gösteriyor. W\SHINGTON(AA)- ABD'de ya- pılan kamuoyu yoklamalannda Irak'a karşı askeri bir operasyona verilen des- teğin düştüğü görüldü. ABD'de CNN-USA Today-Gallup ta- rafından yapılan kamuoyu yoklaması- na katılanlann yüzde 53'ü, Devlet Baş- kanı Saddam Hüseyin'in devrilmesi için ABD askerlerinin karadan Irak'ı işgal etmesini desteklediklerini belirtirken yüzde 4O'ı karşı olduklannı kaydetti. Irak'a karşı kara operasyonuna ve- rilen destek geçen kasım ayında yüz- de 74, haziran ayında ise yüzde 61 dü- zeyindeydi. ABC News televizyon ka- nalı tarafmdan yapılan kamuoyu yok- lamasına katılanlann yüzde 53'ü ise ABD'nin hem terorizme karşı savaşı hem de Irak'a operasyonu aynı anda yü- rütebileceğine inandıklannı belirtir- ken yüzde 40'ı buna karşı çıktı. Kasım ayında yapılacak Kongre se- çimlerinde oy kullanması beklenenler arasında yapılan yokJamada, ABD'nin Irak operasyonuna destek, bu operas- yonda ölebilecek Amerikan askeri sa- yısı tahmini ile ters orantıh. SAMSUN 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI DosyaNo: 1998 2009 Satılmasına karar verilen ga\ rimenkulün cinsi. kıymetı. adedı. evsafı: 1- Samsun ili. Atakum Mahallesi, cilt 56, sayfa 5445. ada 357, parsel l'de tarla olarak kayıtlı 522.80 n\2 miktanndaki taşınmazın 1 6 payı. Satışsaati: 10.00-10.15 arası Muhammen bedeli: 3.049. 670.000.-TL. 2- Samsun ili. Atakum Mahallesi, cilt 58. sayfa 5656, ada 383. parsel lde tarla olarak kayıtlı 2830.77 m2 miktanndaki taşınmazın 1 6 payı. Satışsaati: 10.20-10.35 arası Muhammen bedeli: 14.153. 850.000.-TL. 3- Samsun ıh. Atakum Mahallesi, cilt 74, sayfa 7223. ada 414, parsel 9da tarla olarak kayıtlı 1962.33 m2 miktanndaki taşınmazın 400 2400 payı. Satışsaati: 10.40-10.55 arası Muhammen bedeli: 8.176. 375.000.-TL. 4- Samsun ili. Atakum Mahallesi, cilt 74. sayfa 7232. ada 416, parsel lde tarla olarak kayıtlı 897.60 m2 miktanndaki taşınmazın 1432400 payı. Satış saati: 11.00-11.15 arası Muhammen bedeli: 1.604.460.000.-TL. 5- Samsun ili. Atakum Mahallesi, cilt 74, sayfa 7233. ada 416, parsel 2'de tarla olarak kayıtlı 1023.91 m2 miktarındaki taşınmazın 170'1024 payı. Satışsaati: 11.20-11.35 arası Muhammen bedeli: 4.274. 624.268.-TL. Halihazır durumu: Tüm taşınmazlar Atakum. Baruthane mevkiinde bulunup. şehir merkezine ve Samsun- Ankara karayoluna yakındır. 357 ada 1 parsel üzerinde cami bulunmaktadır. Parseller yüzde 5 ila yüzde 10 meyilli arazi yapısına sahip, civannda yapılaşmanın bulunduğu böl- gededir. lmar durumlan: Samsun tlkadım Belediyesi Fen lşleri Müdürlüğü'nün 03.06.2002 ta- rih ve 713 sayılı yazılanna göre bahse konu Samsun Merkez. Atakum mevkıı 1 1000'lık uygulama planında 357 ada 1 parsel cami. 383 ada 1 parsel çocuk parkı. 414 ada 9 parsel park. 416 ada 1 parsel cami. 416 ada 2 parsel sağlık ocağına ısabet etmekte olduğu belir- tilmiştir. Satış şarüan: 1- Satış, 11 11 2002 gün yukanda belirtilen saatlerde Samsun 3. Icra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmın edılen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geç- mek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranın taahhüdü ba- ki kalmak şartıyla 2111 2002 günü ayru yer ve saatte ikmci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arrtıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edile- cektir. Şu kadar ki arttırma bedelinın malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulma- sı ve satış ısteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bun- dan başka paraya çevirme \e pavlaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla be- delle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- ArTtırmaya iştırak edeceklerin. tahmin edi- len kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi \eya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır Satış, peşin para ıledir. alıcı ıstediğınde 20 günü geçmemek üzere mehil venlebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu. tapu harç ve masrafları alı- cıya aırtir. Bırikmış vergiler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan id- dialannı dayanağı belgelen ile on beş gün içinde dairemize bıldirmelen lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicıli ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenın feshıne sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve di- ğer zararlardan ve aynca temerrüt faizınden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemızce tahsil olunacak. bu fark, varsa öncelikJe teminat bedelinden ahnacaktır. 5- Şartname, ilan tarihınden itibaren her- kesin görebilmesi ıçın dairede açık olup masrafi verildıği takdirde isteyen alıcıya bir ör- neği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmış savılacaklan. başkaca bilgi almak isteyenlerin 1998 2009 sayılı dosya numarasıyla -jnüdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 24 09 2002 T*Higihler tabırine irtifak hakkı sahıplen de dahildir. Basın: 60277 BERGAMA İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRtMENKUL AÇIK ARTTIRMA tLANI Sayı:2001 1925 1. Bergama Dağıstan köyü Beşirli mevkiinde tapunun 475 parsel sırasında kayıtlı bulunan 5700 m2 miktanndaki tarla vasfmdaki yer pamuk ve domates ekimine müsait olup suyu bulunmakla 1000 m2'si 1.000. OOO.OOO.-TL.'den tamamı 5. 7 00.000.000.-TL. muhammen bedelle satış fanan satış verinde saat 10.30-10.45 arasında satılacaktır. 2. Bergama Dağıstan köyü Beşırlı mevkii 476 parselde kayıtlı taşınmaz 475 ve 477 parselle yan yana olup domates ve pamuk ekimine müsait yer olmakla sulu tanma elverişlidır. 1060 m2 miktannda olup 1000 m2'sı 1.000.000.000 TL'den borçlunun olan tamamı 1.060. 000.000.-TL muhammen bedelle satış günü satış verinde saat 11.00-11.15 arasında satıla- caktır. 3. Bergama Dağıstan köyü Beşirli mevkii 477 parselde kayıtlı tarla vasfmdaki yer 8860 m2 miktannda olup yine pamuk ve domates ekimine müsait olmakla burasının 8 16 hissesi borçluya aıt. borçlunun 8 16 hissesi 4. 430.000.000.-TL. mu- hammen bedelle satış günü satış verinde saat 11.30-11.45 arası satıİacaktır. Satış şartlan: 1- Satış. 18.11.2002 gün ve saatte 10.30'dan 11.45'e kadar Bergama Özel Idare Işharu önünde açık arttırma suretiyle ya- pılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 28.11.2002 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmaya çıkartılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayri- menkul en çok arttıranın taahhüdü saklt kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinın yüzde 40'ını bulması ve satış ısteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve pavlaştırma masraflannı geçmesi la- zımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştırak edeceklerin. tahmin edilen kıymetın yüzde 20'sı nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere me- hıl verilebılir. Tellaliye resmi, ihale pulu. tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. bırikmış vergiler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla dığer ılgılilenn ı *) bu gaynmenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgelen ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sıcili ile sa- bıt olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. ihale farkı ve temerrüt faizı aynca hükme hacet kalmaksızın dairemızce tahsil olunacak. bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden ahnacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafi verildiği takdirde isteyen alıcı- ya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şarrnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenle- rin 2001 1925 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 20.09.2002 (*) llgıliler tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 60174 İSTANBUL 8. İŞ MAHKEMESİ HÂKÎMLİĞtNDEN EsasNo:2001 1060 Davacı Akbank TAŞ tarafmdan davahlar Mümtaz Yücel. Olcay Şener. Aydın Şişik ve Ali thsan Şişik aleyhlerine mahkememize açılan alacak davasımn yapılan açık duruşması sırasında verilen ara karan uyannca: Halen "Emek sitesi 7. Blok Da: 9 Merterlst" adresindeki davalı Olcay Şener'e mahkemece tüm aramalara rğmen da\a dilekçesi tebliğ edilemedigi nedeni ile ilanen tebliğine karar verildiginden: Davacı dava dilekçelennde özetle: Müvekkilleri banka Güngören Istanbul şubelerinin eski müdürü Mümtaz Yücel'in emekli olmasından sonra. Ilknur Yıldınm ısimli müşterinin Teftiş Kurulu Başkanlıgı'na hitaben yaptıgı şikâyet dilekçesi ve Mustafa Demirkır isimli müşterinin Güngören şubelenne çektiği ihtarname ile borçlulann birtakım usulsüz işlemler yaptıklan iddia edilmiş olup, müvekkil banka Güngören Istanbul şubesinin eski müdürü Mümtaz Yücei görevini kötüye kullanmak sureti ile birtakım kışi ve firmalara usulsüz krediler kullandırmak sureti ile Olcay Şener. Aydın Şişik, Ali lhsan Şişik isimli müşteriler ile birlikte hareket ederek müvekkil bankanın dahıli mevzuatı ile Bankalar Yasası'na aykınlık teşkıl edecek şekilde yapılan eylemler ile ılk tespıtlere nazaran müvekkil bankayı toplam 150.555. 000.000.-TL. tutannda ana para zarara uğrattıklannı, müfettış tahkikatlan Istanbul Cumhuriyet Savcıhğı'nın hazırlık dosyası ile sabit oldugundan, Fazlaya ait talep ve dava rücu haklannın saklı kalmak, tahsilde tekerrür olmamak koşulu ile ilk tespitlere göre sapta- nan 150.555.000.000.- TL. ana para banka alacağının usulsüz işlemlerin gerçekleştirildigi tarihlerden itibaren hesap- lanacak olan yüzde 220 temerrüt faizi, faızin yüzde 5 oranında BMV yargılama. harç ve masraf ve vekâlet ücretı ile birlikte davalılardan tahsilıne karar venlmesini dava ve talep ettikleri anlaşılmıştır. Davalılardan Olcay Şener'e dava dilekçesi tebliğ edilemedigi nedeni ile ilanen tebliğine, duruşma gününün 28.1.2003 günü saat 10.00'a bırakılmasına karar verilmiştir. Belli gün ve saatte duruşmaya gelmeniz veya bir vekille kendinizi temsil ettirmeniz ve varsa mukabil delillerinızi ibraz etmeniz. duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğu- nuzda duruşmalara devam edileceği ve karar verileceği lüzumu dava dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur Basın: 60964 SAYDAM YALÇIN DOĞAN Savaşla Birlikte Yeni Bonçlar, Yeniden IMF Kollannı çaresız ıkı yana açıyor IMF Türkiye ma- sası şefi Kahkonen ve şunu söylüyor: "Savaş çıkarsa, IMF olarak bizim yapacak bir şeyimiz yok. O durumda sizin zararınızı G-7'ler karşılar!.." Ankara savaşla yatıyor, savaşla kalkıyor. Seçim bile ikinci planda. Çünkü, Irak'a yapılacak bir Ame- rikan müdahalesi, bir savaş, Türk ekonomisini bü- yük bir yük altına sokuyor. Siyasal açıdan, zaten bir karmaşa. Özellikle de, Kuzey Irak ve muhtemel bir Kürt devleti Türki- ye için tam kâbus. Aynanın diğer yüzündeki kâbus ise, ekonomiden geçiyor. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Masum Türker ve ekonomi kurmay- ları, savaşın vereceği zarar ile bunu karşılamanın yollarını arıyor. 'G-7'ler bizi borçlandıracak' Ankara'ya göre, savaş ocak, en geç şubatta. Dün telefonda sohbet ederken, bir sorum üzerine Masum Türker önemli bir açıklamada bulunuyor: "11 Eylül'den sonra, G-7'ler devreye girdi ama, onlar bizim zararımızı karşılamadı, sadece bize IMF üzerinden borç verdiler!.. Zararın karşılan- ması, IMF'nin dediği işte bu!.. Savaş çıktığında, bize yeniden IMF üzerinden borç verecekler, bu da bizim için ek faiz yükü demektir!.." Türkçesi. kimse kimsenin zarannı karşılamıyor!.. He- le Türkiye'nin!.. Onun için savaşın maliyetine dönük ekonomik hesaplar iki noktada odaklanıyor. Türker "Savaşla birlikte, Irak'tan Türkiye'ye gele- cek göçmenlerle, uzun vadeli borçlardaki ek fa- iz yükü bizi çok düşündürüyor." Turizm gelirindekı düşüşler, petrol ve diğer ithal mallarındaki fiyat artışları, ihracatta gerileme akla ilk gelen zararlar. Ancak asıl kaygı. göçmenler ile uzun vadeli borçların faiz yükünde düğümleniyor. Hazine ile Dışişleri Bakanlığı bu çalışmayı birlikte yürütüyor. Dışişleri, işin politikyönünü, Hazine de eko- nomik yönünü üstleniyor. Böyle bireşgüdüm iyi, ne var ki, gelecekteki tablo hiç parlak değil. Savaş ve IMF ile sil baştan!.. Sohbet sırasında bir başka sorum üzerine, Tür- ker: "Aslında, gelecek yıl için biz tüm hesaplan yap- mıştık ve bir denge tuttutmuştuk. Gelecek yıl, bizim borçları çevirmekte bir sorunumuz yok- tu. Şimdi savaş ihtimali, hesaplarımızı allak bullak ediyor. Çünkü, ek faiz yükü kalıcı oluyor. Bunun etkisini silmek uzun zaman alıyor. Bu et- kiyi daha kısa birsüreye nasıl çekebiliriz, şu an- da bunu hesaplamaya çalışıyoruz." G-7'leri gösteren IMF ya da Amerika, bu ek yükü düşünmüyor!.. Böyle biryükün halen uygulanmak- ta olan IMF programını etkileyeceği ortada. Türker: "Bu durumda, savaştan sonra Türkiye'nin yeni bir program için IMF ile masaya oturma- sı kaçımlmaz. Oysa, şimdiki programda işin sonuna gelmiştik. Devlet harcamaları, şeffaf- lık ve vergiler dışında çok temel bir şey kalma- mıştı. Zaten bunların da tasarıları hazır." Yani, savaşla birlikte, IMF programı sil baştan!.. Yeni borçlar, yeni faizler. yeni hedefler, yeni den- geler... Yüz yüz kuyruğuna gel, sonra olmadı baş- tan edebiyatı!.. Ve bu arada, Türkiye'nin şiddetle karşı çıktığı, hiçbir kusuru olmadığı bir savaşın fa- turasının Türkiye'ye ödetilmesi!.. Irak'ın parçalanması, Kuzey Irak, Kürt devleti ise yeni ekonomik yüklerin yanı sıra başlı başına ve yıl— larsürecek gayya kuyusu. Derdimiz hiç bitmiyor!.. E-mail: ydogancl cumhuriyetcom.tr Faks:0212 5139098 Bügi| Bilgi Yayınevi Standında İMZA GÜNLERi 9 Ekİm 2002 Çarşamba Attilâ İlhan 14.30 -16.30 arası Umur Bugay 14.00 -17.00 arası 10 Ekİm 2002 Perşembe Aydın Boysan 15. 00 -18. 00 arası 10 Ekİm 2002 Perşembe PANEL: Ödüllü Edebiyat Yarışmaları Yöneten: Aydın Boysan Katılımcılar: Aytül Uncu Akal, Sunay Akın Nedret Tanyolaç Öztokat, Öner Yağcı 11 Ekim 2002 cuma Üstün Kırdar 15. 00 -18. 00 arası 12 Ekİm 2002 Cumartesi Aydın Boysan 15. 00 -18. 00 arası Selçuk Erez 15.00 -18.00 arası Ferhan Şensoy 15. 00 -18. 00 arası 13 Ekİm 2002 Pazar Sulhi Dölek 14. 00 -16. 00 arası Yılmaz Gruda 16. 00 -18. 00 arası 3. KITAP DUNYASIFUARI5-13 Ekim 2002 Dolmabahçe Kültür Merkezi Beşiktaş • İSTANBUL N'uruosmaniye Vergi Daıresi'nde 358 000 8099 hesap numarasında kayıtlı Mehmet Hulusi Ergün'e ait 1990-199l'yıllannda kullanılmış olan 4651-4950 sıra noiu faturalar. 55051-55350 sıra nolu se\k irsaliyelen ve 55991 ve 56001 sıra nolu se\ k irsaliyesi zaman aşımına ugramış oldugundan za\ i olmuştur. Hükümsüzdür. Mazhar \uri Ergün ve tştirakçileri Yahya Kaptan Toplu Konut 4000127 nolu sözleşmemi kaybettim. Hükümsüzdür. AHMET BOSTANCIOĞLV
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog