Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı ENEL HAKKIN HAKKI İlhan Selçuk ÇajPazariamA$TiirkoagıOid.No3941 ı34354lCagaloSu-Istanbun«.{212)S140196 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı DÜŞÜNÜYORUM ÖYLEYSE T9. YIL SAYI: 28125 / 500.000 TL (KDVıçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ 0945-1991) 90 sıçak giiniin Rahşan Ecevır, Husamettın Ozkan'la yollorını ne zaman avırdı? Ecevıf "hastaneye duşunce" hangı planlar yapıldı? Ismaıl Cerı ın başbakanlığı ıçın ne zaman duğmeye basıldı? Dervış e gore hukumetın ne kadar omru kalmıştı? Erkan Mumcu'nun komplo uyarısı nasıl ortahğı karışfırdı? Rahşan Ecevıt ne zaman "3 kışı kalsak öa fark etmez' dedı? YTP'hler ne zaman "Boş havuza atladık1 demeye başladı? P e r ş e m b e g ü n ü Ülkeyi 3 Kasım seçimlerine götürecek süreci anlatmak için bu soru işaretlerine yenilerini eklemek olası. Bu soruların yanıhnı sürecin içindekiler anlattı: S ı c a k g ü n l e r i nasıl a n l a t t ı l a r ? Rahşan Ecevit: Tabanda bıze, sızın de Husamettın Ozkan ınız ^ar, dıyorlar Mücahit Pehlivan: Başbakan o yaşfa bırının olabıleceğı kadar iyi Ben 1 Ağustos tan ben doktoruyurr ama gızledık Uluç Gürkan: Ismaıl Cem 15 gun ıçınde başbakan olacağına ınandırılmışh. Cumhuriyel ' t e . . . ' J Seçim ve Savaş.. Ortadoğu'da sa\aş rüzgâr- ları günden güne sertleşirken - 3 Kasım' seçimlerine hazırla- ımoruz.şunun şurasında önü- müzde üç haftalık bir zaman dilimi kaldı. Ne var ki bu seçimin sonuç- larından kimse \eterince unıutlu değil... Ister sağda olsun. ister solda. yurttaş seçimden sonra da Türkiye'nin içine girdiği IMF cenderesinden kola\ kolay kurtulamayacağım biliyor: ""borç \ önetımı "nin öneelik ka- zandığı bir rant ekonomisin- den nasıl kurtulacağımızı doğ- ru düriist anlatabilen bir siya- sal partimiz ne \azık ki yok... Seçim sandığından çıkacak iktidarın kimliği açısından da iyinıser yorumlar yapmak ko- la> değil! Bu alandaahkâm \ü- riiten uzmanlara bakılırsa, v ü- rürlüktekiSeçim^asası'na gö- re AKP tek başına iktidara ge- lebilir: yüzde 10'luk barajın altında kalan partilerin oyla- rından aslan payını kazanarak tek başına hükümetini kurabi- lir. O zaman ne olur?.. Bir demokrasi boşluğu mu?.. ^a da CHP ile barajı aşabi- lecek D^ P anlaşırlar; merkez sol >e merkez sağ partiler AKP')i de yanlarına alarak iiçlü koalisyon kurabilirler. Geçmişte iki merkez sol par- ti milliyetçi VlHP'vi yanlarına alarak üçlii koalisyon kurma- dılar mı?.. Bu kez de yine mer- kez sağ \e sol partiler dinci partiyi yanlarına alarak ko- alis\on kurdular mı, iilkey i giil gibi idare ederler... Peki, ya politika dünyasına \eni katılan \e olmadık bir atı- İımıgerçekleştiren GencPartı" barajı aşarak koalisyon ortak- ları arasına girmek isterse?.. Yarsayımlar çok... Ancak bu \arsayımlardan hiçbirinin yurttaşa güven aşı- ladığı söylenemez. • Her çeşit senaryonun ya da \arsayımınAmerika'nın Irak'ı \urma\a hazırlandığı bir sü- reçte gündeme girmesi de pek tatlı sa\ılamaz... Dün\a yeniden bozulup ku- rulu\or. Afganistan'dan sonra Irak'a jönelen ABD'nin Yenı Dünya Duzenf tasarımının gösterge- leri somutlaşıyor. Tiirkiye'nin bu oluşumdaki yeri ne ola- cak?.. A\ rupa Birliği'nden dış- lanır gibi gözüksek de olaylar coğrafyasının tam göbeğinde- yiz. Tam bu süreçte Ece\ it'in ba- şında bulunduğu parti anlaşıl- madık bir biçimde \ urgunu ye- di. başımızdaki hükümet taba- nını > itirdi, Meclis seçimler ne- deni>le kapatıldı: bereket Cumhurbaşkanı \e asker hal- kın güsenini tam anlamında kazanmış durumdalar... Voksa bu fırtına ortasında Türkiye bir soru işaretine dö- nüşebilirdi. İlginç bir dönem yaşıyoruz. • Şuna inannoruz ki Türkiye çok daha zor dönemlerde bile olmadık güçlüklerin üstesin- den inanılmaz bir yaşam kud- reti göstererek gelraiştir. Bugiin Ortadoğu'da >aşa- nan kanlı karmaşanın yanı sı- ra komşumuzu tehdit eden harp tehlikesinin bize dönük vüzündeki sorunları çözKmle- \ebilecek birikim içimizde me% cuttur. Ülkemizin bugünkü haline bakarakyanlış değerlendirme- lerde buİunanlar. sına\ günü gddiğinde aldandıklarını gö- receklerdir; herkesin hesabını buna göre yapmasında say- makla bitmez yararlar bulun- maktadır. Cumhuriyef AKP yöneticileri laik düzen aleyhinde çalışmakla suçlandı fe ı Gizli ittifak soruşturması' Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı AKP, Recep Tayyip Erdoğan ve parti yöneticileri hakkında yeni bir soruşturma başlattı. Erdoğan ve arkadaşlan ılk kez laik düzen aleyhinde gizli ittifak oluşturmakla suçlanıyor. Savcı Nuh Mete Yükserin yürüttüğü soruşturma kapsamında Erdoğan'ın belediye başkanlığı dönemiyle sonrasındaki ılçe ve büyükşehir belediyesince verilen emanet usulü işlerle ihaleler çok yönlü olarak inceleniyor. OKTAY APAYDIN Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile parti yö- neticisı arkadaşlan hakkında Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Cumhuriyet Baş- savcılığı yenı bir soruşturma başlattı. Erdoğan ve arkadaşlan, DGM Savcısı Nuh Mete Yük- serin yürüttüğü soruşturmada "Türkiye'nin laik düzeni aleyhinde gizli ittifak oluştur- mak"la suçlanıyor. AKP'nin kapanmasına giden süreç olarak de- Erdoğan'a yeni suçlama gerlendirilen soruşturmada parti yöneticileri ilk kez laik düzen aleyhinde çalışma yapmakla suçlandı. Ankara DGM Cumhunyet Başsavcı- lığınca "Hz.2002-156" sayılı dosya ile soruş- turma başlatılan AKP Genel Başkanı Recep Tayyıp Erdoğan \e arkadaşları hakkında belge ve bılgı toplamaya başladı. Ankara DGM Sav- cısı Nuh Mete Yüksel, üç gün önce Istanbul Bü>ükşehir Belediyesi'ndeki "Albayraklar" soruşturmasını yürüten Mülkıye Başmüfettişi M.4rkasıSa.8,Sü.3'te • ERDOĞAN'A BURS Müzakerelere başlama kararı seçim sonrasına bırakıldı AB'den tarih yok para var # AB Komisyonu, tlerleme Raporu taslağında, Türkiye'ye müzakere tarihi için yeşıl ışık yakmadı. Türkiye'nin Kopenhag siyasi ölçütlerini tümüyle karşılamadığının öne sürüldüğü raporda, Türkiye'ye ilişkin strateji paragrafı boş bırakılarak top AB hükümet ve devlet başkanlanna atıldı. AB lıderlennin, seçim sonucunda kurulacak hükümet ve programa göre, Kopenhag zırvesınde Türkiye'nin üyeliğiyle ilgili "siyasi bir karar" alacağı kaydedıliyor. # Komisyon, "Kıbns'" dahil 12 aday ülkenin siyasi ölçütlen tamamladığını savunarak bu ülkeleri 3 kategoriye ayırdı. Raporda müzakereleri başanyla tamamlayan Malta ile Güney Kıbns'm hemen, Bulganstan ve Romanya'nın dışındaki 8 aday ülkenin ıse 2004 yıhndan itibaren birliğe üye olabıleceğı kaydedildi. Raporda, müzakere tarihi venlmeyen Türkiye'ye 354 mılyon Euro yardım yapılması önerildi. • 4. Sayfada Başbakanlık, Erkan Çetinbaş 'ı 'insan hakları 'ödülüne değergördü Sıvas katliamı hükümlüsüne ödülskandalı Karaköy -Salıpazarı arasında uzanan kı\ 1 bandı. 'G alataport" projesiv le deniz turizmine y önelik liman haline dörüştürülecek. (Fotoğraf K,\AN SAGANAK) Kıyıya beş yıldızlı otel, fuar, kongre merkezi, sanat müzesi ve dev bir akvaryum yapılacak Karaköy^e yeni yüz1 Karaköy-Salıpazan liman şeridi "Galataport" projesiyle uluslararası çağdaş bir boyut kazanacak. Yap-işlet-de\Tet modeliyle ihaleye çıkanlacak projenin yatırun bedeli 148 milyon dolar. Lüks gemilerle yolcu taşınmasını içeren proje 139 bin metrekarehk bir inşaat alanı üzerinde gerçekleştirilecek. Arsanın 13 bin 221 metrekaresi fuar ve kongre merkezi, 11 bin metrekaresi ise sanat müzesi için aynldı. MİNE ZEYBEKOĞULLARI Karaköy'den Salıpazan'na kadar uzanan nh- tım bandmda yer alan kamu binalan, yerlerini otel kompleksi, alışvenş merkezleri ile fuar ve sergi salonlanna bırakmaya hazırlanıyor. Tür- kiye Denizcilik tşletmeleri (TDİ), Yap-Işlet- Devret modeliyle ihaleye çıkaracağı proje için Ankara'dan onay bekliyor. Fikir olarak ortaya çıktığı 1989'dan ben çeşitli aşamalardan geçen "Galataport" projesi, Karaköy-Salıpazan arasındaki kıyı bandının kruvaziyer liman ha- line dönüştürülmesini amaçlıyor. Lüks gemi- lerle yolcu taşınmasını içeren sistemde, konak- lama ve alışvenş merkezleri. fuar-sergi alanla- n tamamlayıcı işlev görüyor. Projeyle birlikte m.4rkasıSa.8,Sü.3'te GUNCEL CUNEYT ARCA\XREK Zıt Olaylar Ülkesi Meydanlar mitınglerle dolup taşıyor, lider konuş- maları bırbırinden farksız. llgı çekıcı başka turden haberler ön yüzde man- şetlerde. Mitingler içerde. Şaşırtıcı bir sonuç çıkıyor. Anketierin yüzde 10'un altında gösterdiğı partilerin mıtınglerınde de iğne at- san yere düşmüyor. Sol olarak CHP, hangı sol? Sağ olarak AKP. han- mArkasıSa.8,Sü. Vde Kitap kurtlan Frankfiırt'ta 0 Dünyamn en büyük ki- tap. elektronık ya\ın ve ile- şim fuan yann Frankfiırt'ta kapılarını açıyor. Dün\anın dört bir köşesınden binlerce yayıncıyı. yazan \e eseri bır araya getıren 54. Uluslarara- sı Frankfurt Kitap Fuan aynı zamanda dünya kültürlerının küreselleşmeyı tartışacağı bir forum göre\ ını üstlene- cek. MArka Sayfada 7 TlP'li genç unutulmadı # Türkiye Komünist Partısı Genel Başkanı Aydemır Gü- ler, 24 yıl önce Bahçelıevler katliamında öldürülen Tür- kıye îşçı Partılı 7 gencın unutulmadığını belırttı Kat- liamın CIA patentlı genış çaplı bir planın parçası ol- duğunu kaydeden Güler. "Bugün katıllere hangı par- tinin sahıp çıktığı bılınmek- tedır" dedi • 17. Sayfada Futbol terörü korkutuyor # Süper Lıg ve 2. lıg maçla- rındakı trıbün terörü. futbol dünyasını endışelendırdı. Is- tanbul'da futbolcular. Bur- sa'da hakem, Izmir'de de \ö- neticüer hakarete ve saldınva uğradı. Yöneticiler \e eski hakemler olaylara anons ko- nusunda atılan gen adımın neden oldu^unu ıddıa ettıler. ARİF KIZÎLY\LIN'ın halnri • Spor'dr # Başbakanlık. 2Temmuzl993'te 37 kişinin yanarak can verdiği Madunak katlıamının idamlık hükümlüsü Erkan Çetinbaş'1 'insan haklan1 ödülüne değer gördü. Yanşma geçen yıl yapılırken, ödül töreninin bu yıl gerçekleştırilmesi dönemin insan haklanndan sorumlu Devlet Bakanı Arseven'i skandala kanşmaktan kıl payı kurtardı. # Devlet Bakanı Ali Doğan ilk açıklamasında topu Adalet Bakanlığı'na atarken, dün akşam, ödülün iptal edileceğini bildirdi. Bakanlık, yanşmayı incelemeye alırken, verihniş bir ödülün nasıl iptal edileceği açıklanmadı. • 8. Sayfada Özkök: Irak'mtoprak bütünlüğü korunmalı Ull.Savfada AB'ye üs yanıtı: Meşruiyet mil.Savfada Gürel: Banş umutlan tükenmedi II. Savfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Silah Denetçilerinin Gunlugu... Bağdat'ta ılk gunlerın tedirgınliğini geride bıraktık. Kentın değışık yerlerınde, 36. ve 33. paralel çevre- sinde yaptığımız çaftşmalar son derece verimliydi. Daha önceden de tahmın ettiğımız gıbı Irak ordusu- nun sılahlarının yuzde 8O'ı Batı kaynaklı. MArkasıSa.8,Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog