Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 EKİM 2002 CUMA HABERLER DUNYADA BUGUN ALİSİRMEN Çıfte Standartlıyız Başta AB olmak üzere herkesi çrfte standart uygulamakla suçluyoruz. Zaman zaman bu eleştirılerde haklılık payı yok da değıl. Peki ama Türkiye'nin kendisi de çifte standart- lı bir ülke değıl mı? Dilerseniz, 1 Ekim Salı günkü Radıkal'de ya- yımlanan "Kilisesiz cemaat" haberine bır baka- lım. Iskendeaın'da bulunan Protestan Incıl Kili- sesi, bu yılın haziran ayında, Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından, dini ve milli duygulara za- rar verdiği ve toplumda infıal yarattığı gerekçe- siyle kapatılmıştır. Emniyet Müdurlüğü'nün kapatma karannda, kilisenin Imar Kanunu'na aykırı olarak yapıldığı ve o mahalde yasadışı öğretim ve eğrtim yapıl- dığı da belirtilmektedir. Habere göre olay, bundan otuz yıl öncesine kadar dayanıyor. Söz konusu cemaatin Osman- lı döneminden beri sahibi olduğu kilıse, okul yapılacağı gerekçesiyle istimlak ediliyor. Cemaat 25 yıl boyunca, Enmeni kilisesinde mi- safir olarak ıbadet ediyor. Bu arada, kılıselerı ıle ilgıli olarak cemaat tem- silcileri dava açıyoriar, ama bırçok kez kazan- malanna karşın, karar yüksek mahkeme tara- fından bozuluyor. Nihayet cemaat temsilcileri, 1995 yılında ken- di olanaklarıyla Pıri Reıs semtinde, bırapartıma- nın zemin katını satın alarak kiliselerini buraya yerleştiriyorlar. Valiliğe gönderdikleri bılgilendirme yazısına ise üç yıl süreyle cevap alamıyorlar. ••• Valilik, kilisenin bulunduğu binanın Kat Mül- kiyeti Yasası'na tabi olduğu ve cemaatin, kom- şulardan izin alması gerektiğini bildirmiş, buna uyan cemaat belgeleri sağlamış, valilik maka- mına göndermiş, ama yıne de kilisenin kapan- ması önlenememiştir. Şu anda 100 kişilik cemaat kilisesizdir. Cemaatin papazı Yusuf Yasmin, haklı olarak yakınıyor. - Kilisemiz vardı yıkıldı, bıznerede ibadetya- pacağız? Evlenme törenlerinde, vaftizde, ce- nazede güç durumda kalıyoruz, kilısede din kurallannı öğretme dışında bireğitim yapılmı- yor, diyor. Kısacası bir cemaatin kilısesi yıkılmıştır yıllar önce, başka yerde ibadetleri de engellenmek- tedir. Habere göre, halkın infiali falan da söz konu- su değildir. Zaten laik bir ülkede, herkes kendi ibadetin- de özgür olmalıdır. Türkler bulunduklan Hıristiyan Avrupa ülke- lerinde, özgürce ibadet edebilmekte, kendi ca- milerini açmaktadırlar. Paris Orty Havaalanı'nda, kilisenin yanı sıra mescit de var. AJmanya ve Hollanda hakeza... Yunanistan'da yapılan ihlaller ıse çeşrtli ulus- lararası kuruluşlann tepkileri ve yetkili kurumla- nn ceza kararlanyla sonuçlanmıştır. Bulgaristan Jivkov dönemindeki yanlış tutu- mundan vazgeçmiştir. ••• Iskenderun'daki cemaat ile ilgili haberyayım- landıktan sonra, bugüne değin hiçbir resmi açık- lama veya tepki gelmemiştir. Türkiye'deki azınlık vakıflarının durumu da herkesin malumudur. Avrupa'yı bır Hıristiyan kulübü olarak gö- renlere tepkı gösterirken, kendi davranışları- mıza dıkkat etmemiz ve bizim de çifte stan- dart uyguladığımızı görerek, bunu düzeltme- miz gerekiyor. Bu düzeltmeyi AB'ye yaranmak için değil, kendi demokrasimizi sağlıklı hale getırmek için yapmak zorundayız. Bu değişikliği kendi anayasamızı yaşama ge- çirmek için yapmalıyız. 100 kişilik kuçücük bir cemaatin ıbadet öz- gürlüğünü sağlamak, laik Türkiye Cumhuriyeti için bir sorun olmamalıdır. Laiklikten, demokrasiden yana olduğunu söy- leyen insanlar ve partiler derhal harekete geç- mek zorundadırlar. Gerçekten laik ve demokratik bir ülkede, hal- kın yüzde 99'u Müslüman olsadahi, kiliselerde, camiler kadar özgür olmalıdır. Yoksa ortada hem laiklığı hem de demokrasiyi zedeleyen cıddı bır çifte standart var demektir. Ekonomik programı eleştirdi Cem: Ne işçi kalacak ne de çiftçi SABtTHORASAN KONYA - Yenı Tür- layePartısı(YTP)lıde- ri tsmail Cem, uygula- nan ekonomik progra- mın devam etmesı ha- bnde,"Türkiyeyene çift- çi, ne sanayici, ne esnaf ne de işçi kalacak" dedı. Cem, Konya'ya geb- şınde Kayacık mevİaın- de mılletvelalı adaylan ve partılılerce karşılan- dı. Seçım otobüsüyle ıl başkanlığına geçen Cem, burada bır basın toplantısı düzenledı. Se- çım orfamında bır ku- tuplaşma tehlıkesı gör- düğunü belırten ve bun- lan "yakışıksız yakla- şrnılar'' olarak nıteleyen Cem, şöyle konuştu "Kim olursa olsun, par- titercihi,siyasiterrîhi ne ohırsa olsun, inançözeL- Kği neolursa olsun hepi- miz kardesjz, tekiz. bi- riz, bütünüz. Kesinükle böyle bölücü siyaset an- layışlanna kapümayı- mzTCem^CHP'ninve koalisyondaki iki parti- nin bu ekonomik uygu- lamadan çok memnun olduğunu" belırterek şunlan söyledı: "Eğer bu ekonomik program, bu şeküyte devam eder- se Türidye'de ne çiftçi, ne sanayici, ne esnaf ne de işçi kalacak. Bu üre- timsizlik, birinci mese- lemiz." Seçımlerle ılgı- h yapılan anketlere man- mamak gerektiğını de belırten Cem, daha son- ra Mevlana Müzesı'nı zıyaret ederek dua ettı Seçimleri erteletemeyen ANAP lideri, oy istemeye Süleymancılann etkin olduğu Antalya'dan başlıyor Yılmaz mecburen meydandaSEKTAÇEŞ ANKARA - ANAP Genel Başka- nı Mesut Yılmaz, seçımlen ertelet- me gınşımlennın başansız olması- nın ardından bu hafta sonu meydan- lara ınıyor ANAP'ın ılk mıtıngi, ArifAhmet Denizolgun'un güçlü ol- duğu ve bınncı sıradan aday göste- nldığı Antalya'da gerçekleştınlecek. Partıhler, ılk mitınge sağlanacak yoğun katılun ve destekle ANAP'ın baraj altında kalacağına yönelik bek- lentılen boşa çıkannayı hedeflıyor Yılmaz, mıtınglerde, AB'ye tam üyelığın Türkiye'ye sağlayacağı ka- zanımlar üzenne vurgu yapacak. Yılmaz, seçım çalışmalanna önü- müzdekı pazar günü Antalya mıtin- • Yılmaz, önümüzdeki pazar günü Antalya mitingi ile başlayacağı seçim çalışmalannı Rıze'de sonlandıracak. Kamuoyunda ANAP'ın baraj altında kalacağı yönündeki yaygın görüş nedeniyle parti örgütü iyi bir başlangıç yapmak için hazırlıklannı sürdürüyor. gı ıle başlayacak. Kamuoyunda ANAP'ın baraj altında kalacağı yo- nundeb yaygın gorüş nedeniyle par- tı orgütü ıyı bır başlangıç yapmak ıçın hazırlıklanm surdüruyor Ankara'da- kı aday tanıtım toplantısmda Antal- ya bınncı sıra adayı Arif AhmetDe- nizolgıın'a destek verenJenn yoğun olarak katılması nedeniyle ılk mıtın- gın de Antalya'da yapılması karar- laştınldı. ANAP mıtıngıne, Denızolgun'un mensup olduğu Suleymancılar cema- atınden yoğun katılım beklenıyor. Denizolgun taraftarlannın, Yılmaz'ı havaalanından ıtıbaren kalabalık bır kıtleyle karşılamak ıçın partının ıl or- gütü ıle ortaklaşa çalıştıklan bıldı- nldı ANAP örgütü, Antalya mıtıngıne yüksek katılım ve buyük destek sağ- layarak partılennın baraj altında ka- lacağı yönündeki beklentilen azalt- mayı hedeflıyor ANAP, propaganda çalışmaları kapsamında yaklaşık 10 ılde bölge mıtıngi yapmayı planlıyor Bu kap- samda Manısa, Tekırdağ, Samsun, Mersın, Dıyarbakır, Kütahya, Nev- şehır, Bursa ve Rıze'de mıtıng yapı- lacak ANAP, seçım çalışmalannı Türkı- ye'mn AB projesı üzenne kurmayı hedeflıyor Yılmaz, mıtınglerde AB 'ye tam üyelığın sağlayacağı ka- zanımlara vurgu yapacak. Partının propagandaya yönelik ça- lışmalan da bu eksende gerçekleş- tınlecek Bukapsamdapartıotobüs- len, partı amblemı orjınal renkle- nnde kalmak koşuluyla AB mavısi- ne boyandı. ANAP'ın dığerpromos- yon malzemelennde de bu rengın kullanılması kararlaştınldı. Yılmaz: Yeni küskün girişimi sonuç vermez Avrupa Konvasıyonu toplantılan- na katıhnak ıçın Büruksel'e hareke- tınden önce sorulan yanıtlayan Yıl- maz, TBMM'yı olağanüstü toplan- tıya çağırma gınşımının bu aşama- dan sonra başansız olacağını soyle- di Yıhnaz, "Küskünler hareketi her zaman olabiBr. Ancak, 7-amanlama açısmdan artık böyle bir hareketin sonuç alması mümkün değil" dedı. Yılmaz, seçım sonrasında yenı bır gergınlık dönemı yaşanmasından endışe ettığını dıle getırdı Almanya Milli Görüş'te sıkmtı METtVGÜR KÖLN-Kapatılan RP'nın son genel başkanı Necmet- tin Erbakan'a kurulduğu 1976'dan ben parasal ve ör- gütsel destek veren, Türki- ye'de dıne dayalı bir devle- tın kurulması amacıyla on- binlerce mılıtan yetiştıren Islam Toplumu Mılh Görüş (İGMG), Erbakan ve Tayyip Erdoğan arasında sıkışıp kaldı. Şımdiye kadar kendi ya- yınlannda, Avrupa'nın en büyük tslam kuruluşu ola- rak tanıhlan IGMG, ılk kez ıç gergınlıkle, bır çıkmazla karşı karşıya. İGMG Genel Başkanı, Er- bakan'ın yeğenı Mehmet SabriErbakanteşkflan, Mı- sır kökenlı ve Erbakanlann damadı, Av rupa Camı Yap- hrma ve Yaşatma Derneğı (EMUG) Başkanı tbrahim El Zayad Avrupa teşkılatı- nı elınde tutuyor. Şimdıye kadar mülkıyetı satın alınan 150 camı derne- ğı El Zayad'a bağlı. Milli Görüş'ün eskı yöneticıle- nnden bır hoca, teşkilat ıçin- de genç üyelenn yüzde 70'e yakınının Tayyip Erdoğan taraftan olduğunu, bunla- nn ses çıkarmadan teşkilat ıçınde kaldıklannı belırterek şöyle diyor "Şu an MiIH Görüş Teşkilaü'nın anahta- n SP'nin elinde. Tayyip ta- raftariannereyegidecekıca- mfleri yok, Zorunlu olarak ses çıkarmadan teşkilatm içinde kabyoıiar. Camiler- de açıkça Tayyip'e karşı övü- cü konuşma oknuyor. Kolay değil, yapam döverler. Genel merkeze karşı çıkan yöneticiler olursa hemen uzaklaştınyorlar. Teşkilat yöneticılen merkez tarafin- dan tayın edildıği için, sor- gusuz sualsiz görevden al- ma kolay oluyor. Hollan- da'da Tayyıp'e yakın olan bir teşkilatın yönetıcılennı hemen görevden aldılar". fĞNELİ FTRÇA ZAFER TEMOÇİN TERORORGUTUPKK ABKonseyVni mahkemeye verdi BRÜKSEL(AA)-Terör orgütü PKK'nın, AB'nın en yüksek karar organı olan AB Konseyı aleyhın- de dava açmak uzere yap- tığı başvurunun 31 Tem- muz 2002 tanhını taşıdı- ğı, söz konusudavanın res- men açıldığı öğrenildı Lüksemburg'dakı Adalet Drvanı kaynaklanndan el- de edılen bılgılere göre PKK adına terönst Osman Ocahn ve terör örgütünün yan kuruluşu olan sözde Kürdıstan LHusal Kong- resı adına İsmet Şerif \an- h adına açılan davada te- ronstlen, çoğunluğu Ingı- hz olan avukatlar temsıl ediyor *T-22ftO2 2002O33/56* numaralı dava dosyasın- dakı bılgılere göre terö- nstler, terör örgütü PKK'yı AB'nın teror örgutlen lıs- tesıne alan konsey karan- nın Adalet Dıvanı tarafîn- AB'ye uyum yasalan gereğince hakkındaki idam karan dönüştürüldü Ocalan'a ömür boyu hapis • Ankara2No'lu DGM, îmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın, Cezalann Infazı Hakkında Yasa ile Terörle Mücadele Yasası'nın şartla salıverilmeye ilişkin hükümlerinden yararlanmamasrna karar verdi. ANKARA(CumhuriyetBü- rosu)-Avrupa Bırlığı'ne (AB) uyum kapsamında çıkanlan ve ölüm cezasım "savaş ve çok yaJan savaş tehdidi" ıle sınır- landıran yasa gereğince, Îmra- lı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan hakkındaki ıdam kara- n, ömür boyu ağır hapıs ceza- sına dönüştürüldü. Yasa uya- nnca Öcalan, hiçbir şekılde Avrupa Birliği karardan memnun BRÜKSEL (AA) - AB Komısyonu'nun genişjemeden sorumlu üyesı Gunter Verheugen, Abdullah Öcalan'ın ölüm cezasuun ömür boyu hapse dönüştürülmesinden büyük memnunıyet duyduğunu açıkladı. Verheugen'in, AB Komısyonu Sözcüsü Jean-Christopbe Fflori aracılığı ile yaptığı açıklamada, "Bu karar, Türidye'de AB'ye uyum amaçh reformlann gerçek anlamda uygulandığuu göstermektedir*' ıfadeleri yer aldı ve AB Komısyonu'nun bu olumlu gelışmeyı memnuniyetle not ettiğı bıldınldı. aftan yararlanamayacak. Mah- keme, Öcalan'm olum ceza- sına mahkûm edilmesuıe ne- den olan suçun, "savaş \e çok yakm savaş tehdidi haDerinde işlenmiş suçlardan olmadığı'' gerekçesiyle cezasının müeb- bet hapse dönüştürühnesine karar verdi. Ankara 2 No 'lu DGM, Baş- bakanlık'ta bekletılen Öca- lan'uı idam dosyasının, kamu- oyunda "AB Uyum Yasalan" olarak bılınen, 4771 Sayılı Çe- şıtli Kanunlarda Değışikhk Ya- pılmasına İlişkin Yasa uyann- ca iade edılmesınden sonra, dosya üzennde yaptığı incele- meyı tamamladı. Yeni yasaya göre infaz şart- lannı belırleyen 2 No'lu DGM, Öcalan'ın ölüm cezasım mü- ebbet ağır hapis cezasına dö- nüştürdü. Mahkeme, Abdullah Öca- lan'm, Cezalann Infazı Hak- kında Yasa ıle Terörle Müca- dele Yasası'nın şartla salıvenl- meye ılışkın hükümlennden yararlanmamasına ve mueb- bet ağır hapıs cezasının olun- ceye kadar devam etmesine karar verdi. Karar oybırlığıy- le alındı. Avukatiara tebliğ TRT aracılığrv la yapüacak Karann bir örneğımn tmra- lı Kapalı Cezaevı'nde hüküm- lü olan Öcalan' a teblığıne ka- rar veren mahkeme, hukumlü avukatlan ile mudahıl ve avu- katlannın sayıca çok oluşu ne- demyle bunlara teblığın TRT aracılığıyla yapılmasına ka- rarlaşhrdı. IR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@yahoo.com Saddam Hüseyin, artık ta- rihte kalmış bır dıktatör. Aslın- da Ortadoğu zaten bır dıktator- ler diyarı. En eskisi Saddam olmasına rağmen, Suudi Ara- bıstan'dan Urdün'e kadar ne- redeyse butün ulkeler despo- tik yonetıcılenn kumandası al- tında. ABD, bu yorede kendı- sine gore bır yenıden duzen- leme yapma ısteğınde. Was- hıngton, ıkız kulelenn vurulma- sından bu yana Islam dunya- sına karşı şupheyle bakıyor. Bu nedenle Afganıstan'da yap- tıklannı artık Ortadoğu'da da yapmayı planlıyor. ABD'nın Ortadoğu planı en net bır şekılde Israıl'de ortaya çıkıyor. Israıl'ın şahını Ariel Sharon'a destek veren Bush yonetımı, Fılıstınlılen tam anla- mıyla devletsız ve guçsuz bı- rakmayı bır bolgesel stratejı olarak kabul ediyor. Saddam re- jımının devnlmesine de bu açı- dan bakmak gerekiyor. ABD'nın bölge planının Irak'la sınırlı ol- madığı çok belli. Saddam ope- rasyonunu başanrsa onu muh- temelen dığer operasyonlar ız- 'Suikast Daha Ucuza Gelir' leyecek. Beyaz Saray Sözcüsü Ari Fleischer'ın soyledığı şu soz- ler, ABD'nın nasıl bir politıka ızlemeyı amaçladığını da göz- ler önune senyor: "Suikast ya da onun (Saddam) sürgüne gıtmesi, bır savaştan çok da- ha ucuz olur. Tek gıdış bıletlı bırseyahat, tekkurşun, sava- şın malıyetınden daha az ola- caktır." ABD sozcusunun bu sozlennı duyunca, aylardır Ya- ser Arafat'a uygulananlar da bıranlam kazanıyor. EğerSha- ron, dunyanın buyuk tepkisı nedeniyle gerı adım atmasay- dı Yaser Arafat'a da tek gıdış bıletlı bırsurgun hazırlanmıştı. Hâlâ da bunu uygulamak ıçın uğraşıyor. ABD yetkılisının sozlerı, ABD'nın futursuzluğunu, go- zu karalığını ve uluslararası hu- kukun en temel ılkelennı gozu- nu kırpmadan ıhlal edebılece- ğını ortaya koyuyor. Saddam rejmıne karşı olmak, boyle bır rejimden kurtulmayı istemek başka birşey, ben ıstersem ıs- tedığım yonetıcıyı oldürebılı- rim demek başka bır şey. Bu- gün Saddam için yapılan hu- kuksuzluk meşru gorulurse, yann ABD'nın yapacağı başka hukuksuzluklara da kapı açıl- mış olur. • • • ABD, uzun yıllar once Şilı'de seçılmış meşru Allende yone- tımını devınrken de aynı man- tık ıçındeydi. O zaman sosya- lıst Salvador Allende'yı kendi egemenlığı altındakı "hurdun- ya" için tehlıke sayıp devırme- miş mıydı? O zaman da, bınle- rı komunızm duşmanlığı ıçın- de, bu gayn meşru, hukuksuz darbeyı desteklememış mıydı? Bır sureden ben Fılıstın ve Irak konusunda yapılan tartış- malar, dunyanın geleceğı uze- rıne yapılan bırtartışma halıne dönuşuyor. Örneğın Alman Başbakanı Schröder, açıkça Irak'ta bır savaşa karşı olduğu- nu, Israıl'ın Fılistin'de yaptıkla- rını onaylamadığını ıfade edi- yor. Bırçok Avrupa ulkesı yo- netımı de benzer bırtutum ıçın- de. Bu tartışma, Batı dünyası ıçınde de bır kamplaşmaya ne- den oluyor. Bu kamplaşmada bır pren- sıp tartışılıyor. Guçlu olan, dı- ğer ulkelenn yonetımlennı ıste- dığı gıbı belırlemek hakkına sa- hıp mı değıl mı? Aslında bu çok eskı bırtartışma. ABD çok uzun bır sureden ben uçuncu dunya ulkelerının yönetımlerı- ne mudahale ediyor. Onların kendısıne bağlı olması ıçın her turlu darbe, suikast, ekonomik baskı yollanna başvuruyor. Bill Clinton donemınde, ABD yonetımı geleneksel çız- gısınden bıraz farklı bıryol tut- turmuştu. Askerı darbelerden ve ulkelenn ıçışlenne hoyrat mudahalelerden uzak durma- ya çalışmıştı. Bush yonetımı- nın ışbaşına gelmesı ve ıkız ku- lelenn vurulmasından sonra, geleneksel polıtıkaya yenıden donuş yapıldı. ABD, yenıden dunyaya nızamat verme fonk- sıyonunu üstlendı. Ancak bu kez dunyanın önemli bır kesımı, bu tur mu- dahalelere eskısı kadar onay vermek yanlısı gozukmuyor. Bu nedenle ABD'nın ışı zor- laştı. Bir kamuoyu yaratmaya ve kendi onundekı engellen te- mızlemeye çalışıyor. Sharon'un Fılıstın'ın uzerine abanması acaba, ABD'nın "Bakın benım önumü açmazsanız neler olur" demesı anlamına mı gelıyor? Fakat bu kez ışın zorluğunun farkınavaranABD, "Suikast da- ha ucuza gelır" demek gereğı- nı duyuyor. Şimdı acaba ucuz darbeler donemine mı gırece- ğız? Butun bu tartışmanın en çok Turkıye'y ılgılendırdığı de bır gerçek. Kuzey Irak'ta ne ola- cak? Bu bolgenin Kurt yonetı- cılenyle Turkıye arasında nasıl bır uyum sağlanacak? ABD'nın bu konuda da net bır goruşe sa- hıp olduğu soylenemez. "Ucuz suikast", o kadar da kolay ve ucuza gelecek gıbı görunmuyor. dan geçersız sayılarak ıp- tal edılmesını, orgutun malvarlığını donduran ka- rann ıptal edılmesını, AB Konseyı'nın mahkeme masraflannı ödemeye mahkûm edılmesını ıstı- yorlar Teröristler, dava dosya- sındakı ıddıanamelennde, terör örgütü PKK'nın AB teronstler lıstesıne gırme- sı ıçın gereklı "terörist özeDUderini" taşımadığı- nı, M 1999Temmuzu'ndan bu yana silahlı e> lemlere son verdiğuıi, bartşçı \ e si- yasiyöntemlere yöneldiği- ni" ılen surüyorlar Teronstler, açtıklan da- vada, AB Konseyı'nın güç ve yetkilerinı suıistı- mal ettiğinı, uluslararası hukuku ıhlal ettığıni, fı- kır özgürlüğü, kültürel haklar gıbı temel hak ve hürnyetlen ıhlal ettiğinı ıddıa ediyorlar. AKP'den tepki Çiller'i ciddiye almadık • DYP lideri, AKP'yi kapatılan RP ile 'yeşil elmanrn yansı' diye nitelemişti. ANKARA (Cumbn- riyet Bürosu) - Seçim- lenn yapılacağının ke- sınleşmesının ardından yeni dönemde kurula- bilecek koalısyon hü- kümetlen üzerindekı tarnşmalar da başladı. DYP Genel Başka- nı Tansu Çiller'in AKP'ye mesafeh yak- laşması ve kapatılan RP ıle "Yeşil elnıanm yana" olarak mtelen- dırmesıne bu partiden tepkı geldı. Çiller'in sözlennı cıddıye alma- dığını söyleyen AKP Grup Başkanı Büknt Armç, Çiller'in seçım sonrasında "Bugûnkn sözlerinibir kenara bı- rakarak kendileriyle hukümetkurmaktabir bdsgörmeyeceğnT sa- vundu. Seçim erteletme ça- balannın başansızhk- la sonuçlanmasınnı ar- dından, seçim çahşma- lanna yönelen sıyasi partiler, 3 Kasım son- rasına dönük koalısyon olasüıklannı tartışma- ya başladı. GeçmişteRPilekur- duğu koalisyon hükü- metıni "zorunluluk- tan" kaynaklandığını her firsatta yineleyen Çiller, 3 Kasım sonra- sı için "merkez'' parti- lerle koalısyon kurmak istedığinı gündeme ge- hnyor. RP ıle AKP'yi "Bir ebnamn iki yan- sı" olarak nıtelendıren Çiller, CHP'ye sıcak mesajlar venyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog