Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriye< k ı t a p 1 a r ı AŞIK KADINLAR SOKAĞI Hikmet Çetinkaya «l^rianuA.? Tikoogı Cad No 3*41 lU^ıCağılojh-tsonbura (212)51401 96 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı SEVDANINADRESİ BELLİ DEĞÎL Hikmet Çetinkaya 'Cumhuriyet CagPazartamaVŞ Tülkocagı Cad No Î M I kHap kulubû (34334ı Cagak>8]u-ls»*ulTel (212)51401 96 . YIL SAYI: 28146 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARt NADİR NADİ (7945-1997) 29 EKİM 2002 SALI JZn büyük bayramın 79. yıldönümünü ilk günkü gibi coşkuyla kutluyoruz CumhuriyetaVahn Gerçeklik!.. 19'uncu yüzyıldan arta kalan bütün imparator- luklar 20nci yüzyılda yı- kılmıştır. Birinci Dünya Sava- şı'ndan yenik çıkan Avus- turya-Macaristan İmpara- torluğu'y la birlikte, Çariık ve Osmanlı da tarihe gö- müldü... fkinci Dünya Savaşı so- nunda Britanya İmpara- torluğu -zafer kazanması- na karşın- tasfiye edildi... Günümüzde Osman- irnın özlemiyle yaşayan- larda tarihsel bilinç eksik- tir; insanlık bambaşka ufuklara doğru yönelirken gözlerinıizi geriye çevire- meyiz; laik Cumhuriyet 'in kurulması. varoluşumuz bakımından 'olmazsa ol- maz' kurahna uygun bir 'Aydınlanma Devnmıdir. Atatürk'e şükran borçlu- yuz. • Ne var ki hem Osmanlı tmparatorluğu'nun mira- sını taşımak hem Aydın- lanma Devrimi'nin gerek- lerini yerine getirmek ko- lay bir iş değildi. İmparatorlukta yaşar- ken çeşitli savaşlarla Ana- dolu'dan göçmek zorunda kalmış Hıristiyan toplum- ların diasporalan dünyayı kapsıyordu; şeriatçılığın yeryüzündeki geri temsil- cileri. laik Cumhuriyet'i bir büyük tehlike olarak görüyorlardı; Batı, hem bunların etkisindeydi hem deTürkiye'nin gelişmesini bir tehlike sayan çeşitli güçlerle donanmıştı. 'Aydınlanma Devnmi'nin yalnız Fransa'da 'Cumhu- nyet-Kralhk-tmparatorluk' arasındaki gelgitlerle yüz- yıl sürdüğü düşünülürse, 1923'ten bu yana yaşanan 79 yıllık tarihimizi istık- rarh' bile sayabiliriz. "• Cumhuriyet'in kurulu- şunun 80'inci yılına birta- kım kuşkularla girmemiz, bu bakımdan doğal sayıl- malıdır: bir yandan dinci- lik öte yandan etnikçilik önemli sorunlar olarak bu- gün de gündemin ilk mad- delerini oluşturuyor. \ncak ülkenin sağlıklı güçlerinin ve büyük ço- ğnnluğunun bu tehditler karşısında birlikte saf tut- tuğu da bir gerçektir. Gerçi dincilik ve etnikçi- lik karşısındaki büyük ço- gunluk birbirine benzer si- yasal partiler tarafından parça parça edilip bölün- müşrür; ama, bu nıanzara kimseyi karamsarlığa sü- rûklemesin; bir tehlike kırşısında halkın Cumhu- ri^efin varoluş amacında birleşip bütünleşeceğini scylemek yalın bir gerçeği die getirmektir. • Bugün Türkiye 'Avrupa Bıhğı'nin eşiğindedir; Anadolu'daki yaygın eği- lin Batı'ya doğrudur; ya- şftişımızı düzenleyen ya- yiarımız çağdaş bir toplu- mn demokratik hayatına wk değer yargılarını içe- nvor; kendimizi ne kadar rsafsız biçimde eleştirsek k gerçek budur. \vrupa Birliği'nin bizi ıçne alıp almaması, bu •rçeği değiştiremez. 1 9'uncu yıldönümünü dtlarken Cumhuriyet'in arucusu büyük Mustafa âemal Atatürk'ü minnet /şükranla anıyoruz. Cumhuriyet Avrupa Birliği de seçinıi bekliyor # AB'ye aday iilkeler zırvesınden sonra bir açıklama yapan dönem başkanı Danimarka'nın Başbakanı Rasmussen, Türkıye'dekı seçım sonucunun AB karannı etkileyeceğini belirtti. AB'nin Kopenhag zırvesıne kadar bazı ek adımlar atılmasını ısteyen Sezer de seçımlerin ardından yaşanacak hükümet boşluğu durumunda kendısının AB'de gınşımler sürdüreceğıni söyledı. • 19. Sayfada AKP'nin oyları geçersiz sayılır # Mılletvekilı Seçimi Yasası'mn düzenlenmesine parlamentoda öncülük eden Hüsamettın Cindoruk, 'yasaya karşı hile yapılarak müşterek oy pusulasındaki koşullann yerine getirilmedıği' gerekçesiyle AKP'ye verilen oyların iptal edılebıleceğinı savundu. Cindoruk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın bu konuda YSK'ye başvurabileceğini belirtti. • 7. Sayfada Sezer: Yönetime katılın cumhurbaşka- nı Sezer, mesajmda Cumhuriyet'in en önemli niteliklerinden birisinin, yurttaşların yönetime katılımınm sağlanması olduğunu belirterek yurttaşlara sandık başına gitme- leri çağnsında bulundu. Başbakan Ecevit, aydınlığın Cumhuriyet ile geldiğini belirtti. Gençlik yürüyüşü Cumhuriyet'in 79. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bugün, ilk tören Anıtka- bir'de yapılacak. Ankara'da gençler ve aydınlann katılı- mıyla Anıtkabir'e yürüyüş düzenlene- Cek. • 5. Sayfada Okurlarımızın bayramını kutlarız Atatürk'ün kaleminden Cumhuriyet'in ilanı MERİÇ VELİDEDEOĞLU 79 yıl önce Ankara'da ekim ayı soluk soluğa ya- şanmakta. yeni bir oluşuma doğru akar gibi bir gidış, gözle görülüp elle tutulur- casına hissedilmektedır. Öyle kı bu gidışi durdur- mak ısteyenlenn engelle- meleri bıle bu oluşuma kat- kı yenne geçmektedır. Tür- kıye Büyük Mıllet Meclisı Hükümetı'nın Bakanlar Kurulu Başkanı Fethi (Ok- yar) Bey'dır Bu göreve Ra- uf (Orbay) Bey'ın istıfa et- mesıyle Içişlen Baka- MArkasıSa.l9,SiL3'te Cumhııriyet'in 10. yılmdaki gazetenin tıpkı basımı Bugün Cumhuriyet'le birlikte. Gazh operasyona ABD'den destek # Bush'un sözcüsü Ari Fleıscher, "Bu, terörist saldın olduğunda yaşanan trajedınin bir örneğidır" dedı. Gaz kullanılması konusunda yorum yapmayan Fleıscher, "Teröristlerin ciddı olduklan ve zaten ınsanlan öldürdükleri, tiyatroda bubi tuzaklan kurulduğu ve herkesın öleceği dıkkate alınırsa, daha fazla konuşmak ıçın bütün koşullan bilmek gerekır" dedı. • 10. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Bumerang Birsoru: 3 Kasım seçıminın "ilgınçsiyasetadamı" kım? Geleceğine ışık tırtan geçmışiyle RTE mi, uç bu- çuk yıl parlamento dışında kaldıktan sonra bırden tır- manışa geçen Deniz Baykal mı, hemen her gun se- çım meydanlarından TV'lerdekı canlı yayına koşan, vaat rekoru kıran Tansu Çiller mı, her şeye karşın buyuk bir ozverıyle goreve devam eden, mıtıngler- MArkasıSo. 19, Sü. l'de Emekliye zam boş çıktı • Hükümetm, SSK ve Bağ-Kur emeklisıne dönük zam kararnamesi- nın ıçı "boş" çıktı. Seçımlere 5 , gün kala zam karanna ılışkin yet- ' kiyı Çalışma Bakanlığı'na bıra- * kan kararnameyı ımzaya açan hükümet, "zammm mıktan ve kaynak bulma so- rununu" ise yeni hükümete bıraktı. Devlet Bakanı Türker, memur ve işçi emeklı aylıklan arasındaki farka göre yapılacak zammın, ocak ayında yürür- lüğe gıreceğmı belirtti. > Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Masum Türker, "Aralık ayın- da ışçilenn TÜFE'ye göre aldığı zam ıle memurlara yapılan 100 milyon lıralık ıyıleştırme sonucu arada oluşan farka bakacağız. Bu farka göre zam yapılacak" dedı. Çalışma ve Sosyal Güvenlık Bakanı Nejat Arseven, kararname ile zamdan Bağ-Kur ve ışçı emeklısının yanı sıra şehıt aıleleri ıle gazılenn de yararlanacağını belirtti. • 12. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Teröre Gaz Verirseniz! MoskovaTıyatrosu'nda sahnelenen acı oyunu bü- tün dünya kendı dılıne çevırmeye çalışıyor. Gelışmelere 4 pencereden bakalım: Rusya, Batı, Kafkaslar, Doğu. . Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olayın ba- şından berı aynı replığı yınelıyor: "Terörıstleriepazariığaoturmayız... Rusya, terörün onünde dız çökmeyecek.. Hıçbır şantaja boyun eğ- MArkasıSo.l9,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog