Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı 27MAYIS196ODEVRİMİ Haydar Tunçkanat CÜrnhÜny«< Ç4P3zarianHA.S TurtocagiCad.No 39-41 ^ kltâp^kulübü C^MlCagaloğu-taanbulTel (212)5140 56 Cumhuriyet~Z9. YIL SAYI: 28145 / 500.000 TL (KDV,ç,nde) Cumhurivet'in 10. vılındaki gazetenin tıpkı basımı KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) Yıl 1933. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 10. yılı.. Mustafa Kemal Atatürk "10 yılda 15 milyon genç yarattık.. " diyordu Ankara'da .. Bağımsızlığın bilınciyle halk emperyalizme karşı kazanılan başarının hazzını yaşıyordu... 10 yılda Türkiye Cumhuriyeti sanayisi, dış politikası, siyasetı, edebiyatı, sporu ile her alandakı devrımlere nasıl ulaşmıştı?.. Işte, 10. yılda Cumhuriyet gazetesi tüm bu konuları içeren özel bir sayı yaptı. Okurlarımıza Cumhuriyet'in kuruluşunun 79. yılında bu gazetenin tıpkı basımını armağan ediyoruz. Y a r ı n C u m h u r i y e t ' I e b i r l i k t e . Washington'ın AB üzerindeki baskısı Türkiye'nin umudunu artürdı. Cumhurbaşkanı, adaylar zirvesine katılacak Sezer'in tarih ısranPrOVÜ nİtelîğİ taşiyor AB dönem başkanı Danimarka, Brüksel Zirvesi'nin sonuçlannı 13 aday ülke lıderlenyle bugün Kopenhag'da yapılacak toplantıda masaya yatıracak. Zirve, AB'nin 12-13 Aralık'ta yine Kopenhag'da yapacağı zirve açısından '"prova" nıtelığim de taşiyor. Görüşmeler 2003 } te başlasın Cumhurbaşkanı Sezer, Brüksel Zirvesı sonuç bıldirgesındekı Türkiye paragrafının yetersiz oldugunu söyledi. Sezer, Kopenhag'da Türkiye'nin 2003'te katılım görüşmelenne başlaraasına ılışkın "haklı beklentısinı" dıle getireceğini kaydetti. SERKAN DEMİRTAŞ ANKARA/KOPENHAG - Avrupa Birli- ğı (AB). bırliğin tarihi genışleme projesin- de yer alan 13 aday ülkeyle bugün Kopen- hag'da başlayacak zirvede bır araya gelecek. AB dönem başkanı adına Danimarka Başba- kanı Anders Fogh Rasmussen ın ev sahıp- lığı yapacağı zirvede. Brüksel Zirvesi'nin sonuçlan adaylara ıletılecek. Cumhurbaşka- nı Ahmet Mecdet Sezer ve Dışişlen Baka- nı Şfikrü Sina Gürel'inkatılacaklan zirve- de Türkiye'nin, dönem başkanlığına "Dev- rim niteliğindeki siyasi reformları yerine getirdik. AB'nin de buna Kopenhag Zir- vesi'nde müzakere takvimi vererek yanıt vermesini bekliyoruz" mesajım vermesi beklenıyor. Sezer, zırve sırasında Danimar- ka Başbakanı Rasmussen ile ikili bir görüş- me de yapacak. Cumhurbaşkanı Sezer, zir- vede, Türkiye'nin 2003 yılında katılım gö- rüşmelenne başlama yönündekı "haklı bek- lentisini" dıle getıreceğinı belırtti. Danimarka dönem başkanlığının düzen- ledıği adaylar zırvesi bugün Kopenhag da yapılacak. Danimarka Başbakanı Rasmus- sen'ın, 13 aday ülkenin devlet veya hükümet başkanlanna, AB Konseyı'nin Brüksel Zır- vesı'nde aldığı kararlar hakkında ayrıntılı bilgi vermesi beklenıyor. Rasmussen'ın ya- m sıra AB Komisyonu'nun genışlemeden sorumlu üyesı Günther Verheugen ve AB Dış Polıtika ve Savunma Yüksek Komisen Javier Solana da zırveye katılacak. Aday ülkelere, genışlemenin siyasi ve ekonomık boyutuna ihşkın AB Konseyi kararlannın su- nulacağı zinede, aday ülkeler de dönem baş- kanlığına gelışmelere ılışkin değerlendirme- lennı ıletecekler Sezer'inTürkıye adına ya- pacağı konuşmada,Türkıye-AB ılişkilerinin 40 yıla uzanan geçmışinı özetleyerek, aday- lık statüsünün alındığı Helsinkı Zirvesi'nden bu yana ülkenin gerçekleştırdiği refonnlan MArkasıSa. 19,Sü.3'te BAYKAL, ERDOĞAN'A YÜKLENDÎ: Başbakan adayını söyle # CHP lideri Baykal, sadece partisı- nin değil 65 milyonun oyunu istediğı- ni belirterek "Cünkü ben 65 milyonun başbakanı olmak istiyorum. Venn bu görevi, devrilen arabayı yoluna koya- lım" dedı. Hükümet ortaklannın bırbirini aklayıp yolsuzluklann üstünü örttüğünü savunan Baykal, siyasilerin hesap vermesi gerektığini söyledi. # Seçımin ıki partısinin ıktıdar adayı olarak gözüktüğü- nü vurgulayan Denız Baykal, AKP liden Recep Tayyip Erdoğan'a "Halka saygı duyuyorsan başbakan adayını söyle. Söylemıyorsan. halka gereklı saygıyı göstermıyor- sun demektir"' dıye çağnda bulundu. B 5. Sayfada ECEVÎT ISTANBUL'DA KONUŞTU: Her DSP'li yerimi doldurıır # Sıyaset tarihinde gönilmemış kuyular kazıldığını söyleyen DSP Genel Başkanı \e Başbakan Bülent Ecevit, "Bir kısım komplolar ve entrikalar sonucunda ıktidar ortaklığından ındınldik. Rahatsız- lığımdan yararlanılarak DSP'nın kapısı- na kilit vurulmak istendı Uyduruk anketler ne derse de- sin. 3 Kasım'da güçlendığimiz ortaya çıkacak" dedı. • Bülent Ecevit, DSP'ye darbe indırmek isteyen kımı medya ve iş çe\Telerinin, gerçeğı 3 Kasun seçımlerinde göreceklerinı vurguladı. DSP örgütünün dimdik ayakta oldugunu söyleyen Ecevit, her DSP'linin kendi yerini alabilecek güçte oldugunu belirtti • 4. Sayfada Dışişlen Bakanı Şükrii Sina Gürel ABD'nin Irak konusunda 'tavşana kaç, tazıya tut' dediğini sövledi. ABD verdiği Ölen rehinelerin yakınları ve halk, Kültür Merkezi çe\ resine çiçekler bırakıyor. (REUTERS) Katliam gazı dünyayı sarstı# Rus özel güçlerinın Ceçen eylemını sona erdırmek ıçın zehırli gaz ile kurtarma operasyonu düzenlemesı dünyada dehşet yarattı. Yaşamını yıtıren 118 rehinenın sadece ıkisının kurşun yarasıyla öldüğü açıklandı. Yoğun bakıma alınan 150 kışıden 45'ının durumu ağır. Bazı uz- manlar, kımyasal sılah kategonsıne gıren sınır gazı kullanıldığını belırtıyor. Istihbarat kay- naklan, özel güçlenn gazın etkısının bu denli güçlü olacağını öngöremediklerini ıtiraf ettikle- rinı bıldırdı. Ceçen yetkılı Ahmed Zakayev, Ceçen milıtanlann, Rusya'yı çekilmeye zorlamak için tiyatro baskınından sonra nükleer santrah bile vurabileceklerını söyledi. • 10. Sayfada sozu tutmalı# Dışişlen Bakanı Gürel, ABD'nin bır yandan Türkıye'ye Irak için gü- vence venrken diğer yandan Kürt gruplan cesaretlendirdiğmı belırtti. Gürel, "Bihnmelidir ki Türkiye her zaman ulusal çıkarlan neyi gerekti- nyorsa bunu yapar, kımse Türkı- ye'yi ulusal çıkarlan doğrultusunda hareketten alıkoyamaz" dedi. # IKDP'nın Türkiye'nin uyanlannı anladığını söyleyen Gürel. "Biz Irak'ta ne Kürtlere karşı ne de Türkmenleri herkesın üzerinde ka- yıran bır politika izliyoruz. Sadece toprak bütünlüğünün korunmasını istiyoruz" dedi. • 11. Sayfada 79. yıl kutlamaları başladı Cumhuriyet coşkusu # Cumhuriyetımizin 79. yılı kutlama- lan çeşıtlı etkinliklerle başladı. Tu- tuklu ve hükümlülere, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle açık görüş yap- ma imkânı tanındı. Hafta sonuyla birlikte 4 güne çıkan bayram tatili turizmcilerin de yüzünü güldürdü. Haber Merkezi - Cumhuriyet Bayra- mı etkinhkleri dün, yürüyüş ve gösten- lerle yurt çapında başladı. Bayram nede- niyle tutuklu ve hükümlülere yakınlany- la açık görüş imkânı tamnırken, 4 gün- lük tatili fırsat bılen yurttaşlar Kapadok- ya ve Abant'takı turistik tesisleri doldur- dular. Cumhuriyetimızin 79. yılı kutla- MArkasıSa. 19, Sü. 7'de DEHAP'TAN GÖVDE GÖSTERISİ M 5. Sayfada PERlNÇEK AVRUPA MAVİSİNE BURÜNDÜLER M 4. Sayfada CEM: YALANA DOLANA KANMAYIN • 4. Sayfada ÖDP:ÎŞStZLÎKVE AÇLIKLA SAVAŞALIM M 4. Savfada Sezen Aksu'dan Brüksel konseri # Avrupa Bırliğı'nin kalbinin attığı Brüksel 'in en büyük konser salonlann- dan "Palais de Beaux Arts"ta bugün "Türkiye Şarkılan" yankılanacak. Av- rupa Hareketi 2002'nin girişimiyle dü- zenlenen Sezen Aksu konserini Günter Verheugen ile Mesut Yılmaz'ın da izle- mesi bekleniyor. • 3. Sayfada ! Emlak vergisi ödemesinde kaos # Emlak vergisinde 2. taksit dönemine bir hafta kahnasına karşılık ne belediye- ler ne de vatandaş ne yapacağını bıliyor. Yüksek rayiç değerler yeniden mahke- melik oldu. 2. taksit kasımda yatınla- cak, ancak bu sürede davalar bitmeye- cek. Yurttaş 2. taksiti ya zamlı ödeyecek ya da cezayı göze alacak. • 13. Sayfada Dünya savaşa 4 hayır' diyor # ABD'nin Irak'a operasyon düzenle- me planlan, dünyanın çeşitli kentlerinde on binlerce kişi tarafindan protesto edıl- di. Washıngton'da yaklaşık 100 bin sa- vaş karşıtı Beyaz Saray'a yürüdü. Al- manya'da 80 kentte, Aınsterdam, Roma, tsveç, îspanya, Japonya ve Meksika'da da gösteriler düzenlendi. • //. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kopenhag'da Tarih K-ovalama! Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bugün ya- pılacak AB-adaylar toplantısı Aralık ayındaki tarıhı doruğun da provası nıteliğı taşiyor. Gelen haberler çelışkılı: "Türkıye'ye müzakere tarıhı için yeşıl ışıkyakılıyor." • Arkası Sa. 19,SiL8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog