Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

ZT7 EKİM 2002 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Funda Arar: Keşmekeşten uzak, kendi tarzını oturtmuş bir sanatçı olmak istiyorum BirmüzikveşiirtutkunuHATİCE TUNCER Tunda Arar adı, ılk kez 2000 yılın- d a çıkardığıu SevgUerde" albumüyle duyuldu Neredeyse her gün bır pop yıldızının yaratıldığı donemlerden ge- çilmış, 90'lı yıllardakı pop saltanatı so- na ermıştı Bır anda parlayıp sonen b ı r yıldız olmak ıstemıyordu, huzun- lü şarkıları \e güçlu sesıyle muzık dümyasındanıçensuzuluverdı Bır an- da lıstelen altust etmedı ama sesını duyurdu Kıraç ıle bırlıkte 2001'de yaptıgı "Sevgiliye" albumunde beste- cıli-k yonunu de ortaya koymaya çahş- ü "AlagüT albümünu bu yılın mart ayında çıkaran Funda Arar, sonunda belırlı bır dınleyıcı kıtlesı edınebıldı Funda Arar, pop muzık çalışmalan yapsa da Türk sanat mırağı eğıümı gor- müş Memur bır anne-babanın kızı olan Arar, ılkokula Ankara'da başla- rruş ama Muğla'da tamamlamış Or- taöğrenımın bır bolumunu de Muğla'da sûrdurmuş Ağaçlarla çevnlı ıkı kath bır ev de oturduklan Muğla yıllan, ya- şamının en keyıflı donemlen olmuş MıLzık tutkusunu goren aılesı, daha ılkokuldan ıtıbaren mandolın ve sol- fej derslen aldırmış Lıseyı Adapaza- n' nda tamamladıktan sonra muzık eğı- tımı gormek ıstemesını aılesı destek- lemış Istanbul Teknık Unıversıtesı Turk Musıkısı Konservatuvan'nı 1998'de bıtıren Arar, 2 yıl boyunca muzık öğretmenlığı yapmış Blr POPCU daha Konservatuvardan arkadaşı Yücel Arzen bestelennı soylerken bır al- bumyapmayakararvermışler "Oşar- lolan değeriendirmek istedik. Piyasa- dakiler gibi yapsam 'Aman bır popçu daha çıkmış' denirdi. Albüm biraz agırbaşlı parçalardan oluştu. Sevgiler- de albumu çok duyulmadı ama benim için iyi bir altyapı oluştu." Kıraç'la yaptıîdan albümün de Arar ıçın ozel bır onemı var Poptan rock'a, Akdenız muzıklenne kadar seslendır- dıklen album, müzık hayatı ıçın önem- I 7 unda Arar, r~4 pop müzik A. çalışmalan yapsa da Türk sanat müziği eğitimi görmüş.Arar, mart ayında çıkardığı "Alagül" albümündeki 12 şarkıdan 6'sının söz ve müziğini kendisi yazmış. Genç şarkıcı "Alagül'le artık sound'umu oturttuğuma inanıyorum. Içime sinen bir albüm. Klibi de beğenildi, satış anlamında da iyi bir rakam tutturduk" diyor. lı bır adım olmuş Arar, "Alagül" al- bumundekı 12 şarkıdan 6'sının soz ve muzığını kendısı yazmış "Alagülie araksound'umu oturttu- ğuma inanryorum. Içime sinen bir al- büm. Klibi debeğenildi, sauş anlamın- da da iyi bir rakam tutturduk." Cıplak poz ver Arar, pıyasa koşullannın zorluğuna da değınmeden geçemıyor "Bir şey- ler yapmak isteyenin kendini ispat et- mesi, ismini duyurması hem çokkoJay hem çokzor. Dikkat çekmek neredev- se sansasyonel bir şeyieryapmay a bağ- 1L Biraz düzgün bir fîziğin varsa ban dergilerden Çıplak poz \erır mı, ka- pak yapalım" teklifleri geüyor. Kalite- yi tutturup bir yerlere gelebilmek ise ağır ağır gidiyor. Ben muziğimle ken- dimi ispaüama yoluna girtiğimi zanne- diyorum. Bu yolumu da değiştirmeye- ceğHn." Sllr tutkusu Sahne çalışmalanna önem \eren Arar, sahne programlannda çok şey oğrendığını anlatıyor Sahnede gu- nün sevılen pop şarkılanna olduğu kadar sanat ve halk muzığınden or- neklere de yer venyor Muzığı şıır- den ayırmayan Arar, kendısını "bir şi- ir tutkunu" olarak tanımlıyor "Şür benim için yaşamın kendisi sanki. Şiir okumanın insanın kendi- sini gefiştirmesi için önemli olduğunu düşünüyorum. Şarkı sözü yazan biri olarak da okumalıyım zaten. Denedi- gim kimi şiirlenfc. bazı şairlerin eüd- sinde kalaraky azıyorum. Bazen ken- di yaşadığım bir olay. bazen başkala- nnın yaşamındaki şeyier şiirsel bir metne dönüşüyor. O metinJere daha sonra dönüp şarkı sözü haüne getiri- yorum." Başlık parası "Yamıznğm Şarkısı"nı denn bır yal- mzlık hıssıne kapıldığında yazmış Boyle bır anda şıınnı okurken muzık de dokülüvermış "Etimdeld sigara- nın kokusu yalnızhğuncbr/Gördükle- rimse elimdeki kalemde" "Körpedğnn" ıse televızyonda baş- lık parası ve gencecık kızlann başla- nna gelenlerle ılgılı bır haber üzen- neyazılmış "Sana nasıl laydılar/Ah sevdiceğim/Yakbbrkanattılâr/Ahkör- peciğün_." Arapsaçı Erldn Koray'ın yorumuyla çok sev- dığı ve dılınden duşurmedığı "Arap- saçı" adlı parçayı Alagül albumüne al- mış Klıp çalışmalan da tamamlanan Arapsaçı'nı söyleyerek bır hayalını gerçekleştırmış olmuş "Eski kuşaklann sevdiği sarkdara değer vermek nostalji değfl. Ureteme- mek de değiL O yüzden albümlerhne eski zamanlann eserlerini koymayı önemsiyorum ve onlann emeklerine saygı olduğunu düşünüyorum.'1 Kesmekesten uzaK Funda Arar "Henüz yolun başın- dayım" dıyor ve devam edıyor. "Populer müzik, adı üzerinde, o za- manın müziğidir ama yaptağun şarto- larunutuhıpgitsinisterniyorum.30>Tİ önceki şarkdan nasıl şimdi severek söyluyorsak benim şarkılanm da 30 yıl sonra söylensin istiyorum. Öyle şarkılar var ki, kafiye uysun diye ara- lara yabancı sözcükler bfle konulu- yor. Havaümı müzik üzerine kurdura Amacını. piyasadaki keşmekeşten uzak, kendi tarzmı oturtmuş birsanat- çıounak." Kenter: Kadrnın sanattakibaşansıAtatürk'ün eseri SanatçıKenter Londra'da konuştu. LONDRA (AA) - Tıyatro sanatçısı Yıknz Kenter, Turkıye'de kadının sanatın her dalında son derece başanlı olduğunu ve bunu da kendısıne bu yolu açan buyuk Atatürk'e borçlu olduğunu soyledı. tngıltere Turk Kadınlar Derneğı tarafmdan, Londra'dakı Afnka ve Ortadoğu Araşhrmalan Enstıtusu'nde duzenlenen "Türk Kadınının Sanattaki Yeri" konulu konferansa katılan Kenter, firsat venlmesı halınde her insanın sanatçı olabıleceğını, çunku sanatın her dalırun daıma hayata daır unsurlar ıçerdığını bıldırdı Turk sanahnın her dahnda ıcraatta bulunan kadın sanatçılann dunyadakı benzerlennden hıçbır eksıklen bulunmadığmı ve buyuk başanlar kaydertıklennı ıfade eden Kenter, sanatçılann sayısının arthnlabılmesı ıçın, sanat dalmda eğıtım veren okullann sayılannın arttınlması gerektığını belırttı Londra'ya gelmeden once kapsamlı bır konservatuvar projesı uzennde gorüşmeler yaptığuıı soy leyen Kenter, bu alanda daha buyuk yatınmlara ıhtıyaç bulunduğunu ve devletm de bu konuya daha çok eğılmesı gerektığmı anlattı Yazar Prof Dr Erendiz Atasü de cumhunyetın ılanıyla bırlıkte kadının sanattaki yen ve önemının değıştığını soyledı Cumhunyet oncesınde de kadın yazarlar bulunduğunu, ancak demokratık. laık cumhunyetın kurulmasıyla, kaduıın sanatta kendısıne daha buyuk yer bulabıldığmı belırten Atasu, modern kadının çeşıth problemlen bulunduğunu. özellıkle Turkıye'de kadmın modernızmle gelenekselhk arasında sıkışıp kaldığını anlattı Seramık sanatçısı Prof Dr Jale Yılmabaşar da Türk seramığımn dunyada onemlı bır yere sahıp olduğunu ve bu alanda yetışmış onemlı kadın ustalar bulunduğunu soyledı Yılmabaşar, herkese sanatla uğraşma tav sıyesınde bulunurken sanatın kışıye mutluluk veren en onemlı kaynak olduğunu ıfade ettı Kitapseverler, Bey Kkdüzün'de açılan fuara büyük ilgi gösterdiler. (Fotoğraf VEDAT ARIK) TÜYAP Kitap Fuan açıldı 262yayınevi BeylikdÜTM'nde okuıia buluştu Kültür Senisi - Eşzamanlı olarak duzenlenen 21. tstanbul Kitap Fuan Artİst 2002 ve Büişim-Oudet Fuan, dun, Beylıkduzu'ndekı tuar alanında yapılan törenle açıldı Açılış gunu, duşun, sanat ve basın dunyasından bırçok ısım de oradaydı TUYAP Genel Koordmatoru Deniz Kavukçuoğhı, kitap fuannın ılk kez yenı fııar alanında yapılıyor olmasuıın kendılennı heyecanlandırdığını belırtırken emeğı geçen herkesı kursuye davet ederek teşekkur ettı TUYAP Yonetım Kurulu Başkanı Bülent İ nal. "21. yıbnda. kitap nıaruun Türkiye için çok önemli bir alanda bir istikrar örnegi oluşturduğunu, kitap fuannın kendi evine geldiğini" soyledı Fuara katılım oranının yuksek olduğu, 262 yayınevı ve 65 sıv ıl toplum orgutunun yer aldığının altı çızıldı Torende soz alan 21 Istanbul Sanat Fuan Eleştırmen Onur Odulu sahıbı Ahmet Oktay, "şair olmasuıa rağmen resim sanaüna ilgjsinin ilk gençlik vıllanna dayandığnu, yazılanvla ashnda sadece resmin kendisini neden çektiğini anlamaya çahşoğmı" ıfade ettı Büyülü yer Onur sanatçısı Turan Erol ıse sanat ruannın sanatçılan buluşturmasının onemuıe dikkat çektı llhan Berk, kendısını okur ve sevenlenyle buluşturan fuara teşekkur ettı ve "Ben, dünyaya imgeter olarak bakanm. çocuklar gibi. Ben şüri her seferinde bozguna uğratmayı amaç bildim»." dıye konuştu Denız Kavukçuoğlu, basına, gosterdığı ılgı nedenıyle teşekkur ederken Doğan Hudan. dunyada duzenlenen kitap fuarlannın bır benzennın ulkemızde yapılmadığı yıllan anımsattı ve "YıBarca önce bu özlemi duyardık. Hepsini bir arada bulma ozleminL.. Kitap fuan, herkesin farklı alanlan keşfedebileceği buyulu bir yennrj1 dedı TORBALI tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDENGAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI Dos\aNo 2000 3233 Satılmasına karar \enlen gajTimenkulun cmsı, kı>Tnetı, evsafi Torbalı ılçesı, Torbalı Mahallesı. Çamurluk mevkıınde kâın tapunun 51 ada, 63 parse- lınde kayıtlı 4950 m2 mıktarlı taşınmaz ûzenne ınşa edılmış D blok 1 Noiu bağımsız bo- lüm olup bodrum katlı duvarlan örulmuş. tavan betonu dokulmemış. kaba ınşaat halınde toplam 2310 m2 betonarme yapıdır vapının du\arlannda vıpranmalar mevcut olup, ze- mın beton. du\arlar sıvasız. doğramaİar takılmamış durumdadır Alış- venş verkezı ola- rak tasarlanmıştır. bu halıvle yuzde 30 oranında tamamlanmıştır, 3 sınıf A grubu yapıla- rak gınmektedır Imar Durumu Blok nızam 9 kat ımarlı ve vuzde 30 yoğunlukta olduğu bıldınlmıştır Kıymetı 120 000 000 000 TL Saüş şartfan: Taşmmazlann 1 satışı 10 12 2002 gunü saat 13 30- 13 40'ta 1127 So- kak No 5 (Hükümet Yaru Sokağı) Torbalı adresınde, açık arttırma buretı\le yapılacaktır Bu arttırmada tahmın edılen kı\-metın yuzde 75'mı \e ruçhanlı alacaklan mecmuunu ve satış masrafiannı geçmesı şartıyla en çok arttırana ıhale olunur Bo\le bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdu bakı kalmak şartnla 20 12 2002 günü aynı yer ve sa- atlerde ıkıncı arttırmaya çıkanlacaktır Ikıncı arttırmada ıse ruçhanlı alacaklılar \arsa ala- caklan mecmuunu \e tahmın edılen kıymetın yuzde 40'ını \e satış masrafiannı geçmesı >artı\la en çok arttırana ıhale olunur B) Arttırma>a ıştırak edeceklenn tahmın edılen kı>- metın yuzde 20'sı nısbetmde pey akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat raektubunu \ermelen lazımdır Satış peşın para ıledır Alıcı ıstedığınde 20 gunu geçme- mek uzere mehıl venlebılır Ihale damga vergısı, KD\, tapu alım harcı ve masraflan, gav- nmenkulun teslım masraflan alıcıja aıttır Tapu satım harcı, taşınmazın aynından doğan bınkmış \ergıler ıle dellalıye resmı satış bedelınden odenır C) Ipotek sahıbı alacaklılar ıle dığer ılgılılenn ve ırtıfak hakkı sahıplennı bu gaynmenkul uzenndekı haklan hususıv- k faız ve ma»rafa daır ıddıalannı dayanağı belgeler ıle 15 gun ıçensınde daıremıze bıldır- melen lazımdır Aksı taktırde haklan tapu sısıcılıyle sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaktır A) Satış bedelı hemen \eva venlen muhlet ıçersınde odenmezse ÎÎK'nın 133 maddesı gereğınce ıhale feshedılır Ikı ıhale arasındakı farktan ve temmurrüt faızın- aen alıcı \e kefillen mesul tutulacak ve hıç bır hukme hacet kalmadan kendılennden tah- -.[ edılecektır Bu fark \arsa öncelıkle yatınlan temınattan tahsıl edılır B) Şartname ılan tmhınden ıtıbaren herkesin gorebılmesı ıçın Torbalı Icra Mudurlüğu'nde açık olup, mas- nfi venldığı taktırde ısteyen alıcıya bır orneğı göndenlebılır C) Satışa ıştırak edenlenn sirtnamevı \e münderecatını kabul etmış sayılacaklan. başkaca bılgı almak ıstevenlenn 2000 3233 sa>ıh dosva numarasıyla mudurluğümuze başvıırmalan ılan olunur Işbu ılan teblıgat vapılamavan ılgılılere teblığ yenne kaım olur 19 09 2002 Basm 65329 DENİZLİ1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 2000/960 Karar No 2001 772 Davacı Murat Korkut vekılı tarafindan davalı Ana Korkut aleyhıne mahkememıze jı,ılan boşanma davasmın yapılan jargılaması sonunda. Denızlı ılı. Honaz ılçesı, Kelekçı ks 1, 33 cılt, 69 hane sıra numarada nufiısa kayıt- L davacı Mustafa oğlu, ^yşe Hanım'dan olma 1 4 1977 d lu Murat Korkut ıle aynı »erde nufusa kayıtlı davalı Gnorghe kızı Alenadan olma 8 2 1978 d lu *\na Kor- tut'un 4721 STMK'nun 134 maddesı gereğınce boşanmalanna Bakıye 1 140 000 lıra karar ılam harcı ıle toplam 74 624 400 -TL mahkeme mas- rafının davalıdan alınıp davacıya venlmesıne 67 500 000-TL ucretı vekâletın davalıdan tahMİıne, davacıva venlmesine ılışkın urar davalıya tum aramalara rağmen teblığ edılemedığınden mahkeme karan davalı- \3 7201 S Ynın ılgılı maddesıne gore ılanen teblığı gerekmektedır llandan ıtıbaren 15 gun ıçensınde karar temyız edılmedığınde kesınleşecektır lla- nen teblığ olunur Basın 64051 DENİZLt 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı 2002 ^52 Davacı Muslume Çakır vekılı tarafindan mahkeme- mıze açılan gaıplık da\a*>mın yapılan vargılamabinda Denızlı ılı merkez ılçe Gumuşçav. 068 03, cılt 39. sayfa 204 kütuk sıra numarada kavıtlı Rayıf ve Mahı- ye'den olma Hınıs 6 4 1946 d lu Zıyattın Çelık'ın be- hrlı adresı olmayıp Denızlı nın muhtelıf yerlerde kal- dığı. Denızlı'den son olarak 1993 yılı Nısan ayı emek- lı maaşını TC Zıraat Bankası'ndan aldığını bundan sonrakı emeklı maaşını almadığı, tum aramalara rağ- men bılgı alınamadığı ve bulunamadığından. olu ya da sağ olduğu hususunda da hıçbır bılgı elde edıleme- dığınden davacının babası Zıvanın Çelık'ın hakkında bılgısı olanlann bır yıl ıçınde mahkememıze başvur- malan, aksı halde Zı>attın Çelık hakkında gaıplık ka- ran venleceğı ılanen teblığ olunur Basın 64041 TUNCEIİ ASLİ\T HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 2002 206 Davacı Refık Şası vekılı Av Hasan Ozcan tarafin- dan davalı Yemış Şası aleyhıne mahkememızde açıl- mış bulunan şiddeth geçımsızlık nedenıyle boşanma davasmın yapılan açık yargılaması sırasında, Butun aramalara rağmen adresı tespıt edılmeyen davalı Yemış Şası dava dılekçesı ve duruşma gun ıle saatını ılanen teblığıne karar venlmış olup duruşma gunu olan 14 11 2002 gunu saat 10 00'un teblıgat ye- nne kaım olmak uzere ılanen teblığıne ılanın yavım- landığı tanhten ıtıbaren bu dava ıle ılgılı ıbraz etmek ıstedığınız belgelen duruşma gunune kadar gönder- menız veya duruşmaya getırmenız gerektığı. duruş- maya gelmedığınız veya bır vekıl tarafindan temMİ edılmedığınız takdırde yargılamaya yokluğunuzda de- vam edıleceğı ve karar venleceğı hususu teblıgat >en- ne kaım olmak uzere ılanen teblığ olunur 3 10 2002 Babin 64489 ZEYTINBURNU SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN HÜKÜM ÖZETİ EsasNo 2002/932 Karar No 2002/1221 Hâkım Kemal Guzel 20998 Kâtıp Zanf Nalbantoğlu Mahkememıze aıt 2002 932 Esas 2002 1221 Karar sayılı 9 10 2002 tanhlı ılam ıle Zeytınburnu, Yeşıltepe Mah cılt no 12. hane no 257 de kavıtlı Ahmet ve Nadıre'den olma 1986 d lu \ecla Rakıpoğlu'na ablası 1978 d lu Selıme Rakıpoğlu (Çalışkan) vası tayın edılmıştır 9 10 2002 Basın 65263 1 «LUSUUUIUSJ aısnıt HUZIK FESTIYIU 2 Kasım 29*2. Cumartesi 20.00 "*MA*OLUEVLIY»L»m- 4 Kasım 2OO2. Pazartesî 19.39 5 Kasan 2*92. Salı 19.39 tZERItTClN SUFI MÜZİK TOFIUIUCU FILS GNAOUA DE TANGER !F. asmt 3M2. O ı M ı 1 S.3» • IRLIKTE VASAMAK " urnmr ı EKKUILE U W JCC GOSPEL EXPLOSION »Kasın 2OO2. CuaMni t»J» |KTMU«naauıCM>ssııo*KiM- •ATATÜHK Ü ANMA KO 12 Kasım 20O2, Salı 1 TİBET RAHİPLEIIİ EOUNA •UARTET 1 t!Kmtı»t?.Cınu»M ' pAMTONIO CAI«.(»JOII« PROJECT 8 1« Kasım 20*2, CnnattMİ 19.3* : 17 Ka 1 * Kasım 29*2, Pacartcsl 19.39 KENT ORKESTRASI •CYLAL SMuuuır j 2002, »erse«n*« 19.30 AKBANK ODA ORKESTRASI MARTIN SCHMITT PIANO . •- r«rs».ı». imj» | tp[ NUMT CMJNOGLU i SEMF TİSUOVI CAYKOVSKI GECESI" MEHMET İKİZ I MOZAIOUE ASIM 2 Bu ılan Cumhunyet Gazetesı Kathlamla Yayınlanmiftıri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog