Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27 EKİM 2002 PAZAR 8 HABERLER 3 Kasım, sağduyulu yurttaşa, partiler arasında duygusal ve akılcı muhasebe yapma şansını beraberinde getirdi Tepki oylan seçimegüçkatarERHANKARAESMEN -2- Önceki bölümde, 2002 erken seçimi seçmeninin, önceki se- çimlerdekinden farklı arayışlar içinde bulunduğu hususunun al- tı çizilmişti. Seçmenin açıkça sergilemeyip gürültüsüz ve derin- den yürütmeyi yeğlediği bu ara- yış eğilimine uygun ve doyuru- cu yanıtlar, ancak yepyeni siya- sal patilerden ve liderlerden ge- lebüirdi. Eskisinden farklı for- müllerin arayışlan içindeki 2002 seçmeninin bu anlamdaki beklen- tilerini yanıtlayabilecekböyle bir parti ortada maalesef yoktur. Çünkü, toplumun yeni ciddi bir parti oluşturabilmesi ve gıcır yeni, insani sıcakhk sergileyen, güvenirlilik duygusu veren bir lider çıkarabilmesi çapraşık ve dikenli bir süreçtir. Kimi yurtsever aydınlann iyi niyetli dürtülerle toplum yöneti- mine talip olmalan elbette say- gıdeğer bir davranışhr. Eskinin devamı partiler Yurttaş, tercihini mevcutlann arasmdan, biraz rötuş görseler de, aslında eskinin devamı olan yapay yenilerin arasından bir se- çim yaparak belirleyecektir. Seç- menin ideolojik düşünceleri ve es- ki partizanca yandaşlık dürtüle- ri kısmen gölgede kalacak bile ol- sa, sonuç, kendisinin tam özledi- ği gibi olamayacaktır. Tavır ve yönetim değiştirme- ye kesin kararlı seçmenlerin bel- li bir bölümü muhteme- ™ » ^ len bunun farkındadır ve doyurucu olamaya- cak bir sonucu göze ala- rak bir değişik deneme içinde olacaktır. Ancak çıkan sonucun, sadece 4 Kasım sabahı belirlenecek dökümü- nü değil, sonraki hükü- met ve iktidar oluşum- lanyla noktalanacak sonucun kendi beklentisine tam uymadı- ğını görerek düş kınklığı yaşaya- cak epeyce bir yurttaş daha oldu- ğu düşünülmelidir. Seçmen eğilimlerinin ideolo- jik temelden öte gündelik kuşku- lan ve geleceğe dönük beklenti- leri yansıtmasına sosyo-ekono- mik yaşam koşullan bugünkün- denfarkhohnaklabiriikte 1983'te de rastlanmış olduğu hatırlan- malıdır. Fazla düşünmeden, ace- leci ve kestirmeci biçimde "tep- Idoylan" olarak adlandınlan oy- Seçmenkr, tercihlerini mevcutiann arasından, biraz rötuş görse- ler deaslında eskinin devamı olan venilerin arasından belirtev ecek. lar sandıktan, 1983'teki Özal'lı ANAP'ın büyük zaferi dönemin- de de bol miktarda çıkmıştı. As- lında, her oy bir miktar tepki un- surunu içinde saklar. Çünkü, seçmene belli ve uzun aralıklarla (yaklaşık sadece dört senede bir) memnuniyetini, ya- kınmasını, özlemini, beklentisi- ni, umudunu, umutsuzluğunu di- le getirme şansı verilir. Seçim denen olaya büyüleyi- • 'Tepki oylan' diye adlandmlan oylar sandıktan, 1983'teki Özal'lı ANAP'ın zaferi döneminde de bol miktarda çıktı. Aslında, her oy bir miktar tepki unsurunu içinde saklar. Çünkü, seçmene belli ve uzun aralıklarla umudunu, umutsuzluğunu dile getirme şansı verir. ci bir güç katan ana unsur da bu- dur. Dolayısıyla yurttaşa, en aan- dan onlann sağduyulu olanlan- na, bir duygusal ve akılcı muha- sebe yapma şansı doğmuştur. O şansı kullanıyor olmak, aslında. içindeki tepki öğesini de dışavu- ran bir davranışnr. 2002 özeline dönersek, tepki- nin ya da yeniden harmanlanmış düşünce ve duygularla belirlen- miş bir kararlılığın yansımasına tanıklık edilecektir. Sandüdara oylar her zamanki gibi atılacak- nr. Ama alışıhnışın dışında ürün- ler biçiminde çıkacaktır. Bu partilerin yakın geçmişten gelerek 1999'a kadar toplamış olduğu oylardaki değişikliklere 2002 yılı itibanyla bir yenisi ek- lenmiş olacakhr. Dolayısıyla par- tilerin aldıklan oylannyakın geç- mişteki değişme biçimlerini ha- tırlamakta yarar bulunmaktadır. Burada hâlâ parlamentoda mil- letvekili bulunduran altı partinin ve bunlann yanı sıra ipi göğüs- leme adayı bir CHP'nin aldığı oyla- nn seçimden seçime değişimlerini ayn ayn incelemek yerine bu partilerden siyasal ta- vır itibanyla birbirleri- ne en fazla yaklaşanla- n kümeleştirerek ince- lemek çok daha pra- tiktir. Buna göre "CHP+ DSP"nin temsil ettiği "orta sol" eğilimler bir küme oluşturmaktadır. Ekonomik sağ düşüncenin ek- senine oturacağı bir kümede ANAP ve DYP yer almaktadır. İdeolojik tavırlann daha ağır bastığı "TIÇ sağ" olarak adlandı- nlabilecek bir kümede ise AKP ve MHP yer almaktadır. Bu son kümede çok küçük bir tamamla- yıcı olarak SP'nin bulunduğu da hatırlanmahdır. ("CHP+DSP" kümesinde de YTP tamamlayı- cılığuıdan söz edilebilir.) Siyasi partilerin oy paylaşma oranları 1983 'ten 2002 yeyaşanan değişim trŞekil-1 1982 Üç grupta toplanmış olan partilerin oy oran- lan toplamnıın 1983 'ten bu yana değişimleri, ilişikteki diyagramda verilmiştir. (Şekü-1) Bazı partilerin açılıp kapanmış olması, bir bölümünün isim değiştirmiş olması kümele- rin niteliğini fazla etkilememiştir. Bu diyag- ramın incelenmesinden çıkanlacak pratik so- nuçlar şunlardır: • Orta sol tavırlı partilere giden toplam oy 1983'ten bu yana küçük değişiklikler göste- ren bir gelişme çizgisi izle- miştir. 1999 ıle 2002 döne- minde bu kümedeki siyasal partilere yönelik eğilimlerde de dolayısıyla çok radikal bir değişikliğin kendini göstere- bilmesi zor gözükmektedir. • Ekonomik sağ siyasal tav- nna sahip partilerin ohışturdu- ğu kümede ise son iki seçim boyunca (1995 ve 1999) be- lirgin bir azalma ve çözüşme söz konusudur. Toplumsal ge- lişmeler ve yurttaş beklentile- ri ile ilgili gözlemler bu çözüş- menin devam edeceği izleni- mini vermektedir. • Keskin ideolojik tavırlı uç sağ partilerin toplam oylann- daki gelişme ise 1991'den 1995'e doğru çok sıçramalı bir artış biçiminde kendini göstermiştir. 1995-99 döne- minde bu artış devam etmiş ama ivmesi büyük ölçüde azal- mıştır. 1991'de tam ve disip- ünli bir itnfak düzeneği ile se- çimlere girmiş olan dinsel sağ parti ile aşın milliyetçi sağ parti sonradan birbirlerine ra- kip düşmüşler ve birbirlerinin tabanından oy kaydırma yan- şı içinde gözükmüşlerdir. Bu saptamalardan hareket- le söz konusu kümelerdeki si- yasal partilerin oy toplamlan- nın 1999'dan bu yana nasıl de- ğişmiş olabileceği konusu in- celensin. Konuya, önce, çok soğukkanlı bir diyagram geometrisi mantığı içinde bakılsın. (Şekfl-2) 1999'da en yüksek oy oranı tutturmuş olan iki uç sağ partinin yer aldığı kümedeki geliş- mesi ele alındığında, gözlemsel ve sezgisel ola- rak MHP'de beklenen aşikâr gerilemeye kar- şın Refah ve Fazilet partileri çizgisinin güçlü devamı olan AKP'deki önemli güçlenme ne- deniyle toplam oyunun 1999'a göre artış gös- termesi beklenmelıdir. Bu aruşın niteligi ve mik- tanyla ilgili şu tür spekülasyonlar yapılabilir: • Bu artış 1995 ıle 1999 arasındaki artış temposuna eşit bir değişiklik temposu izleye- bilir, son diyagramda (1) noktasıyla gösteril- miş değere ulaşabilir. Bu değer yüzde 36'nın az üzerindedir. • Son üç senedeki artış temposu 1991 ile 1995 arasında izlenmiş olan şahlanmanın bir benzeri biçiminde kendini gösterebilir. Bu du- OY ORANLARI CHP^DSP IORTA SOL) -»-(RP) FP+MHP (UÇ SAĞ) ~Jp-ANAP+DYP (ORTA SAĞ) r Şekil-2 51 31.6 16.9 " » • ^ ^ 38.8 29.6 ; ; O Y 33.4 - f ^ f 25.2 ORANLARI ^ <M 42.9 (2) ^ , •" _ 36.2(1) s£ "• fcj-^— — — • 31 (4) " * —• ^ 26.3 (3) "*• ^ " - 2 1 . 9 16 15) 1 1 6 0 r 50 " 40 - 30 - 20 - 10 - 1990 1992 1994 1996 YILLAR 1998 2000 CHP+DSP (ORTA SOL) -m- (RP) FP+MHP (UÇ SAĞ) -#,-ANAP+DYP (ORTA SAĞ) rumda diyagramda (2) ile gösterilmiş olan noktaya vanlır ve oylann oranı da yüzde 42 dolaylanna ulaşır. Aritmetik mantık ikisi arasında bir yerlere vanhnasının düşünülebileceğini, bunun da yüzde 39'luk bir oy oranı değeriyle ifade edi- lebileceğini düşündürtmektedir. Orta sol oylann son üç senedeki değişimiy- le ilgili geometrik bazı spekülasyonlar yapıl- sm. DSP"de beklenen gerilemeye karşın CHP'de görülen olumlu gelişmenin sonucu olarak bu iki partinin oylanntn toplamı ile ilgili tahmin- lere CHP adına biraz daha kötümser ve mu- hafazakâr bir yaklaşımla girilsin. Buna göre CHP gelişmiştir, ama DSP öylesine dağılmış- nr ki bu ild partinin oy oranlan toplamı 1999'da- kine oranla bir gerileme gösterebilir. Bu geri- lemenin miktan bu oranlann 1991 -1995 dö- nemindeki azalma miktannı izlemiş olabilir. Son olarak gerçek bir da- ğılma içine girdiği varsayıla- bilecek orta sağdaki partile- rin toplam oylanna bakılsın. 1995-99 dönemındeki dra- matik azalma aynı tempoyla devam ederse diyagramda (5) olarak gösterilen noktaya ve bunun karşılık geldiği yak- laşık yüzde 15' lik bir oy ora- nına gelinmiş olur. Bu parti- lerde çözüşme yaşandığı bi- linmekle birlikte yine de bu oy oranının biraz düşük oldu- ğu tasarlanabılmektedir. Öte yandan, bu partiler grubuna yepyeni beklenmedik bir ka- tılım Genç Parti (GP) ıle or- taya çıkmışür. MHP tabanında gözlenen özel kayganlık dolayısıyla, bu partiye geçmişte oy ve- renlerin bir bölümünün, GP'yi seçeceği anlaşılıyor. llk kez oy kullanacak en genç dört milyon seçmen grubun- dan da MHP'ye yönelmesi beklenebilecek belli bir oyun paylaşıcılan arasına şımdi hiç beklenmedik bir GP'nin de girdiği gözleniyor. GP yine de daha çok eko- nomik sağ tanımına yaklaşı- yor. Böylece klasik u ANAP+DYP"lik klasik sağ kümesi "ANAP+DYPKÎP" biçiminde zenginleşiyor. An- cak, buna rağmen bu küme- nin oy azalışının yine devam edebileceği varsayılırsa (6) noktasına doğru inen bir diyagram değişmesıne ulaşılabilir. Oran de- ğeri de yüzde 22'ye yaklaşır. Ancak bu top- lam değer arnküç parti arasında bölüşülme du- rumundadır. Partilerin oy paylaşma ve bölüşme aynn- • tısına yann bakılacaktır... Yarın: Cezalar ve ödüller 2002 2004 TORBAU İCRA MÜDÜRLÜĞÜTVDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI DosyaNo: 2000 3233 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıvmeti, evsafi: Torbalı ilçesi, Torbalı Mahallesi, Çamurluk mevkiinde kâin tapunun 51 ada. 63 parse- linde kajıtlı 4950 m2 miktarlı taşınmaz ûzerine inşa edilmiş D blok 1 Ko'lu bağımsız bö- lüm olup, bodrum katlı, duvarlan örûlmüş. tavan betonu dökülmemiş. kaba inşaat halin- de toplam 2310 m2 betonarme yapıdır. yapının du\arlannda yıpranmalar mevcut olup, zemin beton, duvarlar sıvasız, doğramalar takılmamış dunımdadır. Alış- veriş verkezi olarak tasarlanmıştır, bu halıyle yüzde 30 oranında tamamlanmıştır, 3. sınıf A grubu ya- pılarak girmektedir. lmar Durumu: Blok nizam 9 kat ımarlı ve yüzde 30 yoğunlukta olduğu bildirilmiştir. Kj>-meti: 120.000.000.000 TL. Satış şartlan: Taşınmazlann 1. satışı 10. 12.2002 günü saat: 13.30- 13.40'ta 1127 Sokak No: 5 (Hü- kümet Yanı Sokağı) Torbalı adresinde. açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklan mecmuunu ve satış masraflan- nı geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 20.12.2002 günü aynı yer ve saatlerde ikinci art- tırmaya çıkanlacaktır. tkinci arttırmada ise rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmu- unu ve tahmin edilen kıymetin yüzde 40'ını ve satış masraflannı geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. B) Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar roilli bir bankanın teminat mektubunu vermelen lazımdır. Satış peşin para iledir Alıcı istediğinde 20 günü geçmemek uzere me- hil verilebilir. İhale damga vergisi, KJJV, tapu alım harcı ve masraflan, gayrimenkulün teslim masraflan alıcıya aittir. Tapu satım harcı, taşınmazın aynmdan doğan birikmiş ver- giler ile dellaliye resmi satış bedelinden ödenir. C) Ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgi- lilenn ve irtifak hakkı sahiplerini bu gayrimenkul üzenndeki haklan hususiyle faiz ve masrafa dair iddialannı dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri la- zımdır. Aksi taktirde haklan tapu sisiciliyle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakıla- caktır. A) Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içersinde ödenrnezse IlK.'nin 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. tki ihale arasındaki farktan ve temmürrüt faizinden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. Bu fark varsa öncelikle yatınlan temi- nattan tahsil edilir. B) Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Torbalı lcra Müdürlüğü'nde açık olup, masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönde- rilebilir. C) Satışa iştirak edenlerin şartnameyi ve münderecatını kabul etmiş sayılacakla- n, başkaca bilgi ahnak isteyenlerin, 20003233. sayılı dosya numarasıyla müdürlüfümü- ze başvurmalan ilan olunur. Işbu ilan tebligat yapılamayan ilgililere teblig yerine kaim olur. 19.09.2002 Basın: 65329 DENİZLİ1. ASLİYE HUKUK MAHKKMESİ'NDEN Esas No: 2000/960 Karar No: 2001 772 Davacı Murat Korkut vekili tarafından davalı Ana Korkut aleyhine mahkememize açılan boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda; Denizli ili, Honaz ilçesi, Kelekçi ks. 1, 33 cilt, 69 hane sıra numarada nüfusa ka>ıt- lı davacı, Mustafa oğlu, Ayşe Hanım'dan olma 1.4.1977 d.lu Murat Korkut ile aynı yerde nüfusa kayıtlı davalı Griorghe kızı, Alena'dan olma 8.2.1978 d. lu Ana Kor- kut'un 4721 STMK'nun 134. maddesi gereğince boşanmalanna. Bakiye 1.140.000 lira karar ilam harcı ile toplam 74.624. 400.-TL. mahkeme mas- rafmın davalıdan alınıp davacıya verilmesine. 67.500.000.-TL. ücreti vekâletin davalıdan tahsiline, davacıya verilmesine ilişkin karar davalıya tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden mahkeme karan davalı- ya 7201 S.Y.nın ilgili maddesine göre ilanen tebliği gerekmektedir. tlandan itibaren 15 gün içerisinde karar temyiz edilmediğinde kesinleşecektir. İla- nen tebliğ olunur. Basm: 64051 MÜFIİS YAĞC1LAR SAN. TİC. A.Ş. İFLAS İDARESf'NDEN 2000 lOîflas Müflis Yağcılar San. Tic. A.Ş. firması iflas için konkordato talebınde bulunmuştur. Müflisin konkordato teklifı borç aslı ve bunun yüz- de 50 fazlası ile ödeme şeklindedir. Ödeme teklifi konkordatonun onanmasına ilişkin karann kesınleşmesinden itibaren 1 ay içinde yüzde 100'ünü, ilk ödemeden 6 ay sonra da yüzde 50'sıni ödeme şeklindedir. Teklifi görüşmek ve oylamak üzere 22.11.2002 ta- rihinde saat 13.00'te Cumhuriyet Bulvan Cumhunyet Işhanı Kat: 3 Büro 3O3'te bulunmanız \eya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz hususu tebliğ ve ilan olunur. 15.10.2002 Basın: 65322 TUNCELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2002,206 Da\acı Refik Şasi vekili Av. Hasan Özcan tarafından davalı Yemiş Şasi aleyhine mahkememizde açılmış bu- lunan şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davasının yapılan açık yargılaması sırasında; Bütün aramalara rağmen adresi tespit edilmeyen da- valı Yemiş Şasi dava dilekçesi ve duruşma gün ile saati- ni ilanen tebliğine karar verilmiş olup, duruşma günü olan 14.11.2002 günü saat 10.00'un tebligat yerine ka- im olmak üzere ilanen tebliğine. ilanın yayımlandığı ta- rihten itibaren bu dava ile ilgili ibraz etmek istediğiniz belgeleri duruşma gününe kadar göndermeniz veya du- ruşmaya getirmeniz gerektıği. duruşmaya gelmediğiniz veya bir vekil tarafından temsil edilmediğinız takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve karar verileceği hususu tebligat yerine kaim olmak üzere ila- nen tebliğ olunur. 3.10. 2002 Basın: 64489 LÜLEBURGAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2002 156 Davact Hüseyin Kara, vs. vekili taraftndan davahlar Akgün Nakliyat Tanm Ürn. Tic. ve San. Ltd. Şirketi, Ramazan Erbay vs. aleyhine açılan tazminat davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karan uyannca: Bögrüdelik köyü Yunak Konya adresinde ikâmet eden davalı Ramazan Erbay'ın adına çıkanlan duruş- ma günü ve davetiye tebliğlerinın iade edilmesi, C. Savcıhğı marifetiyle yapılan adres tahkikinde adresi- nin tespit edilememiş olması nedeniyle Lüleburgaz Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 2\> 11 2002 günü saat 9.00'da yapılacak duruşmaya bizzat gelmesı. ya da kendisini bir vekille temsil ettirmesi, gelmemesı ha- linde yokluğunda duruşmanın yürütülüp karar verile- ceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 10.10.2002 Basın: 64834 DENİZLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Sa>ı: 2002 752 Davacı Müslüme Çakır vekili tarafından mahkeme- mize açılan gaiplik davasının yapılan yargılamasında; Denizli ili merkez ilçe Gümüşçay. 068.03. cilt 39, sayfa 204 kütük sıra numarada kayıtlı Rayif \e Mahi- ye'den olma Hınıs 6.4.1946 d.lu, Ziyattin Çelik'in be- lirli adresi olmayıp Denizli'nin muhtelif yerlerde kal- dığı. Denizli'den son olarak 1993 yılı Nisan ayı emek- li maaşını T.C. Ziraat Bankası'ndan aldığını. bundan sonraki emekli maaşını almadıği. tüm aramalara rağ- men bilgi alınamadığı ve bulunamadığından. ölü ya da sağ olduğu hususunda da hiçbır bilgi elde edileme- diğinden davacının babası Ziyattin Çelik'in hakkmda bilgisi olanlann bir yıl içinde mahkememize başvur- malan, aksı halde Ziyattin Çelik hakkında gaiplik ka- ran verileceği ilanen tebliğ olunur. Basın: 64041 VAKFIKEBİR ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN Sayı: 200223 Davacı Erkan Taşkın vekili Av. Mustafa Kamburoğlu tarafından davalılar nüfus müdürlüğü ile Sefiye Taşkın, Mehmet. Aliye, Şükran. Birol. Yasemin Aktaş'lar ile Gençağa ve Kadem Erdoğan ile Ülgen Karaca aleyhleri- ne mahkememizde açtığı babalığa hüküm davasının mahkememizde yapılan açık yargılamasında verilen ara karan uyannca; Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresleri tespit edilemeyen Birol Aktaş. Şükran Aktaş. Yasemin Aktaş. Kadem Erdoğan ve Gençağa Erdo- ğan'lann adlanna tüm araştırmalara rağmen tebligat ya- pılamamıştır. Dava dosyamızın duruşması 12.11.2002 günü saat 9. OO'dadır. Davacı tarafça; Vakfıkebir ilçesi Köprücek köyü 52 hanede kayıtlı Derviş oğlu Sabri Aktaş'ın babası oldu- ğunun tespiti ile babalığa hüküm verilmesi istemiyle da- va açılmış olup belirlenen gün \e saatte Vakfıkebir ılçe- sindeki adliyede duruşma salonunda hazır bulunulması istemiyle duruşma gününün tebliği ve dava dilekçesinin yerine kaim ohiıak üzere tebligat kanununun 28. madde- si uyannca ilanen tebliğ olunur. 16 10.2002 Basın: 65115 ZEYTİNBURNU SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN HÜKÜM ÖZETİ Esas No: 2002/932 Karar No: 20011221 Hâkim: Kemal Güzel 20998 Kâtip: Zanf Nalban- toğlu Mahkememize ait 2002 932 Esas 2002/1221 Karar sayılı 9.10.2002 tarihlı ilam ile Zeytinburnu, Yeşiltepe Mah. cilt no: 12, hane no: 257'de kayıtlı Ah- met ve Nadire'den olma 1986 d.lu Necla Rakipoğ- lu'na ablası 1978 d.lu Selime Rakipoğlu (Çalışkan) vasi tayin edilmiştir. 9.10.2002 Basın: 65263 GEVAŞKADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2002 14 Davacı Gevaş Mal Müdürlüğü'nün davalı Abbas ve dahili davalılar aleyhine açmış olduğu kadastro tespı- tine itiraz ve tescil davasının yapılan yanglamasında alınan ara karan uyannca. Davacı Gevaş Mal Müdürlüğü'nün Abbas Or'un mirasçılannın davaya dahili için dahili dava dilekçesi verdiği. Davacı Gevaş Mal Müdürlüğü'nün Gevaş ilçesi, Pı- narbaşı Mahallesi, Gola Hasan Ağa mevkiinde pafta 197, ada 685. parsel 19'da kayıtlı taşınmaza yönelik mahkemenizde 2002 14 esasta kayıtlı dava Abbas Or'un öldüğü. davalının (muris) mirasçılan olan dahi- li davalılann davaya katılması gerektıği bu nedenle davaya dahil dilekçesi verdiği, 7201 sayılı tebligat kanununun 28. maddesi uyann- ca ilanen tebligata karar verilmiş olmakla. yukandaki hüküm özetinin dahili davalılar Kasım Ednan Or. Re- fika, Rehime. Şehmuz, Çetin, Fahrettin. Ömer, Ayşe Akdeniz, Aslıhan Kızgın. İsmihan Sönmez. Meliha Gültekin. Fatma Buzlu, Sebiha Ulutaş. Ayfer Orak. Hamide Ödük ve Esengül Tülay'ın adresleri biline- mediğinden dahili dava dilekçesinin ve 11.11.2002 tarihli duruşma tarihinin ilanen tebliğine karar veril- miş olup. son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra teb- liğ yapılmış sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren duruşma gününe kadar dahili davalılann dahili dava dilekçesine karşı cevap ve itırazlannı bıldırmediğiniz takdirde dahili dava dilekçesıni kabul etmiş sayılacağınız ve yokluğunuzda karar verileceği hususu ihtar olunur. Basın: 59437 DİYARBAKIR İŞ MAHKEMESİ'NDEN Sayi: 200 r P 9 Esas Davacı SSK Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalı Mahmut Güler aleyhine mahkememizde açıl- mış olan tazminat davasının yapılan açık yargılama- sında verilen ara karan gereğince; Davalı Mahmut Güler adına çıkartılan tebligatın bila ikmal iade edildiği. mahkememizce yaptırılan adres araştırmasından adres tespit edilemediğı ve tüm aramalara rağmen bulunamadığından. ilanen tebligat edilmiş olup, davalı Mahmut Güler'ın mahkememiz- de yapılacak olan 21.11.2002 günü saat 09.15'teki duruşmasına gelerek dava ile ılgılı belgelenni sunma- sı, varsa kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilip karar verileceği, tebliğ yerine kaim olmak olmak üzere ilan olunur. 10.09.2002 Basın: 58456
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog