Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

ZZ7 EKİM 2O02 PAZAR CUMHURİYET SAYFA SEÇİM 2002 llAMIIAttAIHJl İNSANIN SERÜVENİ TURHAN SELÇUK D'JffJST İAS-ATLI İS-AN3'J A3DCLCANBAZ1 KA2ÎKGLJLD3 TEKMİLİ 3İKDSN Mİ1PE. i^E.FO OLMuyûW)ü Ankara'da üniversite öğrencileri, IMF karşıtı bir siyasi partiye gereksinim olduğunu düşünüyor Kararsızlar çoğunluktaEBRU TOKTAR/MAHMUT GURER ANKARA - Üniversitelerde okuyan 1 milyon 300 bin öğrenci, gençlerin "sandıktakieğUnninigösterme»" açı- sından önem kazanıyor. Ancak ilk kez oy kullanma hakkına sahip olan 1981 - 1984 doğumlu 614 bin öğrenciden bü- yük bölümü "yeterince bilgilenmediği vebu konudaki açıklamalardan haber- siz okhığu" ıçin seçmen listelerine ya- zılamadı. Oy kullanacak öğrenciler ıse seçim öncesindeki kararsızlıklannı \Tirgularken "kendi düşünceierini ifa- de eden" bir partırun olmadığını, ya "başka bir partinin önünü kesmek" ya da "farklı görüşlerin TBMM'de temsil edilmesi için kleotojisineinanma- dıklan partiye" oy vereceklerinı belir- tiyorlar. Öğrencilerin hemen hemen tümü seçimin mevcut düzeni değiştir- meyeceğine inanırken IMF karşıtı bir siyasi partiye gereksinim olduğunu dü- şünüyor. CHP'ye oy verecek öğrenci- ler ise "AKFnin önünükesmekiçin De- niz Baykal'a rağmen kerhen CHP'ye oy vereceğiz'' diyorlar. ÖğrencHerin oy sorunu tlk kez oy kullanacak üniversite öğ- rencilerinin büyük bölümü seçmen lis- telerine yazılamadığı ya da yaşadıkla- n kentlerin dışındaki ünrversiteleri ka- zandığı için YSK'ye adres göstereme- di. Bu nedenle, çok sayida öğrenci se- çimlerde oy kullanamayacak. Ancak öğ- renciler, bunu bir kayıp olarak görme- diklenni, *Oy kuilansak ne olacaktı. Kullanmamamız büyük kayıp değü"" sözleriyle aktanyor. Başkentteki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin çoğunluğuna umut- suzluk, karamsarlık ve kararsızlık ege- men Oy verecekleri partilerin millet- vekıli adaylan, programlan hakkında bilgı sahibi değiller. Tercihlerini par- tıde öne çıkan isimler belirlerken ken- dilerini ifade eden tek bir partinin bu- lunmamasından da yakrnıyorlar. An- cak görüştüğümüz öğrencilerin hemen hepsinde "IMF politikalanna yönelik birtepki'' öne çılayor. Gençler, bilıme ve üretime dönük. ülke kaynaklannı ha- rekete geçiren bir hükümetin özlemi- ni duyduklannı ifade ediyorlar. Kampuslannda dolaştığımız ve gö- rüşlerini sorduğumuz öğrencilerin üni- versıtelere göre değişen düşünceleri şöyle: ODTÜ TKP, DEHAP ve CHP öne çıkan par- tiler Birçok öğrenci, "IMFye karşı kesiı tutumunu belirten tek parti* ol- aşkentteki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin çoğunluğuna umutsuzluk, karamsarlık ve kararsızlık egemen. Oy verecekleri partilerin milletvekili adaylan, programlan hakkında bilgi sahibi değiller. Ö ğrencilerin hemen hemen tümü seçimin mevcut düzeni değiştirmeyeceğine inanırken IMF karşıtı bir siyasi partiye gereksinim olduğunu düşünüyor. Gençler, bilime ve üretime dönük bir hükümete özlem duyduklannı belirtiyorlar. TKPTiler Ankara'da voğun uğraş veriyor. ODTÜ'de birçok öğrenci. EMF'ye karşı olduğu için TKP'ye ay vereceğini söylüyor. duğuna inandığı ıçin TKP'ye oy vere- ceğini söylüyor. Ancak genelde karar- sızlık egemen. Öğrenciler, ortaya çıkan eğilime göre davTanacaklanm belirtir- ken iki parti arasında gidip geldikleri- ni vurguluyor. Kimi AKP'nin önünü kesmek için CHP'ye ya da DEHAP'a oy vereceğini söylerken kimileri de farklı seslerin TBMM'de temsil edil- mesini istedikleri için ideolojisine inan- madığı bir partiye oy verebileceğını söylüyor. Öğrencilerin kararsızlığına en güzel örneği, Biyolojı Bölümü 3. sınıf öğrencisi Doğa Şeker sergiliyor. Şe- ker, barajı geçsin diye DEHAP'a oy ata- bileceğini belirtirken "Amaonlannda Türkh^NTirttaşlannıçıkannaulaşnra- bfleceğiıü sanmryorum" dıyor. Mate- matik 3. sınıf öğrencisi ÖmerKüçük- sakallı ıse "sırf seçim sistemini değiş- tireceğini savunduğu için" Besim Ti- buk'a oy vereceğini söylüyor. Havacılık Mühendisliği öğrencisi BurakKöseoğhı, ulusal sola inandığı- nı, ancak CHP'nin şu haliyle bunu temsil etmediğini belirtirken "Bilmi- yorum. boş oy da atmak istemiyorum. Baykal'a rağmen CHP gah'ba" diyor. Makine Mühendisliği Bölümü öğ- rencisi OnurDokul ıse DSP ve DEHAP arasında gıdıp geldığini vurgularken DSP'nin mazlum partisi olduğunu, Irak politikasında sesini yükselttiği için dışardan bölündüğünü düşünüyor. Ancak barajı aşma ihhmali belirse DE- HAP'a da oy verebileceğini de söyle- yen Köseoğlu, "DEHAP, AKP'yi bö- ler. Onun için oyum DEHAP'a olabi- Br. Ama DEHAP'ın ülke için bir şeyya- pacağına inanmrvonun" diyor. Hacettepe Ünlversltesi . AKP ve CHP öne çücıyor. Birçok öğrenci tepki için AKP'ye oy verece- ğini söylerken öğrenciler, hiçbir par- tinin AKP dahil sistemde değişiîdik yapabılme gücüne sahip olmadığını, "taşlann başkalan taranndan qynaül- dtğmı" düşünüyor. Bazılan ise daha önce YTP'ye oy vermeyi düşünürken baraj tehlikesi nedeniyle Ismail Cem'i gündemden düşürdüğünü ifade edi- yor. Ağaç Işleri ve Endüstri Mühendis- liği'nden Gökhan Ayna, tstanbul'da başanlı işler yaptığına inandığı için AKP lideri TayjipErdoğan'aoy vere- ceğini belirtirken "Bence ekonomi B- beralobnalı,nesağnesololmaİL.\KP'ye oy vereceğiın" diyor. Aynı bölümden Serkan Duygu ise "tabanla bütünleşe- mediğini düşündüğü Baykal" a oy \ e- receğini vurgularken "Ne yapayun, başka tercih şansun yok" görüşünde. Ersûı Avşar, AKP'de Erkan Mum- cu'yu beğendiğini belirtirken geçer- siz oy kullanmayı düşündüğünü de sözlerine ekliyor. Elektrik-Elektro- nik'ten Saüh Demir, Liberal Parti lide- ri Besim Tıbuk'u beğendiğini belirtir- ken "îyibirekonomikprogramıvarama onun da sos>alprogramıyok. Boşay kul- lanacağnn. Beni temsil eden parti yok" diyor. Mustafa Kıhç ise rejim kaygısı taşıyanlara tepkı göstererek "Kimse rejime müdahalede bulunamaz. Bunu RP'de gördük. AKP için de kaygı du- >ıümamalı" düşüncesinde. Eczacılık Fakültesi'nden HacerCoşkun, YTP'yi düşündüğünü, Ismail Cem'i beğendi- ğini, ancak kadrosuna güA-enmedigini belirtiyor. Ankara Ünlversttesl: Tercihler CHP, tP ve ÖDP arasmda yoğunlaşıyor. Genç Parti, DSP ve YTP ise öğrencilerin hemen hemen hiç rağ- bet göstermediği partiler olarak sıra- lanıyor. Özellikle Genç Parti lideri Cem Uzan'ın vaatleri, kimi esprilere bile konu oluyor. Iletişim Fakülte- si'nden İsmail Serbest, önceki seçim- lerde Abdullah Ocalan'ın yakalanma- sı nedeniyle DSP'ye oy verdiğinı amm- satarak bu seçimdeki tutumunu şu söz- lerle aktanyor: "DSP ve türevi YTP'ye verüecek oyıım yok. Ecevit devTİmi o kadar ses- siz yapü ki hiç kimse duyamadL tsma- 0 Cem ise çok iyi bir dışişleri bakanr>- dLYaakokhı!''"Serbest, "YaGençPar- ti?" sorumuza ise arkadaşlan ile bir- likte uzun süre gülüyor. CHP 'ye oy verecek Ankara Üniver- siteli öğrencilerin tutumu da diğerle- rinden farklı değil. Uluslararası Ilişki- lerden BaranTürkmen, "CHPbara- jı geçebilecek tek dü/gün parti. Ovnm ona ama istediğjm için değil, Türld- ye'nin geleceği için" diyor. Cazl Ünlversitesl: Önceki seçimlerde olduğu gibi Ga- zi Ünrversitesi'nde yine sağ görüş ege- men. MHP'nin hükümetteki polinka- sının öğrencileri tatmın etmediği göz- leniyor. Genel eğilimin BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'na kaydığı ögren- cilerde AKP'nin de azımsanamaya- cak bir oy j>otansiyeline sahip olduğu göriilüyor. Önceki seçimlerde ANAP'ı tercih edenlerin büyük çoğunluğu bu seçimlerde AKP ve DYP'ye oy vere- ceğini ifade ediyor. Diğer üniversite- lerden farklı olarak Genç Parti'ye da- ha sempati duyulduğu da gözlerden kaçmıyor. Gazi Üniversitesi Elektrik Öğretmenliği'nden MuratErcan, "Bû- yük ihtimalle boş gececeğim. .Ama oy verirsem bu mu htemeten AKPoJur" di- yor. Ingilızce Öğretmenliğı 3. sınıföğ- rencisi olan Sema Duman ise Erkan Mumcuhayranı. Mumcu'nun AKP'ye geçmesinin kendisini hayal krnklığı- na uğrattığını vurgulayan Duman, "Mumcu, AKP'ye geçmeseydi, oyum ANAFakfi. AmaşimdiDYPiçin oykuK lanacagun" sözleriyle kişiye göre oy verdiğini ortaya koyuyor. tngilizce öğretmenliği 1. sınıf öğ- rencisi DönüşBayraktar, sandıkta müh- rü Genç Parti için basacağını belirtir- ken bunun nedenini şöyle açıklıyor: "Genç PartiŞi secmemin nedeni Cem Uzan'm yakışıkh ohnası değil, vaatte- rL_ Bana sunulan seçenekler arasuıda, bir tek o Türldye'nin gerçelderini söy- lü\t)r. İş, aş sözü veriyor. Bir de onu de- neyeceğim. Tek gerçekçi olan Uzan.-" Adını vermek istemeyen bir öğren- ci ise birçok üniversiteli gencin özgür- ce karar vermekten uzak olduğunu ve feodal baskıyı kıramadığım şu sözler- le ifade ediyor "Asfanda DYPVi de, ide- olojisini de hiç sevınem. Ama babanun zoru>la DYP'ye oy veriyorum. Koşul- lar gereği bazen böyle şe>1er oluTOr." KARTAL ASLİYE 3. HUKUK MAHKEMESİNDEN Sayı: 1999/862 Davacı Muhsin Özdeş vekili tarafmdan davalılardan Star Tele\Tzyon Hiz- rretleri A.Ş. Genel Yayın Yönetmeni- Basın Ekspres Yolu adresindekı Ufuk Gildemir- yine aynı adreste çalışan haber Merkezı Müdür Deniz .\rman ve yne aynı televizyonun Basın Ekspres yolu Star Sokak No: 2 Ikitellı/İst. ad- resinde çalışan habenn muhabiri Zeynep Berkiş aleyhıne açılan tazminat d^asında; Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: müvekkılinin Sultanbeyli C. Sav- cısı olduğunu ve Sultanbeyli İlçesi, Battalgazi Mah.'sinde bir şahsın ken- diinı astığı ihban alması üzerıne en kısa zamanda olay yenne gittıği halde Sar Televizyon'unda 22.01.1998 günü akşam ve gece haberlerinde ve 23 11. 1; 98 günü sabah haberlerinde "Sultanbeyli C. Savcısı'nın intıhar eden adamı 5 saat ağaçta bekletti" şekJinde gerçeğe aykın olarak haber yapıldığını ve bjıu da müvekkilinin çoğu olumsuz etkilenmesine \e üzülmesine neden ol- d^ğunu, TV şirketi tarafından yayımlanan asılsız habenn müvekkılinin k^ihk haklarına haksız saldın olması sebebiyle manevi üzüntülere düş- tiyünü bu nedenle davanın kabulü ile 20.000.000.000 TL.'nin olay tarihi olan 2111.1998 tarihinden itibaren yasal faizıyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen almmasına karar verilmesıni talep etmış olup, davalılardan Liık Güldemir-Deniz Arman ve Zeynep Berkiş'in bırçk aramalara rağmen ajesleri meçhul olduğundan adı geçen davalıların duruşma tarihi olan 1; 11.2002 günü saat: 10. 30'da duruşmada hazır bulunmalan veya ken- dıerini bir vekille temsil ettırmelen. hazır bulunmadıklan takdirde gıyab- lannda duruşmaya devam olunup karar verileceğı hususu tebhgat yerine kim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 26.09. 2002 Basın: 66123 ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 2002 321 Da\acı Mehmet Keleşli vekılınce açılan çek iptali da- vasının yapılan açık yargılamasında: Davacı \ekili dava dilekçesinde müvekkılinin toprak mahsüllen tıcaretiyle ıştıgal ettığıni. sattığı mal bedelıne karşılık almış olduğu İş Bankası Ödemiş Şubesi nezdindekı 636088 N'o'lu he- sabmdan keşıde edilen 318448"? seri No.'lu 05.08. 2002 ödeme tarihlı 1.530 000.000 TL. bedelı çek olduğunu. bu çekı mü\ekkilinin kaybettiğıni, tüm aramalara rağmen bulamadığını. bu nedenle çekın ıptaline karar venlmesıni talep etmiştir. Bahse konu çekin hamılınm ilanın yayınını müteakip 3 ay içinde çeki mahkememize ibraz etmesi gerektiği. aksı takdirde çekın ıptaline karar verileceğı hususu ilan olu- nur. 13.08.2002 Basın: 66167 BİLECÎK ASLtYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN Esas No: 2000 338 Karar No: 2002 52 Davacı Bılecik Akbank Şubesi vekili tarafindan dava- lılar Halıl Yılmaz aleyhlerıne açılan alacak davasının mahkememızde yapılan yargılaması sonunda: Mahkememizden verilen 21.03.2002 gün ve 2000/338 es. 2002 '52 karar sayılı ilam ile: davanın ka- bulü ile; 16. 254.048.260 TL.'nin dava tarihi olan 28.09.2000 tarihinden itibaren reeskont faizı ile birlikte davalılardan müsterek ve müteselsilen tahsiline karar venlmiş olup, davalı Halil Yılmaz'ın adresı tüm araştır- malara rağmen tesbit edilemediöınden mahkememizden verilen ışbu karann ilanen tebligıne karar verilmiş ol- makla; ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde davalı Ha- lıl Yılmaz tarafindan temyiz edıtmediği takdirde kesin- leşeceğı hususu ilan olunur. 26.09. 2002 Basın: 65716 ŞtŞLÎ 3. SULH HUKUK HÂKİMLtĞİ'NDEN 2001 14-Tereke MütevefFa Ibrahim Tevfik Ermın'ın terekesı davasında; tstanbul. Beşıktaş. Cıhannuma Cılt No: 6. Hane No: 955'de nüftısa kayıth olup, ölmeden önceki son ikametgâhı Okmeydanı, Halil Rıfat Paşa Mahallesı, Güler Sokak. No: 35 adresinde ikamet eden mütev\efa Ibrahim Tevfik Er- mınin kanunı mirasçılan tüm aramalara rağmen bulunamadığindan: Mirasçılannm ilanından itibaren 25 gün ıçensınde mahkememize müracatlan, müracaat etmediklen takdirde müte- veffanın terekesinden çekıleceğı hususu ilanen tebliğ olunur. P 10. 2002 Basın: 66150 MHP 'li Murat Sökmenoğlu: Bana kucak açan Devlet Bahçeli oldu LEYLA TAVŞANOĞLU MHP Istanbul ikinci bölge milletvekili adayı, geçen dönem TBMM Başkanvekili olan Murat Sökmenoğlu'yla birlikteyiz. îlginç bir rastlantı Sökmenoğlu'yla Suadiye'den mahalle arkadaşıyız; babalanmız Murat'ınki Hatay Cumhurbaşkanı, CHP'li Tayiur Sökmen, benimki DP'li Selim Ragıp Emeç) da eski arkadaşlardı. Gariptir, tıpkı CHP'li Ferit Mekn'in oğlu Prof. Dr. Mhhat Melen gibi CHP'li babanın oğlu Murat Sökmenoğlu da her nedense MHP'den seçimlerde aday. Sökmenoğlu'yla konuşurken bana diyor ki: "Bugünkü CHP eski CHP değfl. Bu partide bizlere yer yok. Bana tek kucak açan MHP lideri Devlet Bahçeli oMu. Siyaset yapmak istediğim için MHP'de yapıyorum. Devlet Bey bizi kuyudan çıkardı." Prof. Melen de MHP'den aday obna sebebi konusunda benzer şeyler söylemişti. Oldukça düşündürücü... - Peki, Sökmenoğlu 3 Kasım seçimlerini nasıl görüyor? Seçimleri engeüeme çabalarını nasıl değerlendiriyor? MURAT SÖKMENOĞLU - Bu seçimler millete soluk aldunr. Bir ülkede seçimlerin yenilenmesi gerçek demokrasiye ulaşmak için en iyi çaredir. Millet iktidarlara karşı öfkesini sandıkta gideriyor. Doğru mu, yoksa eğri mi yaptı, bunun notunu sandıkta veriyor. Ben seçimlere demokrasinin supabı dıyorum. -Sökmenoğlu'na göre bu seçimler istikrar getirecek nu? SÖKMENOĞLU - Millet istikran seçimlerin yenilenmesinde anyor. Bir daha, bir daha seçimler yaparsınız. Ama her şeyi, üUcenin sorunlanm demokratik kurallar çerçevesinde halletmeye çalışırsmız. Bir seçimle olmazsa bir başka seçimle olur. - Sökmenoğlu, son dönem TBMM başkanvekiUiğini çok başanlı bir biçimde yürütmüş, hatta 22.5 saat süren AB orurumu ile, RTÜK Yasası görüşmelerinden de • TBMM Başkanvekili Sökmenoğlu, "Millet istikran seçimlerin yenilenmesinde anyor. Bir seçimle olmazsa bir başka seçimle olur" dedi. alnının akıyla çıkmıştı. Bunu nasıl başanyor? SÖKMENOĞLU - Her seferinde, her oturumdan önce dersime çok iyi çalışınm. tnsanlar beni televizyonda oturum yönetirken izleyip tanıdılar. Ben ikinci bölgeden adayım ya... Geçen gün Şişli, Levent, Mecidiyeköy çevresinde dolaşıyorum. Sokakta bir adam beni çevirdi. Meclis'i yönetme yöntemimi çok beğendiğini, ama şimdi ne yapacağrmı bilmediğini söyledi. Ben de ona, ikinci bölgeden milletvekili adayı olduğumu açüdayınca çok şaşırdı. Ya biz sesimizi iyi duyuramıyoruz ya da millet olup bitenle fazla ilgilenmiyor. - Peki, Sökmenoğlu babasının dönemindeki siyasi ortamla bugünkünü kıyasladığı zaman ortaya nasıl bir tablo çıkıvor? SÖKMENOĞLU - Ben babamm yakın arkadaşlan Ismail Rüştü AksaL, Şemsettin Günaltay, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoj, Refet Bele, Fahrettin Altay gibi ısimlerin elınde büyüdüm. Siyasette devlet adabmı onlardan öğrendim; onlann rahle-i tedrisinden geçtim. Heidelberg Konservatuvan'nm Piyano Öğretmeni LEYLA PAMİR öğrenci bekliyor Tel: 0 216 336 54 64 AKÇAAMTKADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2002 6 Davacılar Mustafa ve Salih Çoban taranndan davalılar Hari- ce Çoban ve arkadaşlan aleyhıne açılan Kadastro tesbitine iti- raz davasının yargılamasında verilen ara karan gereğince: Tes- bit maliklerinden Alı Osman kızlan Havva Demirel ve Hacer Çoban'ın yapılan tüm araştırmalara rağmen açık adresi miras- çılan ve nüfasa kayıtlı bulundu|u yer tesbit edilemediğinden dara dahili dava dilekçelerinin ilanen tebliğine karar verilmış olup duruşma 21.11. 2002 günü saat: 10.40'a bınkılmıştır. Bu nedenle HavTa Demirel ve Hacer Çoban'ın sağ ise kendısinin ölü ise mirasçısı olduğunu iddia edenlerin mahkememizin 2002 6 esas sayılı dosyasına müracat etmeleri veya kendilerini bir \ekil ile temsil ettirmeleri, mûracaaat etmediklen veya kendilerini bir vekille temsil ettirmedıklen takdirde yargılama- ya yokluğunda devamla karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 14. İ 0.2002 Basın: 65851
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog