Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27 EKİM 2002 PAZAR 2002 Ankara'da hesaplar, barajı hangi partilerin aşabileceği sorusunda düğümleniyor Başkenttetablokanşık ANKARA ANKARA- Son seçimlerde barajın altında ka- lan u Atatürk'ünpartisT CHP, 4 Kasım'da cum- huriyetin başkentinde bayrağını dalgalandırma- yı hedefliyor. Ankara Belediye Başkanı MeMh Gök- çek'in "emaneten" desteğıni alan AKP de özel- likle kırsal kesimde iddiaiı. 1. bölgede CHP'nin, 2. bölgede de AKP'nin önde olabileceği tahmin- leri yapılırken hesaplar barajı hangi partilerin aşabileceği sorusunda düğümleniyor. 3 Kasım se- çımlennde 1. bolgeden 15, ıJdnci bölgeden 14 mil- letvekili seçilecek. CHP'nin nadas döneml bittl' CHP, özellikle 1. bölgede seçime en iddiaiı gi- ren parti. Genel Sekreter Önder Sav ile genel başkan yardımcılan Eşref Erdem ve Oya Arash ve MYK üyesi Yıhnaz Ateş ilk 4 sıranın adayla- n. 5. sırada ise Ayşe Gülsün Bilgehan yanşa ka- tilıyor. Bu bölgede yer alan Mamak'ın esld be- lediye başkanı Ismail Değerti de CHP'nin önem- li bir kozu olarak 6. sıradan aday gösterildi. CHP adaylanyla Lalahan, Hasanoglan ve El- madağ'ı dolaşnk. Liste başı adayı Onder Sav. seçmenlere "Biri nadasabıraktmız. Ama arûkna- das dönemi bitti" diye seslenıyor. "3 Kasım'da parti seçmeyeceksiniz. kaderinizi tayin edeceksi- niz" anonslan arasında turlar atılırken ılginç olay- lar da yaşanıyor. 30 yıllık MHP'lı Mustafa Bu- dak'ın, arhk CHP'li olması gibi. Budak, "MHP bizi araç olarak kullandı yıOarca. Türîdye'nin kurtuluşu CHP'de" diyor. Bölgenin adaylarından Eşref Erdem, iddiaiı bir tahminde bulunuyor. Erdem'e göre, "1. böl- ge tarihinin rekorunu yaşayacak. CHP, 9 miDet- vekili çıkaracak". Erdem. 2. bölgede de 7 millet- vekıli çıkarabıleceklerini söylüyor. Meydanlar- da "Paşa torunu" diye anons edilen Gülsün Bil- gehan Toker de iyimser oldugunu söylüyor. Ve ekliyor: "Ben seçüemezsem AKP büyük bir oy- la getiyor demektir." Merkez dışındaki bazı ilçelerde Genç Parti un- suru da dikkat çekiyor. Lalahan'da her hafta iki kişınin Uzanlann çimento fabrikasında işe alın- dığı, seçimler sonrasına ilişkin vaatlerin de çok etkili olduğuna dikkat çekiliyor. Cökçek'ten 'emaneten' destek AKP'liler de başkentte birinci parti olacakla- nna inanıyor. Ankara Belediye Başkanı, Demok- rat Parti (DP) üyesi Melih Gökçek. "oylannı emaneten AKP'ye vereceklerini" açıkladı. Gök- çek, "Bunun DP ile bir ilgisi yok. Arkadaşjarla oturduk karar verdik Türki\e'de istikrann sağ- lanması lazım. Bunun için de bir partinin tek ba- şma iktidara gefanesi gerekiyor" diyor. SP'nin ise başkentte fazla şansı olmadığına dikkat çekiliyor. Nitekim, NecmetânErbakan'ın kahldığı Tandoğan mitingınde alanda sadece 2 bindolayındakışivardı. SP'nin tabanını AKP'ye "kapnnnış" göründüğü \-urgulanırken liste başı adayı Oya Migusiddin Akgönenç, çok iddiaiı de- ğil, ama iyimserdi. Akgönenç, "Baraj sorunumuz yok, hatta yüzde 11-12 olabitiriz. AKP'nin arka- sında hakikaten büyük bir rüzgâr var. Halbuki partinin birprojesi yok, çözünüeriyok. Tamamen kişisel bir hayranhkla gidKor" diyor. DSP sürprlz' umudunda DSP'nin 1. bölgede liste başı adayı HOanetOağ- bay. Kendisini Aydın Tümen ile Devlet Bakanı Melda Bayer ve genel sayman Mecit Şekercioğ- lu izliyor. DSP'liler, barajı aşacaklanna inaru- yorlar. Dayanaklan da "Ecevit'in adı bile yüzde 10 eder" görüşü ve 1999 seçimlerinde birinci parti olan DSP'nin oylannın tamamen "yok ol- mayacağT umudu. DSP'nin birinci bölgede ikin- ci sıra adayı Aydın Tümen, "Geçen seçimde or- tada MHP yoktu ama biz sokakta MHP'yi görü- yorduk. Şimdi AKP'yi görmüyoruz. Ankara'da öyie abarükhğı gibi ÂKP yok. Çok kararsız seç- men var. Bu, sağnklı bir durum. Seçmen düşünü- yor. Biz onlann üzerinde çalışmalanmıa yürütü- yoruz. Sürprizyapacağız'' diyor. Sağda büvük yarış ANAP'taDevlet Bakanı NejatArseven, DYP'de Turnan Güven. MHP'de Koray Aydın, AKP'de İsmail Alptekin SP'de de Oya Migusiddin Akgö- nenç liste başı adaylan olarak yanşa giriyorlar. MHP, ANAP ve DYP arasında zorlu bir yanş yaşanıyor. DYP'li Turhan Güven, Atatürk'ün "Ankara miBetvekili" olduğuna dikkat çekerek "Bu şereffi göreviçin çokçauşaklannı" anlatıyor. DYP'nin merkezde bir ağırlığı yok, ancak kırsal kesimde belli bir desteği var. MHP'nin 3. sıra ada- yı, eski BDDK üyesi Kemal Çe\ik de iddiaiı. BDDK üyeliği zamanında, Kemal Deniş'e yö- Ankara sokaklannda partilerin bayrak ve afış yarışı yaşarmor. (Fotoğraflar: KEREM GEZER) nelik sert çıkışlanyla tarunan Çevik, seçim ça- hşmalannda. "SömürgecB^hajir.'Türkiyemüs- temleke olamaz. Şimdi sıra sende» Ver oyunu,boz oyunu!" sloganlannı kullanıyor. DEHAP 2 mllletveklH bekllyor YTP barajı aşmak için mücadele ederken özel- likle üniversitelerde belli bir destek sağlayabile- ceği vurgulanıyor. Sema Pişkinsüt, seçimlere ÖDP Ankara 1. bölge adayı olarak giriyor. ÖDP'nin barajı aşma şansı görünmediğinden, Pişkinsüt'ün yeniden TBMM'ye girmesi de ola- naklı görünmüyor. DEHAP ise daha iddiaiı. DE- ama şu anda düşüş var" diyor. Bazı seçmenlerin "Bayram Meral ne zaman solcu oldu, CHP aday sıraûması kabul edilemez" benzeri eleştirilerini anımsattığımızda ise Meral, "SoJculuknedir.sağ- cıhk nedir? Ben solculuğu emek mantıkh gorü- rüm, emek sermaye çelişkisi diye bakanm. Baa- lan da komünizm manükh görebilir" karşılığını veriyor. Meral'a göre, CHP"nın 2. bölgede çı- karacağı milletvekili sayısı 6'nın altına düşme- yecek. 2. bölgede yer alan Yenimahalle ilçesinin CHP'li belediye başkanı Tuncay Alemdaroğlu, yanşın CHP ile AKP arasında geçeceğini söylüyor. AJemdaroğlu, "Biz, birinci oluruz. Taşradaki il- A nkara'da son seçimlerde DSP 9, MHP 8, FP 5, ANAP 4, / l DYP 2 milletvekili çıkardı. Ancak seçimlerden bu yana - Z A yaşananlar bu tabloyu darmadağın etti. Parçalanan DSP'nin başkentteki milletvekili sayısı 6'ya indi. ANAP'tan seçilen Yıldınm Akbulut 3 Kasım seçimlerine DYP adayı olarak giriyor, : ANAP'tan Birkan Erdal listelerde yer alamadı. Yücel Seçkiner ise partiden koptu. Parçalanan FP'nin Ankara milletvekillerinden 3'ü SP, 2'si ise AKP'li olarak siyasal yaşamını sürdürüyor. Bu tablo, 3 Kasım'la ilgili hesaplan da karmaşıklaştınyor. HAP liste başı adayı Bahattin GüneL "Baraj so- runumuz yok. Her geçen gün partimize değişik keanıkrdenkatkıgelrvor. SoJunadresinin DEHAP olduğu anlaşüryor" diyor. 2. bölgede büvük varıs CHP'nin ikinci bölgede liste başı adayı Türk- Iş Başkanı Bayram Meral MYK üyelerinden Prof. Dr. Yakup Kepenek, Merkez Yüksek Di- siplin Kurul Başkanı İsmet Çanakçı. PM üyesi Zekeriya Akıncı ile MuzafTer Kurtulmuşoğlu da yanşa giren diğer CHP adaylan. Bayram Meral, "AKFye baştan havîivçrfldi ama balon vavaş yavaş iniyor. Başta tepki o\1an vardı çeierde AKP birinci ohır. 6 miUetvekiH kesüı çı- kannz, fazlası baraja bağh. Barajı 2 parti aşarsa 8'ibulabiliriz" diyor. Köylünün Kemal Demş"e tepkisiyle ilgılı sorulara da Alemdaroğlu, "Biz ikinci bölgede akngunız o>1ann 110 binini mer- kezdeki üçflçedenalmışök, taşradan sadece 7 bin oj r aldık. Kemal Derviş'e böyle bir tepki varsa bi- le bizi fazla etküemez" \ anırını \ eriyor. CHP seçmenlndeki farklar Alnndağ'ın eteklerinde. Yıldınm Beyazıt Mey- dam'na yakın bir binada, AYDOS Vakfi'nın sa- lonunda bir grup Ankaralıyla söyleşiyoruz. Sa- londa yaptığımız küçük bir anket, söyleşiye ka- Sinan Aygün ve Rıfat Akyüz Insanlarsisteme kızgın durumda Aygün (Ankara Ticaret Odası Başkanı): Ankara'da seçim havası yok. Işin ticaret yönüne bakıyorum. Eskiden bayrak sektörü çok iyi olurdu. Bayrakçılar sipariş alamamışlar. Matbaacı sektöründe de geçen seçimlerin yansını bile bulamamışlar. Meydanlarda bir şey yok. Esnafta. tüccarda da ilgi yok. Geçen sefer siyasetçiler grup grup gelirdi, randevu üstüne randevu verirdik. Şu ana kadar siftah yok, hiç kimse gelmedi. Aramızda konuşuyoruz, kime oy vereceğiz, diye. Partililer bile kime oy vereceğini bilmiyor. Ankara'da ikinci bölgede AKP, birinci bölgede CHP rüzgân esiyor. DYP onlardan sonra geliyor, MHP'de pek bir hareket yok. Genç Parti adını çok sık duymaya başladık. Kapatılma davası AKP'nin oylannı yükseltir. Insanlar sisteme kızgın, devlete kızgın, tepki olarak AKP'ye destek olabilirler. Kemal Derviş de CHP'ye o kadar çok puan getirme>'ecek. getirdiği kadar da götürecek. Varoşlarda birçok kişi işsiz kaldı. Krizin nedeni IMF, uygula>ıcısı Derviş. diyorlar. Rlfat AkyÜZ (Türkiye Ziraat Odalan Birliği Başkanı): Ben çok geziyorum. Her şeyi siyaset belirleyecek. Ama insanlan çok sessiz, duyarsız buldum. Üzüldüm. Seçim ilgilendirmiyor sanki insanlan. Umutsuz, vazgeçmiş bir hali var insanlann. Millette tedirginlik var. sanki seçim hiç umurlannda değil. 4 parti barajı aşar sanıyorum. Ankara'da AKP birinci olur. Melih Gökçek'in desteği doğruysa, sevsek de sevmesek de AKP'nin potansiyeli olur. Kapatma davasının etkisi olmaz. keşke olmasa bunlar. Kapatma davası olunca bunlan güçlendiriyorsunuz. Ta>yip Erdoğan gibi adam memlekete başbakan olur mu? CHP'yi de Derviş olumsuz etkiledi. Derviş'in kamuoyundaki resmi belli. Memurun para alamaması Derviş, çiftçinin tek Hiiynam Derviş, denıyor. DEHAP,Ankara 'dakiilk kniesel nıitingidünAbdi tpekçi Parkı'nda yapö. MMnge kaühm yüksekti. tılanlann çoğunluğunun oylannı 3 Kasım'da CHP'ye vereceklerini belirliyor. Oylannı CHP'ye verecekleri kesin de "neden verecelderi'' konu- sunda farklı düşünceler dile getiriyorlar. Ömeğin, emekli astsubay AsUnKıhç, CHP'yi "laiküğin güvencesi" olarak görüyor. Bu tutumu- nu şöyle bovoıtlandınyor: "AçıkçasıAKP'ninik- tidara gefanesi haünde özellikle Aleviyurttaşlarüze- rinde büvük basla kurulmasından korkuyoruz. LaikUk bizim için çok önemlT tşçi emeklisi DuranGürsu da oyunu büyük ola- sılıkla CHP'ye verecek, ama umutsuz: "CHP de tek başma iktidara gelse yapabilece- ği bir şe>- yok. 200 milyar dolan aşan borç batagı si>asi bağunsıztık buûkmadı ki ortahkta~" Esnaf Erol Ünal'ın "Deniz BaykaTa rağmen CHP" sözleri, CHP Keçiören ilçesınde aktıf sı- yaset yapan Halime Tombak ı alevlendiriyor: "NKe DenizBa>1<al'a rağmen? CHP, CHP'dnf Kapusuz: Perviş kaybettlrlyor AKP ikinci bölgede çok iddiaiı. Liste başı ada- yı Salih Kapusuz, "Her iki bölgede de AKP açık farkla birinci olur. Sürprizler olacak. CHP bün- yesindeki adayiara bakarsanız sıkuıülannı gö- rürsünüz. Kemal Derviş solcu mu? Bayram Me- ral, Yaşar Nuri Öztürk gibi isimler kendi taban- larmda alev-falerineoktu. Ben Ankara'da 15-16 mil- letvekili çıkarabileceğimize inanryorum" diyor. ikinci bölgede yer alan Keçiören'in AKP'li belediye başkanı TÛrgut Altinokda "AKP'ninbi- rinci, CHP'nin ikinci geleceğine" inanıyor "Me- lih Gökçek'in açıklamasının AKP'ye katkısı olur mu" sorusuna ise "Hiçbir etkisi olmaz. AKP'nin kazanacağuu gördü, ondan bu açıkuunayı yapo. Zaran olur. faydası olmaz. Sonra, benün sayem- de oldu, demek için bu açıklamayı yapQ" karşılı- ğını veriyor. MHP'li çetln: PSPden oy alırız MHP'nin ikinci bölgeden beklentileri yüksek. MHP Genel Başkan Yardımcısı, liste başı adayı Şevkat Çetin, seçim bölgesiyle ilgili izlenimle- rini şöyle anlatıyor: "Ankara'da CHP'nin bir to- parlanış içinde olduğu gözieniyor. DSP'deki yapı- dan dolayi. AKP tehlikesi. öcüsünden dolayı so- lun CHP'de toparlanacağı psikolojisi yerleştiril- dl Ama AKP ile ilgili bekleniknği gibi bir tablo çıkmaz. Sistemle ve deviede ka> gah görüntüle- rinden dola>ı sıkınolan olur. Ankaralı seçmen di- ğer illere görebu konulardadahaduyarüdır.AKP beklediğini elde edemez. Genç Parti'nin ba>ileri dışmda bir örgütü >ok. Halka inememişler." ANAP sıkıntılı ANAP'tan Sami Selçuk ve Selçuk PehHva- noğlu liste başında yanşa giriyor. Selçuk, "ye- ni bir politikacr olarak izlenirnlennı aktanrken seçmenin kararsızlığına dikkat çekiyor. Selçuk, "İşsiztik heryerde karşınuza çıkan en büyük so- run. BizAB'ninçokönemh'oldugunu,çözümün AB'deoldugunu anlatmaya çahşıyoruz. Ben pro- fesyonel pohtikacıdeğilim. Boş vaatkrde bıılun- muyorum" diyor. Selçuk, ANAP'm baraj sıkın- tısıyla ilgili soruya ise "Türk nüDeti sürprizler yapar. Milletin sağduyusuna güvemyonım" ya- nıtım veriyor. PAZAR ORHAJV BURSALI Ahmet Altan Yer Istanbul Üniversitesi. Afrıka savanlarında vahşi doğadaki av sahnelerinden birini seyredıyo- ruz sanki. Öğrencı kılığında birkaç saldırgan, gö- rülmemiş bir kın ve dinselliğin kutsal cihadı inan- cıyta, Ahmet Artan'a saldırıyor. "Yumurta" atıyor- lar. Öyle mitınglerde veya konferanslarda, dinleyi- ciler arasından binnın konuşmacıya veya siyaset- çiye attığı protesto yumurtası falan değil. Orgütlü, kovalamacali bir saldın. Saldırılan, uzerıne gelen bu şiddet dalgası karşısında doğal olarak kendini korumaya çalışıyor. Bir yandan kaçmaya öte yan- dan da kolları ve ellerıyle kafasını korumaya çalı- şıyor. Kanal D, "amatör kamera" çekimlerini müthiş montajlamış. Hız var... "Korkak" bir Ahmet Altan var... Saldırganın vahşi eylemi var. Ve aptal ve ge- ri zekâlılar için filmin üstelık üç kez üst üste tekra- n da var.. "Etki" yaratıyor, yayıncı... Haberde, "Din düşmanı" ve "Atatürk düşma- m" bağınşları altında, Ahmet Altan'a saldırıldığı belirtiliyor. Ama, Kanal D habercilık yapmaktan kaçınıyor. Kım bu "protestocu"lar? Ne görüntüle- ri var ne görüşleri ve sözleri. Ne yorum ne değer- lendirme. Görüntuler tüyler ürperticiydi. Ellerim uyuştu, beynim kanncalandı. lÜ'dekı olayın görüntülerıni seyrederken gözümün onünde Madımak Oteli canlandı. Ağızlanndan salyalar akan güruh, otele hapsettiği insanlan ateşe veriyordu! • • • Ertesi gün gazetelerde "Atatürkçü Düşünce Kulüpleri FederasyonıTna aıt olduğu belırtıien açıklamada, "eylemin tüm İkinci Cumhuriyetçile- ne ders olması" ısteniyordu! Atatürkçü... Düşünce... Kulüpleri.. öyle mi? Üstelik Üniversite'de.. Davetli olarak gelmiş bir insana yapılan bu sal- dırganlığın, hem Atatürk hem düşünce ile ilişkilen- dirilmesindeki utanç kime ait? Toplumda Atatürk düşmanlığını körükleyen bu eylemin, hangi duygulan, gereksinimleri karşıladı- ğını merak ertim doğrusu. Ve ilk önlem olarak, Atatürk'ü ve düşüncelerini korumak için, milletvekillerine bir yasa hazırlama- lannı önermek aklıma geldı: Dernek veya kurum- lar, Atatürk ve Mustafa Kemal adını kullanamaz- lar. Böylece, Mustafa Kemal'in ölümünden bugüne kadar onun adına yapılan kepazeliklerin önüne hiç olmazsa bundan sonra bir nebze geçilebılir belki. Rezaletler yapılacaksa, bunlar Mustafa Kemal adına değil, eylemcinin kendi adına yapılmalı! • • • Ahmet Altan'ın birçok görüşü, özellikle de tari- himize ilişkin olanlan, bana hiç uymaz. Mustafa Ke- mal'in bütün tarihimiz içındeki görülmemiş devrim- ci kişiliği ve eylemi, Altan'a "batar". Birçok kesim, Mustafa Kemal'den sonra yapılanları da Mustafa Kemal'e mal etmeyı sever. Atatürk döneminin, onun ölümüyle bittiği tarihı gerçeğinı de görmez. Lozan Antlaşması konusunda Ahmet Altan'ın bugüne kadar kimsenin aklına gelmemış "özgün düşünceleri"ne (Lozan'datanhin en büyük toprak- lannı kaybetmişiz!), hiçbir bilimcinin ve tarihçinin ciddiye alıp yanıt verilecek değerde bulacağını sanmam. Anadolu Devrimi'nı reddetmek noktasında du- ran bir beyin, devrime karşı her türiü "egzantrik fik- ri" üretmeye egilimli olur. Ahmet Altan'ın "Aldatmak" kitabı da, bana gö- re, yazın ve toplumsal açıdan yerden yere vurula- bılecek içenkler taşır. Bir yazın kitabı olarak da, içe- riğini bir kenara bırakırsak, iyı "örgütlenmemiş'tir ve bitirilememiştir. Hele kitabın finali olan polis ka- rakolu sahnesı, tam bir iğretidir ve kitabı yerin di- bine geçirmeye yeter. Öyle anlaşılıyor kı, iki arada bir derede yazılmış; "çok satmak", TÜYAP Kıtap Fuan'na yetiştirilmek ve para kazanmak kaygılarını ön planda taşıyan, aceleye getirilmiş bir kitaptır Aldatmak. Ancak, Ahmet Altan bir yazar. Yunus Nadi Ödülü almış kitabı da var. Ben o kitabı severek okudum. Herkes kendisine uymayan düşünceler taşıyan insanlan "yok etmeye" yönelirse, ortalıkta kimse kalmaz. Kimse kimseyle aynı şeyleri düşünmek zorun- da değildir. Hatta bunu istemek insanlığa zararlıdır da. Böyle bir istek, ancak siyasal veya dinsel tota- liter rejimlerin, inanç sistemlennin talebi olabilir. Nitekim, insanlıktarihindevebugün bunun örnek- lerıni yaşamaktayız. Her insan benzeri olmayan bir yaratıktır. Bu farklılık veya özellık değil midir ki, yaşamı ve doğayı zenginleştiren? Ve olgularla bağdaşmayan, doğrulann yerine geçemeyecek zayıf fıkirlerin ancak cürmü kadar yer yakacağı niye bilinmez? obursali(« cumhuriyet.com.tr. SÖKE İCRA ML'Dt'RLÜĞÜ'NDEN TAV ZİH İLAM DosyaNo: 1999 3155 Cumhunyet gazetesınde 10. 10.2002 tarihinde borçluya ait taşınmazın satışı ile ilgılı ilanda taşınma- zın 3. sırada belırtıien 1150 parselde Gürhan Akat'a ait 1 8 hısse seh\en 222.18 7 .500.000.-TL olarak ya- zılmış. Doğrusu 222.187.500 -TL olacaktır. Düzelhlir ilan olunur. 17.10. 2002 Basın Tashihi BAKIRKOY 3. SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 2002 199 E. 2002 855 K.TMK'nın 406. maddesı uyannca Ist. Kadıköy Osmanağa Mah. c. 18de nüfu- sa kayıth Abdurrezzak oğlu Atılla Otaran'a Manısa Akhisar înönü Mah. C. 6. H. 149'da nüfusa kayıth kardeşı Ugur Otaran'ın \ası olarak atanmasına karar verilmiştir. İlan olunur 23.9 2002 Basın- 65493 Turkıye Gazetecıler Cemıyetı nın yayınladığı gunluk Bizim Cazete Ulke sorunlanna ılışkın raporlanyla, araştırmalarıyla, köşe yazılarıyla, tarafsız habeflerıyle sıvıl toplumlann gazetesı Duzenlı okumak tçın abone olun. Te): 0.212. 511 08 75
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog