Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

2T EKİM 2002 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Liderler nerede? • BülentEcevit(DSP): Istambul Kartal (13.00). DenizBaykaHCHP): Amasya (11.30). Yozgat (14.30) RecepTayyip Erdoğan (AKP): Balıkesir (12.00), Istanbul( 14.30). RecaiKutan(SP) İzmir (12.00). Antalya (15.00). Mesut Yıhnaz (ANAP): Istanbul. Tansu Çüler (DYP): Yozgat (11.00), Kayseri (13.30). Gaziantep (Istasyon Meydam-16.00). Devlet BahçeH(MHP): Antalya (14.15). ismaiICem (YTP): Osmaniye'de şehır turu (10.30), îskenderun'da şehir turu (12.30), Hatayll Başkanhğı'nın açıhşı (14.30), Adana'da yerel TV'leri zıyaret (19.00). DoğuPerinçek(ÎP): Istanbul Kadıköy Iskele Meydanı (13.45). Ufiık Uras (ÖDP): tstanbul Kadıköy Iskele Meydanı (12.00). Cem Uzan'(GP): Kınkhan (Şehir Stadyumu-11.30), Islahiye(Atatürk Meydanı-13.00), Nizıp (Cumhunyet Meydanı- 15.00). Mehmet Abbasoğlu(DEHAP): Şırnak. Aydemir Gûler Istanbul. AIYAP'tan CHP'ye katılım • ANTALYA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Antalya II Örgütü, beş büyükşehır belediye meclis üyesi ile iki ıl genel meclis üyesinın ardından 200'ü ANAP'lı 1500 kişiyi daha saflanna kattı. Uzun süre ANAP Antalya tl Başkanlığı görevınde bulunan Mahmut Sabuncuoğlu, CHP'nin dokunulmazlık taahhütnamesi vaadinden etkilendikleri için partiye üye olduklarını belirttı. Ordu Bağımsız Milletvekili Hasan Fehmı Konyah da Antalya'da CHP saflanna katıldı. 1999 seçimlennde DSP'den milletvekili seçilen Konyah, öğrencilik yıllannda CHP'li olduğunu belirtti. Bayram Meral ANAFaçattı • KONYA (Cumhumet) - CHP mılletvekilı adâyı Bayram Meral, Konya'da sendikacılarla bir araya geldi. "ANAP'a oy verirseniz bir bardak su hakkım varsa helal etmem"' diyen Meral, "ANAP, tş Güvenliği Yasa Tasansı'nı mahvetti. Emekli Sandığı'na bağlı otelleri 49 yılhğına sattı. Kamuyu dağıtacaklannı söylediler. Bunlann yandaşı 25 bin kişi hiç işe gitmeden bankamatiklerden maaş alıyor" dedi. Işçinin. memurun kazanması için ada\ olduğunu söyleyen Meral, "'Yann verdiğimiz sözlen unutursam, gaflete düşersem yedi ceddime laneı olsun" dıye konuştu. Tantan'dan Baykal'a eleştiri • BURSA (Cumhunyet Bümu) - Yurt Partisi Gend Başkanı Sadettin Tantan, partisince düzenlenen Bursa mitıngınde, partisine yer vermeyen medya patronlannı ve CHP'yi eleştırerek "Atatürk'ün partsi CHP halkın önüne. bizim önümüze geço yolsuzluklarla mücıdele edeceğine, genel başkanı olacak kişi.yalılarda şaibeli işadânlanyla toplantı yapı-'or"' dedi. Tantan, önceki gün bir teleMzyon kanalında verifcn Deniz Baykal- Tay\ıp Erdoğan buluşmasuıı "'tiyatro" olank nitelendirdi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda seçim öncesi 'yandaş' atamalan hızlandı MHPTı kadrolaşmaEVÜNE KAPLAN ANKARA - Seçıme kısa bir süre kala 57. hükümet döne- minde, özelükle MHP'li bakan- lıklarda yoğun bir kadrolaşma yaşandığı ortaya çıktı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, hükume- tin yalnızca ilk 2 yılında MHP'li milletvekilleri ve bakanlar 1000'i aşan atama ve nakil is- teminde bulundu. Bunlann ço- ğunluğu gerçekleştirilirken. son dönemde Bakan Ahmet Kenan Tannkulu'nun bazı danışman ve üst düzey bürokratlann sekre- terleri de Küçük ve Orta Ölçek- • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda, yalnızca hükümetin ilk 2 yılında MHP'li milletvekilleri ve bakanlann 1000'in üzerinde atama ve nakil talebi oldu. Bunlann çoğu yerine getirilirken seçtme az bir süre kala bakanlıktaki atamalar da hızlandı. li Sanayi Geliştirme ve Destek- leme Daire Başkanlığı"na (KOS- GEB) atandı. Seçüemeyenlere terfi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili birimler, bu hükümet döneminde MHP'li kadrolaş- maya sahne oldu. 1995 ve 1999 seçimlerinde MHP'den aday ol- masına karşın milletvekili seçi- lemeyen çok sayıda bürokrat terfi ettirilırken, hükümetin ilk 2 yılında çok sayıda MHP'li ba- kan ve milletvekili. il ve ilçe örgütleri ile ülkücü ocak başkan- lanndan bakanlığa 1000'nin üzerinde atama, nakil ve görev- de yükselme konulannda istek geldi. Bu isteklerden gerçekle- şenlerden bazı örnekler şöyle: • MHP Genel Başkan Yar- duncısı Adnan Uçaş'ın Amas- ya Şeker Fabrikası Yönetim Ku- rulu üyeliğıne getirilmesi. Şük- rii Aytaç'ın Yenı Çeltek Kömür AŞ Yönetim Kurulu üyelıği. • MHP Genel Başkan Yar- dımcısı Şevkat Çetin'in isteği üzerine 1995 seçimlerinde MHP'den aday olan ve lç Tica- ret Genel Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan Ak- şitUlkü, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü'ne getirildi. • Ağn Milletvekili Nidai Se- ven'in referansı ile Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü Şube Müdürü olan MustafaOz- can, aynı birimin genel müdü- rü ohnak istedi, ancak lç Tica- ret Genel Müdürlüğü'nde Da- ire Başkanlığı'na atandı. • Van Milletvekili Ayhan Çe- vik'in referansı ile yaklaşık 100 kişi Van Erciş Şeker Fabrika- sı'nda işe alındı. Sanayi ve Ticaret Bakanlı- ğı'nda, seçimler öncesinde ba- zı atamalara da hız verildi. Ba- kan Tannkulu, basın müşavıri başta ohnak üzere, bazı danış- manlan ile bakanhğın üst düzey bürokratlannın sekreter ve şo- förlerinden oluşan 20 kişilik bir grubu da KOSGEB'e atadı. Seni ben bile kurtaramam1 Baykal Erdoğan'a yüklendi BAHAR TANRISE\ ER KONYA-CHP Genel Başkanı Deniz Bay- kal, AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan ın başbakan adayım ilan etmemesirü eleştire- rek -Başbakan adayım sen bulmayacak- sın, mület bulacak"dedi. Erdoğan'ı yasak- layan kanunun değiştirilmesi için elinden gelenı yapma sözü veren Baykal, "Ama yol- suzluk davalanndan sakın bir tanesinden bile mahkûm obnaya kalkma. Seni ben bi- le kurtaramam'" diye konuştu. CHP Genel Başkanı Baykal, dün Türk- tş Başkaru Bayram Meral ve CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen ile Konya'ya geldi. Konyalılara "hemşerim'' diye hitap eden Baykal, milletvekili aday- lannın dörtte birimn sanık yanı suçlu ol- duğuna işaret ederek "Bu adamlar seçilir- se seçimlerden sonra sanıklar parlamento- su mu olacak" dedi. CHP dıştndaki tüm par- tılerin dokunulmazlıklan kaldıracağını söy- leyemediğine dikkat çeken Baykal, ''Bi- zim almmız ak. Peki onlann neresi ak? Ki- minin alnı akür, kiminin başka yeri Onlar çiğ mi yedi? Bozuk, mikroplu mu yedi? On- lann karnı mı ağnyor? Karnı ağnyorsa gi- (fiphastaneye yatsm. Niye iktklar istiyoriar? Zaten bir tanesi doktor raponı aldi, karnı ağnsından" diye konuştu. CHP'nin Konya mıtinginde, güvenlik güçlerinin yoğun önlem alması dikkat çekti. Baykal CHP otobüsüyle mitingden aynlırken yurttaşlann kendisıne dokunmak istemesı nedenıyle polis ile Konyalılar arasındaarbede yaşandı. Emniyet güçleri otobüse yaklaşmak isteyen yurttaşlan tar- takladı. ÇtZMEDEN YUKARI MUSAKART t musakart@yahoo.com Partisi hakkındaki iddialann gerçeği yansıtmadığını söyledi Cem: YTP'nm baraj sonıraı yok tstanbul Haber Servisi - YTP Genel Başkanı tsmail Cem. partilerinin ba- raj sorunu bulunduğuna yönelik iddi- alan anımsatarak "Biz bu yola çıkar- ken arkamızdaki gemileri yakük da çıknk. Önümüzdeki barajlan yıkük da geldikbu mej danlara. Arük hava dön- dii" dedi. Cem. Şirinevler"de düzenlenen seçim mitinginde yaptığı konuşmada, Türki- ye'de YTP gibi birparti ohnadığını ıd- dia ederek "Hiçbirinizin kimseye dryet borcu yok. Benim de hiç kimseye dhet borcum yok. Bizim da> ınuz. eniştemiz yok ama halk var. Biz haUaz" diye ko- nuştu. Vatandaşlann Türkiye'yi yöne- tecek başbakanı seçerken çocuklan- nın geleceğini de düşünmelerini iste- yen Cem, şöyle devam erti: "Yanıba- şmuzda Irakta ateş vanıyor. Savaş çı- gutkanhğı yapanlara, petrol kokan bir çaüşmaya sürükJenip de gençlerimizin geleceğini maceraya atacak otanlan mı, yoksa lüzumsuz savaşın ateşinden ko- ruyacak olanlan mı seçeceğiz ? Türki- ye'yi ka\'gaya götürecek olanı mu yok- sa ülkevi bölünı bölünı kanıplara böl- menin işaretini verenleri mi seçeceğiz? Vatandaşımız eflbette kardeşiiği, YTP yi seçecek. Bölecek değü, bütünleştirecek başbakan seçeceğiz." 4 Kasım'da sandıktan kimin baş- bakan çıkacağının vatandaşlann is- teğine bağlı olduğunu belirten Cem, "Her aileden en az bir oy tstiyonım. Şimdiye kadar işçiye. köylüye. sanayiciye,yani haDanuza hep ben sahip çıkbm. Ey hallam, şimdi siz bana ve YTP'ye sahip çıkm" diye konuştu. Tansu Çiller, Mersin mitinginde 'yeni bir 28 Şubat yaşanabilir' imasında bulundu DYP'nin gözü AKP oylanndaSERTAÇ EŞ NAZMİ AKDAĞ MERStN - D\T Genel Başkanı Tansu Çfller, Mer- sin mitinginde AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ı eleştırdı. AKPye oy verecek vatandaşlara seslenen Çiller, kapanıp ka- panmayacağı belli ohna- yan bir partının ülke so- runlannı çözemeyeceğini dile getırdı. Yenı bir 28 Şu- bat imasında da bulunan Çiller, seçmene, Tepede vineçekişmekre tahammü- lünüzvar nn" sorusunu yö- neltti. Kemal Dervişin IMF'rün hakkını aradığını sa\Tinan Çiller, kendisinin Türkiye'nin hakkını araya- cağını söyledi. Çiller, dünkü miting programına Mersin'den başladı. Metropol Meyda- m'na ittifak ortağı Tüğnıl Türkeş ile birlikte gelen Çiller, yaklaşık 5 bin par- riliye hıtap etti. DYP'nin iktidarda ohna- dığı 5 yıluk süre içinde çift- çinin, esnafın, köylünün rahat edemediğini belirten Çiller. "Türkiye en borç- suz ülke oldu. O parayi ki- me verdfler? Kendfleri it>- raf ediyor, bortumculara v«rdfler" diye konuştu. Çil- ler, kendi dönemlerinde 1 yılhk mahsulle traktör alın- dığını savunarak "Derviş geldikten sonra mahsulü saüyorsun. üstüne traktörü- nü de satryorsun. Baykal'ı dün seyrettiniz, maskesi Derviş" dedi. Derviş'in Türkiye'de IMF'nin hakkını aradığını kaydeden Çiller. "Bensizin hakkuuzı arayacağım ora- da. Onlar 20 bankaya 40 miK ar dolar verdfler. Sizin 40 ydda aldığınra 1 yüda onlaraverdfler. Eskiden çift- çiye lü mUyar dolar \m- y^rdum, şimdi 4 katmı ve- receğim'' diye konuştu. Çüler, CHP Uderi Baykal ve AKP Genel Başkanı Er- doğan'a TV'de tartışma önerisini de yineledi. Çil- ler, "Yüreğiniz yetiyorsa geHn tarrjşahm" dedi. Başbakan Bülent Ece- vit'in dışandan gelen ko- mutanla savaş yapmaya kal- kıştığını belirten Çiller, "Şimdi aynı Derviş'i Bay- kal akb" değerlendirmesi- ni yaptı. AKP'ye oy vere- cek seçmene seslenen DYP lideri. sağ ve soldaki siya- si rakiplerini eleştirdi. RDOĞAN: CHP 'YLE FİNALÎNİKİ TAKIMIYIZ Tansu Çillersiyasetin ildnd liginde ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Er- doğan, Yargıtay Cumhunyet Başsavcı- sı'nın seçime 9 gün kala kapatma da- vası açmasının -anlamlı ve düşündü- rücü olduğunu" belırterek "Kimse de kusura bakmasın. havanuı gerilmesi olarak algılamasın ama böyle bir yan- hşuğa da evTallah etmek mümkün oia- maz" dedi. 10 bin kışinin izlediği Tandoğan'da- ki mıtinge katılan Erdoğan, "Başbakan Tayyip" sloganı üzerine "Siz isterse- niz her şey olur. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik bir sos\al hukuk dev- leti değil mi? Bu beyefendiler sadece demokratiklaik. Bunu konuşurlar, ama sosyale gelince bunu bir yana korlar" diye konuştu. Erdoğan, televizyon programına ka- hlmaması nedeniyle kendilerini "kaçak- hkla" suçlayan DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'e yanıt verirken şunlan söyledi: "Siyasetin bir süper Hgi vardır. bir de ikinci ligi falan vardır. Sen bir de- fa ikincitigdeo> nu>T>rsua dur bakahm. Maalesef kendisini süper ligde sanıyor." AKP lideri Erdoğan, Sakam'daki nıitingde ise partisi ve CHP'yi "fînahn iki takum" olarak niteledi. JYAMUOYU ARAŞTIRMALARINI ELEŞTlRDt Bahçeli: Tahterevalli siyasetiyapûıyor GURKANATA BAYBURT - MHP Genel Başkanı Devtet Bahçeli, 3 Kasım seçimlerini şekillendinneye, 4 Kasım'da hükümet oluşturmaya çalışanlar olduğunu sa- vunarak "Tahterevalli siyaseti takip ediyorlar. Bir taranna merkez soldan birisini öbür tarafina da merkez sağ- dan birisini orurrmuşlar. Kamuoyu araşürmasında ya onu ya ötekini yük- settfyorlar" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bah- çeli, Bayburt Saat Kulesi Meyda- nı'nda düzenlenen mitingde, koalis- yonlar nedeniyle ülkenin son 10 yıl- da siyasi istikrarsızlıkla karşı karşı- ya bulunduğunu anlattı. 3 Kasım seçimlerini şekillendinne- ye, 4 Kasım'da da hükümet oluştur- maya çalışanlar olduğunu savunan MHP lideri Devlet Bahçeli, şöyle ko- nuştu: "Milletiniradesini,onunvicda- nını, sağduyusunu hiç dikkate ahnak- sızın 'Biz böyle yapanz, biz böyle gösteririz, bu millet de bunu yerine ge- tirir' mantiğryla, sözde kamuoyu araş- tırmalarry la ama gerçek amaçta ka- muoyıınu yönkndirmeye yönelik fa- aüvetleri hâlâ de\am ettirrvorlar." POIİTİKA GUNLUGU HİKMET ÇETtNKAYA Bir Dönem, Bir Çocuk... Sipahi ve Gelıncik sigaraları... Bayanlar Gelincik sigarası içerlerdi, beyler de Sipahi... 1940 yılının haziran ayı!.. Türkiye savaşın eşiğin- de... O yıllan anımsamıyorum, ama 1950'li yıllann için- de bir gezintiye çıkmış gibiyim!.. Benim çocukluk yıllarım 1950'li yıllar... Ben de o yıllar Altan Öymen gibi Sipahi, Bafra Maden, Yenice, Boğazıçi ve Hususi Kokulu siga- ralarının kapaklarını toplardım... Sipahi ve Boğaziçi'nin kapakları benim için de çokdeğerliydı... Oyuncak otomobiller yoktu... Tellerden ikı tekeriek yapar, direksiyonunu çevi- rerek otomobilcilik oynardık... Demokrat Parti'nin kurulduğu yıllan anımsamı- yorum, ama Kırat'ın iktıdar oluşunu çok iyi anım- sıyorum... Salihli'de 'Arabacı Cevdet' DP'den Manisa mil- letvekili seçilmişti... Şemi Ergin milli savunma, Nafiz Körez sağlık bakanıydı... Altan Öymen'in Doğan Kitap'tan yayımlanan 'Bir Dönem, Bir Çocuk' kıtabını okuyup bitirdim. Altan Ağabey'le dostluğumuz 25 yılı aşmış... Onurlu bir yaşamı var onun... Hem gazetecilikte hem de politikada... 1930'lu, 4O'lı yılların hikâyesini okurken dalıp gi- dıyorum... 1950'li yıllarda devlet memuru olan babam has- tabirCHP'liydı... Demokrat Partı ılçe başkanlan babama göz aç- tırmıyorlardı... Anımsıyorum, bir yılda sekiz ayrı ilçeye sürgun edilmişti... Neydi babamın suçu? Ismet Paşa'yı çok sevmesi, evin her odasının duvanna Atatürk'ün ve Inönü'nün fotoğraflannı as- masıydı... ••• Naim Tirali'nin bırkaç kez okuduğum bir öykü kitabı vardır: 'Yirmibeş Kunışa Amerika'. Altan öymen'in anılarında ABD'nın Missouri Zırhlısı'nın Istanbul'a gelişi de yer alıyor... Dolmabahçe'de balıkçı sandallan "Yirmibeş Ku- ruşa Amerika" diyerek Missouri Zırhlısı'nın yanına götürüp çevresinde dolaştırıyoriar... Sonra Abanoz Sokağı... Amerikan denizcileri için Istanbul'a çekidüzen ve- riliyor, Beyoğlu'nda eglence yerleri yeniden dü- zenleniyor... öymen diyor ki: "1946yılına girilirken ABD Türkiye'ye Ruslann taleplerinin kabul edilemez olduğu yolunda bir görüş bildiriminde bulunmuştu. Missouri'nin ge- lişi. bu bildirimin tüm dünya kamuoyuna görkem- li bir şekilde ilanı olacaktı. Istanbul, Atlantik'in ötesinden gelen bu 270 metrelik ziyaretçi için yoğun -ve biraz da abart- malı- bir hazırlığa girişti. Bu hazırtıklann bir kısmı sonradan eleştiri ve alay konusu olacaktı. Ama o günlerde bunları pek yadırgayan yoktu. Şehri gezecek olan Amerikan denizcilerinin iyi şeylergörmesiisteniyordu. Dolmabahçe nhtamın- dan Taksim'e ve Beyoğlu 'na giden yollardaki kö- tü görüntüler yok ediliyordu. Beyoğlu'ndaki eğ- lence yerleri yeniden düzenleniyordu. O arada genelevlerin bulunduğu Abanoz Sokağı 'na da gereken itina gösterilmişti. Evler, içten ve dıştan badana ediliyordu. Bu genelevler konusu, Missouri ziyaretinin en fazla akıllarda kalan tarafıdır. Yıllar sonraki Ame- rikan aleyhtarlığı döneminde bu hatırlatılarak Istanbul'un o zamanki yöneticileri, Amerikan de- nizcilennin "hertürlü ihtiyacını' karşılamakla suç- lanmıştır." • • • Altan Öymen'in 'Bir Dönem, Bir Çocuk' kitabı insanı anılar denizinde yolculuğa çıkanyor... Karartma Gecelerı'nden Opera Geceleri'ne uza- nıyor insan!.. Von Papen'e suıkast, Struma faciası, Roma'da Mussolini'ye kral darbesi, ırkçılık-Turancılık tu- tuklamaları... Atatürk'ten Inönü'ye, Fenerbahçeli uçan kaleci Cihat'tan Beşiktaşlı Baba Hakkı'ya dek biryaşa- mın çizgilerini görüyoruz... Nâzım Hikmet'i Sabahattin Ali'yi, Nihal At- sız'ı bir kez daha tanıyoruz... Kitap, yakın tarihimize ışık tutuyor... hikmet.cetinkaya(a cumhuriyetcom.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 ANAP lideri Mesut Yılmaz: AKP, Milli Görüş'ün hizbi SERTAÇ EŞ SERMETÇUHADAR MERSÜS - KAHRA- MANMARAŞ - ANAP Genel Başkanı MesutYıl- maz, partisince Mersin ve Kahramanmaraş'ta dü- zenlenen mitingde AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yük- lendi. Yılmaz, "AKP'nin, MiIK Görüş'ün yeni bir hizbi olduğunu 1 ' belirtti. Yıhnaz, 3 Kasım se- çimlerinde partisine bü- yük destek veren Süley- mancılar cemaatinin li- deri ArifAhmetDenizol- gun ile birlikte Mersin mitingine katıldı. Mesut Yılmaz, konuşmasının başında Denizolgun'un birinci sıra adayı olduğu ve Süleymancılann yo- ğun desteğiyle gerçek- leştirilen Antalya mitin- gine atıfta bulundu. Yılmaz, "Bugündebü- tün Türkiye'ye dahagüç- lü mesaj göndermek için Mersmyeyiz" diyerek ce- maatle olan işbirliğine vurgu yaptı. Gerçekleştirilen bölge mitingine Adana, Hatay ve Gaziantep"ten partüi- ler ve çok sayıda cemaat üyesi katıldı. Cemaate üye yaklaşık 20 bin kişi- nin katıldığı mitingin ya- nsını türbanh kadınlann oluşturduğu gözlendi. Miting meydanındaki "Tostunuzu yiyin, 3 Ka- sun'da getiyoruz" yazılı pankart dikkat çekti. Yılmaz, Kahramanma- raş Hafiz Ali Meyda- nı'nda düzenlenen mi- tingde de yurttaşlara ses- lendi. Yılmaz, AKP için "Bunlann, inanç ve dü- şünce özgürlüğünün önündeki en küçük en- geü kaldn-maya ne niyet- leri var ne de güçleri ye- ter"dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog