Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

27 EKİM 2002 PAZAR CUMHURİYET SAYFA 17 Tafc 0.212,512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97EteKtronik posta: derazsom@cumhunyetcom.tr - AB, Turkıyeye tanhın tanhını verecekmış... "Yanında tavşamn suvunun suvunu da verstn!" GarantiAJcif Kokçe'nın bır seçmen olarak son derece haklı bır ısteğı var. Dıyor kı: "Seçımlere gıren tum partılerden, ıktıdara geldıklerı takdırde 'enkaz devraldık, bır süre daha sızlerden fedakârlık bekliyoruz' ıçerığınde bır açıklama yapmayacakları garantısını ıstıyoruz. Malum seçım oncesı hepsı 'bızı ıktıdara getırın tum sorunlarınızı hemen çozelım' dıyorlar sonra da soyledıklennı unutuyorlar." anayıcı ve kımya yuksek muhendısı Huseyın G. Oklem'ın Turkıye Odalar ve Borsalar Bır- lığı'nın "seferberlık bıldırgesı ne bırkaç ıtıra- zı var Oklem, TOBB'nın onerılerı ırdelenme- den bır yargıya vanlamayacağını behrtıp eleştırılennı sı- ralıyor ışte bırkaç analız "Bıldırgede Turkıye 70 mılyonun bırlıkte yaşama ıradesınden guç alan dınamık ve gınşımcı ınsanların yaşadığı bır ulkedır' denılıyor Oysa ulkemızde bugun altta kalanın canı çıksın prensıbıne bağlı olarak ınsan- larımız açlıkla mucadele etmektedır Bıldırgede 'ulke- mız kuresel rekabette alt sıralara duşmuştur denılıyor Ne zaman ust sıralardaydı, dunya ıle rekabet yapıyor- du da alt sıralara duşmuştur'7 Ne zaman ıhracatı, ıtha- latından fazla ıdı9 Ne zaman dış odeme dengelen faz- la venyordu? Ne zaman bılıyor musunuz? Lutfen DİE rakamlarını ınceleyın ve 60-70 yıl oncelerıne gıdın go- receksınız Bır ulke kı ulusal kaynaklarına değıl ve fa- kat pahalı ıthal hammaddelere dayalı bır 'mıkı-fare sa- Analiz nayı kurar, dış pazarda rekabetçı olması olanaksızdır Bıldırgede 'tarıhı tercıhımız olan Avrupa Bırlığı yolu denılıyor Içıne gırebılmek ıçın her şeyden vazgeçme- ye hazır olduğumuz topluluk ınsanlannın yuzde 69'u bızı, bızım ınsanlanmızın yuzde 4O'ı da boyle bır bırlık- telığı sakıncalı bulurken bu nasıl bır 'tarıhı tercıh'tır'? Bı- zım bıldığımız tanhı tercıh bır tanedır ve o da muasır medenıyetlenn uzerıne çıkmak'tır Uygarlığı sadece Avrupa nın bır evlatlığı olarak gormek degıldır Bıldırgede 'kamuyonetımı,hantal çağdışı, yolsuz- luk ureten' olarak tanf edılıyor Asıl mesele devletın ozelleştırılememesıdır Çunku sadece ışadamlanna ve holdınglere hızmet edecek ve Avrupalıların her ıstedı- ğıne boyun eğecek bırdevletozlenıyor Bıldırgede 'ka- munun ekonomı ıçındekı ağııiıgı azaltılıp ozel sektore dayalı bır buyume stratejısı ızlenmesı' ıstenıyor 24 O- cak 1980'den berı bu strateji ızlendı de ne oldu? Cum- hurıyet devrım ve ılkelerının geleneksel duşmanlan, tatlı su Batıcılan ıle el ele vererek Turkıye ekonomısını 'komunıst' ılan etmışlerdı Bu nasıl bır komunıst eko- nomıdır kı 24 Ocak kararlan anfesınde bırtek kuruş ıç borcu yoktu ve dış borcu sadece ve sadece 12 mılyar dolardı9 Bıldırgede, 'ozel sektore dayalı yenı buyume stratejısı hedeflerı ele alınmalıdır' denılıyor Son 20 ku- sur bu stratejılen ızledık de ne oldu? Değerlı TOBB mensuplan buyuk sanayı şırketlen mı kurdular yoksa buyuk bakkallar, pardon supermarketler mı açtılar? Bıldırgede 'taşınmaz hale gelen sosyal guvenlık sıs- temı, baştanaşağıtekrarduzenlenmelıdır'denıyor Ul- kemızde onbınlerce ışyerınde ınsanlar sosyal guven- lık haklarından yoksun olarak çalışmaktadırlar TOBB, ışverenler bu kanunsuz uygulamadan vazgeçmedığı surece sosyal guvenlık sıstemının duzelemeyeceğını bılmemekte mıdır'" Avrupa Turkler, uyelık ıçın gereklı tüm şartlan eksıksız bır şekılde yenne getırdıkten sonra AB'nın kapısına dayanmış - Savulun bre, bız geldık' Gorevlıler, nefes nefese AB Başkanı'na çıkarak dunımu anlatmışlar Arkasından da sormuşlar. - Ne yapalım? Başkan, emır vermış -Derhal AB'yı dağıtın 1 Can Ozan SESSÎZSEDASIZfir ' MOgJUMLAP/tiZ/ / 1 m 7^t\11 JA.Xte» M HB ^ ^ Yüksek Yenlim Hatt erdıncutku i yahoo com Kararsızsanız transfercı donek bır ada> ı seçın, oyunuz butun partılen dolaşsın' SKK skandalının sorumluları ne oldu? 1997 yılında Refahyol ıktıdan sıra- sında SSK'ye memur alınması ıçın sı- nav açılmış ve sınavda adam kayrıldı- ğı ortaya çıkmıştı Skandalın patlak vermesı uzenne olayın sorumlulan hakkında kamu da- vası açılmış ve gorevı kotuye kullan- maktan yargılama başlamıştı kı meş- hur' af yasası" ıle dava ertelenmıştı Sonra ne oldu? Sonrasını Bırleşık Sağlık Iş Genel Başkanı Faziı Zoraloğlu'ndan oğrenı- yoruz "SSK Genel Mudurluğu kendı Tef- tış Kurulu'nun suçlu bulduğu, yargıla- ma netıcesınde ıse dava ertelendığı ıçın beraatlan soz konusu olmayan bu şahısların bırçoğunu gorevde bıraktı bır kısmını ıse terfı ettırerek ust gorev- lere getırdı örneğın Teftış Kurulu fez- lekesınde Personel ve Eğıtım Daıre- sı'nde ıdan gorev alması sakıncalı bu- lunan Yusuf Ekşi, Personel ve Eğıtım Daıresı Başkanı oldu " Denılebılır kı dava ertelendığı ıçın atı- lan suç kanıtlanamadı Oysa kanun koyucu, sanıkla- nn atılı suçtan erteleme nede- f nıyle tohmet altında kalmama- lan ıçın temyız yolunu açık bı-' rakmıştı Fazlı Zoraloğlu da haklı ola- rak soruyor "Davaları ertelenen bu şahıslar bıra- kın ust duzey burokrat olmalannı sade bır vatandaş olarak bıle uzerlennde bu- yuk bır tohmet bırakan suçtan beraat ederek kurtulmak maksadıyla nıçın temyız yolunu seçmedıler^" ÇED KÖŞESİ OKTAY EKİNCİ Cumhuriyeti ve demokrasiyi 'sevmiyorlar'... Tarıhımızdekı en buyuk ovuncumuz olan "Cumhuri- yet"ımızın bayram gunlennı bu kez "gerifimli" bır seçım ortamında yaşıyoruz Kımse açık soylemıyor, ama, coşku- muza "kaygı" bulaştıran ıse Cumhunyet Bayramlannı "aynıiçtenlikle" kutlamayan- lann "en çok miDetveldH'' çı- kartmaya ada> gorunmelen Bu tablonun "devteti vone- tenlerindekatküanyia" adım adım yaratılmaya başlandığı 1980 lı yıllardan bu yana, kı- mı duyarlı yerel yonetıcıler, ulusal ozlemımızı vurgulayan şu afışlen asmaya başladılar "Cumhuriyeti ve demokra- siyi seviyonız..." Ne var kı aynı yıllarda ıktı- dar olanlann bırçoğu, Cum- hunyet devnmlerı yenne, 1950 lerden bu yana surege- len "karşı devrime" katkıda bulundular Yaptklannı anımsavahm... Oyle çok eskıden değıl, sa- dece •«on 10 yılda bıle yapılan- lara bır bakın Bagımsız Cumhunyet'ı "bağmlT kılmak ıçın, •tahkün" yasa- lan yetmedı, anayasa- vı bıle değıştırdıler Hukbk de\ lerını nere- deyse "mustemkke devleti" yapmaya a- day ^asala^n onunu açtık^a açtılar Denokrasıyı ıse "parti ge- nel başkanlan oh'garşisine" donu;turduler TBMM'ye artık nalkın değıl, "liderlerin seçtiUeri" gırebılıyor Ulu- sal gvçler ne derse desın dm- lenmvor IMF ne derse "K- derlenn emrijie" o yasalaşı- yor Öyte görünüyor ki bunlar ashnea ne cumhurijeti, ne de dem(krasiyi sevdiler... Sadece kendJerinin, iktidariannın ve kendlerini iktidar yapabile- cek çKar biriiktetiklerinin âşn ğı olmlar... îştcboylesı bır aymazlık su- recınie cumhunyet ve de- moknsı yenne "dinci ve mo- narşk' bır duzenı ulkede ye- nıder ınşa etme nıyetı de 3 Kasm 2002'de bır kez daha "haBmoylanııa" sunulacak EğT sandıktan, ıster "ak" ıster "kara" soylemle olsun, sonuta "şeriat" çıkarsa, bu- nun Mİ sorumlusu da yıllar- dır bı ulkeyı "cumhunyet ve dennkrasi'' sozlennı ağızla- nnda duşurmeden soyup so- ğana,e\ıren, sozde laık ve "sadcegivsileriçağdaş" rant çeteln olmayacak mı9 Çunku şenatın oy desteğı artık sadece "dinci" saplantı- lardan gelmıyor 80 yıl once "haüfeöği'' bıle onemsemeyerek, yedı duve- hn gencı \ e ışgalcı egemenlı- ğıne destanlaşan bır başkaldı- nyla son veren ınsanlann va- tanmda, tanh boyunca da hep buyuk uygarlıklann ve zen- gın kulrurlenn yaratıldığı bır "guneş ulkesinde", ustehk yı- ne Cumhunyet'ın bunca yıllık kazanımlan \e bınkımlenne rağmen. hâlâ kor ınançlara bağlı gelışmemış kafalann "oy çoğunhığunu" oluşturma- sı, akıl ahr bır dunım mu- Bu nedenle şenatçılann o şımdı endışe duyulan yuksek oy oranlan, yıllardır ıktıdar erklennı "kişisel çıkarlanna" kullanan "Bberal v-ağmacılar- dan" kurtulabılmek ıçın, dın- cılenn "inanımş" goruntulen- ne bel bağlayan "bifinçsiz" kesımlen de ıçenyor Hele, yakalanna şu "Ata- türkrozetini" de aslında sade- ce "suçlannı gizfcmek" ıçuı takanlar yok mu9 Aynı rozetı gonuldentakan- lan da çıleden çıkartacak "yüz tazarüa" ne varsa yap- tılar Sonuçta, bu rantçı kır- lenmenın sorumlusu olarak da cumhunyetı gostenp yıp- ratmak ısteyenlere eşı bulun- maz katkılarda bulundular Seçim değfl karar günü... Evet En buyuk bayramı- mızı bu yıl ışte bu genlımler ıçınde kutluyoruz Kımse açık soylemese de, "Cumhu- rryeti yıkmak için tek iktidar obnak istej'enlerin", bu tanh- sel gururumuzu kırletenlere tepkı oylannı da alarak TB- MM'de etkılı olmalanndan kaygı duyuyoruz Şımdı hem bayram yapıp hem de "karar" vereceğız Sonsuza dek bayramımızı kutlamak ıçın, "Cumhuriveti ve demokrasiyi sömurü dıi- zenlerine araç >apmak ıçın de- ğıl, bağımsızuğımızın ve onu- rumuzun guvencesi kılmak uzere savunanlara" oy ve- receğız Oekıncı'' cumhunyet.com.tr. KİM KİME DUM DUMA BEHÎÇAK behıcakCa turk.net ÇİZGtLİK KÂMIL MASARACI HARBİ SEMIH POROY semıhporoy(3yahoo.com TARİHTE BUGÜN MUMTAZARIKAN 27Ekim 1957 SEÇIMLER1SONUÇLANDL 135TDE BU6UN,6BJELSEÇJM£K IMPKJrtlfTl IKüDAH- OUa D6MOKRATPAtm,OnARtNZ4&'lN< AtAKftK YERtHt KOKUMUŞTU OrSA,MUUALEF£T PAKTİLE- gt OYtAfÜNZS2 'SlNI ALMK <*" KAYBETMfŞTf ÇÛhJKU, rUHUKLÜICTBa ÇO&JNIMKS/STSMI 6E- KEĞIfJCe, BIR SEÇIU ÇEVK£SINl>£ EN ÇOK CY ALAN PAGTl, O Çei/e£DeKJ TÜM MH-L£TVEKJL- UKLERINI Ü4Z4NIYOIZDU (JB'fHCAÇ OYFAZLA AIMAK YSTEKUYPt) OÇ GUfJ SONKA YAYIMLANAM APA- L£T 8AKANLISI glU>£lSIUE GOISE, DEMOK/SAT PAGTI 4-21, CuAMVg/Yer HAUC PA8T1S1 /&, OjMt1U_ RIYETÇI MiLLErPAensı 4-, HuaejrET fv\ensî 4 MıU-ETVEKJU ÇJKAIZMlŞTt Bu SOHUÇLAR.SEÇl- M/M BA2I YOR£L£BDB YENIL£NM£SfYL£, ÇOK Az pe$ecEk 1999 modelMazda 323 model Sedan 88 000 km'de, klımalı Muracaat ıçın saat 10 00-17 00arası 0212 512 05 05/485-486 AliBev BAYINDIR ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN DosvaNo 2001 250 Davacı Muammer Ustun tarafindan davalılar Mahye Hazınesı, Hısarlık Muhtarlığı ve Orman Genel Mudurluğu aleyhıne açılan tescıl davasında tzmır llı Bayındır llçesı Hısarlık va\lası Çamıcı mevkıınde kam dogusu Adalı Mehmet taşın- mazı batısı Dede Dağı Yolu, kuzeyı Şerafettın Şen taşınmazı \e gûneyı vol ıle çevnlı tahmını 7 dekar juzolçumunde ıçınde evı bulunan mevve bahçesı vasfındakı taşınmazın adına tapu tescılı ta- lep edıldığınden bu taşınmaz hakkında hak ıddıa edenlenn yukanda esas numarası mahkememız dava dosvasına ılandan ıtıbaren 3 ay ıçensınde muracaatla ıtırazda bulunmalan ılan olunur Basın 65782 PANO DENİZ KAVUKÇUOGLU Dehşet Verici Bir Olay DGM Savcısı Sayın Nuh Mete Yüksel'ın gıde- rayak patlartığı "bomba"ya ılışkın gazetelerde yer alan haberlerı okuyuncu belleğımde gobeklı, yalınayak, belden yukansı çıplak, altında çızgılı pı- jamasıyla yabancı altın arayıcılannın Bergama top- raklannı sıyanurle zehırlemelennı engellemeye ça- lışan koylulenn dırenışınde en onde yer alan ve bır sure once yaşama gozlerını yuman o şınn adam canlanmıştı Kamuoyunun, Astenks adlı çızgı ro- mandakı benzerınden esınlenerek Hopdediks adını taktığı o Bergama koylusu "gızemı henuz çozulememış bır skandal" nedenıyle gorevını bı- rakmakzorundakalan Sayın Savcı'nın ıddıaname- sınde dolaylı da olsa bır "casusluk olayı"nda ma- şa olarak kullanılmakla suçlanıyordu şımdı Sayın Savcı, "Bergama koylu dırenışı"nı ınce- lemış ve sonunda 13 yıldır suren bu dırenışte "le- gal bır casusluk faalıyetı "n\n etkısı olabıleceğı ka- nısınavarmıştı Bu "fea//yef"ıyurutenlerTurkıye'de çalışan çeşıtlı Alman vakıfları ve onların yerlı ışbır- lıkçılerıydı Radıkal gazetesının bıldırdığıne gore ıddıanamede Alman vakıflannın yuruttuklen faalı- yetın, "ulkenın ıç ışlenne karışmayı, hatta yone- tım uzennde etkı kazanmayı hedefledığı bızzat vakıfyonetıcılen tarafindan ıtırafedılmekte" ıdı Bu faalıyetlerde, "konunun legal bir casusluk faali- yetı olduğuna daır belırtıler var"d\ Iddıanamede, Alman vakıflan "altın arama faalıyetıne karşı koy- lulen destekledıler" denıyor ve "Almanya'nın bu hassasıyetı çevrecıhkle açıklanabıiır mı">" dıye so- ruluyordu Sayın Savcı'ya gore Alman vakıfları Turkıye Cumhuriyeti Devletı'nı zayıflatmakta çok yol al- mıştı Buna kanıt olarak Avrupa Bırtığı'ne uyum ya- salan olarak bılınen son duzenlemelen gostenyor ve "8u vakıflar, anadılde eğıtım, azınlık ve cema- at vakıflan konulannda ulkemızde mesafe kat et- meyı de başarmıştır" dıyordu Bunlann "gayelen, Turkıye'nın emnıyetı, bırlık ve butunluğu, rejımı ıçın yakın bır tehlıke arz etmekte" ıdı • • • Bunları okuyunca dehşete duşmemek, buyuk korkulara kapılmamak elde değıldı Alman vakıf- lannın surduklen bu "legal casusluk faalıyetı" dun- ya uzennde kendımızı bıldık bılelı var olan, gele- cekte de hep var olacağı anlaşılan o buyuk bol- me parçalama, yok etme komplosunun bır par- çası olmalıydı mutlaka Faalıyet ustune faalıyet, komplo ustune komplo Insanın ıster ıstemez, "Bız ne kadersızmılletmışız, Allahım' " dıye hay- kırası gelıyordu Hortlayan "pontusçuluk", "bü- yuk Ermenıstan hayallen", Kuzey Irakta Kurt dev- letı, "herşeyegozyuman Belçıkalılar", Fransa'da Madam Mrtterrand, Italya'da komunıstler, zagor- lar, ostragotlar, vızıgotlar vandallar Derken şım- dı de Alman vakıflan ve onlann ışbırlıkçılen çorap ormeye başlamışlardı başımıza Belkı de bu faalıyetlerden, komplolardan, oyun- lardan kurtulabılmek, kafamızı dınleyebılmek ıçın turıste munste de boş venp bır surelığıne sınıria- nmızı kapatmamız, kendımıze donmemız, ulke- mızde ne kadar yabancı varsa memleketlerıne uğurlayıp, kendı yağımızla kavrulmamız gerekı- yordu önumuzdekı genel seçımlerde ortaya çıka- cak ıktıdarın yapacağı ılk ış Avrupa Bırlığı'ne uye- lık başvurumuzu gen çekmek olmalıydı Sonra Av- rupa Konseyı'ne NATO'ya Bırieşmış Mılletler'e bırer veda mektubu gondermelıydı yenı hukumet Bu yıkıcı bolucu, parçalayıcı uluslararası komplo var olduğu surece mılletçe bır "Ohhh " çekebıl- memızın başka bır yolu yoktu çunku Alman vakıflannın yonetıcılennı ve yerlı ışbıriık- çılennı 15'er yılla ıçen tıktık dıyelım Neyı değış- tırecektı bu 9 Hıçbır şeyı 1 Çunku bu kez Izlanda- lılar, Yenı Zelandalılar, Somalılıler gıreceklerdı dev- reye Yeryuzundekı her devletın, her ulkenın, her ulusun bıze karşı ıçten ıçe bır duşmanlık besledı- ğını bılemeyecek kadar aptal değıldık bız Izlan- dalıların, Yenı Zelandalılann ve Somalılılenn de "gı- cık" oldukları bır yanımız vardı mutlaka En umul- madık ulkeler bıle bulabılıyorlardı boyle bır yanı- mızı Yoksa haklı Kıbns davamızda bıle ılaç ıçın olsun tek bır ulkenın yanımızda olmayışını nasıl açıklayacaktık? e-posta:dkavukcuoglu<« superonline.com Faks:0212-723 84 97 B U L M A C A SEDAT YAŞAYAN 1 2 3 4 5 6 7 8SOLDANSAĞ\ 1/ Yunan mı- tolojısınde hekımlık tan- nsı 2/Kılıme 3 benzer, renklı 4 ve motıflı uzun yolluk Inkalann gu- 6 neş tannsı 3/ 7 Un, et ve g bamya ıle ya- pılan bır ye- ^ mek Uluslararası Çalışma Orgutu'nun sungesı 4/ Sıvacı aracı Tarlasınm 5/ Hamamboceğı 6/ Çıt, perde Düzgun konuşma II Kotu, çu"kın Ekvator bol- gelennde yetışen bır meyveağacı 8/Nığ- de ve Nevşehır yore- lennde yetışen, kalıtelı şarap uretımınde kullanı- lan bır beyaz üzum çeşıdı Temel ağırlık bınmı 9/ Hınt klasıklen arasında yer alan eroüzm kıtabı YUKARTOAN AŞAĞIYA: U Uye Kume, grup 2/ Zfitfii Livaneo'nın bır fîl- mı Bır çeşıt yumurtalı süt tatlısı 3/Kapahbırye- nn ısı ayarlamasını sağlayan aygıt Belırlı bır ış ya da hızmetı başarabılecek guçtekı en kuçuk as- ken bırlık 4/ Çıpura bahğının, boyu on cm'ye ka- dar olan gençlenne \ enlen ad Eskı Mısır'da gü- neş tannsı 5/ Jupıter gezegenının bır uydusu 61 Çembenn çevresının çapına oranını gosteren sayı "Tahır —' Yazanmız 7/ Kayınbırader Avın ya da kendısıne gostenlen bır şeyın uzenne atılıp ge- tumesı ıçın kopeğe venlen buyruk 8/ Mera Bır meyve 9/lsvıçre'debır kent Gozlen gormeyen
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog