Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27 EKİM 2002 PAZAR 16 TELEVtZYON cumtv(Ş cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ tşlerKanşık 07.30 TflT//v7 Duygusal • Sevdıği kıza kavuşabilmek ıçin mücadele eden derbeder biradamın öyküsü konu alınıyor. Yö- netmenlığıni Mehmet Dınler"ın üstlendığı yapımın başrollennde Sadn Alışık, Esen Püsküllü ve Hüse- yin Baradan gıbı oyuncular \ ar. Hayat Sevince... 09.00 Star Duygusal ^ 5 \ Kaz çobanlığı yaptıfı köyünden kasabadaki > ü ' zengın teyzesinin yanına gıden kimsesiz. sa- kat bir kızın iyımserlik öyküsü. Amerikalı yazar Eleanor Porter'm 'Pollyanna" romanına dayanan, müzikal 'Cherbourg Şemsıvelen'yle "Batı Yakası- nın Hikâyesı' adlı iki ünlü fılmden pasajlar ıçeren fılmin yönetmenı Temel Gürsu. Oyuncular: Zeynep Değirmencioğlu, Semra Sar. Metın Serezlı (1971). Bu NasıL. 10.00 GAP 7VDuygusal ®Bir profesörün kızıvla bır postacının oğlunun a$k öyküsü. Sırn Gültekın'in yönetmenliğıni üstlendiğı fîlmde Aytaç Arman. Meral Orhonsay, Semıh Serezlı. Ugur Kıvılcım basjollen paylaşıyor. Yıldız Yağmuru 12.25 CINE 5 Dram /T7\ (The Sky is Faffing) - 28 yaşındaki Emily Hall v3^ yeteneklı ve parlak bır yazardır. Ancak yazdı- ğı bütün romanlar yayıncılar tarafından geri çevnl- mektedır. Cstüne üstlük erkek arkadaşı tarafından terk edilince hayatı altüst olur. Aynca öldü bildığı babasııun hayatta olduğunu ve onunla tanışmak ıs- tediğinı de öğrenir. Herşeyin elinın altından kaydı- gını gören Emıly. bu durumdan kurtulmanın tek yo- lunun ıntıhar olduğunu düşünür. ancak benzersiz bir deneyım onayaşamın değennı \e güzelliklerinı ögretecektır... Yönetmen: Florne Laurence. Oyn: Dedee PfeifFer. Ten Garr (2000 ABD. 105 dk). Katfl Karıncalar 13.00 Show TV Korku /T7\ (Marabunta) - Alaska yakınlanndakı Burley ^Cs adlı kasabadaki. volkamk hareketlenmeler, ye- raltında ısınmaya neden olur ve bu ısınma derinler- de sessız duran kanncalan uyandınr Kasabada ne- deni bilmmeyen ölümler meydana gelince, bölge- deki polis ve bihm adamlan harekete geçer. Yönet- mer: James Charleston. Oyuncular: Enc Lutes. Ju- ha Campbell (1998 ABD, 89 dk). Cemo 13.30 TGRT Duygusal • Yoksul çancı ustasıyla değirmencınin savaşçı kızırun engellerle süren aşk öyküsü. Kemal Bilbaşar'm ödüllüromarundan AtıfYılmaz'ın uyar- ladığı fılmin başrollennde Türkân Şorav. Fikret Ha- kan, Bilal tnci ve Alıye Rona yer alıyor (1972). Kahire'nin Mon_ 14.00 CNBC-e Dram /T7\ (PurpleRoseofCairo)-Sınemanınengörkem- v i ' lı yıllarını yaşadığı 1930'larda. iş hayatının sı- kıntılan ve mutlu sayılamayacak e\ lıliğının tekdü- zeliğı arasında bunalan Cecilıa. kurtuluşu sinema- da bulur. Sevdigi filmlen üst üste ızleyerek kurdu- ğu düşler aleminde. sıkıntılanndan annmanın yol- lannı arar v e bıkıp usanmadan gördüğü "Kalnre'nın Mor Gülü' adlı fılmin erkek oyuncusuna âşık olur. Bir gün beklenmedik bır şey olur. Filmin gösterimi sırasında erkek oyuncu beyazperdeden salona iner \e Cecilıa ile bırlikte ınsanlar alemıne kanşır. Yö- netmen: Woody Allen. Oyuncular: Mıa Farrow. J- eff Danıels, Danny Aıello (1985 ABD.81 dk). Kaan ve Ben 16.30 Flash TV Dram • Karanlık ışlere kanşmış eskı sevgılısı yüzün- den hapse düşüp. ailesi parçalanan üniversite- li bir genç kızın öyküsü. Yönetmen: Orhan Aksoy. Oyuncular: Kartal Tibet. Hülya Koçyiğit, Önder So- mer. Hulusı Kentmen (1969). 17.30 Show 7V Güldürü Aynı mahallede yaşayan bır grup kafadar. çok iyi korunan bir yeri soymaya karar venrler. Ancak çok sakar ve amatördürler. Zeki Alasya'nın hem yönetip hem de oynadığı fılmde sanatçıya Me- tın Akpınar ile Adile Naşıt eşlık ediyor (1979). Küçük Ev 17.30 GAP TV Dram • Bir kıyı kasabasında balıkçılık yapan babası- nın haksız bır suçtan başının derde gırmesiy- le ailesinın yükünü üstlenen bir çocuğun öyküsü. Sa- fa önal'ın yönetimınde Necla Nazır. Sezer Inanoğ- lu, Beyk lmamverdı, Ayşe Öke var (1977). Adah Kız 18.30 StarMax Duygusal • Köpek balıklannın yaşamını ınceleyen bır bi- limadamıyla. önce onunla dalga geçen sonra da ona âşık olan zengin bır kızın öyküsü. Yönetmen: Oksal Pekmezoglu. Oyn: Müjde Ar, Murat Soydan. Sayı Krah... 21.00 CINE 5 Güldürü (77\ (Air Bud) - Basketbol oynamak gıbi ilginç bir \Zs yetenegı olan Buddy adlı bır köpekle, 12 ya- şındaki bır çocuğun arasındaki sevgi bağmı konu alan fılmin yönetmeni Charles Martın Smith. Oyun- cular: Kevın Zegers. Wendy Makkena. Bill Cobbs, Eric Chnstmas (1997 ABD. 97 dk). 21.50 / TRT 2 / Kızgın.,. Ayrıntı yanda 22.00 / CNBC-e / Rezervuar...Aynntı yanda Şeytanın™ 23.15 Kanal D Fantastik • (The Minion) - Bın v ıl önce yakalanarak bır ta- pınağa hapsedilen şeytanın tutulduğu mahze- nin anahtan çok uzaklara saklanmıştır. Yıl 1999"dur ve Noel'dir. Bu olayın üstünden bin yıl geçmişhr ve şeytanın yardımcısı bu anahtan bulup efendisını öz- gürlüğe kavuşturmak zorundadır... Yönetmen: Jean Marc Pıche. Oyuncular: Dolph Lundgren, Franço- ise Robertson (1998 Kanada-ABD. 95 dk). Ürperten Temas 00.50 TRT 1 Gerilim /TT\ (Touched by Evil) - Bır gece tecavüze uğrayan VZV Ellen, olavın etkısinden uzun süre kurtulamaz. Tam ıyileşmeye başlarken tuhaf telefonlar gelmeye başlar... Yönetmen: James A. Contner. Oyuncular: Paula Abdul, Adrian Pasdar( 1997 ABD, 94 dk). Dördüncü Kat 01.00 Show TV Gerilim (O) (The Fourth Fkx»r)- Dekoratör Jane Emehn'e v ü ' ölen bır akrabasından bir apartman katı miras kalmıştır. Jane kendısıne aıt bir yen olacağı ıçın çok mutludur ve taşmmak ıçın sabırsızlanmaktadır. Kı- sa bir süre sonra apartmanın beşinci katındaki evı- ne taşınır. Başlangıçta herşey yolunda gider. Fakat zamanla alt katta oturan Alıce adındakı kiracı ile so- runlaryaşamaya başlar. Bırbırlennden hoşlanmayan ikih, süreklı mücadele halmdedir. Alıce zamanla Ja- ne'nin hayatını cehenneme çe\ inr. Fakat Jane, Alı- ce ile sonuna kadar savaşmaya kararlıdır. Yönet- men: Joshua Klausner. Ovuncular: Julıette Lewıs, VVilliam Hurt (1999 ABD, 90 dk). Kanun ve~ 02.15 Kanal D VVestern /T7\ (Law and Order) - Sılahını bırakıp çiftçılık V3' yapmaya karar veren bir kovboyun öyküsü ko- nu alınıyor. Yön: Nathan Juran. Oyuncular: Ronald Reagan, Dorothy Malone (1953 ÂBD. 80 dk). GizH Yûz 03.45 Show TV Duygusal /J*\ Bırpavyonfotoğrafçısınınanlamlıbiryüzçek- ^ ^ mesıni isteyen müştensı gızemlı bir kadına duyduğu umutsuz aşkın öyküsü. Yönetmen: Ömer Kavur. Oyuncular: Zuhal Olcay, Fikret Kuşkan. Sa- vaş Yurttaş, Sevda Ferdağ (1991). izleyin Orta Değmez Yabancı Yerlı 'Rezervuar KöpeJderi', öyküsüyle, anlatımıyla, tamamen karamsarlığın hüküm sürdüğü bir başyapıt "Vbğun bir 'ölüm-kalım' filmiCNBC-e 22.00 Rezervuar Köpekleri - Re- servoir Dogs/Yönetmen- Senaryo: Quentin Taran- tino / Görüntü: Andrzej Sekula / Oyuncular: Har- vey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, Steve Bus- cemi, Lavvrence Tier- ney, Michael Madsen, Ûuentin Tarantino, Randy Brooks, Kirk Baltz/1992 ABD yapımı, 99 dakika. TV Senisi - Amerikan bağım- sız sinemasından gelen, "gro- tesk" olduğu savlanabilecek "kan gölüne bulanmış" bir film olan "Rezervuar Köpekleri", uzun bir aradan sonra yeniden kü- çük ekrandaki yerini alıyor. Alabildiğine "kara" bir film bu. Öyküsüyle, anlatımıyla. kişi- likleriyle, dekor ve kostümleriy- le, tamamıyla karamsarlığın hü- küm sürdüğü bir yapıt, dahası bır başyapıt. îlk uzun metrajlı fılmi- ni çeken bir yönetmenden, Quen- tin Tarantino'dan gelen "Rezer- vuar KöpekJeri", şiddete "boyut- lu" bır açıdan bakan "yoğun" bir u ölüm-kalun" fılmi. Öykü, ol- dukça "özgür" bir yapıya sahip. Daha filmin girişinde bu özgür- lüğün ayırdına varabiliyorsunuz. Jenerikten önceki bu sahnede se- kiz adamın bir "cafe"de konuş- malannı izliyoruz. "Su^dan" bir sohbettir yaptıklan. Madon- na'dan, Charles Bronson'dan, bahşişin gerekli olup olmadığın- dan dem vuran alabildiğine sıra- dan konuşmalar. Ardından dışan çıkan bu sekiz adam, ki bunlar "rezervuar köpekleri B dir, "ağır çekiın" eşliğinde "jeneriğe doğ- ru" yürüyorlar. Bır soygun filmi "Rezervuar Köpekleri". Ama klasik anlamda soygun filmlerin- den oldukça aynksı bir noktaya oturtulmuş. Yapıtın ana temasım bir mücevher soygunu oluşturma- sına karşın, soygunu gerçekleşti- rilirken görmemiz mümkün ol- muyor film boyunca.Soygunun öncesi ve sonrasını izliyoruz ya- pımın ilerleyen dakıkalannda. Joe'nun oğluyla birükte toparla- dığı bu sekiz adamdan altısı, bir- birlenmn adlanm bilmezler. Ken- di aralanndaki konuşmalarda bir- birlenni "Pembe, San, Kahveren- gi, Mavi, Beyaz. Turuncu" diye çagınrlar. Bu da elebaşı Joe'nun düşüncesidir. "Ustaca" planlanan soygun, içlerinden birinin "fare" çıkmasıyla suya düşer ve ikısi po- lislerce öldürülür. Diğerleri kaç- mayı başanr. Daha önce kararlaş- tırdıklan gibi bir depoda buluşur- lar. "tçlerindeki 'fare' kimdir? Kim ihbar etmiştir onlan?" Bu sorulara yanıt ararlar. Herkes bir- birinden kuşkulanmaktadır. Bu boş depoda kanlı bir hesaplaşma beklemektedir onlan... CNNTürk 11.05 Ünlü oyunculardan oiuşan kadrosuyla öne çıkan yapım, şiddete 'bovııtlu' bir açıdan bakan 'yoğun' bir 'ölüm- kahm' fibnL Tennessee Wîlliams 'ın oyunundan uyarlanan yapım, 'Sinema ve Edebiyat' kuşağında Evlibirçiftin bunalımları TRT 2 21.50 K«zgın Damdaki Kedi - Cat On a Tin Hot Roof / Yö- netmen: Jack Hofsiss / Oyuncular: Jessica Lange, Tommy Lee Jones, David Dukes, Penny Fuller, Kim Stanley /1985 ABD yapımı, 100 dakika. TV Ser\isi - Rekin Tek- soy'un hazırlayıp sunduğu "Sinema ve Edebiyat" kuşa- ğında, Tennessee V\ dliams'ın aynı adlı oyunundan sinema- ya uyarlanan "Kızgm Dam- daki Kedi" gösteriliyor. Fil- min gösterimınden önce Tek- soy, Prof. Dr. Oya Başak ile bir tanırım söyleşisi yapacak. Amerika'nın en önemli edebiyat ödülü sa>ılan Pulit- zer Ödülünü iki kez kazanan Tennesse Wılliams, 1958'de kaleme aldığı "Kızguı Dam- daki Kedi" de, alkolik bir er- kek olan Brick ile evli Mag- gie'nin bunalımlannı aktanr. Brick'in annesiyle babasımn da evlerine konuk geldiği bir dönemde, alkolün Brick'i cinsel ilişkıden uzaklaştırdı- ğını öğreninz. Üstelik Brick'in eşcinsel eğilimleri olduğu da sezilir. Anne ol- mak isteyen Maggie ile eşi- nin cinsel isteksizliği arasın- daki çelişki, oyunun ana te- masını oluşturur. "Kızgın Damdaki Kedi" ilk kez Richard Brooks tara- fından sinemaya uyarlandı ve başrolleri EKzabeth Taylor ile PaulNe»man oynadı. Ro- bert Moore'un yaprığı uyar- lamada ise evli çifti Lauren- ce Ofivierile Nathalie \Vood üstlendi. Yazann 1974 yılın- da yaptığı düzeltmeleri de dikkate alan Jack Hofsiss'ın yönetriği bu son uyarlamada, Tommy Lee Jones unutulmaz bir alkoliği canlandınken, Jessica Lange de cinsel istek- leri karşılıksız kalan Mag- gie'de aynı çizgiyi yakalıyor. 'Sesler ve Renkler' TV Senisi - Aktüalite programı "Sesler ve Renkler"in bu haftaki ilk dosyasında, Fatih Türkmenoğhı, Türki- ye'de yaşayan Afganlı, Bangladeşli ve Iraklılarla geçirdi- ği bir günü ekrana getiriyor. Pmar Demirkapı'nm hazır- ladığı dosyada ise, Türkiye'de DVD üreten firmalarla ya- pılan görüşmeler yansıtılarak. "Bu formaün tek nolojhe ne kadar süre dayanabileeeği", "Türkiye'de ne oranda ilgi gördüğü", "Popülaritesini ne kadar daha sürdürebilece- ğj" konulanna açıklık geririliyor. • CV.V Türk, 12.05 ABve yargı alanı TV Servisi- "Kafe Si>a- set"e Adalet Bakanı Prof. Dr. Aj-sd Çefikel konuk olu- yor. Programı Mete Belova- cıkh ve Murat Yetkinsunu- yor. Belovacıklı, Yetkinve Çe- likel, "Avrupa BirKği yolun- da ilerleyen Türkiye'nin yar- gı alanında atması gereken adrnüan", "Avnıpa Birtigi- nin hukuk ve yargı alanm- daki eleştirilerinde ne kadar hakh olduğunu" ve "Türki- ye'nin bitmeyen tartışması düşünce özgürlüğunü" ele alıyor. TRT2 ıı.ıol 'Yarının Dinamikleri' TV Servisi- Ekonomi programı "Yanmn Dina- mikleri"nde bu hafta, "Marka Olmak ve Marka Yaratmak" konusu ele alını- yor. Programın sohbet köşesi- nin bu hafta kı konuklan ise Birleşmiş Markalar Derne- ğı Başkanı Sülejman Orak- çıoğlu ve İletişimci- Marka Grubu Danışmanı Necla Za- rakol. Programın yapım ve yönetimını Hüseyin Başusta üstleniyor. CNNTürk 21.10 'Karalama Defteri' TV Servisi- Doğan Hızlan ile "Karalama Defteri"ne bu hafta şair İUran Berk ko- nuk oluyor. Tüyap Kitap Fuan'nda Onur Ödülü alan Berk, Do- ğan Hızlan'ın sorularım ya- nıtlıyor. Aynca, thsan Yıl- maz, yaymevleri yöneticile- ri, okur ve yazarlarla "Ki- tap Fuan"nın değerendir- mesini yapıyor. CNNTürk 22.10 'CNN Türk Perspektif TV Servisi- Belgesel nite- liğı taşıyan "CNN TÜRK PerspeknT", "11 E>1ül'deNe Oldu"başlıkh bölümle ek- rana geliyor. Yapımda, New York ve Washington'u vu- ran uçaklann esran, dünya- mn tek süper gücü Ameri- ka'nın kalbinden nasıl vu- rulduğu ve Yenilmez sanı- lan Istihbarat Örgütü'nün nasıl aldatıldığı gibi konu- lara açıklık getiriliyor. Tv PROGRAMLARI 07.00 Dızi: Uğurlugıller 07.30 Yabancı Film: Albert10.40 Pazar Panorama 11.00 Haberier 11.25 Büyük Kedilerin Gunluğü 11.55 Turkiye 2. üg Futbol Karşılaşmasr. Ves- tel Manısaspor - Sakaryaspor (Canlı) 14.00 Yabancı Film: Tann'nın Silahı 15.40 Tde Pazar 18.00 Haber- ier 18.15 Anons 18.16 Propaganda Konuşmaları 21.55 Spor 22.30 Ispanya üg Maçı: Real Socieded- Racing (canlı) 23.20 Spor Stüdyosu 00.50 Yabancı Film: Ür- peten Temas 02.20 Buyük Kedilerin Günlüğü 02.50 Yabancı Film: Soğuk Çelik (0 312 490 43 00). 08.00 Haber ve Basın Özetleri 08.15 S- por 08.20 Bilim ve Yaşam 08.50 Avras- ya Maratonu (canlı) 11.10 Yannın Di- namikleri 11.45 Mini Konser 12.00 Haber 12.10 Pa- zar Soyleşıleri 13.10 Şıir... Her Zaman 14.10 Şeyta- nın Avukatlan 15.00 Haberier 15.10 Yarım Elma Gö- nül Alma 15.40 Sınema Rehberı 15.50 Güne Düşen 16.00 Haberier 17.00 Galatasaray - Karşıyaka Bas- ketbol 1. Ligi Karş. (Canlı) 18.40 Spor 19.00 Haberier 20.00 Anılaria Müzik 20.30 Okudukça 21.10 Bir Ma- nıniz Yoksa 21.50 Yabancı Film: Kızgın Damdaki Kedi 00.25 Pazar Konseri 01.35 Şiir... Her Zaman 02.10 Pazar Soyleşilerı (0 212 259 72 75). 09.30 Oyun Oyun Içinde 10.00 Yerii Film: Bu Nasıl Dünya 11.30 Spor Say- fası 12.00 Bozkırın Tezenesi: Neşet Er- taş 13.45 Çeyiz Sandığı 14.15 Yibo'lar Yarışıyor 14.45 Kaybolan Topraklar 15.15 Şans Yıldızı 16.30 Halkalı Şeker 17.30 Yerii Film: Küçük Ev 18.59 TRT 3 Açı- lış 19.00 Bayanlar Dünya Boks Şamp. 21.00 Galata- saray - Karşıyaka Basketbol Karşılaşması (Tekrar) 22.30 VVİmbledon Tenis Tumuvası 23.45 Kapanış. 07.00 Açıköğretım Lısesi lletişim ve Rehberiık Ders Programı 12.00 Öğret- menler Içın-Ögretmenlerie lletişim 12.30 Türk Müzıği Günleri 13.10 Yıldızlann Altında 14^0 AtYa- rışları (Canlı) 18.00 Istanbul Türk Musıkısı Sevenler Der- neği TSM Korosu 18.30 Şarkılar Bızı Söyler 19.40 Be- raber ve Solo Şarkılar 20.10 Bır Besteci 21.40 K.B. An- kara Dev. Klasik Türk Müziği Korosu 22.30 Diyanet Sa- atı 23.30 Turkulenn Dilınden 00.40 Allı Tumam. 07.30 Yerii Film: Işler Kanşık 09.00 Pazardan Pazara 10.00 Vah Başıma Gelenler 10.40 Pazar Panorama 11.25 BirGoç Hikâyesı 11.55Turkiye 2. üg Futbol Karşılaş- ması: V. Manisaspor - Sakaryaspor (Canlı) 13.50 Di- zı: Koçum Benim 14.45 Hukuk Rehberi 15.40 Tele Pa- zar 18.00 Haber 18.10 Mutluluğun Anahtan Küçük Şeyler 18.45 Sokak Öykuleri 19.15 Almanya'dan 20.05 Haberier 20.30 Spor Haberieri 20.35 Dizı: Mih- riban 21^5 Saz, Tar ve Gitar 22.20 Spor Stüdyosu 24.00 Vazıyetler 01.00 Gece Haberieri. 07.00 Çizgı Film Kuşağı 08.45 Sü- per Dısney'le Wınnıe The Pooh 10.10 Her- kül 10.45 Harıka Pazar 13.00 Gün Ortası 13.30 Baş Tacı 14.25 Dizi: llişkiler 15.30 Dızi: Sıcak Saatler 17.40 Ballı Pazar 19.30 Haber 20.15 Spor 20.20 Dizı: Yeter Anne 21.30 Tı Show 22.45 GAG 23.30 Attıncı Hıs 00.45 Dizı: Üçuncü Göz 01.45 Geceyansı Haberien 03.25 Ha- bercı (0 212 354 30 00). 06.15 Yerii Film: Vahşi Gelin 08.00 Pembe Dizı: Fırtına- lı Gunler 09.15 Ya- bancı Film: Küçük Hafiyeler 11.00 Pohtıka Durağı 12.15 Sınyal 13.00 Yabancı Film: Katil Karıncalar 14.45 Moda Show 15.30 Magazın: Pazar Süprizi 17.30 Yerii Film: Vah Başıma Gelenler 19.30 Ana Haber Bulteni 20.30 Spor Sayfası 20.45 Maraton 22.00Magazın: Pazar Keyfi 24.00 Lıg Pazarı 00.30 Haber 01.00 Yabancı Sinema: Dör- düncü Kat 03.45 Yerii Film: Gizli Yüz (0 212 355 01 01). 06.30 Duygulu Türkuler 07.00 Tatıl Sabahı 08.30 Çocuk Kulübü 09.40 Çızgi Füm Kuşağı 12.00 Evım Evım Guzel Evim 12.30 Aılem ve Yaşam 13.00 Dızı: Ya- semince 14.05 Dizı: Zeyna 15.00 Pazar Magazin 17.10 Çızgı Film: Sevımlı Kahraman- lar 18.00 Neler Oluyor Hayatta (Ozel) 19.30 Ana Haber 20.20 Spor 20.30 Şahane Pazar 22.15 Dızı: Azad 23.15 Yaban- cı Film: Şeytanın Anahtan 00.40 Belgesel- Keşrfler Atlası 01.20 Gece Haberien 01.30 Dı- zı: Erken Baskı 02.15 Yabancı Film: Kanun ve Nizam 04.30 Trafik 05.30 Sıgaranın Zararla- r\ (0 212 215 51 11). 10.30 Otoban 11.10 Sağlıklı Beslenme 11.30 Microsoft Life 12.05 Saddam Dosyası 13.10 Enerjı Raporu 14.10 Basketbol Panorama 15.10 Olipsmotor Spor 16.10 Futbol Aktuel 17.10 Avru- pa'dan 18.30 Performans 19.05 Good Year Racing 19.35 NBA JAM 20.00 Haber 20 20.35 Spor 21.05 Ateş Çemberı 21.30 INBAACtıon 22.05 Futbol Pazarı 23.05 Vi- deo Lıg 00.30 Futbol Mundial (0 212 335 00 00). star 07.00 Çizgı Film: Şaş- kın Kızılderilıler 07.30 Çızgi Film: Pamuk Prenses 08.00 Çızgı Film: Süper Model 08.30 Top 10 09.00 Yerii Film: Hayat Sevince Güzel 11.00 Maga- zın: Paparazzı 13.10 Bır Sev- da Masalı 14.10 Kırmızı Koltuk 15.10 Yabancı Film: Gelece- ğe Dönüş 3 17.10 Dizı: Ema- net 18.30 Dızı: Bızımkiler 19.30 Ana Haber Bulteni 20.25 Star Spor 20.30 Ibo Show 22.00 Dizi: Emanet 23.00 En Büyük Yarışma Bu Yanşma 23.30 Telegol 01.30 Gece Hattı 03.30 Muzik 04.30 Yerii Film: Gönüllü Kahraman (0 212 448 80 00). starunax 07.30 Krai TV MÜ- zik Programı Ya- yını (Canlı) 18.30 Yerii Film: Adalı Kız 20.30 S- por- Magazin 22.30 Konser: 23.50 Dizi: Cennet 00.30 Kral TV Müzik Programı Yayını (Tekrar) (0 212 448 80 00). 06.00 Haber 08.30 Şımdı Reklamlar 10.35 Özel Sekior 11.05 Kafe Sıyaset 12.05 Sesler ve Renkler 13.10 Frekans 14.10 Dünyadan Spor 15.10 Pıvot 16.10 Spor 16.30 Avru- padan Futbol 17.10 Superlıge Bakış 18.15 Maç Başlı- yor 19.30 3. Kuşak 20.30 Spor Ana Haber 21.10 Kara- lama Deften 22.10 CNN Türk Perspektif: 11 Eylul'de Ne Oldu 00.30 3. Kuşak (0 212 478 50 00). 07.05 Yabancı Film: Montana 09.00 Haf- tasonu Haber 10.00 Yerii Film: Gol Kralı Cafer 11.30 SKY 12.00 Haberier 12.05 Pa- zar Onıkı 13.00 Haberier 13.30 CV814.00 Haber 14.05 PackShot 15.05 Anantın ügı 16.00 Haberier 16.05 Ke- rem Gorsev ile Caz 17.00 Haberier 17.35 Lacıvert 18.05 Yabancı Film: Denizler Altında 20 Bin Fersah 20.00 Ana Haber Buttenı 21.00 Belgesel: iran'da CIA Darbe- si 22.00 Spor Gazetesı 01.05 Packshot 02.10 Yaban- cı Film: Montana (0 212 288 51 52). 06.45 Yabancı Film: Içimdeki Ateş 08.15 Yabancı Film: Aılede Ihanet 09.45 Yaban- cı Film: Alı 12.25 Yabancı Film: Yıldız Yağ- muru 14.05 Yabancı Film: Koruma 15.40 Yabancı Film: Hızlı Yemek 17.20 Yabancı Film: Sadakatin Dönüşü 19.00 Belgesel: Yeni Vahşı Dünya 20.00 CINE Haber 21.00 Yabancı Film: Sayı Kralı Buddy 22.40 Yabancı Film: Önce Aşk 00.15 Playboy TV (0 212 336 15 15). 07.30 Ciıp's 09.00 Klıptomanı 11.00 Kahve ' Molası 13.00 Top Ten 14.30 Specıal We- ekend 16.30 Yerii Film: Kızım ve Ben 18.15 Sporum 18.40 Yerii Film: Darbukatör Baryam 19.30 Haber 20.00 Tele Magazin 21.30 Yabancı Film: Çılgın Gençlik 23.00 Flash Gündem 01.00 Gerçek Kesit 02.00 Metronom (0 212 256 82 82). 13.00 Dişh Titanlar 14.00 Meslek Sahıbı Kö- pekler 14.30 Timsah Güncesı: Gharial'lar Evi- nıze Dönüş 15.00 En Sevdığım Maymun 16.00 Etosha'nın Devlerı 17.00 Penguen Sahilı 18.00 Dişli Titanlar 19.00 Etosha'nın Devlerı 20.00 2. Dünya Savaşı: Hıtler'ın Kayıp Denizaltısı 22.00 Ölunün Bılme- celen: Leonardo- Kefenin Ardındaki Adam 23.00 Yaşam Yolculuğu: Evrım 01.00 Ölünün Bilmeceleri: Leonardo- Kefenin Ardındaki Adam (0 216 428 08 50). 09.00 Huzura Doğru 09.30 Çızı Film 10.30 Haydi Çocuklar 12.00 Haber 12.30 Başbaşa 13.30 Yerii Film: Cemo 15.00 Dızı: Sut Kar- deşler 17.00 Sibel Turnagol Show 19.00 Ana Haber 19.50 Spor 20.00 Magazin Rüzgarı 21.15 Dızi: Çocuk- lar Duymasın 21.15 Deliboran Destanı 24.00 Dizı: Gız- li Dosyalar 00.30 Gece Haberi (0 212 454 56 00). | 08.00 Sıra Dışı Makıneler , 09.00 Belalı Sular 09.55 Tmsah Avcısı 10.50 Vah- şı Doğada Yıldızlarla: Robin VVİIIıams 13.35 Gızlı Güneş 14.30 Tıp Dehala- rı 15.30 Bedenle Mücadele 16.00 Misyon 17.00 Vahşı Doğada Yıldızlar- la 18.00 Iz Sürenler 19.00 Büyük Depremler: Izmit-Türkiye 20.00 Ev- ren 2001 21.00 Ekinoks 22.00 Keşif Güncesi 23.00 Gece Yarısı Gelen ölüm 01.00 Vahşi Doğada Yıldızlar- la: Robin Williams (0 212 288 75 75). 08.30 Dızi: VVorkıng 09.00 Haftasonu Sensı: The Sımpsons 10.00 Yaban- cı Film: Zeus&Roxanne 12.00 Dızı: Mad About You 13.00 Dı- zı: Angel 14.00 Yabancı Film: The Purple Rose Of Cairo 16.00 Dızı: Just Shoot Me 16.30 Dızı: Dharma and Greg 17.00 Dızı: Rosvvell 18.00 Cybemet 19.00 Dızı: The Sımpsons 19.30 Dızi: Seınfeld 20.00 Dızı. Angel 21.00 Dizi: 24 22.00 Yabancı Film: Reservoir Dogs 24.00 Yabancı Film: Le Grand Bleu 02.00 Dızı: Angel 03.15 Dızı 24 (0 212 330 01 01). NBA JAM NBA 1 Kos.m'da başlıyor | NTV'nin yayınlayacağı • yeni sezona doğru ( NBA'e bakış NBAAction Futbol Pazarı , Kenon Onuk ve Can Barru VideoUg Süper Lig de 10 hafta Maçların görüntüleri ve yorumları bugün www.ntvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog