Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

2 7 EKM 2002 PAZAR CUMHURİYET SAYFA dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Rus/a'dan riipkiye'ye teş&kiir • MOSKOVA(AA)- Rusya iç ıstihbarat s e r v i s FSB, aralannda Türkije'nin de bulunduğu 29 ülkenin istihba-at servisi ternsibilerine. "rehıne krizinde sağladıklan yardırn ve destekten dolayı" teşekkür etti. FSB'nın başkan yardırrcısı ve bu servisin Analiz Tahmin ve StratejJc Planlama Daires Başkanı Orgeneral Vladimir Komogorov, dün temsilcilerle yaptığı toplantida, kurtarma operas/onu, bunun yapılmasının gerekliliği ve operasyonun sonuçlan hakkında bilgiler de verdi. Toplantıya Türkiye, ABD, Fransa, Çin, Belçika ve Italya'nın da dahıl olduğu toplam 29 ülkenin ıstihbarat servisleri katıldı. Keskjn nişancıya öliim cezası • ROCKVILLE (AA) - Maryland eyaleti savcılannın Washington ve çe\Tesindeki işlenen cinayetlerin zanlılanndan John Allen Muhammed için ölüm cezası istediği bildirildi. Maryland eyaletine bağlı Montgomery ilçesi savcısı Douglas Gansler, polisin Muhammed ile 17 yaşındaki üvey oğlu John Lee Malvo hakkında toplam 10 cinayetin 6 sını işlemek suçundan tutuklama emri çıkardığını belirtti. 6 cinayet, Maryland eyaleti sınırlan içinde işlenmişti. Malvo için ise ölüm cezası istenemeyecek. Kosova'da yerel seçimler yapıldı • PRİŞTÎNE(AA)- Kosova'da, Avrupa Güvenlik ve Işbirliği (AGlT) Misyonu tarafindan dün 2. kez yerel seçimler düzenlendi. AGÎT Temsilcisi Paul Schmidt, oy verme işlemleri sırasında sorun yaşanmadığını söyledi. Schmidt, ilk bilgilere göre, günün ilk yansında, 1.3 milyon seçmenin yûzde 20'sinin oy kullandığını belirtti. Kültür Merkezi'ne düzenlenen operasyonda çok sayıda rehine ve 50 militan öldürüldü Moskova'dakanlı son SAYDAM DışHaberier Servisi- Rusya'nınbaş- kenti Moskova'daki Kültür Merkezi'nde Çeçen militanlann geçen perşembeden beri sürdürdüğü eylem kanlı bitti ve 100'e yakın rehineyle 50 Çeçen, kur- tarma operasyonunda yaşamını yitirdi. Rehinelerin çoğunun operasyonda kul- lanılan zehirli gaz yüzünden öldüğü sa- nılırken ölü sayısının artmasından kor- kuluyor. Aralannda kadınlann da bulunduğu 50'den fazla Çeçen, Rusya'nın Çeçenis- tan'dan çekilmesi talebıyle perşembe gecesi Kültür Merkezi'ni basarak ti- yatro salonunda oyun izleyen yüzlerce kişiyi rehin aldı. Dün sabah uyutucu gaz da kullanılarak düzenlenen operas- yonda 100 civannda rehineyle birlikte aralannda liderleri Movsar Barayev'in de bulunduğu, 18" i kadın 50 militan öl- dürüldü. Sağ kalan 3 saldırgan hıtuk- landı. 700'ü aşkın rehine ise kurtanl- dı. Hastaneye kaldınlan ve gazdan ze- hirlenen 350 rehınenin çoğunun duru- • Sabaha karşı yapılan operasyonda yaşamını yitiren rehinelerin büyük bölümünün, komandolann püskürttüğü uyutucu gazdan zehirlendiği sanılıyor. Ölenler arasmda yabancı rehine bulunmuyor. munun ağır olduğu açıklandı. Ölen re- lona yerleştirilen bombalann kullanıl- masını engellemek için önce tiyatro sa- lonuna uyutucu gaz sıktı, sonra bir du- van havaya uçurarak içeri daldı. hine sayısı önce 67 olarak açıklanırken çok sayıda kişının hastanelerde ölme- sinden dolayı bu sayının arttığı tahmin ediliyor. Çeçenler önceki gece, dün sa- bah 06.00'dan itibaren rehineleri öldür- meye başlayacaklannı bildirmişti. Kriz Merkezi yetkilileri, dün sabah 05.00'e doğru, bınadan silah ve patla- ma sesleri duyulduğunu, militanlann ikd rehineyi öldürdüğünü, kaçmaya ça- lışan bazı rehinelere de ateş açtıklannı belirtti. Yetkililer, bunun üzerine ani bir ka- rarla operasyon başlatıldığını söyledi. Seçkin özel güçler, kadın intihar ko- mandolannın bellerine sardıklan patla- yıcılan patlatmalannı önlemek ve sa- önce kadın militanlar vuruldu Çoğu sersemleyen militanlar bom- balan patlatma firsatı bulamadı ve kes- kin nişancılar önce kadın militanlan vurdu. Rehineler, komandolann mili- tanlan 15 dakika içinde "eddsizhalege- tirdüderinT, tüm operasyonun 40 da- kika sürdüğünü anlattı. Içişleri Bakan Yardımcısı Vladimir Vasiliyev, operasyonun plan dışı geliş- tiğini ve durum gerektirdiği için kriz ka- rargâhının ani karanyla harekete geçil- diğini ifade etti. Rehinelerin çoğunun sıkılan gaz yüzünden boğularak öldü- ğünün sanılmasına karşın Vasiliyev, "Binanın havaya uçurulmasını. bom- balann paüanlarak yüzlerce kişinin öl- dürütanesini önlemeyi başanhk" diye- rek operasyonu sa\-undu. Vasiliyev, re- hinelerin gaz yüzünden öldüğünü red- dederek "Özel bir madde kullanıldr dedi. Ölenler arasında yabancı rehine bulunmuyor. Operasyondan sonra bır- çok rehinenin gaz yüzünden uyurken gö- rüldüğü görünrüler TVlere yansıdı. Koltuklara yığılıp kalmış ve uyuduğu ya da ölmüş olduğu izlenimini veren te- rörist kadınlar görüldü. Tiyatronun koltuklannnı ve koridor- lannın kanlı cesetlerle ve ortalığa sa- çılmış patlayıcılarla dolu olduğu da gözlendı. Çoğu baygın ya da uyuşmuş durumdaki 700'ü aşkın rehine, özel güçler taranndan dışan çıkanldı ve has- tanelere kaldınldı. Doktorlar, rehine- lerin çoğunun gaz zehirlenmesinden ölmüş olabileceğini belirtti. DAKİKA DAKİKA EYLEM Otiimle yaşam arasmda 57 saat MOŞKOVA(AA)-Si- lahlı Çeçen saldırganla- nn, Moskovatiyatrosun- daki rehin alma eylem- leri, güvenlik güçlerinin kanlı bir operasyonuyla sona erdi. 57 saat süren eylem şöyle gelişti: 23 Ekim Çarşamba: Gece, 50 silahlı ve bom- balı Çeçen, tiyatroyu ele geçirdı. • Movsar Barayev li- derliğindeki grup, Rus- ya Çeçenistan'dan bir hafta içinde çekilmezse binayı havaya uçuracak- lannı bildirdi. • Aralannda çocuklar ve yabancılann da bu- lunduğu 30 rehine ser- best bırakıldı. 24 Ekim Perşembe: • Uluslararası Kızıl- haç temsilcisi eylemciler- le görüştü. Rus yetkililer Çeçenlerle temas kurdu. • Kızılhaç temsilcisi, 5 rehineyle dışan çıktı. Ardından 4 rehine de Rus milletvekili Yosif Kobzon'la birlikte tiyat- rodan çıktı. • Temaslar başladı. • Rehineler, Vladimir Putiıı'den Çeçenistan'da- ki savaşın durdurulması- nı istedi. • tki genç kız tiyatro- dan kaçtı. 25 Eldm Cuma: • Eylemcilerin ilk gö- rüntüleri, Rus NTV ka- nalında yayımlandı. • 8'içocuk 15 rehine serbest bırakıldı. • Istihbarat örgütü baş- kanı, rehineleri bırakır- larsa eylemcilerin can- lannın bağışlanacagını bildirdi. • Teröristler, cumar- tesi sabahı 06.00'da rehi- neleri öldürmeye başla- yacaklannı ilan etti. • 19.00: Putin rehine- leri kurtarmak için "her tûrlü temasa" hazırol- duğunu bildirdi. • 4 rehine daha ser- best bırakıldı. Eylemci- ler, Putin'den temsilci is- tedi. 26 Ekim Cumartesi: • 05.40: Bınadaüçpat- lama duyuldu. Kriz ma- sası, iki rehinenin öldü- rüldüğünü bildirdi. • 07.10: Operasyon sona erdi. ERZURUM 1. ASLtYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 20O1 607 Karar No: 2002,475 Davacısı Ayhan Ergün tarafindan davalı Selçuk Üst aleyhine açılmış bulunan çek iptali davasını verilen karan gereğince;Davalı adına dava dilekçesınm ilanen tebliğ edılmiş ol- makla karannda ilanen tebliği gerektiğinden Mahkemenın 03.10.2002 tarih a>Tiı sayılı esas ve karannyla davanın kısmen kabulüne. dava konusu T.C. Ziraaat Bankası Kars Emlak Bankası Şubesı'ne aıt 1823762 seri No'lu 29.11. 2001 tarihli 650.000.000 TL. 1823763 seri No'lu 31.12. 2001 tarihli 650.000.000 TL. 1823764 seri No'lu 31.01. 2002 tanhh 750.000.000 TL. 1823765 seri No'lu 30.02. 2002 tarihli 750.000.000 TL. 1823766 seri No'lu 31.03 2002 tanhlı 750.000.000 TL. 1823767 seri No'lu 30.04. 2002 tarihli 1.000.000.000 TL. 1823768 serı No'lu 31. 05.2002 tarihli 1.500.000. 000 TL. bedelli. T.C. Ziraat Bankası Arpaçay Şubesi'ne ait 33601 seri No'lu 25.11. 2001 tarihli 350.000.000 TL. ve 33602 seri No'lu 25.12. 2001 ta- rihli 350.000.000 TL. bedelli çeklerden dolayı davacımn davalıya borçlu bulunmadığının tespitine, davacıda bulunan 110 Ad. 15 Lt.'lik ve 80 Ad. 7,5 Lt.'lık MGS plastik boyala- nn davacı tarafindan davalıya iadesine. harç ve yargı gider ile vekalet ücretinin davaİıdan alınıp davacıya verilmesine karar verilmiş olup, Davalı Selçuk Ost'e iş bu karann yayın tarihınden itibaren 15 gün içerisinde temyiz et- mesi aksi takdirde karann kesinleşeceği hususu karar tebliğ yerine kain olmak üzere ila- nen tebliğ olunur. 14.10.2002 Basın: 66085 KAKTAL 1. İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN Davacı SSK Başkanlığı vekili tarafindan davalılar Sabahattin Çalışır. Saadettin Çalışır aleyhlerine mahkememizde açılan Rücuan Tazminat davasında verilen ara karan gere- ğince; Davalılar Sabahattin Çalışır ve Saadettin Çalışır'ın (Galip Bey Cad. Ilgaz Apartmanı No: 6 D: 1 Küçükyalı tstanbul) adresine çıkartılan dava dılekçesi tebliğ edılemeden iade edilmiş. zabıtaca da yapılan araştırmada tesbit edilememış olmakla. davalılann duruşma- nın bırakıldığı 10.12.2002 günü saaat: 09.30'da mahkememizde hazır bulunması \eya kendisin bir vekille temsil ettirmesi. gelmediği veya kendisini bir vekille temsil ettirme- diği takdırde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar venleceği 7201 sayılı tebligat kanunun ve HUMK'nin değişik 213. ve 377. maddeleri gereğince adı geçen da- valıya ilanen tebliö olunur. 02/10 2002 Basın: 66119 TEKİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 2002; 38 Davacı Adem Yorulmaz vekili Av. Fethi Yalçın tarafindan davalılar Hasan Demirbaş. Demir Demirbaş ve Şaban Gürbüz aleyhelerine mahkememizde açılan 3. 237.500.000 TL.'lık alacak davasımn yapılan açık duruşması sırasında verilen ara karar gereğince: Tekirdağ Köseilyas Köyû'nde ikamet ettiği bildirilen. ancak bu adresine tebligat yapı- lamayan ve yaptınlan zabıta tahkikatına rağmen sarih ikametgâh adresi tesbit edılemeyen davalı Şaban Gürbüz'e, mahkememizde yapılacak olan 27 .11.2002 günû saat: 10:00' daki duruşmaya gelmesi veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi. mazeretsiz olarak duruş- maya gelmediği ve herhangi bir beyan göndermediği takdirde gıyabında duruşma yapıla- rak karar verileceği hususu. dava dilekçesi \e şerhli davetiye tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 65758 BAKIRKÖY 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN 2002652 Kastamonu. Pınarbaşı, Hocalar Cilt: 0011, ASN: 002 S: 0041'de kayıth bulunan Meh- met kızı 1926 D.'lu Fadime Demir'in MK.'nin 405 maddesi gereğince kısıtlanmasına. kendisine aynı hanede nüfusa kayıtlı Hasan ve Fadime'den olma 1965 D.'lu Aydın De- mir'in \ası olarak tayinine karar verilmiş olup işbu karara itirazı olanlann kanuni süresi olan 10 gün içinde mahkememize müracaat etmesi herhangi bir müracaat \aki olmadığı takdirde hükmün aynen kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. Basın: 66107 Devlet Başkanı Putin, hastaneye giderek yarahlan ziyarei etti. Reiunelerin çoğunun dunımu ağır. (REUTERS) Şahinlerin eligüçlendiDış Haberler Servisi -Moskova'da, Çeçenlerin 3 gün sürdürdüğü rehi- ne eyleminin ardından iki tarafin da tutumlannın sertleşeceği ve eyle- min u şahinkrin" işine yaradığı be- lirtiliyor. Rus askeri uzman Pav«l Falgenha- uer, hem Ruslann hem de Çeçenle- rin daha da sertleşeceği ve daha faz- la kan döküleceği uyansında bulun- du. "Çeçenlerbüyüikolasılıklasav»- şı Rusya'ya taşryacak. Bu eylemin Moskm a'daki son değil ilk terör ey- lemioiacağmı düşünü\orum" diyen Falgenhauer, rehine eyleminin hem Ruslann hem de Çeçenlerin savaşın sürmesinden yana olan kesimlerinin işine yarayacağma dikkat çekti. Çözüm çabalanna darbe Moskova Stratejik Araştmnalar Merkezi uzmanı Andrey Piontovs- ki de eylemin savaş isteyenlerin ek- meğine yağ sürdüğünü \airgulaya- rak "Bütün bunlar, Çeçen sorunu- na sKasi çözüm arayışlan ortaya çık- maya başladığı bir sjrada olup bit- ti" dedi. Araştırmacı Lilia Şevtsovu, "'Dev- let Başkanı Vladimir Putin Çeçen sorununu çözemedi. Bu tür ola\la- rm yinelenıneyeceği güvencesi deve- remez. Kurtarma openm onıı da ba- şanh değikfi çünkü çok kan dökül- dü" diye konuştu. Fransız araştırma- cı Hekne Blanc da, "Rusya, Çeçe- nistan'da batağa saplandı. Ruslar geriüa savaşını bOmiyor. Siyasi çö- züm gereldyor'' dedi. Gözlemciler, Kremlin'deki şahinlerin elinin güç- lendiği ve savaşın daha da şiddetle- neceği görüşünde birleşiyor. KAKTAL 1. IŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİTVDEN 2001/565 Esas Davacı SSK Başkanlığı vekili tarafindan davalılar llhan Amaç, Gülseren Amaç aleyhlerine mahkeme- mizde açılan Rücuan Tazminat davasında verilen ara karar gereğince; Davalılar Gülseren Amaç. tlhan Amaç'ın (Ankara Caddesi No: 54 Pendik' Istanbul ad- resine çıkarttılan dava dilekçesi tebliğ edilemeden iade edilmiş zabıtaca da yapılan araştırmada aıdresi tesbit edilememiş olmakla, davalının duruşrnanın bırakıldığı 12.11.2002 günü saat: 10.20'de mah- kememizde hazır bulunması veya kendisine bir vekille temsil ettirmediği taktirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği 7201 sayılı teb- ligat kanunun ve HUMK'nin değişik 213. ve 377. maddelen gereğince adı geçen davalılıra ilanen tebliğ olunur. 25 09 2002 Basın: 66118 KAYSERİ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN SAYI: 1999,137 Esas, 2002 27 Karar Davacı Mustafa Öztürk tarafindan davalılar hazine. Mehmet ve Musa Binboğa, Ikbal Ergin, Mustafa Öztürk ve Mehmet Şengül ateyhine açılan kadastro tesbitine iti- raz da\asının mahkememizce yapılan açık yargılaması sonunda; Davacımn davasının reddi ile dava konusu olan Kay- seri ilı, Kocasinan ilçesi, Argıncık Talatpaşa Mahallesi. 3306 ada 10 ve 11 parsel sayılı taşınmazlan ile yine ay- nı yer 3310 Ada 12 Parsel sayılı taşınmazlann tesbit gi- bi tescillerine ile tapuya kayıt ve tescillerine karar veril- miş olup. karar davalılardan lkbal Ergin. Mehmet Sen- gûl ve Mustafa Öztürk'e tebliğ edılememiş olup. adı ge- çen şahıslar adına ilanen tebliğ yapılmasma karar veril- miş. işbu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içe- risinde davalılar lkbal Ergin, Mustafa Öztürk \e Meh- met Şengül tarafindan temyiz edilmediği takdirde hük- men kesinleşeceği hususu karar tebliği yerine kain ol- mak üze ilanen tebliğ olunur. 14.10.2002'Basın: 65648 GEYÂŞ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2002-14 Davacı Gevaş Mal Müdürlüğü'nün davalı Abbas ve dahili davalılar aleyhine açmış olduğu kadastro tespi- tine ıtiraz ve tescil davasının yapılan yanglamasında alınan ara karan uyannca, Davacı Gevaş Mal Müdürlüğü'nün Abbas Or'un mi- rasçılarının davaya dahili için dahili dava dilekçesi verdigi, Davacı Gevaş Mal Müdürlüğü'nün Gevaş ilçesi, Pı- narbaşı Mahallesi. Gola Hasan Ağa mevkiinde pafta 197. ada 685. parsel 19'da kayıtlı taşınmaza yönelik mahkemenizde 2002 '14 esasta kayıtlı dava Abbas Or'un öldüğü. davalının (muris) mirasçılan olan dahili davalılann davaya katılması gerektiği bu nedenle da- vaya dahil dilekçesi verdiği. 7201 sayılı tebligat kanununun 28. maddesi uyann- ca ilanen tebligata karar venlmiş olmakla, yukandaki hüküm özetinin dahili davalılar Kasım Ednan Or. Re- fıka. Rehime, Şehmuz. Çetin. Fahrettın. Ömer. Ayşe Akdeniz. Aslıhan Kızgın. Ismıhan Sönmez. Meliha Gültekin. Fatma Buzlu, Sebiha Ulutaş. Ayfer Orak. Hamıde Ödük ve Esengül Tülay'ın adresleri bılineme- diğınden dahili dava dilekçesinın ve 11.11.2002 tanhli dunışma tarihınm ilanen teblığine karar verilmiş olup. son ilan tarıhinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapıl- mış sayılacağı. tebliğ tarihinden itibaren duruşma gününe kadar dahili davalılann dahili dava dılek- çesine karşı cevap ve itirazlannı bildirmediğiniz tak- dirde dahili dava dilekçesinı kabul etmiş sayılacağınız \e yokluğunuzda karar verileceği hususu ihtar olunur. Basın: 59437 ŞİŞLİ3.3. SULH HUKUK HÂKİMLİĞİNDEN 2001 1403 Müteveffa tbrahim Tevfik Ermin'in Vasiyetnamesi davasında: Istanbul-Beşiktaş Cihannuma Cilt No: 6 Hane No: 955'de nüfusa kayıtlı vasıyetçi- müteveffa Abdullah oğ- lu, Lütfiye'den olma. 1325 doğumlu Ibrahim Tevfik Er- min'in mirasçılan olan anne baba bir kardeşi Fethiye Er- min (Apuhan) ile baba bir anne ayn kardeşi Mehmet'in tüm aramalara rağmen adresleri tesbit edilemeyip bulu- namadıklarından. müteveffa lbrahim Tevfik Ermin'in öhneden önce tanzim ertirmiş olduğu Bakırköy 1. No- terliğinın 25. 11.1988 gün ve 81928 yevmıye no'lu vasi- yetnamesi okunacağından. mirasçılar Fethiye Ermin (Apuhan) ile Mehmet'in duruşma günü olan 26.11.2002 günü Saat: 10.00'da mahkemememizde hazır olmalan. hazır olmadıkJan dunışmaya gelmedikleri takdirde vasi- yetnamenin yokluklannda okunacağı ilanen tebliğ olu- nur. 27.09.2002 Basın: 66152 MANAVGAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas No: 2002/132 Karar No: 2002 371 Davacı Sabire Karacaoğlu taranndan davalı nüfus müdürlüğü aleyhine açılan isim tashihi davasınm ya- pılıp bitirilen açık yargılaması sonunda; Kınkkale ili Delice ilçesi Büyükavşar Karşıyaka Mah. Cilt No: 15 Hane No: 11 Ceylan ve Emine'den olma 1970 doğumlu Sabire Karacaoğlu'nun isminin Sabır Karacaoğlu olarak düzeltildiği ilan olunur. 6.9.2002 Basın: 56640 YALÇIN DOĞAN Kaybolan Mezarlarda Demokrasi Arayışı Gece yarısı, gizlice çiçekleri mezarlara bıra- kıyor genç, güzel dul eşler ya da kahrından öle- cek anneler. 66 yıl önce, Ispanya'da. 1936'nın 1 Eylül günü, sabahın ilk saatlerin- de Freseudo köyünü basan diktatör Fran- co'nun Falanjistleri, beş delikanlıyt evlerinden alıyor. Ayrıca, köyün papazı ve muhtannı da gö- türüp kurşuna diziyorlar. Ispanya'da iç savaşın ayak sesleri!.. Bu köy baskınını diğerleri izliyor. Yedi cinayeti on iki, on iki cinayeti yirmi dört, yirmi dört cinaye- ti elli, altmış, yüz cinayet... Toplam 150 bin insan bu gibi cinayetlere kur- ban gidiyor. Sivil halktan, genç, ihtiyar, kadın, erkek demeden... Ve kaybolan mezariar, bi- linmeyen mezariar, var olmayan mezariar dizi dizi... ispanya'da... Anıtlar yetmez!.. iç savaşta asılan, öldürülen, kaybolan insan- lar için, yıllar sonra onların mezarlan araştırılı- yor. Dağ taş kazılıyor. Önce ölenlerin anısına anıt dikilmesine ka- rar veriliyor. Madrid çevresinde, kral sarayının vadisinde 150 metre yüksekliğinde granitten bir haç dikiliyor. Ama yetmiyor. Insanlar yakınlarının mezar- larını bulmak istiyor. Olmayan mezarlan. Franco'nun 1975'te ölümüyle birlikte, sava- şın malupları ülkelerine geri dönmeye başlıyor. Sosyalistler, komünistler, Bask milliyetçileri sürgünlerine son veriyor. "Tarihi anımsamaya reddiye" başlığı ilegi- rişilen banş atağı, geçmişin karanlık izlerini sil- meyi amaçlıyor. Ülkede yeni bir gerilimden ka- çınarak, demokrasiyi genişletmek üzerine ku- rulu bir reddiye, bir anlaşma. Geçmişe hesap sormak yok, gibi bir formül!.. Sürgünden dönüşün balayı. Oysa, 150 bin insan ölmüş, 50 binin mezarı meçhul, kaldı ki, Franco zulmüne dönemin Katolik kilisesi se- sini bile çıkarmamış, hata Franco'nun cina- yetlerini "Ulusal Haçlı Seferi" ilan ederek ak- lama cesaretini bile göstermiş!.. Ama, şimdi!.. Intikam değil, demokrasi için Şimdi Ispanya kaynıyor. Kaybolan insanla- nn mezarlannı arama kampanyası başlıyor. Sadece bu değil. Mezar arama, sadece bir simge. Asıl olan, "1936-39'da, iç savaş sıra- sında gerçekten ne oldu" sorusuna tarihsel karşılık bulmak. Franco'nun 1936 darbesi ve ötesini aydınlatmak. Ispanya Parlamentosu'nda bulunan sosya- listler bir önerge veriyor geçtiğimiz günlerde: "Askeri arşivler açılmalıL. Kitle halinde gömülen Cumhuriyetçilerin kimlikleri belir- lenmeli!.." Önergeyi imzalayanların ilginç bir iddiası var: "Ispanya demokrasisi kaybolanların su- çunu neden taşımak zorunda kalsın?.. De- mokrasi şeffaflıksa, tarihin de şeffaflaşma- sı gerekir!.. Demokrasi, taşıdığı yükten an- cak o zaman arınır!.." Bu öneri, Ispanya'da hızla taraftar topluyor. Ne var ki, Başbakan Aznar buna itiraz ediyor. İki nedenle. Böyle bir hareket, ona göre, "top- lumda intikam duygusu uyandırır." Ikincisi de Aznar'ın halen tek başına yürüttüğü iktida- rı, iktidardaki partisi Franco artıklarını bann- dırıyor!.. İç savaşın başlamasının üzerinden 66 yıl, Franco'nun ölümü üzerinden 27 yıl geçiyor. Ispanya şimdi geçmişiyle hesaplaşıyor. Çün- kü, artık Ispanya'da demokrasi bu hesaplaş- manın üstesinden gelecek olgunlukta!.. In- tikam duygularına yer vermeden!.. E-mail: ydoganfa cumhuriyetcom.tr Faks:O212513 9O98 KORKUTELİ ŞULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 2002 332 Davacısı Salih Cnlü vekili Av. Ahmet Aksan, dava- lısı Şeref Şengün, Melek Şengün, Ismaıl Şengün. Mehmet Şengün. Hatice Şengün ve Cnal Şengün aleyhine mahkememize açmış olduğu ortaklığın gide- rilmesi davasının mahkememizde yapılan açık yargı- lama sırasında verilen ara karan gereğince. Dava konusu edilen Korkuteli ilçesi Alaaddin Mah.de kâin 71 ada 2 parsel sayılı taşınmazda hisse- dar ve malik olarak gözüken davalılardan Sadık kansı Şenfe'nin tebligata sarih açık adresi zabıta marifetiyle yapılan tahkikatta ve yapılan tüm araştırmalara rağ- men tespit edilemedıği anlaşılmakla, adı geçen dava- lının ya da varsa mirasçılannın duruşmanın bırakıldı- ğı 18.12.2002 günü saat 9.00'da mahkememizde hazır bulunmalan veya kendılerini bir vekil ile temsil ettir- meleri. gelmedikleri ve bir vekil ile temsil edilmedik- leri takdirde yargılamaya devam edilerek gıyaplann- da hüküm verileceği hususu dava dilekçesi ve duruş- ma günü ve saati tebliğ yenne geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 3.10.2002. Basın: 65234 BİLECİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2000 277 Karar No: 2001-481 Davacı Tedaş vekili tarafindan davalılar Özcan Pet- rol Ürünleri Tic. Lmt. Şrkt. ve Neşet Koç varisleri aleyhine açılan tazminat davasının yapılan yargılama- sı sonunda: Mahkememizden verilen 06.11.2001 gün ve 2000/277 Es. 2001/481 Karar sayılı ilam ile: davanın kısmen kabulü ile: bilirkişı raporu ile belirlenen 694.341.614 TL. hasar bedelıni davalı Anadolu Si- gorta için 250.000. 000 TL. lımitle sınırlı olmak üze- re olay tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte dava- lılardan müşterek ve müteselsilen tahsiline karar ve- rilmiş olup. iş bu karann ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Özcan Petrol Ürünleri Tic. Lmt. Şirketi ta- rafindan temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği ila- nen tebhğ olunur. 26.09. 2002 Basın: 65717
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog