Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyel k ı t a p 1 a r ı EYLÜLÜN KIZGIN SOLUĞU Mehmet Başaran » CuSîhllriYet Ça# Pazaıima A_Ş Tüiocagı Cad No 3*41 kİtapTtUİÛbû (34334; Cagaloglu-kanbulTel (212)5140196 Cumhuriyet7 Q . YIL SAYI: 28143 / 500.000 TL (KDVıçinde) KUflUCUSU. YUNUS NADİ (1S24-1945) BAŞYAZARI- NADİR NADİ (7945-7997) Cıımhurivet'in 10. vılındaki gazetenin tıpkı basımı Yıl 1933 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 10. yılı... Mustafa Kemal Atatürk "10 yılda 15 milyon genç yarattık..." diyordu Ankara Hipodromu'nda.. Bağımsızlığın bilinciyle halk emperyalizme karşı kazanılan başarının hazzını yaşıyordu... 10 yılda Türkiye Cumhuriyeti sanayisi, dış politikası, siyaseti, edebiyatı, sporu ile her alandaki devrimlere nasıl ulaşmıştır?.. İşte, 10. yılda Cumhuriyet Gazetesi tüm bu konulan içeren özel bir sayı yaptı. Okurlarımıza Cumhuriyet'in kuruluşunun 79. yılında bu gazetenin tıpkı basımını armağan ediyoruz. a I ı g ü n ü Cumhuriyet I e b i r I i k t e Brüksel Zirvesi'nde Türkiye'nin tam üyelik müzakerelerine yaklaştığı belirtildi ABUen iyimser hava# AB devlet ve hükümet başkanlannm bir araya geldiği zirvenin sonuç bildirisinde Türkiye 'ye cesaret verilirken tarihten söz edilmedi. AB Dönem Başkanı Danimarka'nm Başbakanı Anders Fogh Rasmussen, Türkiye konusunda son karann Kopenhag Zirvesi'nde verileceğini söyledi. Almanya Dışişleri Bakam Fischer, Kopenhag Zirvesi'nde "Türkiye'ye bir tarih vermenin formülünün bulunacağına inandığını" söyledi. Haber Merkezi - Avrupa Birliği'nin (AB) Brüksel Zirvesi'nden Türkiye'ye ta- rih çıkmadı. AB devlet ve hükümet başkan- lannın bir araya geldiği zirvenin sonuç bil- dirisinde AB, "Türkiye ile tam üyelik mü- zakerelerinin başlaması perspektifi ya- kınlaşmış bulunuyor" açıklamasını yap- makla yetindı. Sonuç bildirisinin "Kıbrıs" paragrafın- da, "AB, Kıbrıs'm toplu bir çözüm çer- çevesinde birleşmiş bir devlet olarak ka- tılımını tercih ettiğini hatırlatmaktadır. Kıbrıslı Rum ve Türk toplumlarının so- rumlularını bu fırsatı yakalanıaya, bu yıl sonuna kadar, müzakerelerin tamamlan- masından önce bir uzlaşmaya varmaya çağınyoruz. Bu uzlaşmanın koşulları, tam üyelik anlaşması kapsamına sokula- caktır. Lzlaşma olmaması halinde, Ko- penhag Zirvesi'nde alınacak kararlar, 1999 Helsinki Zirvesi sonuçları temel alı- narak verilecektir" denildi. Helsinki Zir- vesi belgesinde, Kıbns'ta sorunlann çözül- mesinin, tam üyelik için bir önkoşul olma- dığı belirtilıyor. AB Brüksel Zirvesi sonun- da dün akşam açıklanan Başkanlık Sonuç Bildirisi'nde, Türkiye'nin AB'ye katıhmın- da atılacak adımlara ilişkin kararlann, Ko- penhag Zirvesi'nde alınacağı ifade edıldi. Bildirinın Türkiye paragrafında şu ifadeler yer aldı: "AB, Komisyon'un ilerleme ra- porunda belirtildiği gibi, Türkiye'nin, Kopenhag siyasi kriterlerini yerine ge- tirmek için atrığı önemli adunlan, ekono- mArkasıSa.l9,Sü. l'de • ECEVİT: AVRUPA BİRLİĞ1 OYALIYOR • 15'LER AGSP METNİNDE UZLAŞTI 'Usame-gate' olayı ABD 11 Eylül'ü biliyordu! # FBI yöneticileri saldınnın tarihini önceden bıldiklerini, ama yukandan emir aldıklannı. hatta işten atılma tehditleriyle ellerinin bağlandığını söylediler. Saldın engellenseydi o zaman petrol ve doğalgaz yolu üstünde olan Afganistan'a müdahale nedeni de olmayacaktı. Ardından, Irak gibi başka petrol hedefleri de. P^of.Dr.TÜRKKAYAATAÖV Bazı Amerikan üst düzey yöneticileri- nin 11 Eylül saldınsını önceden bildik- lenne ilişkin göstergeler var. Bu kanıt- lar Irak'a müdahaleyle de bağlantıh. Gerçek şu ki, kimi devletler, haberalma örgütleri ve önemli konumdaki kişiler, zirvedeki Amerikalılara bilgi ve belge akıardılar. Bunlara FBI, Fransız ve Lib- ya ıstihbaratlan ve Rusya'nın aynnrılı resmi raporlan dahil. Bilgilerin içinde Usame, El Kaide, NewYork hedefi, hatta 11 Eylül tarihi de yer alıyor. Kimi FBI yöneticilen uçak kaçıranlann adlannı ve saldınnm tarihi- ni önceden bildiklerini, ama yukandan mirkasıSa. 19,Sü.8'de • LADÎN'ÎNVAStYETl Y/YIMLANIYOR • 10. Sayfada • \BD'DE KESKTN NÎŞANCI Kj&ABASANI BlTTl • 11. Sayfada Rusya nın bugün Çeçenıstan'dançekilmemesi halinde rehineleri öldürüceiderini söylediler Çeçenlerden kıyım tehdidiI Tiyatro bınasına bombalar yerleştiren, silahlı ve bellerine patlayıcı- lar bağh, aralannda kadınlann da bulunduğu yaklaşık 50 militanın başlattığı eylem, dün de sürdü. Daha önce Rusya'ya Çeçenistan'dan çekilme karan alması için bir hafta tanıyan militanlar, dün bu süre- yi 3 güne indirdi. Çeçen saldırganlar, rehineleri bugün 06.00'dan iti- baren öldürmeye başlayacaklan tehdidinde bulundular. Çeçen militanlar dün sabah aralannda biri lsviçreli 8 çocuğun da bulunduğu 19 kişiyi serbest bıraktı. 70 civanndaki yabancı rehine- nin sahverilmesı yönündeki girişimler sonuç vermedi. Eylemcile- rin lideri Barayev. Çeçen komutan Basayev ve Çeçenıstan Devlet Başkanı Mashadov'un emirleriyle hareket ettiklerini öne sürdü. Rus tarafı "Rehineler arasında Türk yok" bilgisini iletti. • 10. Sayfada Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı IRKÇJLÖCTAN ÖZGÜRLÜĞE ÂFRİKA Nasıl öğrenmeli? Deynın her oğrenme surecıyle değişıme uğradığını gören beyın araşhrnrtacılan, pedagoglara yenı eğitım stratejıleri geiiştırmede yol gostenyor Bugün C u m h u H y e f 'le birtikte. Bayinizden istemeyi unutmayın. CHP liderinden Erdoğan 'a: Genel başkanlıktan çekil Baykal: Hukukla inatlaşma # Baykal "Seçim Arenası" programında bir araya geldiği AKP lideri Erdoğan'a başbakan adayını ilan etmesi çağnsı yaptı. Dünyanm hiçbir ülkesinde "gizli" başbakan adayıyla seçime gidilmediğine işaret eden Baykal, "Bu, Türkiye'ye yakışmayan bir manzara" dedi. # Baykal'ın "dokunulmazlık" konusundaki ısranna karşılık kaçamak yanıtlar veren Erdoğan, belediye başkanhğı dönemindeki iddialan reddederek Baykal'ın bu konuda yanlış bilgilendirildiğini savundu. • 4. Sayfada Gençler arayışta Seçmen aşırı sessiz # 3 Kasım'ın telaffuzu, kahramanca bir çıkıştı. Ama, inançlı umut duygusundan ırak düşmüşlük, bu jeste karşı kitleleri pek hareketlendiremedi. Bu sessizliğin neredeyse aşın sessizlik boyutuna varmış oluşu düşündürcüdür. # îlk kez oy kullanacak 4 milyon civannda genç yurttaş ile birlikte 20 milyona yakın bir yurttaş kesiminin arayışta olduğu bir seçim görüntüsû ortaya çıkmaktadır. 1960'tanbu yana, hiçbir seçimde rastlanmamış bir olguyla karşı karşıyayız. ERHAN IC4RAESMEN'm analizi • 9. Sayfada TÜYAPfuarı açılıyor Kitapla okur buluşması # ART-tST 2002/lstanbul Sanat Fuan, 21. TÜYAP Istanbul Kitap Fuan ve Bilişim - Outlet Fuan bugün Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılıyor. Açılış bugün saat 12.00'de, 21. TÜYAP Istanbul Kitap Fuan'nuı 'onur yazan' llhan Berk ve 12. îstanbul Sanat Fuan'nm 'onur sanatçısı' Turan Erol tarafından yapılacak. • 75. Sayfada E\ŞKENTTE ŞERİAT PROPAGANDASİ • i. Sayfada GİZLt ZARARIN FATUR.4SIAĞIR M 13. Sayfada NERKEZ'EYENİ YAPILANMA " B/2 Sayfada BEŞÎKTAŞ 3-0 GALİP MSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK llk Işaretler "Cumbadan cumbaya" galıba bir roman adıydı. Charlie Chaplin'in (Şarlo) "Modern Zamanlar"\ akhmıza düştüğünde ad değişıme uğradı: "Cumba- dan rumbaya"\ Daha sonra geliştik, değiştik; bu kez zirveden zir- veye koşuyoruz. Önce Brüksel'de AB zirvesi. mArkosıSa. 19,Sü. l'de YÖK rektör adayları 3 birinci liste dışı > Zonguldak Karaelmas, Muğla ve Gazıosmanpaşa üniversıtelerinde yapılan seçımlerde birinci sırada yer alan isımler, YÖK lıstesine gıremezken Dumlupınar Ünıversıtesf nde rektör seçimi yapılmadığı ıçın aday belırlenemedı. • 3. Sayfada Yüzde 4.5 Doğalgazda indirim Ankara, îstanbul, Izmit, Eskişehir ve Bursa'da bir metreküp doğalgazın KDV hariç üst sınır satış fiyatı 317 bin 420 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, tüketicinin daha ucuza doğalgaz tüketmesınüı amaçlandığını açıkladı. • 1 Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Moskova Tıyatrosu'nda Sahneye Konan Terör Oyunu... Moskova'da 50 kadar teröristin bir kültür merke- zinin tiyatro salonunda yaklaşık 700 kişiyi rehın al- masının ardından gözleryenıden Moskova-Kafkas- ya hartına çevrildi... Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasından son- ra Baltık ve Orta Asya cumhuriyetleri adeta doğal bir UArkasıSa. 19,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog