Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı l a p l ı ı ı ACILI KUŞAK Mehmed Kemal ~ Cun*ıriy«< kitao kjlübü Çag Pazaıüma \ $ TiİLCSgl Cad. No 39 41 kitapkjlubü i34334>Ca4atogiu-tstaaMTd.(212)5L40196 Cumhuriye Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı . YIL SAYI: 28142 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-7937; Rusya'nın 7 gün içerisinde savaşı bitirmesini isteyen eylemcilerin elinde 3 de Türk var ÇeçenterörüElKaİde İle İşbİrlİğİ İddİUSl Dünyanın gözünün çev- rildiği ve yaklaşık 700 kişinin rehin alındığı Moskova'daki Kültür Merkezi baskınında 1 kadın rehine ve 1 polis öldü- rüldü. Rus istihbaratı rehinelerden 75'inin yabancı olduğu- nu ve aralarında 3 de Türk'ün bulunduğunu açıkladı. Rus- ya lideri Putin, eylemin "yurtdışında bulunan bir terör oda- ğmca planlandığını" söylerken Rus yetkililer, teröristlerin El Kaide ile işbirliği içinde olduklannı savundular. SALDIRGANLAR EL CEZÎRE'DE Kâfirlerin canını alacağız # El Kaide haberleriyle gündeme gelen Katar'ın "El Cezire" televizyonuna açıklamalarda bulunan peçeli 5 kadm terörist, "Nerede öldüğümüzün önemi yok ve burada, Moskova"da ölmeyi seçtik. Kendimizle birlikte kâfirlerin de canlannı alacağız" açıklamasmda bulundu. # Başka bir saldırgan ise Çeçenistan'daki sabotaj ve keşif tugayından olduklannı belirtti. Moskova'ya, savaşı durdurmaya veya Allah aşkına ölmeye geldiklerini vurgulayan terörist "Biz, sizin hayatı istediğiniz kadar ölümü anyoruz" dedi. • 19. Sayfada ^ ABD VE ANKARA'DAN KINAMA Dünyanın gözü Moskova'da # ABD ve Avnıpa ülkeleri başta olmak üzere Çeçen terörü büyük tepki görürken Ankara eylemi kınadı. Beyaz Saray Sözcüsü Sean McCormack, baskınla ılgili olarak yaptığı açıklamada, "bu zor anda Amerikan hükümetinin ve Amerikan halkının, Rus halkının yanmda olduğunu" söyledi. # Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, tüm dünya ülkelerini terorizme karşı işbirliğine davet ederek Moskova'daki tiyatro baskını eylemi için, "Amaçlan ne olursa olsun onlar terörist olarak insanoğlunun başlıca düşmanıdır" değerlendirmesini yaptı. • 19. Sayfada Rehinelerin üzerinde depatlayıcı Teröristlerin ba- şındaki Movsar Barayev'in, "acımasızlığıyla ünlü" Çeçen liderlerinden Arbi Barayev'in yeğeni olduğu bildirildi. Rus hükümeti ve istihbarat servisiyle iki ayn koldan pazarlık ya- pan teröristlerin koridorlara, koltuklara hatta rehinelerin üzerlerine patlayıcı yerleştirdikleri açıklandı. Teröristler, Çeçenistan'daki Rus birliklerinin geri çekilmeye başlama- ması halinde saat başı 10 rehinenin vurulacağını belirttiler. Haber Merkezi - Rus- ya'nın başkentı Moskova'da- ki Kültür Merkezi'ni önceki gece basan ve yaklaşık 700 kişiyi rehin alan 50 Çeçen te- rönst, Rusya'nın 7 gün ıçin- de Çeçenistan'daki savaşı so- na erdirmesini istedi. Rusya iç istihbarat servisi FSB, ti- yatrodaki rehinelerden 75'inin, çoğu BDT ülkeleri- nin vatandaşı olmak üzere yabancılar olduğunu bildirir- ken, yabancılar arasında 3 Türk vatandaşı da bulunu- yor. Rehin tutulan 700'den fazlakişiden40-45'inin 12- 16 yaşlannda olduğu bildi- nldi. Teröristlerin lideri Movsar Barayev, baskın düzenlen- mesi halinde binayı havaya uçurma tehdidi savururken; Rusya Devlet Başkanı Vla- dimir Putin, terör eyleminin "yurtdışında bulunan bir terör odağınca planlandı- ğını" söyledi. Putin, "Gü- venlik güçleri, olayı, rehi- neler arasında en az can kaybı olacak şekilde çöz- mek doğrultusunda çalışa- cak" dedi. Rusya Parlamen- tosu'nun alt kanadı Du- ma'mn Başkan Yardımcısı Liubov Sliska ıse, "Mosko- va'daki tiyatro baskını, Çe- çen isyancılar ile El Kaide arasında ilişki olduğunu gösteriyor" açıklamasım yaptı. Moskova'daki Kültür Merkezi'ni önceki gece ba- sarak yüzlerce kişiyi rehin alan Çeçen teröristler eylem- lerini dün de sürdürdü. Çe- çenler, Kızılhaç temsilcileri ile görüşürken, bir yandan da Rus hükümeti ve istihbarat servisiyle iki ayn koldan pa- zarlık yapıyor. Önceki gece ve dün. arala- nnda çocuklarla yabancıla- nn da bulunduğu 100'ü aş- kın rehineyi serbest bırakan MArkasıSa. 19,Sü.3'te Aralarında çocuklarla yabancıların da bulunduğu 100'ü aşkın rehine>i serbest bırakan te- röristler, istihbarat görevlisi bir kadını ateş açarak yaraladı. Baskında ölen bir kadın re- hine de dün binadan çıkartıldı. Rehinelerin 40-45'inin 12-16 yaşlannda olduğu bildirildi. Siyasi partiler 'anayasa ile çatışmaya giren'AKP'yi ve Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyor AKP hukuku zorluyorErdoğan kuşku uyandırıyor Başbakan Ecevit, AKP ile ilgili dava açılması istemini yorumlarken bu partinin somut herhangi bir şey ileri sürmediğini, bu nedenle de insanda kuşku uyandırdığını vurguladı. Bahçeli, Erdoğan'ın tavırlanyla hukuku zorladığmı belirtti. Baykal, hukuku yok saymanın mümkün olmadığmı, hukukla siyaseti çatıştırmama konusunda siyasetçilere büyük görev düştüğünü vurguladı. ANAP'lı Gökbulut. başsavcmın görevini yaptığını belirtti. • 5. Sayfada Jet hlZiyla raportör AKP hakkında açılan kapatma davası seçim sonrasrna kalacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin, davanın 10 gün içinde sonuçlanmasmın olanaklı olmadığını belirterek "Ben başvurudan bir saat sonra hemen raportöre verdim. Raportör hazırlığını yapıyor" dedi. AKP davasında, raportör iddıanameye ilişkin incelemesini sürdürüyor. Raportör bu incelemesinde iddianamede eksiklik olup olmadığını değerlendirecek. • 5. Sayfada Brüksel Zirvesi 'nde Türkiye cleki reformlar övüldü. Tarihyineyok Kıbrıs 'ta ödün beklentisi Taslak değişmedi AB nderien, genışleme sürecıni Kopenhag Zirvesi'nden önce ele almak için Brüksel'de bir araya geldiler. Zirve sonunda yayımlanacak Başkanhk Belgesi'nrn son taslağında yer alan Türkiye paragrafında önemli bir değişiklik yapılmadı. Ancak bazı AB memurlan, Ankara'nın Kıbns'ta atacağı adımlann Kopenhag'daki karan etkileyebıleceğini ilen sürdü. Kriterler taiti değll AB Komisyonu Başkanı Prodi, Kopenhang'da Türkiye için tarih önerileceğini sanmadığını belirtti. Fransa Dışişleri Bakanı Villepin, "Henüz siyasi kriterleri tamamen yerine getirmedi" dedi. AB Dış Politika Temsilcisi Solana ise "Aralık ayına kadar neler olacağını söylemek için çok erken" dedi. • 11. Sayfada ABD Dışişleri Bakanlığı: Kürt devleti istemiyoruz ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Phil Reeker, Saddam Hüseyin'in BM kararlanna uymasını sağlama çabalan ve bütün konularla ilgili olarak Türkiye ile yakın danışmalar içinde olduklannı söyledi. Sözcü, Irak'ın toprak bütünlüğünü korumanın ABD'nin politikası olduğunu ve bölgede bir Kürt devleti kurulmasına karşı olduklannı vurguladı. • 10. Sayfada Işçi ve Bağ-Kur 'luya da iyileştirme Emeklilere zam müjdesi # Hükümet, memur emeklilerine yapılan iyileştirmenin ardından işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin mağdur olması üzerine harekete geçti. Çalışma Bakanı Nejat Arseven, işçi emeklilerine zam yapılmasmı öngören kararnamenin tamamlanarak seçimden önce yürürlüğe girmesini beklediğini belirtti. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Hükümet, memur maaşlanna brüt 100 milyon liralık iyileş- tirmeden emeklilerin de yararlanması " üzerine mağdur olan işçi ve Bağ- Kur emeklileri için hare- kete geçti. Seçim öncesin- de bu konuya "ayrı bir hassasiyet gösteren" hü- kümet, Bağ-Kur ve işçi emeklilerinin ayhklanna zam yapılması için bir ka- rarname hazırlığına başla- dı. Çalışma ve Sosyal Gü- venlık Bakanı Nejat Ar- seven, kararnamenin en kısa sürede Bakanlar Ku- MArkasıSa.l9,Sü.3'te Türkiye yahn takipte # Türkiye'nin 2003'te35.1miryar dolar kaynağa ihtiyacı olduğunu belirten IME geri ödemelerde aksama olmaması için, Türkiye'nin yakın taidbe alınmasını istedi. • 13. Sayfada İSTANBUL YOKSULLUK KOKUYOR U 8. Sayfada KESKÎNNÎŞANCı DÜĞÜMC ÇÖZÜLÜYOR M 11. Sayfada ŞİDDET SARMALINA SON VERİLSÎN M 13. Savfada GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK Kafaya' Layık Kimlik Hemen hergün, herhangi birkonuylaGuinnes Rekor- lar Kitabı'na giren tek ülke; kuşkunuz olmasın. bizim ül- kemiz, Türkiye. Son rekoriar: endamlı. bıyıklı, düzgün saçlı, iyi giyim- lı, ne ki genel başkanlığı, sıyasal yaşamı tartışmalı RTE'- den. Rekorlar kitabına adını, adımızı şöyle yazdırabilir RTE: Fıkirleri, görüşleriyle değil, ishali ile manşetlere geçen MArkastSa. 19, Sü. l'de YÖKvetolu aday seçildi • Prof. Dr Köksal'ın bi- nncı çıktığı Mustafa Kemal Ünıversitesı rektörlük se- çimlerinde bir ay önce ata- nan 80 akademık personelin belirleyıcı olduğu bıldınldı. Köksal, 4 yıl önce Harran Ünıversitesi'nde "şeriatçı yapılanmaya gıttıği" gerek- çesıyle YÖK vetosuna takıl- mıştı. • 3. Sayfada Sedat Peker serbest 0 Akmerkez'de 4 gün ön- ce gözaltına aluıan, tstan- bul Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ndeki sorgu ve işlemleri tamamlanan Sedat Peker ve beraberin- deki 7 kişi serbest bırakıl- dı. DGM'deki sorgu sıra- sında sanık Ersin Kuşte- mır fenalaşarak hastaneye kaldınldı. • 5. Sayfada Kalite ödülü verildi • 10. Ulusal Kalite Ödül- leri sahiplerini buldu. KO- Bt kategorisinde SKF Türk Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi Ulusal Kalite Bü- yük Ödülü'nü alırken Gen- par Otomotiv AŞ ve Özen Mensucat Boya ve Terbiye tşletmeleri AŞ Ulusal Ka- lite Başan Ödülü'nün sahi- bi oldu • 13 Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY 21. Yüzyılda Türkiye... Siyaset, seçim meydanlannda ve yargı dosyalarında kendinı bulmaya çalışırken, devlet çarkı da işlemeye de- vam ediyor. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'le ABD Başka- nı George Bush'un telefon konuşması, Türkiye'nin gün- lük koşuşturmalarının yanında 21. yuzyıla nasıl bakma- sı gerektiğini de ortaya koyan ipuçlarıyla dolu. llk haber önceki gece 22.00 sıralarında VVashing- MArkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog