Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef L ı t a p 1 a r ı METELÎKTEN MEDYAYA ÇetinYiğenoğlu ÇaJ ?a2arianu VŞ Tüıkocagı Cad No J9 41 ^ kitap kulûbü ("433-1 CagUogu-tstanbuITd (212)5140196 r Cumıtıuriyet } kulübü Cumhuriyet Cumhuriyet Tel (212)514*196 T9. YIL SAYI: 28138 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 21 EKİM 2002 PAZARTESİ Cıımhııriyet seçimin nabzını tutuyor TEKIRDAG VAN Marmara kentınde gündem seçım değil geçim. Kimilerı CHP ve DYP'nin ıkışer barajı geçerse ANAP'ın bir milletvekıli çıkaracağını öne sürüyor Ekonomısi büyuk oranda kaçak iran akaryakıtına bağlı olan kentte, sıkı denetimlerle bu yolun kesilmesi seçmeni küstürmüş. 6. Sayfada... MUGLA MARDIN 480 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu kentte hava saktn. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in bölgeden millefvekili adayı olması bir tepki konusu. Kent merkezi dışında hemen tüm ilçelerde DEHAP'ın ağırlığı görülüyor. Merkezde işe AKP ve CHP önemli bir güç toplamış... Yann Cumhuriyet 'te... Ahmet Taner Kışlalı'nın katledilişinden bu yana 3 yıl geçti Hedef laik Turkıye ıdıİran bağlantısı saptandı Kışiah suıkastı sa- nıklannın da yargılandığı Umut Davası'nın ge- rekçeli karannda. cinayetlerle îran arasmdaki bağlantılar aynntılanyla anlatıldı. Sanıklann bir- çok kez îran'a gittikleri ve Savama'dan eğitim aldıklan vurgulandı. Gerekçeli kararda, Iran giz- li servisi Savama ile Kudüs Ordusu örgütünün, Türkiye'deki elemanlanna değişik kanallardan silah, mühimmat desteği sağladıklan bildirildi. Yargıtay kararı beklenlyor Gerekçeli karar- da "Iran'm dış politikasında bir araç olan tero- rizm, mevcut potansiyelden yararlanılarak bu ül- ke tarafından bölgede kendine karşı en büyük ra- kip olarak gördüğü Türkiye'ye karşı sık sık kul- lanılmıştır" denildi. Mahkeme süreci tamamla- nan Umut Davası'nın Yargıtay aşaması ise sürü- yor. Yargıtay 9. Ceza Dairesi 13 Kasım'da temyiz istemini sonuçlandırarak karannı açıklayacak. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Cumhuriyet ilkelerinin yıl- maz savunucusu. gazetemız yaza- n Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı suikastının faillerinin de yargılan- dığı "Umut Davası", cinayetlerle tran arasındaki bağlantının da or- taya çıkmasını sağladı. Mahkeme- nin gerekçeli karannda cinayetlerin arkasında tran'ın olduğu, sanıkla- nn birçok kez bu ülkeye giderek Savama'dan eğitim aldıklan vurgu- landı. Kararda. tran'ın devrim ih- racı politikası kapsamında Türki- ye'ye karşı sık sık "terorizm sila- hını" kullandığına dikkat çekıldi. Mahkeme süreci tamamlanan U- mut Davası'nın Yargıtay aşaması ise sürüyor. Yargıtay 9. Ceza Daire- MArkası Sa. 8, SiL S'te Baykal: Türkiye'yi Ortadoğu'yadeğilAB'ye götürecekleri seçin Ya aydınlık ya karanlık • ANNEMİ DE SENÎ DE ÇOK ÖZLEDlM • TÜRKİYE'NÎN IŞIKLARI SÖNMESÎN • 8. Sayfada Kışlalı, şeriatçı katiller tarafından katledüişinin 3. yılında anılıyor. # 3 Kasım seçimle- rinin tarihsel bir önem taşıdığını be- lirten CHP Genel Başkanı Deniz Bay- kal, Balıkesir mitinginde "Türkiye'yi Arap dünyasuıa, Ortadoğu'ya döndüre- cek olanlan değil, Avrupa'ya, AB'ye götürecek olanlan seçin" diye konuştu. Baykal, "Şimdi şikâyet zamanı değil, çare söyleme zamanı. 3 Kasun'da tek başına CHP iktidan çıkacak" dedi. Barış ve kardeslik mesajı Diyar- bakır'da yurttaşlara seslenen Deniz Baykal. 3 Kasım'ın banş, kardeslik ve sevgi günü olacağını söyledi. CHP lide- ri, geçmişin aşılması ve ipoteğinden kurtulunmasını istedi. Devletin kimse- nin etnik kökenini tayin etmeyeceğini belirten Baykal "Herkes anasının dilini öğrenir, konuşur, TV'de dinler, müzik de yapar" dedi. • 5. Sayfada Basbakan Ecevit: îyi şeyler unutulur # Bülent Ecevit, tzmir mitinginde 1997'de yolsuzluğa karşı başlatılan savaşın başanya ulaştığını ileri sür- dü. Ecevit, "Yaptıklanmız unuttu- rulmak isteniyor. Ama halkımız neyın doğnı neyin yanlış olduğunu çok iyi biliyor" vurgusunu yaptı. # Irak'ta Türkiye'nin nzasının ol- madığı bir çözümün ortaya konula- mayacağını söyleyen Bülent Ece- vit, "Biz sorunlan çözeriz. Ameri- ka olmasa bile çözeriz ama savaşsız çözeriz" dedi. • 7. Sayfada Vaatlerin faturası ağır oldu Af umudu 11 katrilyon yedi # Hesaplamalara göre, ilk 7 ayda devletin tahakkuk eden gelirleri 52.8 katrilyon TL'yi bulurken tahsilat 41.8 katrilyon TL'de kaldı. Böylece 7 ayda 11 katrilyon TL vergi ve diğer gelirler "bakaya" kaldı. Turhan Selçuk: Çizgide 60yıl 75. Savfada Barolarda yeni yönetim M 6. Sayfada Mavi akım tamam • 12. Savfada Ekonomi Servisi - Tahsılatı yapılamayan vergiler içinde ücretli- lerden kesilen "gelir vergisi tevkifatı"nın ön planda olduğu belirlen- di. Araştırmaya göre ış- verenler, ücretlilenn ge- lir vergısınin yüzde 22"sini Maliye'ye yatır- mamış durumdalar. Tü- keticiden kesilen KDV- lerin de yüzde 30"u Ma- liye'ye yatınlmamış gö- rünüyor. Şirketler, ta- hakkuk eden kurumlar vergisinin de üçte birinı ödememiş görünüyorlar. Siyasi parti vaatleri ile vergi affı beklentısinın tahsılatı aksatması, bu- nun da dengeleri daha çok bozması beklenıyor. www.ekohaber.net'in araştırmasına göre Mali- ye, önceki yıllara göre, vergi ve benzeri devlet gelirlerinı tahsilde per- mArkasıSa.8,Sü.8'de ABD'li komutanlarAnkara'da. Irak ve Afganistan'ı konuşacak, Org. Ozkök ile buluşacaklar Generallerin zirvesi addatn'dan genel af Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin asker kaçaklarını ve siyasi mahkûmlan da kapsa- yan bir genel af ilan etti. Cinayet suçundan hüküm giyenler ise ancak "kurbanlann aile- lerinin kendilerini bağışlaması" durumunda serbest kalacak. Siyasi gözlemciler, Saddam Hüseyin'in bu adımını ülke içinde ve ulusla- rarası alanda,ABD'nin olası Irak harekâtına yönelik muhaleferi güçlendirmek olarak yo- rumluyor. • //. Sayfada (Fotoğraf: AP) Üsler gündeme gelecek ABD, Irak'a olası bir operasyon öncesi Tür- kiye'yle temaslan arttınyor. Merkez Karargâh Komutanı Orgeneral Franks ile NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Ralston bugün Ankara'da üst düzey komutanlarla gö- rüşecek. ABD tarafı, Türk hava saha- sıyla bazı üslerin kullanımıyla ilgili istemlerde bulunacak. • 11. Sayfada Askerler önceden uyardı Turkı- ye, iki komutanın ziyaretinden önce, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Robert Pearson aracılığıyla V/ashington'a ra- hatsızlık duyduğu konulan iletti. Pe- arson'uı TSK'ye geçen hafta yaptığı ziyarette, büyükelçiye "Kuzey Irâk'taki Kürt gruplan şunartmayın" mesajı verildı. U 11. Sayfada 'Kıbns en kritik aşamada' Klerides'ten (liploınatik savaş # Kıbns Rum Yönetimi lideri Glafkos Klerides, Kıbns sorununun 1974 yılından bugüne en kritik aşamasına girdiğini belirterek "Gelecek aylarda Türk diplomasisine karşı büyük bir mücadele başlahlacak" dedi. Klerides, içte ve dışta işbirliğinin gerekli oldu- ğunu söyledi. • 10. Sayfada İstanbuPda beyin fırtınası esecek > İstanbul, 2003 yılının ağustos ayında uluslarara- sı felsefecileri ağırlamaya hazır- lanıyor. Kongre- nin ilginç yanı üç oturumda öğren- cilerin de bildiri sunacak olması. tstanbul Haber Servisi - 10-17 Ağustos 2003 tarihleri arasında Ulusla- rarası Felsefe Kuruluşlan Federasyo- nu"nun (FISP) düzenledıği 21. Dünya Felsefe Kongresi'ne bu yıl İstanbul ev sahipliği yapacak. Uluslararası düzey- de bin akademisyenin beklendiği kong- reyi Başbakanlık Tanıtma Fonu ile UNESCO üstlenıyor. Kongrenin ana konusuna uygun ola- rak belirlenmış olan oturumlarda 15 öğ- rencinin bildiri sunması planlanıyor. Kongreye katılacak öğretim görevli- lerinin yönlendireceği öğrencilerin bıl- dınleri, FlSP'nin Uluslararası Program Komıtesi tarafından değerlendirilecek ve her oturum için beş bildiri seçılecek. Bu üç oturumda bildiri sunmaya hak kazanan 12 uluslararası öğrencinin ula- şım ve konaklama giderlennin karşı- lanması için Bilgi, Boğazıçı. Sabancı üniversiteleri de destek verecek. Bu destek sayesinde İstanbul'a gelerek kongreye katılacak öğrencilerle, dünya sorunlanyla felsefe ilişkisinin tartışıla- bileceği çokkültürlü bir ortamın yaratıl- ması sağlanacak. Kongrenin şu anda ha- zırlanma aşamasında olan afişi ve bro- şürleri yurtdışında birçok üniversitenin felsefe bölümlerine e-mail aracılığıyla gönderilecek. Türkiye Felsefe Kuru- MArkası Sa. 8,SiL3'te GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kışlalı'nın Oniinde.•• Bugün Ahmet Taner Kışlalı'nın katledüişinin 3. yı- lı. Yazının başlığını klasik olarak "Kışlalı'nın ardından" koymak istedim. Ardından demeye içim el vermedi. Üstelik bu, Kışlalı'ya da haksızlık olurdu. Kışlalı'nın 11 Eylül 2001 'i görmesini ve bütün ya- şamı boyunca ödün vermeden savunduğu, geliştir- diği düşünceleri ışığında olup bitenleri irdelemesini çok isterdim. MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog