Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

-f Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı SAKINCALIKADIN POLÎS Çetin Yiğenoğlu Cumhurtyet Çag Pazrfama K $ Tmtocağı Cad. No 39 41 ^ I d t a p kulübü (34334)Cagaloğlu-IstmbıılTcl (212)51401 % Cumhuriye Cumhuriyef k ı t a p 1 a r ı ÎNOKİN Çetin Yiğenoğlu hUftye< kulûbü 13» kitap kulûbü 134334 ıCagaloghı-IsanbulTel (212)5140196 79. Y I L SAYI: 28135 / 500.000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 18 EKİM 2002 CUMA ABD'nin Irak'a saldınsı, darboğazdan geçen Türkiye'ye büyük mali yük getirecek Fatura 25.5 katrilyonSavunmaya 3 milyar dolar uiusiararası Finans kuruluşu Morgan Stanley tarafından hazırlanan rapora göre, operasyonun gerçekleşmesi durumunda Türkiye'nin ihracat gelirleri 1-2 milyar dolar gerileyecek. Yüksek petrol fiyatlan nedeniyle 1 ile 2.5 milyar dolarlık maliyet artışı yaşanacak. Turizm gelirlerinde 3.5 milyar dolar, hizmet ile diğer sektör gelirlerinde 1-2 milyar dolar. üretim alanında da 2.5 milyar dolarlık kayıp olacak. Askeri harcamalar için de 1.5 ile 3 milyar dolar para gerekecek. ASkerİ borçlar SİIİnecek ABD'nin Türkiye'ye yardım için aktif bir lobi yürüttüğü belirtilen raporda "Bush, Türkiye ile 'serbest ticaret' anlaşması için kongre onayı aramaktadır. Ancak bu kolay değil. Büyük bir olasılıkla Türkiye'nin 5 milyar dolarlık askeri borçlan silinecek" denildi. Morgan Stanley, "Seçim sonrasında kurulacak hükümet, makro ekonomik göstergelerdeki bozulmayı sınırlamak için katı önlemler alabilir" uyansında bulundu. AYHAN ŞtMŞEK'in haberi • 11. Sayfada NEÇtRVAN BARZANİ GELtYOR IKDP temsilci gönderiyor 0 IKDP'nin bölgesel sorumlusu Neçirvan Barzani ile dış ilişkiler sorumlusu Hoşyar Zebari'nin, 6 yıl sonra ilk kez toplanan "bölge parlamentosunun" Türkiye'nin çıkarlanna aykın hareket etmeyeceği konusunda güvenceye hazır olduğu mesajını getiraıeleri bekleniyor. Ull. Sayfada BM TEMSÎLCÎSt PAMÎR: Operasyon çözüm değil # Güvenlik Konseyi toplantısında, Bağlantısızlar ve Arap ülkeleri, BM silah denetçilerinin dönüşü konusunda yeni bir karann kabul edılmesine muhalefetlerini dile getirdi. Büyükelçi Pamir de operasyonun bölgeyi istikrarsızlaştıracağını söyledi. İPEK YEZDANI'nin haberi • 10. Sayfada TÜRKMENLERDEN UYARI: Kürt devleti kurulmak üzere # Türkmen Damşma Meclisi, Ankara'ya gönderdiği mektupta "Bölgeden Kürdistan olarak söz edilmektedir. Yeni bir Türkmen temsilciliği açılması halinde Türkmenler güçlenecek. Böylece bölgedeki denge Türkiye lehine değişecektir" uyansında bulundu. • //. Sayfada AKP'nin kurucu üyeliğinden ayrıldı, ancak partinin genel başkanlığmda ısrarlı Erdoğan hukukta hileyi seçtiCözler yeniden Yargıtay'da RecepTayyip Erdoğan, mıllervekih seçilme yeterliliğı taşımadığı için partisine "ihtar" yeren Anayasa Mahkemesi karan nedeniyle yalmzca "kurucu üyelik"ten aynlırken genel başkanlıkta direndi. Siyasi Partiler Yasası'na göre üyelik koşullannı taşımayan Erdoğan'ın başkanlığı sürdûrmesi üzeririe gözlerYargıtay Cumhuriyet Başsavcıst'na çevrildi. • 5. Sayfada İzgl: AKP Slkintl yaratir Türkiye Büyük Millet Meclısı Başkanı Ömer Izgi "'Genel başkan ayn, başbakan ayn olacak. Ani gelişmeler karşısında başbakan 'genel başkana damşmahyım mı?' diyecek. Bu durum, devlet işleyişinde sıkıntı yaratır" dedi. Devlet Bakanı Faruk Bal da bir ay öncesine kadar AKP'nin insanlar üzerinde iz bıraktığmı, ancak bu ^'durumun değiştiğini söyledi. • 5. Sayfada PanO IhaleSİnde USUİSÜZİÜk îçişleri Bakanhğı mülkiye başmüfettişleri raporunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aıt üç reklam panosu ihalesinde muhammen bedelin düşük turularak belediyenin 51 trilyon lıra zarara uğratıldığı ileri sürüldü. İstanbul Valilığı, AKP lideri Erdoğan ile Gürtuna'mn da aralannda bulunduğu 24 belediye görevlisinden zarann tazminini istedi. • 3. Sayfada Kamu çalışanlan iş bırakti KESK iheleri. dün tüm yurtta iş bırakma eylemi japtı. KESK Genel Başkanı Satni Evrea. alanlara çıkmalarının nedeninin siyasi iktidarı bir kez daha uyarmak olduğunu belirterek. hükümetten IMF programını halkın, çalışanın lehine bozmasını istedi. İşverlerinden sevk alarak iş bırakma eylemi yapan KESK'e mensup sendikalara üye memurlar. Kızılay Meydam'nda da hükümetin toplusözleşme ve ABD'nin olası Irak operasyonuna karşı tutumunu protesto ettiler. (Fotoğraf: KEREM GEZER) • 13. Sayfada Manisa davası ders dolu • 8. Savfada Tazminat parası eyleme • 8. Savfada Borsa şaha kalktı • 12. Sayfada Boşanmanın yükü çocuğa MArka Savfada Bingöl 2 saatte 12 kez sallandı; uzmanlar tehlikeye dikkat çekiyor Büyük deprem korkusuProf. Niyazi Türkelli, Prof. Ahmet Ercan ve Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, Erzincan-Varto arasınm büyük bir depreme gebe olduğunun altuıı çizdı. Depremlerin Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kesıştiği noktada gerçekleştiğini anlatan uzmanlar, Marmara Bölgesi'ndeki riskin Dogu Anadolu Bölgesı için de geçerli olduğunu vurguladılar. İstanbul Haber Servisi - Bingöl'ün Kiğı ilçesinde, dün sabah 2 saat içinde hafif şiddetli 12 deprem, Kütah- ya'nm da Tavşanlı ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bır dep- rem meydana geldi. Uzman- lar, bölgenin deprem açısın- dan çok hareketli olduğuna dikkat çekerek Erzincan, Varto, Bingöl çevresinin "daha büyük bir depreme gebe olduğu" uyansında bu- lundu. Boğaziçi Üniversitesi Kan- dilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verileri- ne göre Kığı'da dün sabaha karşı saat 03.53'te 4.1 büyük- lüğünde hafif şiddette sarsın- tı kaydedildi. Bu depremın ardmdan saat 03.54'te 3.9, MArkası Sa. 19, SiL 8 'de GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK IMF Dişini Gösterdi Halkın tepkisini sömüren kimi partiler, iktidara gel- diklerınde IMF'nın dayattığı programı yeniden göz- den geçireceklerinı açıklıyoriar. Oy arrtırımını kendı gücünden menkul sayan, ör- neğın AKP, IMF politikalannı düzelteceğini ilan eden partilerın başında gelıyor. DYPdetürküyekatıldı. IMF'nin dayattığı program üzerinde yeniden pazarlığa oturacağını yıneleyıp du- MArkası Sa. 19, Sü. 1 'de Sııuf öğretmenleri atamyor MEB, izin alınan 5 bin ve geçen dönemlerden kalan 750 sınıf öğretmenini atayacak. Atamalar için yeniden başvuru alınacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Eğitım Bakanlığı, eğitim öğretün hizmetle- ri smıfında 9 Ekim 2002 tarihinde atama iz- ni alınan 5 bin ve geçen dönemlerden kalan 750 sınıf öğretmeninin atamasını gerçekleş- tirecek. Bakanlığın açıklamasına göre, top- lam kadronun 5 bini "fen ve edebiyat fakül- telerinin, Talim ve Terbiye Kurulu'nun 1 Haziran 2000 tarih ve 340 sayılı kararın- da, herhangi bir alan öğretmenliğine kay- nak gösterilen programlardan mezun olup sınıf öğretmenliği sertifikası bulunanlar", 750'sı ise "eğitim fakültelerinin sınıf öğret- menliği programından mezun olanlar ile sınıf öğretmenliği sertifikası bulunanlar" için kullanılacak. Başvurularda, "DMS, KMS, KPSS herhangi birisinden en az 70 puan alnıış olnıa" koşulu aranacak. Cıım wtutuvorbon sayımdan sonra milletvekili sayısının 9'dan 10'a çıktığı Gaziantep'te, CHP en az 4 milletvekili çıkarTiayı hedefliyor. AKP'nin üç milletvekili kazanması beklenirken, Türkiye barajını aşarsa DYP, ANAP ve MHP'nin de bırer milletvekili çıkaracağı tahmin ediliyor. I 995'ten ıtıbaren bölünen sağ oylar ve DYP kalesi imajının kaybolmaya başlaması nedeniyle Isparta'da, 95 seçımlerınden 1 Refah, 1 ANAP, 2 DYP, 99 seçımlerınde de 2 MHP, 1 DYP, 1 ANAP milletvekili çıkmış. 6. Sayfada... AB'ye çok ödün verdik Avrupa Birlıği'ne üyelik süreci için Macaristan'ın çok özveride bulunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Madl, kendilerinin iki yıl içinde birliğe üye olacağını, Türkiye'nin de üyeliğiyle birlikte işbirlıği olanaklarının daha da gelişeceğini belirtti. ÖZGEN ACAR'ın yazısı 9. Sayfada Kathimerini: AB baskısı parçalar # tordanidis imzalı yazıda, 15'lerin Türkiye konusunda ikili o>ııadığı kaydedildi. Yazar, AB demokratik ilkelerinin şartsız uygulanması durumunda, "Türkiye'nin, 20. yüzyılm başlannda anayasayı kabul edip ardmdan dağılma sürecine giren Osmanlı'nın durumuna düşebileceği" uyansını yaptı. • 19. Sayfada îlerleme Raporu Çelikel: Iddialar insafsız # Adalet Bakanı Aysel Çelıkel, AB îlerleme Raporu'nda yer alan, 9 bin düşünce suçlusunun cezaevlerinde bulunduğu ve Türkiye'nin her yerinde sistematik işkence yapıldığı şeklindeki iddialan "insafsızlık ve haksızlık olarak" değerlendirdi. Çelikel, "îşkence yok demiyorum, var ama sistematik işkence yok" dedi. • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Recep'in Günlüğü... Ulan amma da hareketli günler be... Meydanlar- da iyi kelam sallıyoruz. 3 Kasım'da seçim falan var. Kasımdan aşşa Recep başa! Bu demokrasıyi sevdim ben. Her şeyi kullanıyor- sun. Son kullanma tarihi dolmuş olanı sallıyorsun. Tarıhin bırinde demokrasiyi tramvaya benzettik di- ye her torbadan bir ses çıktı. Şeytan diyor büz git- sin ama, bırakalım bizım tramvay düz gitsin. Ne ya- UArkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog