Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14 EKİM 2002 PAZARTESİ 8 HABERLERİN DEVAMI Türidye yatınm çöplüğü oldıı • Baştarafi 1. Sayfada Kaynaksız seçim yatırimlan arasında en çarpıcı örneği Nemmt Dağı turistik yollan oluşturuyor. Yapımına 1967'de başlanan yol, "kay- naksız yatınmlar" lıgınin "en uzun so- luklu projesi" olarak liderliğini koruyor. Bu projeyi, 27 yıldır tamamlanamadığı için çûriimeye terk edilen Manisa-Akhi- sar'daki sigara fabri- kası izliyor. Gümûşhane'de ya- pımı 4 yıl önce biten, ancak "yatakhane" unutulduğu için hiz- mete giıemeyen yatı- lı bölge okulu, başka bir kara mizah örne- ğini oluşturuyor. 18 yıldır bitirilemeyen Izmit-Haramidere PetrolBoruHattiTür- kiye'yle îslam Ban- kası'nı karşı karşıya getirdi. Banka, proje için verdiği 8.5 mil- yon dolarlık krediyi faiziyle geri istiyor. 20 yılda bitecek Bütçedeki 6 katril- yon lıralık ödenekle yeni hiçbir ihale ya- pılmasa bile, mevcut yatınmlar 15-20 yıl- da bitirilebilecek. Ticaret-sanayi oda- lannın raporlan ve yatınm programlan- nagörede lOOkatril- yon lıralık kamu yatı- nm stokunda yer alan projelerin son duru- mu şöyle: Borsa: Emekli Sandığı yatınmlan arasında yer alan Çe- lik PalasYeni Oteli in- şaatı, Emekli Sandı- ğı'na bağlı otellerin özelleştirilmesinin gûndeme gelmesiyle çûrümeye terk edildi. Bugüne kadar toplam 44 trilyon 33 milyar lıra harcanan projenın yapımı, 1987'den bu yana sürüyor. tstanbul-Ankara: Istanbul-Ankara ara- sındakj ulaşımı 2.5 sa- ate indirecek hızlı tren projesi, 1975'ten bu yana bitirilmeyi bekli- yor. Bugüne kadar 615 trilyon 392 milyar lira harcanan projenın yapım süresinde 18 hükümet değişti. Ağn: Yapımına 1977'de başlanan Do- ğubeyazıt fiçe Kültûr Merkezi'nin 2003'te bitirilmesi öngörülü- yor. 1 trilyon liralık yatırım için bugüne kadar 301 trilyon lira harcandı. Niğde: Aksaray'da- ki çevre düzeni ve ören yeri onarun ça- hşmalan, 1982 yüın- dan bu yana sürüyor. Toplam maliyeti 1 trilyon 200 milyar li- ra olarak öngörülen proje için bugüne ka- dar yapılan harcama tutan 270 trilyon lira. Giresnn: Yapımı 5 yıldır süren kapalı yüzme havuzunun ça- tısı, geçen yıl çöktü. Çatı yeniden yapıldı. Ilde bir diğer kamu yatınmı ise limanın geliştirilmesi. Yapunı 9 yıldır süren proje için 10 trilyon 98 mil- yar lira harcandı. Samsun: 9 yıldır yapımı süren 12 lrilo- metrelik Samsun çev- re yolunun, yıl sonu- na kadar yansının ta- mamlanması planla- nıyor. Bugüne kadar 22 trilyon lira harca- nan projenın tamam- lanması için gereken 28 trilyon liranm bu- lunabilmesi için dış kaynak arayışına gi- rildi. Şanlıurfa: Toplam 5.5 trilyon liralık har- camanın yapıldığı Şanlıurfa Stadı, öde- nek yetersizliği nede- niyle çûrümeye terk edildi. Yüzde 73'lük kısmı biten projenın tamamlanması için spordan sorumlu Dev- let Bakanı Erdoğan Toprak talimat verdi. GAP: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni suya kavuşturan GAP da ödenek sıkıntısıyla karşı karşıya. 2010'da bitirilmesi öngörülen projenin, mevcut öde- neklerle 208O'de biti- rilebileceği açıklandı. Kamu yatınmlan bitirilemiyor ANKARA (Cum- huriyet Bürosu) - Devlet PlanlamaTeş- kilatı'nca (DPT) ya- pılan araştırma, ka- mu yatınmlannm öngörülenden 2-3 kat daha uzun sürede bi- tirildiğini ortaya koy- du. Tanm sektörü pro- jelerinde 5.4 yıl ola- rak programlanan or- talama bitiş süresi 13.6 yıla uzarken, madencilik sektörün- de 4.7 yılda tamam- lanması öngörülen projeler 9.7 yılda ta- mamlanabiliyor. tmalat sektöründe 4.5 yıllık bitiş süresi 15 yıla uzarken ener- ji sektöründe 5.2 yıl- da bitirilmesi öngö- ren projeler 14.7 yıl- da bitirilebiliyor. U- laştınna sektöründe 3.4 yıl olarak ön- görülen ortalama bitiş süre- si 9.3 yıla uzarken, bu süre turizm sektö- ründe 5 yıldan 13.4 yıla kadar çıkıyor. Eğitim sektöründe 3.5 yılda tamamlan- ması öngörülen pro- jeler de 13 yılda ta- mamlanabiliyor. ACI KAYBIMIZ Cemiyetimiz üyesi, Sürekli Basın Kartı ve 2001 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi, Spor Basınımızın usta kalemlerinden değerli arkadaşımız ORHAN ALDİNÇ 13 Ekim 2002 tarihinde vefat etmiştir. Vefatı topluluğumuzda üzüntü yaratan Aldinç'in cenazesi 14 Ekim 2002 Pazartesi günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Orhan Aldinç'e Tann'dan mağfiret üyelerimize ve kederli ailesüıe başsağlığı dileriz. TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ Tek başma iktidar• Baştarafi 1. Sayfada kan Baykal" sloganıyla kür- süye gelen CHP lideri, önce Denizli milletvekili adaylannın ardından "A Takımı" diye ni- telendirilen Bayram Meral, Yaşar Nuri Öztûrk ve Zülfü Livaneli nın tanıtım ve konuş- malannı izledi. Öztürk'ün ta- nıtımı sırasmda mitingi izleyen kalabalık uzun bir süre "Tür- kiye laiktir, laik kalacak" slo- gam attı. CHP Genel Sekreter Yardım- cısı Mehmet Sevigen'in "Içi- nizden birisi, sizin gibi na- muslu, yetim hakkı yedirme- yen, devleti soydurmam diye yola çıktı. Halk adamı, yiğit oğlan, yağız oğlan, Başbakan Baykal" diye sunduğu CHP lı- deri, konuşmasınm başında günlerdir yollarda. meydanlar- da halkın CHP'ye heyecanla sanlışmı izlediklerini ve halk- la kucaklaştıklannı söyledi. Bu kucaklaşmanın derin bir anla- mı olduğunu vurgulayan Bay- kal, Türkiye'nin yaşadığı eko- nomik çöküntüyü anlattı. Bay- kal, şunlan kaydetti: "Türkiye bir ruhsuzluğa girdi. Herkesin borcu arttı, faizi arttı, lokması eksildi. N i- çin başka ülkelerde yok da Türkiye'de var? Niçin bir- denbire çöküntüye girdi? Bunun sorumlusu esnaf, sa- nayici, halk, Anadolu değil- dir. Bunun sorumlusu Anka- ra'nın çûrümüş siyasetçisi- dir. Türkiye 15 yıhn yanlışla- rı sonrasında iflas noktasına geldi. Bunun başında borç polirikaları geliyor. Borç alır. zevki sefayı düşünürsen, öde- meyi düşiinmezsen bu hale gelirsin. Bugün Türkiye'ye yabancüar geliyor, en güzel borçlanma madalyası veri- yor. Bizimkiler de bu rozeri yakalanna takıyor. Türki- ye'de çok büyük yolsuzluk yaşandı. 120 miryar dolar dış borçumuz var. Bu borç aün- masaydı ya da doğru kulla- mlsaydı bu duruma gelin- mezdi." Baykal Samsun'da Cumhuriyet muhabirleri Ba- har Tannsever ve Cemil Ci- ğerim'in bildirdiklerine göre, dün Denizli'den Samsun'a ge- çen CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, burada düzenlenen mi- tingde, seçimi ertelermek için çeşitli girişimlerde bulunan küskünleri korkaklıkla suçla- yarak "Çırpınıyorlar, şimdi millet yaşadıklarının hesabı- nı görecek, gereğini sandıkta yapacak" diye konuştu. Programın gecikmesi nede- niyle miting akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Buna karşın miting alanını dolduran coşku- lu kalabalık "Inadına CHP, inadına sol; başbakan Bay- kal" sloganlarmı attı. Yaşar Nuri Öztürk, Bay- ram Meral, Zülfü Livaneli beraberliğinde halka seslenen Baykal, seçimi erteletmek için daha önce çeşitli girişimlerde bulunan küskünlerin çırpmdı- ğını belirterek "Onlan kor- kutmuşsunuz, hesap zamanı geliyor. Millet gereğini san- dıkta yapacak" dedi. Baykal ezan okunurken konuşmasına ara verdi. Yaşanan krize de dik- kat çeken Baykal, kendilerinin araba devrilmeden önce uyan- da bulunduklannı söyledi. Bay- kal, "Ben konuşmaya devam edince bizi arabadan indirdi- ler. Araba oçurumdan yuvar- landı. Şimdi şikâyet zamanı değil. Çekin arabayı tamir edelim, yola devam edelim" dedi. CHP milletvekili adayı Öz- türk. milletvekili adayı olmak için aradığı lider özelliklerini sıralarken Necmettin Erba- kan'ı ima ederek "Lüks otel- lerde sülalesiyle birlikte ko- naklayıp ülke aleyhine rapor hazırlamasın" dedi. Partililer de bu sırada "Vur vur inlesin Erbakan dinlesin" diye slo- gan attılar. Baykal'ı "Yağız deukanlı" ve"TürkmenAlperi" diyeni- teleyen Öztürk, "Atatürk'ün ruhunu taşıyan bir adam la- zınıdı, bulduk" diye konuştu. Öztürk, isim vermeden Mesut Yümaz'ı hedef alarak şunlan söyledi: "Türkçe ezan istiyor diye CHP'yi y ıpratma kampanya- sı açma alçakuğını gösterdi- ler. Iki başlı yobazdan daha beter. Barajın dibini bovlaya- caklannı anlayınca, eşi görül- memiş yalana tevessül erriler ve meydanlarda, "Türkçe ezan getirecekler sakın CHP'ye oy vermeyin' deme düşüklüğü- nü gösterdiler. Allah korkusu yok rou, yakışır mı?" Türk-lş Başkanı Meral ise Meclis'tekilerin Türkiye'yi "ölü evine " çevirdiklerini be- lirterek sorunlann çözümü için CHP'nin iktidar yapıhnasını is- tedi. Zülfü Livaneli de bugüne kadar türkülerin muhalefette olduğunu savunarak "Bize oy verin en derin türkülerimiz- deki demokrasi özlemini ikti- dar yapın" dedi. Baykal adı önde SERDAR KIZIK DENİZLİ - Trabzon ve Kayse- ri'deki büyük, coşkulu mitinglerin ardından Denizli'deki beklenti de benzer yöndeydi. Umulan gibi çok büyük bir kala- balık olmadı ama CHP'nin mitin- ginde öne çıkan coşku oldu. 1.5 saatlik genel başkan propagan- dasının ardından mikrofonu kapan CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen'in sahne perfor- mansı da doğrusu Cem Uzan'dan hiç de geri değildi. Ondan da Genel Başkan'a yönelik büyük övgüler dinledik. Baykal'dan önce partinin "ağır toplan" konuştu. "Işçi sınıfının li- deri" diye takdim edilen Bayram Meral emekten, IMF'den söz etti a- ma Demokrasi Alanı'nda tek bir sen- dikanın pankartı bile yoktu. Bizce mitinge damgayı Yaşar Nu- ri Öztûrk vurdu. "Yağız Oğlan, Alperen, Tfirk- men Yağız,Yiğit Oğlan" sıfatlany- la Genel Başkan Baykal'a övgüler yağdınldı. Ardından da CHP için, laiklik için, Türkiye için birçok kez üstünde duruhnası, değerlendirihne- si gereken şu sözleri söyledi: "Kitapsız yobazlar! Benim için ezanın Türkçe okunmasını istiyor yalanını ortaya attılar. Bunlar şe- refsizdir. Ben 25 yıldır ezanın Türkçe değil, Arapça okunmasını savunuyorum. Buna rağmen beni ve CHP'yi karalamak için ezan Türkçe okunsun dediğimi söylü- yorlar. Bu yalanı tekrarlıyorlar." Bu ülkede ezanın Türkçe okunma- sını isteyen ve bunu yaşama geçiren CHP'nin ilk Genel Başkanı Musta- fa Kemal Atatürk ve silah arkadaş- lannın kemikleri sızlamış olmalı. Öyle ya, CHP laikliği böyle mi ko- ruyacak? AKP şemsiyesi altında ko- runan irticayla, bu yaklaşımlarla mı mücadele edilecek? Baykal, konuşmasmda yolsuzluk ve hortumculukla mücadeleye ağır- lık verdi. Kendisi ve partisinin yol- suzluğa, talana, soyguna bulaşmadı- ğını anlattı haklı olarak. Pakistan Devlet Başkanı Pervez Müşerref dün Beşiktaş'ın Rapid Bükreş ile oynadığı hazırlık maçında şeref konuğuydu. (KEREM KAÇARLAR) Müşerref: Biz bölgesel banşı destekliyoruz Dış Haberler Servisi - Pakistan Devlet Başkanı General Pervez Müşerref, dün Istanbul'da Harp Aka- demisi'nde verdiği konfe- ransta, Türkiye ve Pakis- tan'ın 21. yüzyıldaki rolle- rinin birbirine benzediğini, her iki ülkenin çağdaş ve hoşgörülü bir vizyon pay- laştığını belirterek "Biz bölgesel banşı destekliyo- ruz ve 21. yüzyıla istikra- rın egemen olmasını isti- yoruz" dedi. Bugün Çırağan Sara- yı*nda yapılacak Ekonomik Işbirliği Teşkilatı'nın (ElT) 7. Liderler Zirvesi'ne katıl- mak üzere dün Istanbul'a gelen Müşerref, önce BJK Lıönü Stadı'nda oynanan ve 1 -1 sonuçlanan maçı bir sü- re izledi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Bilgili, Beşiktaş sevgisiyle tanınan Müşer- ref 'e, oyunculann imzalan- nın bulunduğu bir forma ar- mağan etti. Daha sonra Harp Akade- mileri Komutanlığı'nda konferans veren Müşerref, Silahlı Kuvvetler Akademi Komutanlığı önünde, Ge- nelkurmay Başkanı Orgene- ral Hilmi Özkök ve Harp Akademileri Komutaru Or- general tbrahim Fırtına ta- rafından karşılandı. General Müşerref, konuş- masının başlangıcında Türkçe olarak "Size konuş- mak benim için zevk ve ay- rıcalık. Türkiye'de, kar- deşlerimin arasında ol- maktan çok memnunum. Ben Türkçe biliyordum. 7 sene kaldım burada, ama yavaş yavaş unuttuğum için tngilizce devam ede- ceğim" dedi. Iki ülke halkı- nın aynı duygulan, ortak ta- rih ve mirası paylaştığını be- lirten Müşerref, halklar ara- sında çok derin bir yakınlık ve sevgi olduğunu söyledi. General Müşerref, Keş- mir sorunuyla ilgili verdiği destekten dolayı Türkiye'ye minnettar olduğunu belirtti. Müşerref, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkelerimizin 21. yüzyıldaki rolleri bir- birine benziyor. Çağdaş, hoşgörülü bir vizyon pay- laşıyoruz. Bu viz>onun te- meli. kurucularımız Ata- türk ve Cinnah tarafından paylaşılmıştır. Bu iki kişi, ülke içinde ve ülke dışında barış için savaştı. Biz böl- gesel banşı destekliyoruz ve 21. yüzyıla istikrarın egemen olmasını isriyoruz. Pakistan her zaman tılus- lararası terorizme karşı oluşrurulan koalisyonun bir parçası olacaktır." Ko- nuşmasında Afganistan'a özel \oırgu yapan Müşerref, "Pakistan. Devlet Başkanı Hamıd Karzaı'yi destekli- yor" dedi. GÜNDEM MUSTAFA BALBAY • Baştarafi 1. Sayfada "Yürürlükteki yasalar uyarınca milletvekili yeter- liiiğı olmayan bir kişiparti kurucu üyesi olamaz. Ge- nel başkan seçilemez." Anayasa Mahkemesi bu başvuruyu inceledi ve şu kararı verdi: "Evetdoğru, TürkCeza Yasası'nın312. madde- sinden hüküm giyen bir kişi Siyasi Partiler Yasa- sı'nın 11. maddesi uyarınca kurucu üye olamaz. Bunun 19 Ekim'e dek düzenlenmesi için AKP'ye ihtar veriyoruz." AKP'lıler mahkemenin bu kararını şöyle yorum- ladılar: "Yüce mahkeme Erdoğan 'ın kurucu üye olama- yacağınısöylüyor, genelbaşkan oiamazdemiyor. Biz de buna göre önlem alınz, kendimizi bu huku- ka uydururuz." AKP'liler aylardır kendi içlerinde durumu tartı- yorlar. Iki yol öne çıktı: 1- Erdoğan kurucu üyelikten ve genel başkan- lıktan istifa etsin. Aynı gün olağanüstü kongre dü- zenleyelim, genel başkan seçelim. Bu işi iki saat- te yaparız. Kurucu üyeliği sona ermiş olur. 2- Genel başkanlıktan istifa etmesin. Sadece kurucu üyelikten istifa etsin. Bunu da yüksek yar- gıya bildirelim, bu iş bitsin. Aksi halde daha ge- niş bir tartışma ortamı doğar. Bu da bizim aleyhi- mize olur. AKP'liler iki şıktan hangisini seçerlerse seçsin- ler, Erdoğan genel başkan olarak kaldığı sürece konunun yargı ayağı çözümlenmemiş olacak gi- bi görünüyor. Tartışma bir ölçüde şuna benziyor: Bir kişi başhekimlik yapıyor. Diplomasının ipta- li gündeme geliyor. Kişi, 'Tamam iptaletsinler, ben de doktoriuk yapmam, başhekimlik yaparım" di- yor! Böyle bir durumda, Yargıtay Cumhuriyet Baş- savcılığı ne yapar? Yasayı uygular... Yasa ne diyor? Sorunun yanıtında hukukçular çatallaşıyor a- ma, Yargıtay'ın değerlendirmesi bu girişimin "ya- saya karşı hile" olduğu yönünde! Partilere özel mülkiyet hukuku AKP'nin kendi ıçindeki değerlendirmesi hafta boyunca haber olmaya devam edecek. Konunun bir de genel siyasete dönük yanı var. Şu soru yanıtsız: AKP seçimlerden hükümeti kuracak güçte çı- karsa başbakan kim olacak? Erdoğan kendisine meydanlarda bu soruyu yö- neltenlere son derece şık yanıt veriyor: - Sana ne? Öyle ya... Parti kendisinin değil mi? Istediğini başbakan adayı yapar, onun boynuna davulu ta- kar. Kendisi de alır tokmağı eline, başlar icraata! Erdoğan'ın plant böyle görünüyor... Bu duruma Cumhurbaşkanı ne der? Erdoğan'ın aynı yanıtı verme yetkisi yok. Ana- yasanın 109. maddesinin özeti şu: "Başbakan, TBMM üyeleri arasından Cumhur- başkanınca atanır." Geleneksel olarak, birinci partinin lideri TBM- M'nin de üyesi oluyor ve hükümeti kuruyor. AKP örneğiyle belki de ilk kez karşılaşacağız. Cumhurbaşkanı bu tür durumlarda, "partinin tüzüğüne göre genel başkandan sonraki en yetki- li kişiyi" arıyor. AKP'de bu kişi, Abdullah Gül... Yorum için erken ama, seçim sonrası "başba- kanı tartışmalı bir hükümet" sorunuyla karşı kar- şıya gelebiliriz. Konunun ayrıntılarından çıkıp yukarıdan baktı- ğımızda, tablonun özeti şu: Siyaset kurumu, AKP'liler, hukuka uygunluğu- uygunsuzluğu tartışmıyor, Erdoğan'ın durumuna çözüm arıyor! Parti-genel başkan ilişkileri siyasi partiler huku- kuna göre değil, özel mülkiyet hukukuna göre de- ğerlendiriliyor. ankcum@ttnet.net.tr Öngören'i andık ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Türk te- levizyon, radyo ve sine- masının unutulmaz ho- cası, gazetemiz yazan Mahmut Tali Ongö- ren, aramızdan aynlışı- nın 3. yıldönümünde, mezan başmda anıldı. Öngören için, Cum- huriyet gazetesi, lnsan Haklan Derneği, Türki- ye lnsan Haklan Vakfı ve Ankara Sinematek Derneği tarafından Ce- beci Asri Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi. Türkiye lnsan Haklan Vakfı Başkanı Yavuz Ö- nen törende yaptığı ko- nuşmada, Öngören'i ta- nımasının kendisi için büyük önem taşıdığını belirtti ve basın sektörü ile kendisini tanıyanlar- da yeri doldurulamaya- cak bir boşluk yarattığı- nı söyledi. Öngören ile çalıştığı dönemi özlediğini vur- gulayan Önen, "O in- sanlann yanlışlarını düzeltmeye, onlan kır- maya çalışan biri değil, insanlan onaran biriy- di" diye konuştu. An- ma törenine, Öngö- ren'in yakınlannın ve Önen'in yanı sıra eski Kültür Bakanı Talat Halman, Cağdaş Gaze- teciler Derneği Vakfı Başkanı İsmet Demir- döğen, Ankara Füm Festivali çalışanlan ve ÇGD üyeleri de katıldı. VEFAT VE TEŞEKKÜR Yakalandığı amansız hastalık sonucu 06.10.2002'de kaybettiğimiz sevgili babamız, güzel insan İBRAHİM AKSAZ, hastalığının tanısı ve tedavisinde büyük çaba gösteren Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Savaş KARAOVA, operasyonunu gerçekleştıren Ankara Yüksek Ihtisas Hastanesı Gastroenterolojik Cerrahi Servis Şefi Doç. Dr. Fuat ATALAY ile tüm servıs görevlileri ve takibinde emeği geçen Kütahya Devlet Hastanesi doktor ve personeline teşekkür ederiz. Emine, Zeliha, Semra, Serpil, Metin AKSAZ Turkıye Gazeteciler Cemıyetı'nin yayımladığı gunluk Bizim Gazete Ülke sorunlarına ılişkın raporlanyla, araştırmalanyla, köşe yazılanyla, tarafsız haberierıyle sıvıl toplumların gazetesi. Düzenlı okumak ıçın abone olun. Tel: 0^12.511 08 75 DUYURU Üniversitemiz Mezımlanru ve Öğretim Elemanlanmızı, Üniversitemizin katılımcı ve paylaşımcı ruhunu pekiştirecek olan "EGE ÜNtVERStTESt MEZINLARI DERNEĞt"ne üye olmaya davet ediyomz. Prof. Dr. Ülkü BAYTNDIR Ege Üniversitesi Mezunlan Derneği Başkanı Telefon : 0(232) 374 68 08 Fax : 0(232) 339 90 90 E-posta : egemezun(5 egemezun.ege.edu.tr WEB : http://egemezun.ege.edu.tr oâretmen dünyası T Stumttı »• Uknol Hılidorhv • Pıol ıukJı ' f Oj)ı«fıraniaf ««mden 'Funtsu CğUim, hK ><#i*b«Uiyorlw • tytmkıcın Kaiau Ho<«k • (fiibn KuıultHİan Naui B,r timdki HSyM? • Son GoUcı tyiGâUr Î&OL Ejmmd. Yen. Kuvoyi M*r«iMc • Y m rJ Xm Sofuniu • Her S«y 8trt<x Sompıyafl kın mi? • Okutlankı UhHtararau Tatıyıuılot Hangi Aida Hamcl? • •<=* 3<x<ne Oea&ı 1SOOO0OOÎL Aüone c*îia»«?n bedek 524189 nurwa. posu çeta neşactna Zski Sarıhın adıra yatmknMfer Adrts: SetekCad SSK İfıtn A Bk*Ka. B No$11 06«0 Vv^eMArtıara T« (03)2)433 12 83 433 34 52 Fate (0312)433 12 83 CEM RADYO SPORSAATİ 18.15 Sponrte JBAHÇESİ 19.İ5 geçmşeydûiıgu TÛRKÜLERTÛMDÛIfYADA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog