Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

14 EKİM 2002 PA2ARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Diğer AB adaylanyla karşılaştınldığında Türkiye'nin müzakereyi hak ettiğini söyledi Yılmaz'ın 2003 umuduANKARA(CumhuriyrtBü- rosu) - ANAP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut Yümaz, AB'den Türkiye'ye en kötü olasılıkla 2003 yıhna "ko- şulu tarih" vermesini bekledik- lerini söyledi. TRT l 'de yayımlanan Pazar Panaroma programına katılan Yılmaz, Avnıpa Birliği ile iliş- kiler konusunda son gelişme- leri degerlendirdi. Türkiye'nin müzakerelere başlamak için önkoşul olan siyasi kriterlerin çok büyük bir bölümünü kar- şıladığını anunsatan Yılmaz, AB 'nin diğer aday ülkelere ay- nı koşullarda müzakere tarihi • Türkiye'nin üyelik müzakere]erine başlamak için önkoşul olan siyasi kriterlerin çok büyük bir bölümünü karşıladığını anımsatan Yılmaz, AB'nin diğer aday ülkelere aynı koşullarda müzakere tarihi verdiğini, Türkiye'nin de bunu hak ettiğini söyledi. AB'den eşit muamele istediklerini kaydeden Yılmaz, Türkiye'ye en kötü olasılıkla 2003 yıhna "koşullu tarih" verilmesini beklediklerini belirtti. verdiğini, Türkiye'nin de bunu hak ettiğini söyledi. AB'den eşit muamele istediklerini be- lirten Yılmaz, Avrupa çevre- lerinde gündeme getirilen Tür- kiye ile özd statünün" ise ka- bul edilemez olduğunu vurgu- ladı. Yılmaz"ın değerlendirme- leri özetle şöyle: AB'den eşit muamele istrvo- ruz: AB 'nin, aday ülkelere mü- zakere tanhi verme konusun- da oturmuş teamülleri yok. An- cak diğer aday ülkelerin he- men hepsi temel siyasi ölçüt- leri karşıladıklannda, bazı ek- sikliklere karşın müzakere ta- rihi aldılar. Biz de bu kriterle- ri AB 'nin beklediğinden de da- ha kısa sürede tamamladık. Şimdi diğer aday ülkelerle ay- nı muameleyi AB'den bekli- yoruz. Şimdi yineözelstatüko- nusunu pişirmeye çahşanlar var. Türkiye bunu kabul et- mez. 2003'te koşullu tarih olabi- Br: AB Komisyonu llerleme Raporu, Türkiye'ye tarih ve- rilmediği şeklinde yorumlandı. AB yolu tartışması Bahçeli ANAP'a yüklendi KERIKKALE (Cumhuriyet) - MHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli, Kınkkale'de ANAP lideri Mesut Yılmaz'a yüklendi. Yılmaz'ın "AB yohı Diyarbakır'dan geçer" sözlerini anımsatan Bahçeli, "Kuzey Irak'ta yıDardır devam eden bir niyet, firsat koilanılarak gerçekJeştirilmek isteniyor. Türkrye'nin böğründe bunlar ohırken hâlâ Diyarbakır'a gidüip 'AB yolu Diyarbakır'dan geçer' denDr/or" diye konuşru. Kınkkale Curnhuriyet Meydanı'nda halka seslenen Bahçeli, mirasyedi olmadıklannı belirterek "Har vurup harman savuranlardan sayılmayız. Ne okhun deBsi oiamayiz" dedi. Konuşmasında isım vermeden Kemal Derviş'i de eleştiren Bahçeli, "Hazine'den sonımhı bakan 'Siyasi behrsizük var' dedi. Neyin siyasi beürsizliği var? Türkhe'de sanki siyasi partfler,ttderier,vatandaşlar yok da kendüeri yeniden siyaseti mi şekfllendirecek" diye sordu. Bahçeh, Ecevit'siz bir siyasi yapı gerçekleştirilmek istendiğini, asıl hedefin ise MHP'siz bir yapı olduğunu öne sürerek "Siyaset terzflerinin dikfiği elbiseyi millet olarak gryemeyiz" dedi. Bahçeli'nin, konuşmasına ezan okunması nedeniyle bir süre ara vermesı üzerine alandakıler, tt Ya ADah Bismillab'' diyerek tekbir getirdiler. MHP lideri Devlet Bahçeli Kınkkale'deki mitingde yapbğı konuşmada Yümaz'uı "AB'nin yolu Diyarbakn-'dan geçer" sözünü eJeştirdi. (Fotoğraf: AA) Tarih dile getirihnedi, ancak Türkiye'ye tarih verihnesin de denmedi. Asıl karar, yıl sonun- da AB devlet ve hükümet baş- kanlarmca Konsey'de ahnacak- hr ve bu karar "sryasi" bir ka- rar olacaktır. Komisyon'dan farklı olarak Konsey'in global bir vizyonu var. Dolayısıyla da- ha geniş bir perspektif ile de- ğerlendirme yapacaktır. Biz di- yoruz ki, eğer eksiklikler size göre engel teşkü ediyorsa o za- man, bizim kabul edeceğimiz en kötü senaryo eksikhklerin gi- derihnesi kaydıyla 2003 yılrna koşullu bir müzakere tarihidir. 2004 sonrası yeni koşullar ge- ün AB çok büvük bir olasıluc- la, Kopenhag Zirvesi'nde 10 aday ülkenin 2004 yüından iti- baren üyeliğini kabul edecek. 2004 yılı başında AB resmen 25 üyeli bir topluluk olacak. Bunlar içinde Kıbns Rum ke- simi siyaseten ihtilaflı olduğu- muz, Orta ve Doğu Avrupa ül- keleri de AB fonlannda raki- bimiz olan ülkeler. Eğer Tür- kiye'ye 2OO3'te müzakere ta- rihi verilmezse, 2004 yılında işimiz daha zor olacak, muh- temelen yeni siyasi koşullar öne sürülecek. Erken seçim tarihi zora sok- tu: Eğer bu hükümet 2004 Ni- sanı'na kadar devam yüzde 99 yıl sonunda Türkiye'ye müza- kere tarihi verilecekti. Erken seçimle bir anlamda AB' ye ba- hane sağlamış olduk. Seçim sonucunda oluşacak hüküme- tin AB konusunda atacağı adım- lan görmek isteyecekleri bir bekle-gör dönemi isteyebüirler. AKP'nin 28 Şubat iddiası sı- nanmalı: Bana göre 28 Şubat süreci bir anlamda hiç bitme- yecek bir süreçtir. 28 Şubat sü- recinin tarihe gömülmesinin bir tek yolu var, tüm siyasi güç- lerin artık dini değerleri istis- mar ederek siyaset yapmanın çıkmaz yol olduğunda birleş- meleri. AKP'nin 28 Şubat de- neyiminden ders çıkardığı id- diasının sınanması gerektiğini düşünüyorum. MHP ile ateşkes: MHP, AB reformlanmn erken seçim ko- şuluyla hükümetı bozmadan kendısi dışında çıkanlmasma onay vermişti. Ancak MHP bunlar çıktıktan hemen sonra Anayasa Mahkemesi'ne baş- vurdu. Meclis iradesıyle kabul edilen yasalara ilışkin bazı yö- netmeliklere engel oldu. Bu hükümet krizine dönüştü an- cak seçim nedeniyle karşılıklı ateşkese dönüştürdük. Erdoğan, CHP, DYP ve CP'yl eleştirdi: Bol keseden atıyorlar GURKANATA ERZİNCAN / ERZURUM - AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'daki mitinginde CHP, DYP ve Genç PartTye yüklendi. Partilerin yapamayacaklan vaatlerde bulunduklannı belirten Erdoğan, "Bol keseden aüyorlar" dedi. AKP lideri V Erdoğan, Doğu—( etmediklerini söyledi. Konuşmasında Genç Parti lideri Cem Uzan ve DYP lideri Tansu Çiler'e yüklenen Tayyip Erdoğan, "Bazılan evler, arabaİar vaat ediyorlar. Bol keseden atryorlar." diye konuşru. CHP'ye de gönderme yapan Erdoğan, "CHP, y iyi bir kadro kurduğunu söylüyor. İstanbul Büyükşehir "- Belediyesi'ni devrakhğnnız zaman ne kadar ryi kadrolanAnadolu'daki ük mitingini \ Erzincan'da gerçekleştirdi. ^ ' olduğunu gördüki İSKİ olayı Cumhuriyet Meydanı'nda "*" bunun en açık örneğMr" şeklinde binlerce kişiye hitap eden Erdoğan, konuşmasına Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece" sözleriyle başladı. "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın 71 fikrini sa\Tinduklannı kaydeden Erdoğan, hiçbir zaman yapamayacaklannı vaat konuşru. Erdoğan, konuşmasında Ziya Paşadan almtı yapmak istediğini söyleyince kitle, "Okuma" diye bağırdı. Bunun üzerine Erdoğan, "Korkmayın bu şiir değil, sadece bir söz.' Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri'" dedi. Kutati: Kamuoyu yoklamaları yanıltıcı Bizi yok sayıyorlar tBRAHtMKÜÇÜK ADIYAMAN- SP Genel Başkanı Recai Kutan ve RP"nin yasakh lideri Necmettin Erbakan dün Milli Görüş'ün kalelerinden Adıyaman'daydı. Kutan, kamuoyu yoklamalarında SP'nin yok sayıldığını belirtirken, Erbakan, diğer partileri "TakHtçi çocuklar" diye niteledi. Kutan, dün Adıyaman Sakarya Meydanı'nda partisince düzenlenen mitinge katıldı. SP'yi kamuoyu yoklamalannın yok saydığrnı savunan Kutan, "Şanburfa, Elazığ ve Adıyaman mevdanlan, kamuoyu yoklamalarmdan farklı mesajlar veriyor'' dedi. Hükümetin dış politikayı ABD'ye, ekonomiyi de Dünya Bankası ve IMF'ye havale ettiğini belirten Kutan, "'Iktidara geldiğimizde yapacağonız ilk iş, Adıyaman için de önem taşryan tütün ve şeker kanunlan'm iptal ermek olacak" diye konuşru. Erbakan ise Milli Görüş'ün iktidar olması halinde Türkiye'nin bugün yaşadığı sorunlardan kurtulacağım ileri sürerek şunlan söyledi: "Takütçi çocuklann hiçbiri ülkeyi idare edemez. Türkiye'nin 2003 yıh bütçesi 50, dış borcu 78 müyar doiar. Bu takhtçilerin hiçbirisi bu bütçe ile bu dış borcu ödeyemez. Türkiye son 5 yıkür çok kötü yönetiliyor. 35 miryon insan işsiz. 20 miryon insan aç. İnsanlar yoksulluk suurmda yaşıyoriar." Çiller, Çanakkale'de yurttaşlara 'Ben 1 tek dolar için kimseye el açtım mı' diye sordu Once işsizlik sorununu çözeceğiz • Çiller'in Çanakkale'deki mitüıgi öncesinde yolu, ellerinde domates ve biberleri kalan üreticiler tarafindan kesildi. Konuşmasına, "Şehitlerve kahramanlar diyan Çanakkale" diye başlayan Çiller Çanakkale'nin kendisine ilham verdiğini söyledi. ÇANAKKALE (Cumhuriyet) - DYP Genel Başkanı Tansu Çil- ler, partisinin Çanakkale il örgü- tü tarafindan düzenlenen miting- de. iktidara geldıkleri zaman ön- ce ülkedeki işsizlik sorununu halledeceklerini söyledi. Miting için istanbul 'dan uçak- la gelen Çiller'ın yolu, Köprü- başı Cuma Pazan mevkiinde üre- ticiler tarafindan kesildi. Üreti- ciler, ellerinde kalan domates ve biberleri yollara döktüler. Üret- tiklerinin karşılığını alamadıkla- nnı belirten üreticiler, 1 kilo do- matesin birbardak çay bile etme- diğinden yakındılar. Çiller de DYP iküdannda sorunlannın çö- züleceği sözünü verdi. Konuşmasına, "Şehiderve kah- ramanlar diyan Çanakkale'de bulunmaktan gurur duyuyo- rum'' diye başlayan Tansu Çil- ler, Çanakkale'nin kendisine il- ham verdiğini söyledi. Türki- ye'de işsizliğin son yıllarda art- tığına da değinen Çiller, DYP ilctidannda önce işsizliği çöz- me>r e çalışacaklannı belirtti. Çil- ler sözlerini şöyle sürdürdü: "5 yıldır biz iktidarda yokuz. tktidara geldiğimizde önce işsiz- liği haOedeceğiz. Analanmız, ba- alanmızen çokeşlerinin, çocuk- larının işsiziiginden yakınıyor- lar. Biz iktidara geleceğiz ve ül- kede işsiz bırakmayacağız. tşsiz- likçözulürsesorunlardaçözüİüıf Çiller, hükümeti de eleştire- rek Türkiye'nin son beş yılda fakirleşip üretün yapamaz hale geldiğini de öne sürdü. Çiller, "Beş vıldn-DYP'nm obnadığı ik- tidarda, bu hükümet Türkh'e'yi dümanın en borçtu ve fakir ÜJ- kesi yapü. Derviş'i getirdikr o da akhğı dolarian baok bankalara wrdi'' dedi. Çiller, meydandaki kitleye, "Soruyonun size, ben 1 tekdolariçm ldmseyedaçümmı? Stzi ezdim mi" diye sorup "ha- yır" ce\abı alınca, "O zaman bu hükümeti 3 Kasım'da sandığa gömün. Siderden daha önceki seçimde diğer partikre verdigi- niz oytan istiyorum" dedi. Kayserili sözü... CHP'nin Kayseri 1. sıra adayı Muharrem Eskiyapan, seçmenden oy alabilmek için sıkı bir kampanya yürütüyor. Kentteki bilbordlan, Eskiyapan'ın "Kayserili sözü; gelecek Kaysehlinin olacak" sloganının yer aldığı afişler süslüyor. Eskiyapan, seçim kampanyası için Istanbul'da bir reklam ajansıyla anlaşmış. Ajans Istanbul'da olunca, kentte "Kayserili sözü"y\e ılgıli olarak anlatılan fıkralar da gozden kaçmış. Afişlere bakan yurttaşlar, gülümseyerek şu fıkrayı anlatıyor: "Kayserili ile Yahudi, bir iş anlaşması yapar. Kayseriliye mal veren Yahudi, 'Paramı ne zaman vereceksin?' diye sorar. Kayserili, 'Sanasoz, Erciyes'in karı eriyince paranı ödeyecegim' der. Yahudi, bu sözü aldıktan sonra ABD'ye geri döner. Aradan aylar geçer, ama ortada para falan yok. Bir temmuz günü Yahudi çıkagelir, 'Söz vermiştin, hâlâ ödemedin paramı' diyerek çıkışır. Kayserili de çekiştire çekiştire Yahudi'yi pencerenin kenarına getirir ve eliyle Erciyes'i işaret ederek 'Bak bakalım Erciyes'e, kan erimiş mi? Bak hâlâ kar var' der. Yahudi, parasını alabilmek için ömür boyu Erciyes'in karının erimesıni bekler, çünkü Erciyes'te kar hiç erimez." Şeffaf yardım Siyasetçilerin aldığı yardımlar, hukuk ve etik açıdan sık sık tartışma yaratır. Türkiye'de siyasi partilere yapılacak yardımlara üst sınır getirilirken milletvekili ya da adaylannın bağış almalan konusunda herhangi bir yaptınm bulunmuyor. Milletvekillerinin boi paralar harcadığı seçim kampanyalan için "değirmenin suyunun nereden geldiği" pek sorgulanmıyor. TBMM Hesapları Inceleme Komisyonu Başkanı, MHP İstanbul Milletvekili Nazif Okumuş, siyasette örnek olmak ve bir ilke imza atmak için aldığı bağış ve yardımlan kamuoyuna açıkladı. Okumuş, 6 Ekim'de yakın çevresinde bulunan 40 kişiyi Color Otel'de toplantıya çağırdı ve seçim kampanyasına katkı istedi. Üst sının 1 milyar lira olarak belirleyen Okumuş, 19 milyar 650 milyon lira topladı. Okumuş, seçim kampanyasına ekonomik destek veren 32 kişinin adını liste halinde kamuoyuna duyurdu... 'CHP dinlensin' diyen CHP adayı!... DSP Sakarya Milletvekili Ramis Savaş, seçim bölgesindeki bir örgüt bınasının panosunda gördüğü gazete kupürünü gönderdi. 3 Kasım seçımlerine CHP adayı olarak giren Yaşar Nuri Öztürk'ün, 7 Mayıs 1999 tarihinde Hürriyet gazetesınde yayımlanan "Seçimin gösterdikleri" başlıklı yazısından bazı bölümlerı aynen aktanyoruz: "7999 seçimlen, bazı zihniyetleri, bazı kadrolan ağır ihtariaria uyaran, hatta tokatlayan bir seçim olarak da dikkat çekmektedir.(...) Solzaten kırk küsur yıldır iktidarsızlığa mahkûmiyet kulvannda çırpınmaktadır. Bu seçimdeki kaybı, o kulvar içinde bir basamak kaybıdır. Bunun sebebi ise CHP Genel Başkanı Denîz Baykal'/n (bizi bağışlasın) son zamanlarda 'siyaset' zannıyla sergilediği 'tutarsızlık, hırçınlık ve oyunbozanlık politikası' olmuştur. Bence CHP, dışandan destekledıği 55. hükümetin içinde bizzat yer almalıydı. En azından, verdiği desteği sonuna kadar sürdürerek erken seçim macerasıyla hükümet bunalımının sebebi olmamalıydı. Bunu yapmak yerine bir 'bozgun' politikası izledi. Ve bu 'politika'n/n yarattığı can sıkıntısına cevap olarak millet, CHP'yi bir buçuk okkalık bir tokatla barajın derin sulanna gömdü. Şimdi orada dinlensin...Umanz, aklını başına alır da 'Atatürk'ün partisi, Atatürk'ün devamı' gibı ıri lokmalan yutmaya kalkmaz. Atatürk'ün partisi ha!.. 'Atatürk'ün emanetini berbat eden parti' demek daha doğru olmaz mı? Aksini söylersek, 'Bu millet Atatürk'ü mü baraja gömdü' diye sormazlar mı?" 'Meclis define çıkarmama yardım etsin' TBMM Dilekçe Komisyonu'na yapılan ilginç başvurular sık sık basına yansır. "İş, eş istemek" benzeri başvurular artık ofağanlaştı. Yurttaşlar çok daha ilginç istemlerle komisyona başvuruyorlar. Bu başvuru konulanndan bazılan şöyle: • Siirt'ten başvuran bir yurttaş, terör örgütü tarafindan kaçırılan oğlunun, kaçtıktan sonra yargılanıp beraat ettiğini ve nişanlandığını anlatıyor. Takı ve düğün masraflan için 5 milyar lira yardım ve oğluna iş istiyor. • Mersin'in Arpaçsakarlar Belediyesi, lller Bankası'na olan borçlannın bir yıl faizsiz ertelenmesini istiyor. • Kahramanmaraş'tan bir yurttaş, il sınırları içindeki bir dağda çok miktarda altın ve tarihi eser olduğunu, definenin yerini sadece kendisinin bildiğini vurguluyor. Ve ekliyor, "Kazı işlemleri için yardım edin." • Bir başka yurttaş, "Affı saat farkıyla kaçırdım, ben de kapsama alınayım" diyor... • "Kültür möntarı üretmem için düşük faizli kredi verilsin", "Belediye yer verdi, pazarcılık yapacağım ama sermayem yok. Sermaye verilsin" diyen yurttaşlar da var... Asıl haberler berberde... Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Masum Türker, yoğun programı arasında TBMM'ye uğramayı ihmal etmiyor. Geçen hafta da tıraş olmak için Meclis'e geldi. Sonra da Pariamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret ederek gazetecilerle sohbet etti. "Hayrola, Meclis tatildeyken neden buraya geldiniz" sorusuna şu yanıtı verdi: "Valla asıl haberier berber Hüseyin'cte... Gazetelerde yazmayan haberleri, haberlerin perde arkasını orada öğreniyoruz. Kimselerin bilmediği kulisleri, dedikoduları biliyor..." Türey Köse, Enıine Kaplan, Bülent Sanoğlu, Sertaç Eş rommcumfatmetnettr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog