Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14 EKİM 2002 PAZARTESİ HABERLER ÜDOLHİ • Bülent Ecevit (DSP): Ankara. DenizBaykal(CHP): Ankara (Saat 10.00'da Ankara Ticaret Odası). RecaiKutan(SP): Kırklareli (11.00), Edirne (14.00) Tekirdağ (17.00). MesutYıbnaz(ANAP): îstanbul. TansuÇffler(DYP): Karabük(11.00),Devrek (13.00), Düzce (14.30). Devlet Bahçeu(MHP): Sıvas (12.45), Tokat (16.15). Recep Tayyrç> Erdoğan (AKP): Bayburt (11.00), Gümüşhane (13.00), Trabzon (15.00). tsnuül Cem (YTP): tzmir (Banş Konferansı'na katılım) (11.00), Karşıyaka YTP îlçe Örgütüaçıhşı (15.00). Cem Uzan (GP): Akhisar (Cumhuriyet Meydanı- 12.00), Edremit (Cumhuriyet Meydanı- 13.30), înegöl (Hastane Meydanı-15.00), Bursa (Fomara-15.30). Doğu Perinçek (tP): NTV Seçim Zamanı programı (Istanbul-13.10). Mehmet Abbasogju (DEHAP): Kars'ta. TKP seçim mağdunı • ÎSTANBUL/TAKSUS Cumhuriyet - Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) seçim bildirgesinin Tarsus'ta dağınlması yasaklanırken Îstanbul'da da seçim afışlerini asmaya çalışan 4 partili gözaltına alındı. Tarsus Dçe Seçim Kurulu, TKP'nin seçim bildirgesinin "Diğer partilere yönelik sataşma veeleştiri içerdiği" gerekçesiyle Tarsus'ta dağıtılmasını yasakladı. tstanbul Kadıköy'de ise "Paranın Saltanatı Varsa Halkın TKP'si Var" yazılı afış asmak isteyen 4 parti üyesi gözaltına alındı. TKP yöneticileri üyelerinin Hasanpaşa Karakolu'nda tutulduğunu ve bir an önce bu duruma son verilmesi gerektiğini ifade ettiler. Hizbullah üyesi 3 kişi yakalandı • tstanbul Haber Servisi - Terör örgütü Hizbullah üyesi 3 kişi yakalandı. Orgütün sözde Siirt sorurnlusu Orhan Eren'in de aralannda bulunduğu söz konusu kişilerin Siirt ve Bursa'daki bazı camilerde örgüt adına faaliyetlerde bulunduklan, aynca örgüt mensubu bir kişinin de öldürülmesi olaylanna kanştıklan belirlendi. Eren ve diğer iki örgüt üyesi îstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcıhğı'na gönderildi. PKK-KADBC operasyonu • tstanbul Haber Servisi - tstanbul'da, seçim için örgütlenme çalışması yüriittüğü öne sürülen PKK (KADEK) terör örgütü üyesi 1 kişi yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, örgüte yönelik yürütülen operasyonlar sonucu, örgütün siyasi kanadında faalıyet gösterdiği belirlenen Ozan Alpkaya, (26), polisteki sorgusunun ardından sevk edildiği Îstanbul DGM'ce rutuklanarak cezaevine konuldu. Kars'ta konuşan Ecevit, 'ABD'den getirdiğimiz bir arkadaşımız DSP'yi böldü' dedi AKP gelirse AB hayalYUCELSEZER KARS - DSP Genel Başka- m ve Başbakan Büknt Ecevit, Kars'ta yine AKP'nin iktida- ra gelmesi halinde AB kapısı- nınkapanacağını savundu. Ke- mal Derviş' in DSP 'nin bölün- mesine yol açtığını belirten Ecevit, seçimin ardından DSPVien aynlacağını yineledi. Partisince Kars'ta düzenle- nen açık hava toplantısında halka seslenen Ecevit'e Dev- let Bakanlan Mehroet Koca- batmaz ve Erdoğan Toprak ile Kiiltür Bakanı SuatÇağla- yan eşlik etti. Kars'ın en ön- de gelen sorunlanndan birisi- nin sınır kapılan olduğunu ifa- de eden Ecevit, Gürcistan ve Ermenistan kapılannın bir an önce açılması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini Ecevit'e rapor: İnsan hakları ihlalleri devam ediyor ANKARA(ANKA)-Insan hak- lan ihlallerini incelemek üzere, oluşturulan insan haklan kurul- lannın etkinlikleri rapor haline getinlerek Başbakan Büknt Ece- vit ve bakanlara sunuldu. Kurul- lara, insan hakkı ihlali kapsamın- da 925 başvurunun yapıldığı ve bunlann 146'sının yargıya taşın- dığı bildirildi. tnsan haklanndan sorumlu Devlet Bakanlığı 'nca ha- zırlananrapora göre, 81 il ve 831 ilçedeki kurullara toplam 1293 başvuru ulaştı. Rapora göre, işkence ve kötü muameleden 115, haksız gözaltı iddialanndan 19, adil yargılanma isteğinden 2, yaşam hakkından 30, eğitim haklcından 575, konut edınme hakkından 17, inanç ve ifade özgürlüğünün engellenme- sine ilişkin 6, çevre, gürültü ve trafik sorunlanna ilişkin ise 123 başvuru yapıldı. Kötü muamele ne- deniyle 351 memurhakkında ad- li inceleme, 289 memur hakkın- da da idari işlem yapıldı. İşkence iddiasıyla da 30 memur hakkın- da adli, 22 memur hakkında da ida- ri işlem yapıldığı kaydedildi. • DSP'nin Kars mitinginde konuşan Ecevit, bir kez daha AKP iktidanna karşı uyanlannı yinelerken, "Size veda etmiyorum. Allah izin verdiği sürece ben partinin başında olmasam da içinde olacağım ve çalışacağım" diye konuştu. söyledi. Ecevit, Erzurum-Kars arasında sefer yapan trenin modernizasyonunun yapıla- cağını ve hızlandınlacağını ifade ederek, "Kara tren ka- ra bahün simgesidir. Sizi bun- dan kurtaracağız'' dedi. Ecevit, şeker ve orman iş- çilerine de şöyle seslendi: "Orman işçilerinin«daimi kadroya geçüihnesi için karar- name hazniadık. Seçimkrden önce kararnamedekibütün iro- zalarm tamamlanmasnu umu- yonım. Diğer kamu kuruluş- lannda da benzer kadro so- runlan bulunuyor. Ancak hep- sinin birden çözübnesi müm- kündeğiLn Sokaklara barış getirdik DSP ikridara geldikten son- ra sokaklara ve okullara banş geldiğini, yolsuzluklara karşı büyük bir mücadele başlatıl- dığım belirten Ecevit, enflas- yonu yüzde 0'lar düzeyine in- dirdiklerini ileri sürdü. Ecevit, AB'ye tam üyelik- le ilgıli olarak da "Bizdenvaz- geçerekgetişemez, ayaktadu- ramazAvrupa. SonundabiziaJ- mak zonınhıhığu duyacaklar- dır" diye konuştu. AB'nin bundan birkaç gün önce kapılanm Türkiye'ye ka- pahrken AB'nin önde gelen- lerinin, "Seçim sonunda nasıl bir hükümetin ortaya çıkaca- ğmıgörmeden size kapüanmı- zıaçmayTz" dediklerini anım- satan Ecevit, "Bu ne demek- tir. Yani eğer önümüzdeki se- çûnlerde laikliği reddeden bir parti iktidara getecek otursa Avnıpa'nm kapılan ona açü- mayacaktır dediler" diye ko- nuştu. Ecevit, birkaç aydan bu ya- na DSP'ye, kendisine ve eşi- ne karşı çirkin saldırılar ya- pıldığını anlatarak,"DSP'yi vıkmakvebenisivasettenuzak- laşürmak için bu kampanya- lar yapıldı. Bu arada DSP'nin MecSs grubunu ikiye böldfi- ler. ABD'den getirdiğiıniz bir arkadaşnmz bu marifeti yap- ü. Şimdi daha güçiü, daha tu- tariı bir parti olduk" diye ko- nuştu.Yanm asırdır siyasetin içinde olduğunu dile getiren Ecevit, şöyle devam etti: Size veda etmiyorum "Çünkü arük DSP, Türki- ye'nin en rutarh, en güçlü par- tisi haline geldL Inşallah önü- müzdeki seçimlerden sonra gö- nül huzuru içindegörevimi ar- kadaşjarunın seçeceği Idmse- lere bırakacağım. Size veda et- miyorum. Çünkü Ailah izin verdiğisürece ben partinin ba- şuıda ohnasam da içinde ola- cağnn ve çanşacağnn." DSP'deEcevitleriçin 'BirlikveSevgiAnıtı' DSP Îstanbul tl Merkezi binasmuı önö- ne, Genel Başkan ve Başbakan Büknt Ecevit ile örgüt başkanı eşi Rahşan Ecevit için, "Biriik ve SevgT anıü yapbnkh. Prof. Dr. Ferit Ozşen tarafindan yapüan anıtm açıhşına, Başbakan Yarduncısı ve DH şişkri Bakanı Şükrü Sina Gürel, Örman Bakanı Nami Çağan, Devlet Bakanı Masum Türker ik aralannda Ahmet Güzel ve Ah- met Tan'm da yer aldığı çok sa>ida nıilkrvekili kaüldı. Açıhş törcninde konuşan tl Seçim Koordinasyon Kurulu Başkanı ve mil- letvekUı adayı Zekeriya Temizel "4 Kasnn günü bu ülkede ulusal sol nıu yoksa bir bilinmez mi egemen olacak bunun mücadeksi- ni veriyoruz. Herkes bilsin ki, bu ülkeyi bir bilinmeze terk etmeyeceğiz" dedi. Temizel'in konuşması sırasında bazı partilikrin, "Şerefsiz basın bunu da yazm" ve "Aydm Doğan bunu da yaz" şeklinde stoganlar atması dikkat çekti. (Fotoğraf: ERDAL USTA) Abbasoğlu, Ardahan'da 'Bizim önümüze baraj çıkardılar kendileri baraja çarptı' dedi Edirne'den Ardahan'abanş köprüsü • Ardahan Şehir Stadyumu önünde toplanan 5 bin kişiye seslenen DEHAP Genel Başkanı Abbasoğlu banş çağnlan yaptı, demokratik olmayan bir ülkede kalkınma ve gelişme olmayacağını söyledi. Wrt Haberleri Servisi - 3 Ka- sım seçimine DEHAP çatısı al- tında gıren Emek, Banş ve De- mokrasi Bloğu, Bursa ve Arda- han'da binlerce kişiyle bir araya geldi. DEHAP Genel Başkanı Mehmet Abbasoğlu, "Edir- ne'den Ardahan'a kadar banş köprüsü kuracağK" dedi. Ardahan'da Şehir Stadyumu önünde toplanan yaklaşık 5 bin kişiye hitap eden Abbasoğlu, de- mokratik olmayan hiçbir ülkede kalkınma ve gelişme olmaya- cağını vurguladı. Edirne'den Ar- dahan'a kadar banş köprüsü ku- racaklannı vurgulayan Abbasoğ- lu, DEHAP'ı engellemek için Si- yasi Partiler Yasası değişmeden seçim karan almdığını belirtti. Abbasoğlu, "Bizim önümüze ba- raj çıkardılar. Kendileri baraja çarpn" diye konuştu. îktidar partilerinin açlık ve sefalet yarat- tığını ifade eden Abbasoğlu. "Arük Sabancı da dahil herkes ağlamaya başladT dedi. Alandaki "Doğduğum yerde doymakistiyorunı'',"Bizlerüre- ten insanlanz, üretimkrimizin değerlendirihnesini istiyoruz", yazılı pankartlar dikkat çekti. HADEP Genel Başkanı Mu- rat Bozlak. eski EMEP Genel Başkam Levent Tüzel ve SDP Genel Başkanı Akm Birdal da dün Bursa daydı. Yalova, Top- çular, Orhangazi ve Gemlik'ten de binlerce kişinin katıldığı mi- tingde yöresel giysilerini giyen kadın ve çocuklar renkli görün- tüler oluşturdu. "Biji DEHAP", "Inkârdan iktidara" yazılı dö- \ızlerle "Dilkrimizi kültürleri- mizi özgürce yaşamak için o>1ar DEHAP'a", "Genç siyaset için o\1ar DEHAP'a", "3 Kasım'da bahan yaşamak için meşaleyi yüksefteKm", "Aynmsız genel af ve düşünce>e özgüriük" ve "Bursa'dan Diyarbakır'a umut dolu bilgece bir merhaba" yazı- lı pankartlar göze çarptı. DE- HAP Bursa milletvekili adayla- nnın tanıtımmdan sonra kürsü- ye çıkan Levent Tüzel, DE- HAP'ın seçıme girmemesi için hukuk dışı yöntemler araştınl- dığını savunarak "Bizim seçhne girmemiz için hiçbir engel yok. Umanz Id YSK bu anlayışlann hiçbirinin esiri ohnaz ve bu mey- danlardaki kardeşlik ve halk iradesi engellenmez" dedi. YTP GENEL BAŞKANI İSMAÎL CEM: Gemileıi yakök barajları aştık SAVAŞKÜRKLÜ ADA1SA-YTP Genel Başkanı ts- rnail Cem, halkın tüm sıkıntılar ve olumsuzluklara rağmen her zaman yeniden gücünü ortaya koyduğunu, bunu kanıtlamak amacıyla yola çık- tıklanm belirterek "Biz haUoz,yeta- den doğanz ölümkrde._ Türkiye de YTP ile yeniden doğacak" dedi. Adana Seyhan Belediyesi'nin ge- çen aylarda hizmete giren yeni bina- sımn resmi açılışım yapan Cem, Uğur Mumcu Alanı'ndaki mitingde çoğu genç yaklaşık 2 bin kişiye ses- lendi. Cem, mitingde yaptığı konuş- mada, Türkiye'nin en önemli soru- nunun işsizlüc ve üretimsizlik oldu- ğunu, insanlann cefa çektiğini ve hayatlannın zindan edildiğini söyle- di. Türkiye'deki tüm insanlann kar- deşliği için mücadele verdiklerini, bölmek için değil bütünleştirmek için çalışnklannı ifade eden Cem, ko- nuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz banş istiyoruz. Ofkeyk ka\- gaya ruruşmak değü, uziaşmave hoş- görii istiyoruz. tnsanlannuz değişik inanç ve hayat tarzuıa, farkh üslup- lara sahip olabflir. Ama tekve birdir. Türkij'e'de insanlar bir ağaç gibi hür ve bir orman gibi kardeşçesine vaşa- yacaklanhr" "Sözde ankeflerte" YTP'nin ikti- dannın engellenmeye, seçmenin ira- desine ambargo konuknaya çalışıl- dığını sa\ıman Cem, "GemOeriyak- ük, barajlan aştık gddik. YTP en ustnoktada\cralacak,seçim)enkba- şanlı olacakûr" dedi. Cem, YTP Genel Sekreteri tste- ntihan Tala> r ile beraberindekiler, da- ha sonra, Mersin'e giderek burada halka hitap ettiler. cemevlerini a d a y ı Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk'le birtikte Karacaahmet ve Şahkulu cemevle- rini gezdi. Atatürk devrimterinin tümünün değişen dünyaya göre uyum sağladığını söy- leyen Derviş, deMİmin temel taşı olan devktçilik hakkında şöyle konuştu: "1930'lanlaki devletçilik. bugünkü devletçiük olamaz. O zamanki konumda tabii ki devlet eliyle sanayi kurmak gereki>ordu. Ama bugünkü devktçilik anla\tşında dt\let hakem konumunda. Piyasa güçkri, girişimciler. çalışanlar. sanayiciler zenginliği yaratacak, devlet ise bunu hakça dağitacak, herkese eşit, mesafeli duracak" Türkiye'nin AB süreci ik ilgili bir soru- yu y^nıtiayan Derviş, AB üyetiğinin mutlaka başanhnası gerektiğini, dünvada bütün in- sanlann bir aik olduğunu kabul ettikfcrini belirtti. (Fotoğraf: EBRU ERDOĞAN) 2000 9 LİYILLARDA ERDAL ATABEK Dönüp Bir de Kendine Bakmak... Adam önüne yatırdığı kadını bıçaklıyor. Kadın ara sıra ellerini kaldırarak 'yapma' diye yalvarıyor. Adamın yanındaki çocuk, çaresizlikten dövünüyor, ağlıyor, ne yapacağını bilmez durumda tepinıyor. Çevreye gelmiş olan polisler hiçbir şey yapmadan dunjp olaya bakıyorlar. Çevreye toplanmış insan- lar da öyle. Adam bağırıyor ve bıçağını kaldınp in- diriyor. Bir dehşet sahnesinden yüreğin dayana- madığı görüntüler. Adam belli, zalim ve vahşi. Önüne yatırıp doğ- ramaya çalıştığı kadın karısı olmalı. Çocuk da ken- di çocuklan. Sonradan adamın üç aydır işsiz ol- duğu, psikolojısinın bozuk olduğu anlatılıyor. Ne- dense'psikolojisi bozulup eşini bıçaklamak'b\z\m toplumun erkeklerine verilmiş bir ayncalık olmalı. Kadınlann böyle bir şey yaptığı görülmüyor. O ça- resiz çoc4jğun ruhsal yaralanmasına kim yardım ede- cek? Bunu konuşan yok da düşünen var mı? O ço- cuk, erkekler ve kadınlar konusunda hangi duy- gularla büyüyecek? Polislerin tutumu konusunda amirleri konuşuyor. Aslında polislerin gerekeni yaptıklannı, ama daha fazla yapacaklannı Avrupa Uyum Yasaları nede- niyleyapamadıklannı açıklıyorlar. Bilmiyorum, Av- rupa Uyum Yasalan bizim polislerin elini kolunu na- sıl bağlıyor da bu olaya 'gereken biçimde' müda- hale etmelerini engelliyor? Adama sert bir sesle ba- ğırsalar ya da birkaç polis aynı anda düdüklerini öttürse, iki üç taraftan sopalarla üstüne yürüseler adam şaşırmaz mı? Nereye bakacağını bilemez, anında yakalanamaz mı? Üzerine ani bir hareket- le cop atsalar bile kendini savunmak için değişik bir pozisyona girmez mi? Neyse, hiçbir şey akla gelmiyor. Adam, hiç korkusuz, kadını bıçaklama- ya devam ediyor. Insanı isyan ettiren bir durum. Uygarlık mı? Uygarlık, yanlışlıklardan rahatsız olmaktır. Bir kadını döven bir erkek, yanlış yere park et- miş bir araba, ortaya dökülmüş çöp yanlış tutum- lardır ve bunlardan rahatsız olanlar 'uygar insan- /ar'dır. Bunlardan rahatsız olmayanlar 'uygar değildir'. îstanbul sokaklarında metalden yapılma iskele- te takılı çuval arabalarla çöp toplayanlar artık sak- lanmamakta, her yerde her saatte çöp tenekele- rine yanaşıp tarama yapmaktadırlar. Ana yoliar da dahil olarak her yerde lüks araba- lar, at arabalan ve çöp toplayanlann çuval araba- lan yan yana gitmektedir. Bu kent 'uygar bir kent' değildir. Bu kentte yaşayan insanlar arasında bu durumdan rahatsız olanlar azınlıktadır. Çoğunluk bundan rahatsız olmamakta, bunu da farkında ol- mamakla göstermektedirier. Uygarlık, haksızlıklardan rahatsız olmaktır. îstanbul Üniversitesi açılış töreninde protesto gösterisı yapan gençler polisler tarafından karga tulumba götürülürse bu 'uygarbirtutum değildir'. Üniversitenin bütün yetkilileri bu uygarlık dışı du- rumun ortağı olmayı içlerine sindirmemelidir. Uygarlık, kendine yapılan kadar başkalarınaya- pılanlara da duyariı olmaktır. Oysa, bizim toplumumuz hiç de böyle davran- mamaktadır. Öyleyse 'uygar değildir'. Şimdi, bütün bunlan bilip dururken neden üze- rinde durma gereği duyduk? Şundan duyduk ki, Avrupa Topluluğu'na katılma yolundaki beklentilerimiz gerçekleşmeyince inci- niyoruz, kızıyoruz, tepkı gösteriyoruz. Ama, kendi toplumumuzun 'uygar olmayışı'na hiç aldırmıyoruz. Işkencenin kaba dayaktan başlayıp kimselerin bilmediği yerlere kadar sürmesine aldırmıyoruz. Işkenceye kanşan görevlileri koruyup zamanaşı- mına uğratma çabalanna kayıtsız kalıyoruz. Toplum içinde evlerde yaşanan küfürier, dayak- lar 'normal' sayılıyor. Güvenlik kurumlarında yaşananlar örtbas edili- yor, üstelikbuna 'görevlilerin moralini bozmamak' deniyor. Bütün bunlann düzelmesi için Avrupa Toplulu- ğu'na girmeyi beklemek utanç verici değil mi? 'Dönüp bir kendine bakmak' gerekmiyor mu? önce 'kendini adam etmek' gerekmiyor mu? 'Avrupa Topluluğu' için kendine çekidüzen ver- mek utançlann en büyüğü değil mi? 'önce uygar olmak.' 'önce kendini adam etmek'. Daha sonra da 'beni alsana' diye ona buna yal- varmak değil, eşit konumda tavır takınmak. 'Sadık müttefik' ile '70 milyonluk alıcı' olmak- tan kurtulup da adam olmayı başarsak. Daha iyi olacak da... erdalatak a superonline. com Faks:0212-513 90 98 Perinçek Zonguldak'ta konuştu İP: Emekliye 500 milyon lira maaş ALİAYAROĞLU ZONGULDAK-Hü- kümetin ikili anlaşma- larla milli ekonomiyi çö- kerttiğini belirten Işçi Partisi (ÎP) Genel Baş- kam Doğu Perinçek. ik- tidara geldiklerinde tüm borçlan takside bağlaya- caklannı, emekli maaşı- nı en az 500 milyon lira yapacaklannı söyledi. Perinçek, dün Kara- deniz Ereğlisi Gökçeler beldesinde yurttaşlarla bir araya geldi. Konuş- masında Türkiye'nin IMF ve Dünya Banka- sı'ndan borç alarak dışa bağımlı hale getirildiği- ni vurgulayan Perinçek, "Türkne borca bannl- nuşür. EgemenGkdışan- ya teslim edihniştir. Ta- nm. sanayi bifjrflmiştir. tktidara gekfiğmiBdebü- tün borçlantakside bağ- z" dedi. Emeklilerin maaşnıı en az 500 milyon yap- mayı hedeflediklerini anlatan Perinçek, "Hor- tumculann maDannael konulacak. Gümrük Biıüği'nden derhal ÇH kılacak. Ulusal sanayi desteklenecek, kotalar kakünlacak.Türkhç'de Türk Lirası kullanıla- caktir" diye konuştu. Perinçek, siyasi ikti- dann maden ocaklannı kapatma noktasına ge- tirdiğine dikkat çekerek şöyle devam etti: "Maden ocaklanna teknolojik yanrun yap»- lacak. îşçi açığı kapaü- lacak. Ocaklara en az40 bin işçi almacak. 10 mil- yon ton kömür ihtiyacı- mız kendi kaynaklan- mızdan karşılanacak. Tüketen değil, üreten Türkiye yaranlacak.''
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog