Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

14 E K İ M 2002 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Ankara Barosu Cenel Kurulu Aidat yoksa 1 1 seçim de yok l SÖZ0ZGINİN Turhan Selçuk MUSTAFA ÇAKIR ANKARA-Ankara Ba- rosu yeni başkanını seç- meye hazırlanırken yeni Avukatlık Yasası'na göre 7 bin kayıtlı avukattan yak- laşık 2 bıni aıdatını ödeme- diğı içınseçımekatılama- yacak. Çağdaş Avukatlar Gnıbu'nun adayı Hikmet Çiçek, düzenlemenın an- tidemokratik olduğunu be- Iirterek "Gerekçeneolur- sa olsıın. seçme ve seçibne hakkmı beİü bir paranın ödenmesinc bağü tutan bir zihniyeti, bu yüzyüda an- lamarun okuıağı yok" de- di. Ankara Barosu Başka- nı SatfekErdoğan ıse aıdat- lann ödenmemesı duru- tnunda baronun görevını yapamayacağını kaydetti Ankara Barosu. 19-20 Eldm günlerinde yapıla- cak genel kurulda yeni başkaıunı seçecek. Baro- ya kayıtlı 7 binin üzerin- de avukat bulunuyor, bu avukatlardan yaklaşık 2 bin üye genel kurula ka- blamayacak. Çünkü 2 Ma- yıs 2001 tarihinde değış- tırilen Avukatlık Yasa- sı'nın 65,2. maddesine gö- re baroya aıdatlannı öde- meyen avukatlar genel ku- rula katılamıyor, seçme ve seçilme haklannı kul- lanamıyorlar. Ankara Ba- rosu'nun bir yıllık aidat tutan 108 mılyon lira. Maddenin "antidemok- ratik" olduğunu savunan Hikmet Çiçek,seçme ve seçilme hakkını kısıtlayan düzenlemenın değıştiril- mesıni ıstedı. Ankara Ba- rosu Başkanı Sadık Erdo- ğan ise üyelerden yüzde 60-70'inın borcunun ol- dukça fazla olduğunu, 4- 5 senedir aidatını ödeme- yen avukatlann bulundu- ğunu söyledi. BUSH'UN KAMUFLAJI Fransız sanatçı organizatörden konser ücretini alamayınca sahneye çıkmadı, hayranlan mağdur oldu Moustakidolandınolık kurbanı Yoldaki vagon şaşırttı • DÜZCE (AA) - Karadeniz Ereğli-Düzce Karayohı'ndaki vagon, görenleri şaşırttı. Bir TIR üstüne konarak taşınan tren vagonu vatandaşlann şaşkın bakışlan altında yoluna devam ettı. TIR'ın üstüne konarak taşınan vagon bir sûre trafıği de kilitledi. Şimşek anısına sergi • ANKARA (AA) - Ünlü orkestra şefı Hikmet Şimşek, ölümünün bırinci yıldönümünde, ressam eşi Kihal Şimşek tarafindan dûzenlenen "Konservaruvanmı îstıyorum" adlı sergiyle anıldı. Serginin açılışını 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel yaptı. Nihal Şimşek'in Mamak'taki tarihi konservatuvann yjniden sanatın hizmetine girmesi anacıyla binanm avlusunda dizenlediği serginin açılışını yıpan Demirel, daha sonra suıatçıyla birlikte sergiyi dolaştı. Prof. çiftin evinde gasp | tstanbul Haber Servisi - Yıldız l;knık Üniversitesi Mimarlık Rkültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. >ecati tnceoğlu ve eşi İstanbul tknik Üniversitesi Mimarlık Rkültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nine Inceoğlu'nun evine giren 2 kşı, 2 cep telefonu ile 70 milyon lra parayı alarak çifte ait otomobil İ£ olay yennden kaçn. Polisin oayla ilgili araşbrması sürûyor. 1DK temyize gîdiyor. | İstanbul Haber Servisi - Türk Iıl Kurumu'nda (TDK) yolsuzluk ypıldığı iddialan üzerine bşlatılan Akrep Operasyonu'ndan b: sonuç ahnmaması üzerine, hrumun avukatı Semih Ersoy, kran temyiz edeceklerini açüdadı. bnuçlanan davada, kurumun eskı ^manı Mustafa Kurtçuoğlu'na 2 yıl ağır hapis ve 3 trilyon lira şr para cezası verilirken eski cğer sanıklar beraat etti. (oç-Der'den açıklama | İstanbul Haber Servisi - Göç Henler Sosyal Yardunlaşma ve Bltür Derneği'nden (Göç-Der) jpılan açıklamada, AB Uyum 'isalan çerçevesinde yapılan eğışıkliklerin hayata {çınlemediği belirtilerek ernekleri ve yöneticilerinin îermdekı baskılann devam ettiği «esurüldü. Açıklamada köyve szra boşaltma olaylanndan jrargörenlere yardım edilmesi lektiğı vurgulandı. tstanbul Haber Servisi - Özgürlük şarkılanyla bir döneme damgasını vuran Fransız sanatçı George Mous- taki, kendisıni izlemeye gelen bini aşkın insanla birlikte dolandıncılık kurbam oldu. Daha önce iki konser veren Moustaki'nin dün gece verece- ği üçüncü konser, hakkında bugüne kadar açılan 81 dava dosyası bulun- duğu behrtilen Turgay Yağan'ın top- lanan bilet paralanyla ortadan kaybol- ması yüzünden iptal edildı. Parasını alamayan Moustaki konsere çıkmaz- ken, biletlen yanan izleyıcilerin tep- kilerine otel yetkihleri duyarsız kal- dı. Yağan'ın el koyduğu paranın mik- tannın 100 milyann üstünde olduğu iddia ediliyor Geçen cuma ve cumartesi günü 2 konser veren ünlü Fransız şartacı Mo- ustaki, dışanda karşılaştığı bir grup hayranma yaptığı açıklamada, dün akşamki konserin iptal edilmesinın ne- deninin iddia edildığı gibi hastahğın- Moustaki hayranlan olaya tepki gösterdfler. dan kaynaklanmadığını, kendisıne hıçbır ödeme yapılmaması nedeniy- le konsere çıkmadığını söyledi. Kon- serin düzenlendiği Cevahir Otd'in yetkilüeri ise otelin oditoryumunu. (Fotoğraf: ÖZGÜR BURAK ÖZTÜRK) "Performans Evrensel Etkinlikleri Limited Şirketi" adlı firmaya kira- ladıklannı, bu nedenle konuyla her- hangı bir ilgilerinin bulunmadığı- nı behrttıler. Konserı izlemeye gelen Mousta- ki hayranlan, bilet satışlannın re- sepsiyonun önünde dün akşam saat 18.00'e kadar devam ettiğıni, Ya- ğan ve adamlannın burada toplanan paralarla daha sonra ortadan kay- bolduklanru söylediler. Burada bek- leyen Yağan'ın iki adamının, Mous- tald'nin hasta olduğunu, konserin bu nedenle bugün saat 20.00'ye er- telendiğıni söylediklenni, ancak ar- tan tepkiler üzerine olayın içyüzü- nün anlaşıldıgını belirttiler. Levent Kırca'yı da dolandırmış Adının verilmesini istemeyen Ya- ğan'ı tanıyan bir turizmci, söz ko- nusu şahsın 20 senelik bir dolandı- ncı olduğunu iddia etti. Öte yandan Turgay Yağan'ın daha önce de Le- vent Kırca-Oya Başar ikilisini do- landırdığı, bu nedenle iki ay önce- sine kadar Bayrampaşa Cezaevi'nde yattığı da ıddıalar arasında. AÖF kitapçığı fotokopisinin Şırnak'ta satıldığı ileri sürüldü Sorular yiııe çafandı iddiasıDİYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu)- Sorulan çalındığı ge- rekçesiyle ertelenen Açık Öğre- tim Fakültesi Sınavı'nda yine skandal iddialan gündeme geldi. Şırnak'ta AÖF sorulannın 300 ile 800 milyon lira arasında satıl- dığı öne sürüldü. 8-9 Eylül'de Şır- nak ve Malatya'da AOF sorula- nnın çalındığının ortaya çıkma- sı üzerine 12-13 Ekim'e ertelenen sınavda yine sorulann çalındığı ileri sürüldü. îddialara göre Şırnak'ta AÖF'nin çeşitli smıf ve bölüm- lennin soru kitapçıklannı sınav ön- cesinde elde eden bazı kışiler, fo- tokopilerle sorulan çoğalttı. Söz konusu kişiler, sorulann yamtla- nm da verdikleri bu fotokopileri Şırnak'ta el altından, sorulann ve derslerin zorluk derecesine göre 300 ile 800 milyon lira arasında değişen fiyatlarla sattı. İnternette de yayınlandı Şırnak'ta sorulann çalındığı id- diası internet üzerinden yayın ya- pan Dicle Haber Ajansı'ndan da (DÎHA) saat 10.40'tageçilenbir haberle duv-uruldu. DÎHA'nın web sitesine saat 10.40'ta girdı- ği "Yine Şımak, yine skandal" başhklı haberde, o anda "Genel Matenıatik 1. Suuf" sına\ımn de- vam ettiği belirtilerek söz konu- su smavın sorulan ve yanıtlan yayınlandı. Öte yandan, AÖF sınavlannı gerçekleştıren ÖSYM'nin Gü- neydoğu Koordinatörlüğü göre- vıni yürüten Dicle Üniversitesi Diş Hekımliği Fakültesi yetkili- leri, sorulann çalındığı ıddiala- nyla ılgilı olarak "Bize böyle bir bilgi ulaşmadı" demekle yetindi Emnijet Müdürü: Herhan- gi bir kuşkumuz yok Şırnak Emniyet Müdürü Metin Şen ise ılgıli sitede yer alan ha- ben okuduğunu, adı geçen Genel Matematık 1. Sınıf sınavının 10.20'de sona erdığinı söyledi. Şen, kendilen açısından sorula- nn çalınmasına ilışkin bir kuşku olmadığını belirttı Sahibine ençok benzeyen köpek tzmir'de açdan Pet and Flora Fuan Uginç bir yanşma>a ev sahipu'ği yaptLFuarda dûzenlenen Guzel Köpek Yanşması'na çok sayıda hav^an dostu kaüldı. Skategoride dûzenlenen yanşmanın Sahibine En Çok Benzeyen Köpek adlı bölünıünde birinciliği Amerikan Cooker cinsi köpeğryle Esin Yeşil ' kazandı (sağda). (Fotoğraf: AA) Ek kontenjan Universite için ikinci şans ANKARA (AA) - Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Ek Yerleştirme kontenjanlan için 7 Ekım Pazartesi günü başlayan başvuru süresi, yann sona eriyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), merkezi yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar ile kazandıklan halde ünıversıteye kayıt yaptmnayanlann yerine, yeniden öğrenci yerleştirecek. Ek yerleştirmeye, hıçbir ünıversiteye yerleşemeyen ve açıköğretim programlannı kazanan adaylar baş\Tirabılecek. Açıköğretim programlan dışında bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar ile sınavsız geçiş yoluyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme kontenjanlan için başvuramayacak. Özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına yerleşririuniş olan adaylar ıse ek yerleştirme kontenjanlan için başvuruda bulunabilecek. Adaylar, ek yerleştirme kılavTizu ile başvuru formunu, 2.5 milyon lira karşıhğında ÖSYM Smav Merkezi Yöneticilikleri'nden alabilecek. Adaylar, kılavuzda belirtilen esaslara uygun olarak dolduracaklan başvuru formu ile 4.5 milyon liralık ek yerleştirme ücretinin ilgili bankaya yatınldığını gösteren banka dekontunu, salı gününe kadar ÖSYM Sınav Merkezi Yönetıciliğı yetkılilerine teslim edecek. Devlet üniversitelerinde ek yerleştirme için önlisans programlannda 51 bın 884, lısans programlannda 5 bın 76 olmak üzere toplam 56 bin 960 ek yerleştirme kontenjanı bulunuyor. AYDEVLANMA EMRE KONGAR Huntington, Özal, Taha AkyolveBedrettinDalan Geçenlerde Habertürk televizyon kanalında Şükrü Elekdağ'ın "Stratejik Bakış" adlı prog- ramında Huntington'un tezlerinin hem önyargı- lı olduğunu, hem de yeni emperyalızmin temsil- cisi olarak kötü niyetli davrandığını belirtmiştim. Islam dünyasına "Sizinsan hakları, kadın hak- lan gibi değerlere kulak asmayın, bunlar emper- yalist değerlerdir, siz kendi geleneksel değerle- rinize bağlı kalın" dediğinı; Batı'nın insan hakla- rı, bağımsızlık, eşitlik, kadın haklan gibi değerle- rinin, sömürülen ülkelerde, Batı'nın sömürüsüne karşı başkaldırmanın bir gerekçesi olarak kulla- nıldığını, Huntington'un bunu önlemek istediğini söylemiştim. Huntington, Batı'nın sömürdüğü ülkelerde, Ba- tı kütturünün etkısiyle çağdaş degerlerin kabul edi- lerek, bunların Batı emperyalizmine karşı kulla- nılmasını engellemeye çalışıyordu. Mustafa Kemal Atatürk'ün hem Batı'nın de- ğetierıne dayanarak Batı'ya karşı antı-emperya- list bir savaş vermış olması, hem de Türkiye'de Islam değerlerine dayalı olan feodal bir din-tanm imparatorluğundan, laik ve demokratık, çağdaş bir ulus-devlet modeline doğru inanılmaz bir dev- rimi gerçekleştirmesi, Huntington'un tezlerini yan- lışlayan kanıtlardı. Bu nedenle Huntington Atatürk'ü eleştinyor ve Türkiye'yi de Islam âlemine geri dönmeye çağı- rıyordu. Elekdağ'ın programında bunlan belirttikten son- ra, Huntington'un Özal'dan etkilendiğini de söy- lemiştim. Sayın Taha Akyol, Özal'ın Türkiye'yi Islam kül- türüne ve Islamı devlet modeline doğru kaydırdı- ğı konusundaki yargımdan rahatsız olmuş; bu saptamama karşı çıktı ve benim "21. Yüzyıida Türkiye" adlı kitabımda da, aynı iddiayı kaynak göstermeden öne sürdüğümü belirterek beni eleştirdi. __ Kitabımda yer alan ifade aynen şöyle: "Zaten Özal, o zamana kadar toplumu siyasal Isla- ma göre yönlendirmek için yapılan çalışma- lan yetersiz görüyor ve çok yakınındaki bir po- litikacının deyimiyle 'asıl devleti Islamlaştır- mak gerekir' diyordu." (s. 254) Bu ıfadenın kaynağı doğrudan doğruya benim. Yani bu politikacı Özal'ın bu ifadesini doğrudan bana söyledi. Ayrıca ben bu ifadede brtaya ko- nulan saptamanın doğru olduğunu düşünüyo- rum. Bir yazar, ya da bir bilim insanı, başkalannın ta- nıklığına gerek duyduğunda ya da daha önce başkaları tarafindan belirtilmiş düşüncelere ya da göruşlere gönderme yaptığında kaynak gös- terir. Bu olayda böyle bir durum yok. Sadece bu politikacı "Bunu size atfen yaza- bilir miyim?" diye sorduğumda "Aman benim ismimi karıştırmayın" dediği için, adını saklı tu- tuyorum. Ama bu görüşe tümüyle katılıyorum. Gelelim, özal'ın Islamcılığının nesnel değerlen- dırilmesine. Yani acaba bu ifade gerçeği ne kadar yansrtı- yordu? Özal'ın kişisel ve siyasal tarihine baktığımızda, Devlet Planlama'daki kariyerinden, Milli Selamet Partisi'ndekı adaylığına, Başbakan yardımcılığın- dan, Başbakanlığına ve Cumhurbaşkanlığına ka- dar bütün yaşamı, bu yargıyı destekleyen pek çok örnekle doludur. Bazı kritık atamalar, bazı kritik yasa değışiklik- leri ve bazı kritik anlarda söylenmiş sözler, bu tu- tumunu açıkça ortaya koyar. örneğin "Allahın ipine tutunun" ifadesi gibi ifadeler, "Ben Müslümanın zenginini severim" sözü gibi sözler. Tabiı Özal'ı sadece Islamcı kimliğiyle ele almak ona haksızlık etmek olacaktır. Özal hem Atatürk'e hem de mevcut devlet ya- pısına karşı çıkarken, aynı zamanda Kürt aynm- cılığına destek veren, ahlak yozlaşmasına yol açan ve bütün bunlan Amerika'nın desteğiyle yapmaya çalışan bir kimliğe sahiptı. Türkiye, federasyonu tartışmalıdır" gibi ifa- deler ile "Benim memurum işini bilir" gibi söz- ler bu niteliklerinin en belirgin dışavurumlarını oluşturur. Sayın Akyol, CNN televizyonunda birtartışma programı yapmaktadır. Bu programına Özal'ın bir zamanlar en yakın çalışma arkadaşlanndan biri olan Bedrettin Da- lan'ı çağırsın ve Özal'ın devleti ve ekonomiyi na- sıl Islamlaştırdığını tartışsın. (Hemen belirteyim, Bedrettin Dalan bana Özal'ın o sözünü aktaran politikacı değildir.) Böylece hem kendi aydınlanır, hem de izleyici- ler o dönemi ve bugünkü bazı önemli sıkıntıları- mızın temellerini anımsar. www.kongar.org Burhan Felek ödülü sahibiydi GazetedAldinç yaşamınıyitirdi İSTANBUL (AA)- 2001 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi gazeteci Orhan Aldinç, dün yaşamım yitirdi. 1929yıhnda Adapazan'nda doğan ve gazeteciliğe 1946 yılında Demokrat Adapazan Gazetesi'nde muhabir olarak başlayan Aldinç, Hürriyet, Güneş, ^Milliyet ve Sabah gazetelerinde de çalışmıştı. Ses sanatçısı Ayşegül Aldinç'in de babası olan Orhan Aldinç'in cenazesi, bugün saat 11.00'de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önünde düzenlenecek törenin ardından Teşvikiye Camii'ndeki cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog