Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

1 A EKİM 2002 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA 17 Rastlantı Ankara Garı ıçındekı "dıreksıyon bınası", Mustafa Kemal Ataturk'un Arıkara'ya geldıkten sonra yerleştı- ğı ikıncı konut ve karargâhtır Cum- hu nyet'ten sonra muze halıne getı- nlrnış ve korunmuştur Bırkaç yıl once dıreksıyon bınası- nın onanlmasına karar verılır Ona- nrn ışı, "90gunde bıtınlmek" koşu- lu/ia20Ağustos2001 tanhınde ıha- le edılır, ancak ıkı ay sonra Kultur Ba- kanlığı Koruma Kurulu'nca durdu- rulur Ocak 2002'de kurul karan kal- dırrlmasına karşm onanmayıne baş- lanamaz Bu sureç boyunca ıçınde bırçokurun belge fotoğraf ve Ata- turk e art eşyalann bulunduğu mu- ze kapalı kalır, ortalığı toz toprak kaplar Gelınır2002 sonbaharına Onanmın 29 Ekım Cumhunyet Bay- rarnı'na değın bıtınleceğı duyurula- rak dıreksıyon bınasına geçen eylul ayında ıskele kurulur Bu ne onanm ve rıe ıskeledır kı, geçen yıl 58 mıl- yar lıra olan ıhale bedelı 2002'de 82 mılyarTurk Lırası'na çıkmıştır Rastlantıya bakın sız' Seçım an- fesındeyızdır ve dıreksryon bınası onarım ışının yuklenıcısı Ercan Koç daMHP Ankara 1 bolge dorduncu sıradan mılletvekılı adayı olmuştur İerleyeHm beyler AB ıterteme raporunda, RecepTay- yıp Erdoğan'ın yargı kararlan gereğı mılletvekılı adayı olamayacağına ka- rar venlmesı "demokratık kurallar" açısından eleştınlmış Bır dostumuz aradı, "llerieme ra- porvnda, bırulus otesı şırket tarafın- dan Bergama da altın çıkanlmasına karşı venlmış yargı karariannının ne- den uygulanmadığına ılışkın bır ıfa- deyeyer venldığını gordün mü hıç?" dfye sordu Yalan değıl Gormedık IŞIK KANSU ABD'nın Irak'a olası saldınsı oncesı se- naryolar.gelışmeterboyutlanıyor Bıryan- da Kuzey Irak'takı Kurt aşıretiennın Ker- kuk'u başkerrt yapma ısteklenne ılışkın ha- berler, oburyanda saldın sonrası Irakyo- netımının bır ABD'lı generale devredıl- mesıne ılışkın soytentıler Yıllardır bu bolgeye ılışkın bılımsel ça- lışmalanylatanıdığımızSBFoğretmuye- sı Prof Dr Baskın Oran, soru ışaretien- nın çengeiıne takılan kımı konulara açık- lık getırdı - ABD, Kuzey Irak'ta bır Kürt devletı mı kurduruyor? - Sanmıyorum Çunku, sınırlan ıçınde Kurtlenn yaşadığı Iran, Sunye, Irak ve Turkıye'ye yonelık en buyuk ABD sılahı Bana uyum sağlayın, yoksa bolgede Kurtdevletkurdunjrum'demekb Kuzey Irakta bır Kurt devletı kurulduğu anda, ABD, bu en buyuk sdahını yrtırmış olacak Kaldı kı, ABD'nın gozunde 1992-93 yıl- lanndan bu yana Balkanlar, Kafkaslar ve Konkuyu aşmak için,Ortadoğu uçgenıne egemen olma açısın- dan Turkıye'nın konumu buyuk onem kazandı Ortadoğu'dakı banş surecınde Turkıye, Israıl'ın destekçısı olarak onem- lı bır rolde Kafkaslar'da Bakû-Ceyhan hattı one çıkıyor Balkanlar'da da Turkı- ye, ABD ıle bırlıkte Kosova ve Makedon- ya orneğınde olduğu gıbı banş guçlenne katıldı Dolayısıyla ABD, Turkıye'yı kus- turmek ıstemez - Kuzey Irak'takı son getışmelen nasıl algılayacağız o zaman'? - ABD, Turkıye yı korkutuyor açıkçası Turkıye, en sonunda şu noktaya gele- cek Aman sen yeter kı Kurt devletı kur- durma, ben sana her turlu yardımda bu- lunaytm Olaybu - Turkıye kendı butunlüğünü koruma açısından böyle broluşumdan korkmak- ta hakiı değıl rnû - Orada bır Kurt devletı kurulması Tur- kıye ıçın felaket gıbı sunuluyor Oysa de- ğıldır; yeter kı Turkıye kendı Kurt koken- lı yurttaşlannı memnun edebılsın Bır ke- re Irak Kurtlen, ekonomık guvenlığı, yanı Kerkuk petrollen olan bır ulus devlet kur- muyorlar, bır aşıret konfederasyonu ku- ruyoriar Derhal bırbırtennı yıyecekler On- lar henuz daha Ortaçağı tasfiye edeme- dıler Oysa, Kemalızm 1923ten bu yana yavaş yavaş da olsa, yukandan devnm- le Ortaçağı buyuk olçude tasfiye ettı De- mokrası eşığı açısından orası ıle Turkıye arasında buyuk bırfarkvar Turkıye bu re- fah ve demokrası eşığını ne denlı yuksel- tırse, Kurt kokenlı yurttaşlan da oradan o denlı uzaklaşacaktır Ikıncısı, kureselleşmenın getırdıkten de Turkıye'nın yanında Daha lyı ve ınsanca yaşama, çocuğuna ıstedığı gıbı tsım ver- me, çocuğuna ış bulma gıbı bıreysel tat- mınlenn donemındeytz arbk. Onun ıçın Tur- kıye, kendı yurttaşlannı bu ve buna ben- zer ekonomık ve kulturel tatmınlere ulaş- tırdığı surece Kuzey Irakta on tane Kurt devletı olsa korkmaz 1932'de Irak, 1941 'de Sunye bağımsız o(du, korktuk mP Kendı Kurttenmızden kortuğumuz ıçn bunun kurulmasından korkuyoruz - Irak'ın çıkanlmak ıstenen savaştan sonra bır ABD'lı general tarafından yö- netılmesı senaryolan ne kadar gerçek- çıdıf> - Ona da olanak tanımıyorum, çunku ABD bu kadar haksız durumda saldınr- sa, kentlere çekılmış orduyu vururken, sıvıllen tetefedecek. Hem dunya, hem ken- dı kamuoyu onunde muthış yıpranacak Ustelık, Ortadoğu bataklığında kım ka- labılmış de ABD kalacak? Ikına Vıetnam olmasın dıye bır an once ellennı yıkamak ısteyecektır Kendı meclısınden yetkı alacaksın, son- ra gıdıp hıçbır uluslararası suçu olmayan bır ulkeye saldıracaksın 15 yuzyıldan bu yana, ABD daha kurulmadan, yerku- rede "DevtetlerHukuku"'dıye bırşey var Bu satdın ABD'ye çok pahalıya patlaya- caktır Htç gınşmeyebılır DSP'nın kurmay kadrolan, geçen gunler ıçınde ızieyeceklen yol harrta- lan uzennde çalışmalar yaptılar ve seçjm bolgelenne dağıldılar Onlar- dan aldığımız ılk ızlenımter "Çokkesın gozükuyorkı, DSP ken- dı tabanından oy alacak. Farklı bır seçmen kıtlesını kazanmasına hem zaman hem olanakyok Ancak. DSP tabanının buyuk bır kısmı partılenne fena halde kûsmuş gozukuyor Yapılan kımı anketlerde, geçen se- gmlerde DSP'ye oy vermış olan seç- DSP'nin yol haritası menın ancak dortte bın yıne DSP'yı seçmektekarariı DSP tabanınınyuz- de60'ayakınııse, dığerpartılerepek kaçmıyor ama, kırgın Bu oranın ıçınde yer alanlaria konuşulduğu, DSP'nın ıktdarda gerçekleştırdıkle- n ya da 'Geçmış donemde DSP TBMM'deolmasaydı neolurdu9 ' so- rusu sorulduğunda ıkna oluyoriar." Işte bu gozlem, DSP kurmaylannın beJıriedıkien yol boyunun başlangıç noktasını oluşturuyor "DSP kadrolanntn hızla kendı ta- banına utaşması vekendını anlatma- sı gerekbğı kanısındayız ıktdarda DSP'lı seçmenın bûtûn e- temlenne yanıt venlemedığı gerçeğı kabullenılmelı Dığeryanda da seçmene DSP'yı tumuyle reddedılecek ya da bır ka- lemde sılınecek bırpartı olarak gör- menın haksızltk olacağı anlatılmalı Anlatlıyorda önemltbtrkıptrdanma- dan da söz edebıhnz." Bütent Ece- vit'ın seçımlerden sonra genei baş- kanbktan aynlacağını açtklaması, DSP tabanında nasıl bır etkj yarattı? Ona, olçulu yaklaşjyoriar "Ecevıt'ın seçmenın uzennde cıd- dı bırağıriığı olduğu kesın OfarkJıbır kanzma Ancak, genel başkanlıktan aynlacağını açıklaması partıye guve- nı sağlamada onemlı bır etmendır." ÇALIŞANLARIN SORULARI/SORUNLARI YILMAZ ŞtPAL Aym Kişi Emekli ve Yetim Aylıgı Alabilir mi? SORU Ben SSK emeklisi bayanım. Halen SSK'den emekli ayhğı almaktayım. Babam T.C. Emekli Sandığı emekHshdL KJ- sa bir sure once vefat etti. Tek çocuğu benim ve bekânm. Benim gibi SSK emeklisi olan arkadaşlanm, bana babam- dan \etim ayhğı bağlanmayacağını soyiediler. Aralannda benim gibi SSK emeklisi olan, babasını kaybetmiş arkada- şjm, SSK'den ayhk alanlara yetim ayhğı atanak için yapü- ğı başvuruya olumsuz cevap verildiğini soyledi. Bu konu- ' nunkesmlikkazanmasuiıbektiyorvesonımasonıyonmi! - "' SSK'den emekli ayhğı alan ve evii olmayan kız çocuklara aynca yetim ayhğı bağlanmıyor mu? (JUL) YANTT: Sosyal guvenlık yasalannda, emekli ayhğı alan ve evlı olmayan kız çocuklara "yetim ayhğı" bağlanması ıçın aranan ko- şullar "yasasma gore" değışmektedır Yasalarda, emeklılık ya da yaşlılık ayhğı alanlara "yetim ayhğı'' da bağlanabılmesı ıçın aranan koşullar l)5434sayıhTC Emekli Sandığı Yasası T C Emekli Sandığı Yasası uyannca, Sosyal Sıgortalar Kurumu ya da Bağ-Kur emeklisi olduğunde, "evli ohnayan'' kız çocuklan- na koşulsuz olarak "yetim ayhğı'' bağlamaktadır Ancak, T C Emekli Sandığı ndan emekli aylığı alanlara, T C Emek- li Sandığı ıştırakçısı ya da emeklisi olan ana ve babasının olumün- de, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Yasası'nın 94 maddesı uya- nnca "yetim aj'hğı" bağlanmaz 94 maddede ongorulen uygula- maya gore "iki yönden ayhğa hak kazananlann tercih ettikleri ay- lıklan. sandığa yazılı muracaaüannı takip eden ay başmdan itiba- ren ödenir. Diğer aytıklan surekH olarak kesitir." 2) 506 sayılı Sosyal Sıgortalar Yasası Yasanın 68 maddesı uyannca "yaşlan ne olursa olsun evti ohna- yan, evti olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve sos- yal sigortaya, emekli sandıklanna tabi bir işte çahşmay^n, buralar- dan getir veya ayhk ahnayan kız çocuklann her birine" % 25 ora- nında aylık bağlanır 3) 1479 sayıh Bağ-Kur Yasası Yasanın 45 maddesı uyannca, "yaşlan ne olursa olsun evli ol- mayan, evti olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve bu kanun ile diğer sosyal guventik kanunlan kapsamında çahşma- yan, bu kanunlar kapsammdaki çahşmalanndan dolayı getir veya aytk ahnayan kız çocuklannın her birine" % 25 oramnda yeiım ay- lığı bağlanır Bu \enlere gore, sosyal guvenlık kurumlannca, bağlanabılecek ">«tim ayhğı" Emekli Aylığı ile Yetim Aylığı Bağlayan Kurumlar Emekli Aylığı Emekli Ayiığını Bağlayan Kurum Emekli Sandığı SSK Bağ-Kur Yetim Aylığı Ana-Babanm Kurumu Emekli Sandığı SSK Bağ-Kur Emekli Sandığı SSK Bağ-Kur Emekli Sandığı SSK Bağ-Kur Yetim Aylığı Bağlanmaz Bağlanmaz Bağlanmaz Bağlanır Bağlanmaz Bağlanmaz Bağlanır Bağlanmaz Bağlanmaz Kısaca, sızın SSK'den yaşlılık aylığı almanız, T C Emekli San- dığı emeklisi ıken vefat eden babanızdan "yetim ayhğı" almanıza, TC Emekli Sandığı Yasası engel olmaz \ncak, babanız SSK ya da Bağ-Kur emeklisi olsaydı, Sosyal Sı- gortalar Yasası ıle Bağ-Kur Yasası, bu kez "yetim ayhğı" almanıza eneel olurdu KİM KİME DUM DUMA BEHIÇAK behicakut turk.net HARBl SEMİH POROY semihporx>y(3yahoo.com (1M^ıtoYAI r cf3 1 • IİBİZİI c* 1 x KEDt LEVO APTUIJKA aptulika(q studyoimge.com. 'ÂMRÎKA/HEYIÜL' SONKA 3/Z£ KÖTİf Atü UAtiVEKSTTSU <*&Kl£R REEH ' ABD'ys <T£LBBÎJ-T)/... r k/Bfiıs ve AB'&EAJ MASJ kOftüSiHM D£S7EK TARİHTE BUGÜN MÜMTAZARIKAN UEkim POLATU SULH HUKUK MAHKEMESt'NDEN E 2001 863 Davacı Etıbank A.Ş Polatlı Şb vekılı Av Bırsel Koçoğlu tarafindan Hacı Yusuf oğlu A.İI Kırazın \eraset belgesı ıçın açılan dâvanın yapılan vargılaması sırasında Sağ eş Dursune Kıraz ın tum araraalara rağmen adresı tespıt edılemedığınden seçımlık hakkı bulunan Dursune Kıraz ın duruşmanın bırakıldığı 14 11 2002 gunu saat 9 10 da mahkememızde hazır bulunması bulunmadığı takdırde eşı Alı Kıraz'ın mırasında mul- kıyet hakkını tercih etmış sayılacağı ılanen teblığ olunur Basın 61520 TENEKE TRAMPET1N YAZARL 192?'DE BU£UN,AU4AM YA24R l/£ SGAF/K S4- MATÇISt GÛNTE8. 64SASS DOGMUÇTTJ. S DUNYA SAVAŞt S/RAStMDA, TÜAA YAÇfrtAg! &'8l, WTt££ GBUÇUK tOJGaLüŞÜf44 AUMAM G/B4SS, S' soN/e/ı ÇOK çeçınu /şte/ee G/ ş 19SO 'U Y/LL4iepA EDEB/yATZA UĞG4ŞM*rA 8AÇ- L/lrAMK, BU MU>4 BurUK SAŞAgt £A6L4Mff- Tf. ILK. GOMAMlAgfNOAH "TE<V£K£- ' ONÜM Tt/M OUNYA0A OLMUŞTV.EM Acr Ç , f S-At/A? SO/V&I&//V/ TOPLOM&U- &/& EUŞ- Ü 1999 'PA NOBEL EPEBiyAT OPULUHÜ MlÇTIR zrrfaattğt Marmans'te yaşayan yaşlı bayana gece yatılı bakıcı aranıyor Tel: 0 252 411 11 38 Cep: 0 532 382 85 63 KADIKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN EsasNo 2001 1504 Davacı Makbule Irem Orel vekılı Av Anf Hıkmet Başoğlu tarafından davalı Zıya Tunç Orel aleyhme açılan boşanma davasının yargılaması sonunda Karar 1- Boşanma davasının kabulune. 2- Îstanbul-Emınonu (1305) Hobyar Mah c 10 h 271 de nuf kayıtlı bırey sıra no 58'de Hasan Dundar ıle Layıka'dan olma Uskudar 24 2 1974 d lu Makbule lrem Orel ıle aynı yer nuf kayıtlı Habıp ıle Sevım Güven'den olma Istanbul 1960 d lu, Zıya Tunç Orel'ın şıddetlı geçımsızlık nedenıyle boşanmalanna 3- Masraf ve nafaka ıle tazmınat talep edılmedığınden bu huusta karar venlmesıne yer olmadığına daır yargıtay yolu açık olmak uzere \enlen karar halen adresı meçhul olup ılanen teblığı gereken davalıya ışbu ılanın yayım tanhmden ıtıbaren başlamak uzere 7 gun sonrakı 15 gunluk surede davalı Zıya Tunç Orel yargıtaya başvurmadığı takdırde hukmun kestnleşeceğı daır davetiye yenne kaım olmak uzere ılan olunur 9 10 2002 Basın 62475 SAGNAK NİLGÜ]N CERRAHOĞLU Helsinki Bir "Pirus Zaferi" mi OMu? "AB Turkıye'ye adaylık statusü venrken, ağırşart- lar empoze ettı ve goruşmelenn başlaması ıçın hıç- bır tanh vermedı. " "Intematıonal Herald Tnbune" Helsinki ertesınde (11 Aralık 1999) manşet habenne boyle başlıyordu 11-12-13 Aralık Turk basını manşetlenne bakalım bırde "ArtıkAvrupalıyız"', "Avrupa'ya Katılımın Res- mı", "Mutlu Sonun öykusu", "Beklenen Sonuç Av- rupa'dayız", "Turkıye En Cazıp Aday", "Turkıye Rüz- gân'i "Dış" ve "Iç goz" Ne muazzam fark değıl mı'? Bu- gun bu manşetlen kım hatırlıyor' Ne demışler Per- şembenın gelışı çarşambadan bellıdır Bu zıhnıyetle as- lında gelınen noktadan başka hıçbır yere gıdemeye- ceğımız taa Helsınkı'den bellıydı O gece ben de oradaydım Çopsuz uzum Dıken- sız gul bahçesı Basınımızın en deneyımlı katemlen bıle "Oldu bu ışi" dıyordu Oysa Kıbns"ta bugun karşılaştığımız tablo Helsın- kı'de ortaya çıkmıştı Helsinki Kıbns'ın ıvedı uyelığıne -Turkıye'yı bay-pas eden şekılde- kapıları açmış, Tur- kıye'ye buna karşm "müzakere tanhı" vermemış, Luk- semburg'da gerı alınan bır "AB perspektıfi" Turkı- ye'ye yenıden lade edılmıştı Perspektrf onemlıydı şup- hesız Ama ıçının doldurulması, ertesı gunden hare- kete geçmeyı ve Guney Kıbns AB'ye gırmeden Tur- kıye'ye "müzakere tanhı" venlmesını gerektınyordu Helsinki bır "son" değıl, "başlangıç" ya da 63'te ve- nlmış olan bır "perspektıfe" gen donuştu pek pek Bu yuzden o gece Helsınkı'den yazdığım ılk yazıda "Pırus Zafen" demıştım Ertesı sabah hıç unutmam, değer verdığım kıdemlı bır meslektaşım dupeduz he- sap sormuştu benden "Nıye Pırus Zafen'* Nıye bu baş- lığı kullandm?" Basının gostermedığı "temkınlı değertendırmeyı"^ An- kara'nın yaptığı bellıydı oysa Hatırlayacaksınız Javı- er Solana, gecenın ortasında taa Ankara'ya uçmuş, sabahın beşınde Fınlandıya'ya gen donmuştu ûpon- nen mektubu dedıklen daha zıyade bır "ıkna zıyare- f/"nı andınyordu Üç yıllık bilanço Helsinki sonrası doğru oynanabılseydı eğer Turkı- ye her şeye rağmen AB'den bır "müzakere tanhı" ko- parabılır ve VO'lı yıllar sonunda Yunanıstan'la hareket etmedığı ıçın kaçırdığıtrenı yenıden yakalayabılırdı Ama bu sureç de bır aymazlıklar dızısı ıle heba edıldı Başbakan Ecevrt: "2004'te uyeyız" dıyordu "Ko- penhag ölçutlen sorun değıl ölçütlerle ılgılı -aynntı- lardan ıbaret- eksıklıklenmızı bırkaç ayda gıderebılı- nz'" Sıyaset ıcabı mı boyle konuşuyordu acaba yoksa Kopenhag'ı hıç anlamamış mıydı Bu sorunun yanı- tı benim ıçın hâlâ muamma Yumurta kapıya dayanana, 2002 yazına dek ele dı- şe dokunur bır çaba gosterılmedı AB ıçın Ikı krrtık yıl "boşa" gectı Geçen yaz genışleme muzakerelennı yu- ruten Eneco Landaburu ıle konuşmuştum "llerieme çok yavaş Kımse bu durumda Turkıye'ye temınat veremez" dıyordu Landaburu Bu yılın ılk yansına damga vuran mesele de "Ko- penhag knferienrte uyum" falan değıl, "Karen Fc^g skandalı" oldu Ankara sıcak bır sıyası knz ve bınbır belırsızlığın soz konusu olduğu bır ortamda, sonra kendısınden beklenen refonmlan -yasal duzeyde de olsa- yapmaya kalktı Uç yıla yayılması ve AB başkent- lenne anlatılması halınde etkılı olabılecek reformlann sıyası anlamı, bu harala gurele Bruksel tarafından kay- da alınmadı Dıplomatık duzeydekı hatalar da ınanılmazdı "Fogg skandalı"m bırakın Skandal nedenıyle Ankara AB temsılcılığınde yaşanan zorunlu değışım Ankara- Bruk- sel ıletışımını akamete uğratmışken ne var kı, Bruksel Buyukelçısı Akyol da en krrtık anda merkeze çe- kildi. Ünlu atasozudur "Dereyı geçerken at değış- tınlmez'" Yenı bır buyukelçının gereken ılışkılen yenı- den kurması, oluştunması halıyle zaman alır Helsın- kı'yı ızleyen eskı buyukelçının Ankara'ya donuşu "ller- ieme Raporu" ertesıne kalamaz mıydı'' "Bulbul ormanda ötmuş, kımse duymamışsa, ot- memış sayılır'" Bu da Betul Mardın'ın sozu En son komısyon başkanı Prodı'nın Turkıye zıyaretı de suya duştu ve AB Komısyonu ıle Ankara arasındakı "ıleti- şım açığı" bır "kara delık" halını aldı llerieme Rapo- ru'nun ozetı budur Buna bır de Ecevıt'ın hastalığını, Avrupa zırvelerınde çekılmış "o ayakta duramayan başbakan" karelennı ekleyın Daha ne olsun'' Yazık Çok yazık BULMACA SEDAT YAŞAYAN SOLDANSAĞA: 1/ Parlak san tuylen olan otucu bır kuş 2/Hafıfışık Çembermçev- resının çapına oranını goste- rensayı 3/Top durumundakı çıçeklenkuru- duktan sonra saplankurdan olarak kullaru- lanyabanıbırbıtkı 4/ Şarkı, rurku Sadık kole 5/Sergen "Ter- lemeden — kazanan zahmler/ Can venrken soluması zor ımış" (Dadaloğlu) 6/Ustu kapalı olarak anlat- ma. "—gehcekcum- leeksıklerbıter"(Yu- 8 nusEmre) 7/Sahıp 9 Yankı Bırrenk {VBırıhmız Avrupa'dabırırmak 9/Bır muzık parçasınm hangı hızla çalınması gerek- tığını gosteren aygıt YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Sıyah renklı ve uzun gagalı bır kuş 2/ Yemek Eskı Mısır'da guneş tanrısı "Hadıverellennı/Uf- kumdanesen—yellenne"(Behç€tNecatıgıl) 3/Mû- rekkebı kurutmakta kullanılan çok ınce kum Es- kı ve bılınmeyen bır tanhı anlatmakta kullanılan de- yım sozu Bır nota 4/ Soğukla sıcak arası Uze- nne ayakkabı gıyılen, kısa konçlu, hafıf ve yumu- sak bır ayakkabı 5/Unutmak, gozden kaçırmak 6/ Tıtreme ve ateş nobetlenyle kendını gosteren bır hastalık Otomobılsozcuğununkısabıçımı 7/Bü- yukkızkardeş Oğutulmuş tahıl 8/Solunumunaz ya da uzun surelı olarak duıması Tıyatroda sah- ne 9/ Bır malın surumunu arttınnak ıçın başvuru- lan etkınlıklenn tumu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog