Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

14 EKİM 2002 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞHABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Endonezya'nın turizm merkezinde patlayan bomba 200'e yakın turistin ölümüne yol açtı Bali cehennemiyaşadı• Bali adasmda bir bann önünde meydana gelen şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre 187 yabancı turist yaşamını yitirdi. Patlama sonucu çok sayıda bina yerle bir oldu. Dış Haberler Servisi - Endonezya'da "Tan- nlann Adası" olarak de adlandınlan turistik Bali adasuıda önceki gece patlayan bomba- lar adayı cehenıieme çevirirken çoğunluğunu turistlerin ohışturduğu 187 kdşi öldü. Endonezya tarihinin en büyük saldınsında, 300 kişinin yaralandığı tahmin ediliyor. Cesetlerin tamamen yanması ve parçalan- ması nedeniyle kimlik tespitinde güçlük çe- kildiği kaydedilirken ölü sayısının artmasın- dan endişe ediliyor. Patlamaya kurban giden- lerin büyük bölümünün Avustralyalı turistler olduğu belirtildi. Patlamanın meydana geldi- ği Legian semtindeki barda bulunan Avustral- ya tutbol takımı Kingsley'den 7 futbolcunun kayıp olduğu. Singapurlu 6 ragbi oyuncusu- nun da öldüğü bildırildi. Patlamadan sonra yüz- lerce turist, ülkelerine dönmek üzere havaala- nına akm etti. Patlamalardan ilki Densepar'da- ki ABD Konsolosluğu'nun 100 metre uzağın- da, ikinci patlama ise "Sari" gece kulübü ve yanındaki restoranda meydana geldi. Bann önündeki bir araca yerleştirilen bombanın pat- laması sonucu bölge cehenneme döndü. Pat- lamadan sonra çıkan büyük yangın birkaç sa- at sürerken çok sayıda bina yerle bir oldu. Cemaa İslamiye örgfitti kuşkusu Saldınlan "barbarhk'' olarak nitelendiren Avustralya Başbakanı John Howard, terörle mücadelenin kararhlıkla sürdürübnesi gerek- u'ğini kaydetti. Hovvard, Endonezya daki Ce- maa islamiye örgütünden kuşkulandıklannı söyledi. El Kaide üe bağlantılı olduğu ileri sü- rülen Cemaa tslamiye örgütünün lideri Ebu- bekir Ba'asyir ise patlamayla ilgilerinin olma- dığını söyleyerek "Knlarahnpaüayıalann şid- detine bakarak bu eylemin yabancılanıı özel- Bkle de ABD'nin işi öiduğunu düşünüyorum" dedi. Bütün dünya olayı terorist bir saldın ola- rak niteleyerek kınadı. Dünya liderleri birkez daha "terorizmle mücadeknin" önemınm al- tını çizdiler. Bali kan gölü Endonezya'nın turistik adası Baü'de meydana gelen patlama bölgeyi cehenneme çevirdL PafJamaya kurban gjdenlerin bûyük bötümünün Avustralyab turistler olduğu, ölenler arasuıda ABD'H, tngiliz, Fransız, Alman ve tsveç vatandaşlaruun da bulunduğu belirtildi Patlama sonucu çok sayıda bina yerle bir oldu. Sakümun, Endonezya turizmine büyük darbe vuracağı kaydedihyor. (AP) Olağanüstü önlemler Dış HaberlerServisi -Endonezya'nın Bali adasında önceki gece düzenlenen bombalı saldından sonra ABD'nin bu ülkedeki varhğını gözden geçirdiği, ülkede bazılan yabancı sermaye tara- fından işletilen enerji kuruluşlan ve madenlerde güvenlik önlemlerinin art- tınldığı bildirildi. Devlet Başkan Yardımcısı Hamza Haz, saldınnın istihbarat ve güvenlik önlemlerinin zayıflığı nedeniyle bu ka- dar büyük kayba neden olduğunu açık- larken "Bu ülkede güvenüği sağiamak zorundayız. yoksa yaüruncılar iilkemi- ze getanez ve ekonotni çöker" dedi. Başkent Cakartadaki ABD Büyü- kelçiÛği'nden yapılan açıklamada, En- donezya'yı ziyaret eden ya da bu ül- kede ikamet eden Amerikalılara, bu- rada kalma gerekçelerini gözden geçir- meleri tavsiyesinde bulunuldu. Ülkede, enerji kuruluşlan ve maden- lerde güvenlik önlemlerinin arttınldı- ğı bildirildi. Güvenlik Bakanı Susilo Bambang Yudhoyono, Aceh bölgesin- de, Amerikan şirketi Exxon- Mobil'in hissesi bulunan, devlete ait Pertamina petrol şirketinin işlettiği doğalgaz te- sisi Arun LNG'de güvenlik önlemle- rinin arttınldığını söyledi. Yudhoyo- no, "Ordu,teröristierinhedefî olacağı yönündeki bilgi üzerine, enerji sektö- rii başta olmak üzere rüm önemli böl- gelerde polisi desteklemeye yönelik admüaratu" dedi. Bakan, önlemlenn arttınldığı diğer kuruluşlann, Borneo adasınm Kalimantan bölgesindeki Fran- sız TotalFinaElf ve Papua bölgesinde- ki Freeport kentinde, Amerikan şirke- ti Freeport- McMoran Copper and Gold'un işlettiği dünyanın en büyük ba- kır ve altın madeni olduğunu bildirdi. KOCAELİ2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK AKTTIRMA ÎLANI Dosyano. 1999'2857 Bir borçtan dolayı ıpotekli bulunan aşağıda yazdı taşınmazlar açık arttırma yolu ile satılarak paraya çevirecektir. 1- Kocaeli ili Bahçecik beldesi Pafta 11. parsel 633'de kayıtlı 12032 m2 miktarlı 1/34 arsa paylı kat irtifaklı 1. Blok B-l No'lu tnesken 10. 616.000.000 TL bedelle satışa çıkanlmıştır. 2- Kocaeli ili Bahçecik beldesi Pafta 11, parsel 633'de kayıtlı 12032 m2 mikiarlı 1/34 arsa paylı kat irtifakh 1 l'inci blok A-l No'lu mesken 10.618.00O.0OOTL. bedelle satışa çıkanlmıştır. 3- Kocaeli ili Bahçecik beldesi pafta 11. parsel 633'de kayıtlı 12032 m2 miktarlı 1/34 arsa paylı kat irtifaklı I l'inci Blok B-l No'lu mesken 10.618.000.000 TL. bedelle satışa çıkanfmıştır. 4- Kocaeli ili Bahçecik beldesi pafta 11. parsel 633'de kayıtlı 12032 m2 miktariı 1/34 arsa paylı kat irtifaklı 12'nci Blok A-l No'lu mesken 16.218.000.000 TL. bedelle satışa çıkanlmıştır. 5- Kocaeli ili Bahçecik Beldesi Pafta 11, parsel 633'de kayıtlı 12032 m2 miktarlı 1/34 arsa paylı kat irtifaklı, 12'nci Blok B-l no'lu mesken 16.218.000.000 TL. bedelle satışa çıkanlmıştır. 6- Kocaeli ili Bahçecik beldesi pafta 11. parsel 633'de kayıtlı 12032 m2 miktarlı 1/34 arsa paylı kat irtifaklı 13'üncü Blok A-l No'lu mesken 10.618.000.000 TL. bedelle satışa çıkanlmıştır. 7- Kocaeli ili, Bahçecik beldesi pafta 11, parsel 633'de kayıtlı 12032 m2 miktarlı 1/34 arsa paylı kat irtifaklı 13'üncü Blok B-l no'lu mesken 10.618.000.000 TL. bedelle satışa çıkanlmıştır. 8- Kocaeli ili Bahçecik Beldesi Pafta 11, parsel 633'de kayıtlı 12032 m2 miktarlı 1/34 arsa paylı kat irtifaklı 14'ncü Blok A-l No'lu mesken 21.818.000.000 TL. bedelle satışa çıkanlmıştır. 9- Kocaeli ili Bahçecik beldesi pafta 11, parsel 633'de kaytılı 12032 m2 miktarlı 1/34 arsa paylı kat irtifaklı 14'ncü Blok B-l No'lu mesken 21.818.000.000 TL. bedelle satışaçıkanlmıştır. 10- Kocaeli ili Bahçecik beldesi pafta 11, parsel 633'de kayıtlı 12032 m2 miktarlı 1/34 arsa paylı kat irtifakh 15'nci Blok A-l No'lu mesken 23.918.000.000 TL. bedelle satışa çıkanlmıştır. 11- Kocaeli ili Bahçecik beldesi pafta 11, parsel 633'de kayıtlı 12032 m2 miktarlı 1 34 arsa paylı kat irtifaklı 15'nci Blok B-l no'lu mesken 23.918.000.000 TL. bedelle satışa çıkanlmıştır. 12- Kocaeli ili Bahçecik beldesi pafta 11, parsel 633'de kayıtlı 12032 m2 miktarlı 1/34 arsa paylı kat irtifakh 17nci Blok A-1 No'lu mesken 21.818.000.000 TL. bedelle satışa çıkanlmıştır. Kıymete Tesir Eden Hususlar Taşınmazlar Bahçecik Belediyesi suıırlannda, Şose mevkiindeki Belediye çay bahçesi olarak kullanılan ve ilkokul ile Sağlık Ocağının bulunduğu yerin Kuzeybatısında kalan 12032 m2 yüzölçünlü tarla vasıflı gayrimenkul üzerinde 17 adet ikiz blok dubleks mesken olarak yaklaşık 5 yıl önce inşaat izni alınmış site şeklinde, inşa edilmekte olan bloklann bulunduğu yerdir. Mevcut durum ıtıbanyle kaba inşaat halinde olan bazı bloklar yeni inşa edile- cek dunımda bazılan ise kaba inşaatını tamamlamış dunımdadır. Kuzeyden Güney istikame azalan bir eğime sahip parsel- dir. Söz konusu bloklar parselin doğusunda yer almaktadır. 11-13 No'lu bloklar henüz yennde snşa edilmemiştir. 12-14-15 ve 17 bloklar kaba inşaat halindedir. Proje oİarak zernin katı, salon mutfak ve wc bölümlerinden oluşmakta ve yaklaşık 80 m2 kullanım alanlıdır. Normal katında üç oda, bir kiler bulunmakta ve yaklaşık 80 m2 kullanım alanlıdır. Çatı arası bö- lümde ise bır oda ve teras bulunmakta ve 30 m2 kullanım alanlıdır. Belediye imar kayıtlanna göre aynk nizam iki katlı. ta- banda %30 inşaat izni verilen bölgedir. Ulaşım ımkânı olan çevre yollan ham yol olarak inşa edilmiştir. Manzara olarak, Marmara Denizine (körfez) hakim olumlu özellıktedır. Etrafında benzer sekilde inşa edilen ve mevcut olan konutlar vardır. Arsalann m2'sine 30.000.000 TL., kaba inşaat halindeki yapılann ise m2'sine 70.000.000 TL. kiymet takdir edilmiştir. Satış Şarlan: 1- l'nci blok B-l No'lu mesken 18.11.2002 gûnü saat 14.30-14.40 arasında Körfez mah. D-100 karayolu üzerindeki Yeni Adliye binasmda 2. tcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır 2- 1 l'nci blok A-l No'lu mesken 18.11.2002 günü saat 14.45-14.55 arasında Körfez Mah. D-100 karayolu üzerindeki Yeni Adliye binasında 2. tcra Müdülüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. 3- 1 l'nci blok B-l no'lu mesken 18.11.2002 günü saat 15.00-15.10 arasında Körfez Mah. D-100 karayolu üzerindeki Ye- ni Adliye binasında 2. tcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. 4- 12'nci blok A-l No'lu mesken 18.11.2002 günü saat 15.15-15.25 arasında Körfez Mah. D-100 karayolu üzerindeki Yeni Adliye binasında 2. tcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. 5- 12'nci blok B-l No'lu mesken 18.11.2002 günü saat 15.30-15.40 arasında Körfez Mah. D-100 karayolu üzerindeki yeni Adliye Binasmda 2. lcra müdülüğü'nde açık arturma suretiyle yapılacaktır. 6- 13'ncü blok A-l no'lu mesken 18.11.2002 günü saat 15.45-15.55 arasında körfez Mah. D-100 karayolu üzerindeki ye- ni Adliye Binasında 2. tcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. 7- 13'ncü blok B-l No'lu mesken 18.11.2002 günü saat 16.00-16.10 arasında Köfez Mah. D-100 karayolu üzerindeki ye- ni Adliye Binasında 2. tcra Müdüriüğü4nde açık arttırma suretiyle yapılacakatar. 8- 14'ncü blok A-l No'lu mesken 18.11.2002 günü saat 16.15-16.25 arasında Körfez mah. D-100 karayolu üzerindeki yeni Adliye Binasmda 2. tcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. 9- 14'ncü blok B-l No'lu mesken 18.11.2002 günü saat 16.30-16.40 arasında Körfez Mah. D-100 karayolu üzerindeki yeni Adliye Binasmda 2. tcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretıyle yapılacaktır. 10- 15'nci blok A-l No'lu mesken 18.11.2002 günü saat 16.45-16.55 arasında Körfez Mah. D-100 karayolu üzerindeki yeni Adliye Binasında 2. tcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. 11- 15'nci blok B-l No'lu mesken 18.11.2002 günü saat 17.00-17.10 arasında Körfez Mah. D-100 karayolu üzerindeki yeni Adliye Binasmda 2. tcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. 12- 17"nci blok A-l No'lu mesken 18.11.2002 günü saat 17.15-17.25 arasuıda Körfez Mah. D-100 karayolu üzerindeki yeni adliye Binasmda 2. tcra Müdürlüğünde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. 1- Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle ahcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kahnak şartıyla 28.11.2002 günü aynı saatte ve yerde ikinci attırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ılanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ıhale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinın0 o40'nı bulması ve satış isteyenın alacağına riiçhan olan ala- caklıann toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çakmazsa satış talebı düşecektir. 2- Arttırmaya ıştırak edeceklerin. tahmin edilen kıymetin % 20'si nis- petinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşin para ıledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilır. Tellaliye resmi. ıhale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya ait- tır. Binkmiş vergiler satış bedelinden ödenır. 3- tpotek sahibi alacakhlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa daır olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri la- zımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- îhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshıne sebep olan tüm alıcılar ve kefıllen, teklif ettıkleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temeırüt faizinden müteselsılen mesul olacaklardır. thale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden altnacakttr. 5- Şartname, ilan tarihinden itıbaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı venl- diğı takdirde isteyen alıcıya bır örneği gönderilebilir. 6- Satışa işhrak edenlerin şartnameyı görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyıla müdürlüğümüze baş- vurmalan ile satış ilanının tebliğ edilemeyen alakadarlara tebliğ yerine kâin olacağı ilan olunur. 02.10.2002 (*) tlgililer tabirine irtifak hakkı sahıpleri de dahildir. Basm: 6)727 BABAESKt SULH HUKUK MAHKEMESt'NDEN Dosya No: 2002/222 E Davacı Sebahattin Sökmen vekili tarafindan davalılar Ali ve Nefise Yürekli aleyhi- ne mahkememizde açılan ortaklığın gid. davasında; Babaeski Yenimahalle köyü 366, 861 ve 1794 parsel sayıh taşınmazlarda malik olarak görünen ve adresleri bulunamayan davalılar Ali ve Nefise Yürekli'nin duruşma günü olan 12/12' 2002 günü saat 9.00'da mahkememizde bulunmalan veya kendilenni vekille temsıl ettirmeleri. aksı takdirde yokluklannda duruşma yapılarak karar verile- ceği, ışbu ilanın tebligat yenne geçeceği ilan olunur. Basm: 51465 KOCAELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Kod No: 41038 Esas No: 2002-710 Davacı Karayollan Genel Müd. vekili tarafindan davalı Huriye Işyeri aleyhine açı- lan tescil davasmın yapılan açık duruşmasında, Kocaeh Izmit Bahçecik Pafta: 10 Parsel: 3813'de kayıtlı bulunan 10000 m2'lik yü- zölçümlü taşınmazın 3800.71 m2'hk bölümü metrekaresı 25.000.000 TL.'den 97.548.350.000 toplam bedelle davacı Karayollan Genel Müd. adına tescil ve kamu- laştırma bedelinin tespıti davası açtığı 2942 sayılı kanunun 4650 sayıh kanunla deği- şık 10. maddesıne göre ilan olunur. Basın: 61079 BORÇKA ASLİYE HUKUKMAHKEMESİ'NDEN Esas: 2002 484 Davacı Meryem Yıldızlı tarafindan açılan gaiplik davasmın verilen ara karan gere- ğince: Hakkında gaiplik karan verilmesi istenen davacının eşı Artvin ili. Murgul ılçesi, Başköy köyü, cılt 3, hane 56'da nüfusa kayıtlı bulunan Mevlüt ve Asiye'den olma 1951 doğurnlu Anf Yıldızh'run 12.10.1996 tarihinde Borçka Borçka Gündoğdu Ma- hallesi'ndeki evınden çıkarak bir daha bugüne kadar gen dönmediğinden hakkında gaiplik karan verileceğmden .\nf Yıldızlı hakkında bilgısı olanlann gazetenin yayın tarihinden itibaren bir ay içerisınde mahkememize müracaatları ilan olunur. 01.10.2002 Basm: 61966 AYDIN1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2001/336 Davacı Vahide Sözer vekili tarafindan davalı Halıt Eser aleyhine açılan çekişmenin önlenmesi davasmın yapılan açık yargılaması sırasında venlen ara karan uyannca; Davalı adına çıkanlan tebligahn kendisine tebliğ edilmediği. zabıta manfeti ile de adresi tespit edılemedığinden davalı Halit Eser'in duruşmanın atılı bulunduğu, 18.11.2002 günü saat 09.00'da duruşma ıçin Aydın 1. Aslıye Hukuk Mahkemesı'nde hazır bulunması veya kendisını temsil ettirmesi, duruşmaya gelmediği. kendisini bır vekille temsil ettınnedıği takdirde duruşmanın yokluğunda yapılacağı HUMK'nın 3156 sayılı yasa ile değişjk 213. maddesi gereğince tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 62331 KARS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 2002/115 Davacı Köy Hizmetleri Genel Müdürlügü vekili tarafindan davalı Doğu Inş. Ltd. Ştı. ve Hikmet Göktaş aleyhine açmış olduğu alacak davasmın yapılan duruşması sı- rasında venlen ara karan gereğince. Da\alı Hikmet Göktaş'm tüm aramalara rağmen bulunamadığından dolayi dava dılekçesı ve duruşma günü kendısıne tebliğ edileme- miştir. Tebliğ edılemediğinden dolayı ilanen tebliğine karar venldığinden adı geçen davalı Hikmet Göktaş'm davaya karşı diyeceklenni duruşmanın atılı bulunduğu 13.11.2002 günü saat 9.00'a kadar mahkememizin 2002 115 Esas sayılı dava dosya- sına diyeceklenni bildirmeleri veya duruşmada hazır bulunmalan ya da kendılerini vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı ve karar venleceği ilanen tebliğ olunur. Basm: 61954 İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 2002/74 Davacı Rıma Saygı vekili Av. Behzat Şenyüz tarafindan davalı Ali Nafiz Saygı aleyhine açılan boşanma davasında: Alpagut köyü, Ilgaz ilçesı, Çankın adresinde bulunan davalı Ali Nafiz Saygı adına çıkartılan tebligatlann bıla tebliğ iade edildiğı ve zabıtaca adresinın tespit edılemedı- ğinden. mahkememizce adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmış olup, mahke- memizin 2002/74 E. sayılı dosyasının duruşmasmın 28.11.2002 günü saat 10.00'da olduğu, da\a dilekçesı ve duruşma günü yenne geçerh olmak üzere ve aynca yukan- da bildinlen duruşma gününde duruşmaya gelmesı, gelmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam edıleceğı ve hüküm verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 03.10.2002 Basın: 62600 BIÇAK SIRTI EROL MANtSALI Huntington Galiba Haklı Çıkacak! Huntington'un soğuk savaş sonrasında öne sür- duğü "kûltûrier (ve dinler) çatışması'' öngörüsü, onun söylediği biçimde olmasa bile, galiba başlamış bu- lunuyor. Iktisadi olarak gelişmiş ülkelerin meyda- na getirdiği Avrupa ve ABD'de, son 10 yıl içinde - daha tutucu, daha kapalı, daha dinci ve dışar- dakilere daha ters bakan yönetimler işbaşına ge- liyor. Halk böyle istiyor. - Avrupa Biriiğj içinde sürekli, tutucu ve dışarıya boşveren oylar artıyor; krta Avrupasrnda genel gi- diş bu. - Ingittere'de tşçi Partisi resmen, "Son dönem- lerin en tutucu ve en saldırgan Bush yönetimi ile " mutlak bir işbiriiği halinde: Işçi Partisi, "vahşi ka- pitalizmin öncü gücü" rolüne soyunmuş durum- da. - ABD soğuk savaş sonrası Clinton yönetimini fazla yumuşak bularak, rte kaka saldırgan Bush yö- netimini ve anlayışını VVashington'a taşımış bulu- nuyor. Kısacası Avrupa ve ABD'de, "Kendini düşünen, daha sağda, dışanya kapalı, daha dindar ve ay- nmcı" bir anlayış hâkim olmakta. Aynen 19. yüzyılda sömürgeci devletlerin sö- mürgelerine karşı olan tek yanlı tavırtannı, dünya- nın büyük çoğunluğuna karşı gösteriyorlar. Ya azgelişmişler... Buna karşılık azgelişmiş ülkelerde, "Batı kapita- lizminin sömürgeci ve dayatmacı" politikalanna kar- §'• - anti kapıtalist - ve ulusalcı sol hareketler yaygınlaşıyor. Venezüella başanlı bir sınav verdi: Brezilya'da sos- yalist Lula kazanıyor; Şili de aynı yolda ilerliyor. Latin Amerika Batı kapitalizmine başkaldınnın öncülüğünü yapıyor. Halkçı, ulusalcı hareketler gi- derek kuvvetleniyor. Tabiı bunun çok sağlam gerekçelen var; çoku- luslu şirketler bu ülkeleri bir arka bahçe haline ge- tirmeye çalıştyorlar, işsizlik artmış, ulusal sanayi ge- rilemiş, tarım ezilmiş. Bu büyük fatura, soğuk sa- vaş sonrasında Batı kapitalizminin artan dayat- malanna karşı tepkilerin büyümesine yol açmış ve açmakta. Batı kapitalizmi oligarşi sağlamayaçalışıyor, az- gelişmiş ülkeler anti-kapitalist ve ulusalcı politika- larla oligarşiye karşı direniyorlar. İki farklı gelişme; Batı kapitalizmi, "Daha sağcı, daha tutucu, daha tekelci, daha dinci, daha kapalı" bir yolda dişleri- ni daha fazla gösteriyor. Buna karşılık, "ezilen dün- ya ulusalcı, halkçı ve anti kapıtalist" politikalann kendileri için tek çıkar yol olduğunu görmeye baş- lıyor. Venezüella'dan sonra, Batı kapitalizmine karşı baş- kaldıran bir dev, Brezilya: Işçı Sendikası Başkanı solcu lider Lula halkın desteğini alıyor; çokuluslu şirketlerin ezen politikalanna karşı çıkıyor. Türkiye ders almalı... Türkıye soğuk savaş sonrasında en fazla ezilen, yok yere krize sokulan bir ülke. Batı kapitalizmi için- de olmadığı halde, "Sanki içindeymiş gibi naylon piyasa ekonomisi ve naylon kapitalizmi ile" sürek- li kaybeden bir konumda. Bazı partilerin içinde yer alan kişilere bakalım, bu "sanai" yapının nasıl sırıttığını görürüz. işçi sendi- kasından gelen biri; yanında "Dünyanın büyük ser- maye çevrelerinden gelen ve içerde finans kapi- talin alkışladığı başka biri: Manzaranın Venezüel- la'dan, Brezilya'dan, Şili'den aynen coğrafyamız gibi çok uzak olduğu bir durum. Finans kapitalin tekelci ve oligarşik yapısını henüz kıramıyoruz." Naylon partilerden oluşan birsiyasetortamı: Ba- tı kapitalizminin uydusu olma senaryosunun yazıl- dığı ve oynatıldığı bir zemin üzerinde yapılan bir si- yaset oyunu. A'dan Z'ye naylon... Evet Huntington bir bakı- ma haklıydı: Batı kapitalizmi daha tutucu, daha kapalı, daha sağcı bir çizgide etrafına yeni duvar- lar örüyor. Azgelişmişlerden bazılan akıllanmışlan halkçı, ulusalcı ve kendilerini ezenlere karşı yeni bir politika ızliyorlar. Bazı yönetimler ise, Batı kapitalizminin arka bah- çesi olmaktan kurtulma konusunda yeterli halkçı ve ulusal direnci henüz tam olarak gösteremiyor- lar... Ancak halk hissediyor, görüyor ve sırtında taşı- dığı ekonomik sorunlaria buram buram da yaşıyor. Bunlar da gerçeği görmek zorundalar... Venezü- ella gibi... Brezilya gibi.. çünkü başka bir çıkjş yo- lu bulunmuyor: Ezilmekten başka.. Huntington işi kültürden başlatarak ekonomik sö- mürü ve çatışmayı perdelemek istemişti. Ama pay- laşım sorunu her zamanki gibi yine öne çıktı ve çı- kacak da... Ezenler ve ezilenler arasındaki çatış- ma... Insanoğlunun ezeli ve ebedi sorunu... TOKAT 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLİGAT Dosya No: 2001 1553 Esas Alacakh: T. Vakıflar Bankası T.A.O. Vekili: Av: Süha Akın Yener-Samsun Borçlular: Turan Keskıner Yeşilırmak Mh. Yeşil Sk. no: 3 Tokat Borç Miktan: 86.175.330 TL. (15.05.2001 tarihi itibanyla) Takip Tarihi: 15.05.2001 Yukanda ad ve adresi yazıh borçlu hakkında yapı- lan icra takibinde borçlunun yukanda yazıh bilınen adresine ödeme emri adresin yeterli olmadığı veya ta- nınmadığı, taşındığından bahısle bıla tebliğ ıade edil- miştir. Zabıtaca yapılan adres tahkıkatı da netice ver- mediğinden ve adresin meçhul olması nedeni ile 49 örnek ödeme emrinın 7201 sayılı Tebligat Yasası'nın 29, 30, 31. maddeleri gereğince alacaklı vekilınin ta- lebi veçhile teblıgatın ilanen yapılmasma karar veril- miştir. Işbu ilanın gazetede neşrinden itıbaren 7 gün geç- tikten sonra tebliğ edılmiş sayılacaktır. Bu 7 günlük tebliğ süresıne 7 gün daha ilavesiyle 14 gün ıçerisin- de borcu ödemenız gerekir. Borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına daır bir irirazınız varsa. senet altındaki imza sıze ait değılse yine bu 14 gün ıçerisinde açıkça lcra Müdür- lüğü'nün dosyasına bildirmeniz, itırazınız olmadığı takdirde 14 gün içerisinde t.t.K'nun 74. maddesi ge- reğınce mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız veya hakikate aykın beyanda bulunursanız hapısle cezalandınlacağınız, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. 30, 31. maddeleri ve tebligat nızamnamesinınin ılgıli hükümleri uyannca ilanen tebliğ olunur. 03.10.2002 Basın: 61646
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog