Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makale



Katalog


«
»

SAYTA CUMHURİYET 14 EKİM 2002 PAZARTESİ 10 D I Ş H A B E R L E R dishab@cumhuriyet.com.tr HazrlıkJar İMdandı • W:\SHINGTON (Ajanslar) - ABD'de savaş hazırlıklan ve planlama çalışmalannın yogunlaştığı bildiriliyor. ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, dün sabah New York Times'a yaptığı açıklamada ordunun üst düzey komutanlanndan savaş planlannı tekrar gözden geçirmelerini, silahlan en akıllıca ve etkin vuruş yapacak yerlere konuşlandırmalannı istediğini söyledi. Rumsfeld operasyonda General Tommy Franks tarafından hazırlanan savaş stratejilerinin kullanılabileceğini belirtti. Yunanistan'da yepd seçimler • ATtNA(AA)- Yunanistan'da dün yerel seçimlerin 1. turu yapıldı. Bölge ve il valileri, belediye başkanlan ve kent meclisi üyelerinin belirlendiği seçimlerde 9 milyon 856 bin 453 seçmen, 25 bin sandıkta oylannı kullandı. Seçmenler, 2 turlu yerel seçimlerde 3 bölge valisi, 57 il valisi, 901 belediye başkanı, 132 nahiye başkanı ile kent ve belde meclislerinin üyelerini belirleyecek. Sırbistan sandık başında • BELGRAD(AA)- Sırbistan'da dün halk başkanlık seçiminin 2. turu için sandık başına gitti. Yaklaşık 6.5 milyon seçmenin oy kullandığı seçimde, Yugoslavya Devlet Başkanı Voyislav Kostuniça ve Başbakan Yardımcısı Mirolyab Labus yanşacak. Kostuniça, ilk turda oylann yüzde 30.89'unu, Labus ıse yüzde 27.36'sını almıştı. ABD güçlerme yabancı asker • Dış Haberier Servisi - Washington'ın Irak'a yönelik operasyona hazırlandığı şu günlerde, ABD'li bir savunma yetkilisi, Amerikan özel birliklerinin, denizaşın savaş görevlerine katılmak üzere, Arapça bilen Ortadoğululann da içinde bulunduğu yabancı uyruklu kişileri askere almaya hazırlandıklannı açıkladı. Kürt gruplara serttepki • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki Kürt gruplarla ilişkileri geriliyor. Irak Kürdistan Demokratik Partisi (1KDP) son olarak, Türkmenlerin bölge meclisinde eşit temsili istemine olumsuz yanıt verdi. Kerkük'ün başkent ilan edildiği anayasa taslağına da sahip çıkan OCDP'ye Ankara sert tepki göstermeye hazrrlamyor. ABD'de mafya tartışması • NEWYORK(AA)- ABD'nin New York kentinde bugün yapılacak Columbus Günü yüriiyüşüne Belediye Başkanı Michael Bloomberg'm iki televizyon yıldızmı davet etmesi tartışmalara yol açtı. Italyan kökenli Amerikahlar, HBO kanalında yayımlanan Sopranolar dızisinde Italyan mafya babasını canlandıran Dominic Chianese ile psikiyatrını oynayan Lorraine Bracco'nun Italyan imajına zarar verdiği gerekçesiyle, Bloomberg'den bu oyunculara geçit törenine kahlmalan için yaptığı daveti iptal etmesini istedi. Bloomberg ise iki oyuncunun arkadaşı olduğunu, onlar olmadan kendisinin de yürüyüşe katılmayacağını açıkladı. ABD'nin olası Irak operasyonunun tarihi yaklaşırken yurt çapmdaki banşçı gösteriler yayılıyor Savaşkarşıtlan meydanlardaHaber Merkezi - ABD, Irak'ı vurmaya hazırlanırken Türkiye'de ve dünyada da sa- vaş karşıtlan çeşitli eylemler yapıyor. Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) ve Halkevleri tarafından Tepebaşı ve Tak- sim'de gerçekleştirilen savaş karşıtı gös- terilerde, "Türkiye'yi borç batağma sü- rüldeyenlerin ülkeyi şimdi de savaş bata- ğma çekmeye çahşüğT savunuldu. Banş Girişimi Sözcüsü yazar Oya Baydar, ABD'nin Irak'a yönelik yapmayı düşün- düğü saldınyı kınadıklannı belirterek "Ül- kemizin Başbakanı'mn 'Maalesef daha çok gençlerimiz ölecek' demekten utan- madığı günlerdeyiz" dedı. Yurt genelinde 'savaşa hayır' kampanyaları yayılıyor. Füipinlüer ABD'yi protesto etti ABD'nin Irak'a yönelik olası saldınsı ile ilgıli geüşmeler yoğunlaşırken. savaş karşıtJan da dünyanın çeşitli ülkelerinde eylemlerini arttırdüar. FÛipinJer'in başkenri Manila'daki ABD Büyükelçiliği'nin önünde gösteri yapan FUipinli çocuklar da ABD'nin Irak'a saldınsına karşı çıkn. FUipinler yönerimi ABD askeri birtikkrini ülkede "terorizmle mücadele eğitimleri*" kapsamında bulundurrnakla eleştiriliyor. ABD askerlerinin yahuzca eğitim yapmadığuu, doğnıdan kinıi operasyonlan yürüttüğünü saMinan Filipinli muhalifler ülkedeki ABD askeri varhğma karşı da sık sık gösteriler gerçekleştiriyorlar. (AP) • ÖDP, ABD'nin petrol için kan dökmeye hazırlandığını belirtti. Banş Girişimi Sözcüsü Oya BaydaF, Washington'm petrol ve silah tekellerinden oluşan dev sanayi makinesinin çıkarlan doğrultusunda dünyaya yeni bir düzen vermeye çalıştığını vurguladı. Partisinin Istanbul tl Örgütü'nün TÜ- nzmi, savaşa hayır" şeklinde slogan atan YAP' ın önünde düzenlediği gösteride ko- ÖDP'liler 8 farkh dilden "Banş" yazıb olan nuşan Ufiık Uras, "Bir ülkenin başbaka- balonlan havaya uçurdular. GösteTİye, Sa- m 'Istemeden savaşa süriikleniyoruz' di- yemez. Bunlann söylendiği bir ülke ba- gımsrdıgım ve egemenliğini yitirmiş de- mektir" dedi. TÜYAP'm önünü dolduran ÖDP'liler, «BanşHemen Şimdi", "ABD Ortadoğu'dan EKni Çek", "Sandıkta IMF Seçmeni, Irakta ABD Askeri Obnayaea- ğız", "Katfl Şaron, Katil Bush" yazıh dö- vizler taşıdı. "Kanrolsun ABD emperya- vaşa Hayır Platformu üyeleri, yazar Oya Baydar, sanatçı Leman Sam, Avukat Er- gin Cinmen, Uğurcan Koçak ve Şanar Yurdatapan'ın da aralannda bulunduğu çok sayıda savaş karşıtı destek verdi. Basın açıklamasından sonra ABD ve Ingıliz Konsolosluğu arasinda "Banş Zm- ciri" oluşturmak isteyen gruba güvenlik güçleri engel oldu. Halkevleri de Taksim Meydanı 'nda dü- zenledikleri basın açıklamasıyla Irak'a yönelik savaş planlannı protesto etti. Hal- kevleri 1. Bölge Temsilciliği adına açık- lama yapan Zeynep Çelik, Türkiye'nin Irak'a yönelik saldınya destek vermesine karşı çıktıklaruıı söyleyerek "Bu savaşın suç ortağı olmayacagız. Irak'a yönelik sal- dm haksız,ahlakaz ve gayri meşnıdur" di- ye konuştu. Banş Girişimi adına gazetemize açık- lama yapan Oya Baydar ise, ABD'nin dünyanın tek hâkimi olma planmı 1992'den beri adım adım uygulamaya koyduğunu ifa- de ederek ABD'nin, petrol ve silah tekel- lerinden oluşan dev sanayi makinesinin çı- karlan doğrultusunda dünyaya yeni bir düzen vermeye çalıştığını vurguladı. Merkezi Antalya'da bulunan Ulusal Düşünce Derneği'nce düzenlenen "Sava- şa Hayır'' kampanyasında da 11 bin 500 imza toplandı. Dernek Başkanı Mehmet Tosun, imzalann Cumhurbaşkanlığı'na göndenleceğini belirterek "ABD'ninlrak'a karşı başlatmak istediği kirli savaşa hayır diyoruz. Birkaç hafta içinde toplanan 11 bin 500 imza halkm da avnı görüşte oldu- ğunu gösteriyor" dedi. LlDERLER TEPKlLl ECEVİT, TÜRKİYE'NİN ÎSTEMEDÎĞÎ HALDE BU MÜCADELENÎN ÎÇÎNE SÜRÜKLENEBİLECEĞİNl SÖYLEDİ ABD'nin müdahale olasılığı yüksek• Ecevit, Kuzey Irak'taki durumnn güvenlik boyutunun ötesinde siyasi bir gelişme haline geldiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Gürel, Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlayacak güçte olduğunu söyledi. KARS/KnUKK\LE/İSTA>ÎBlJL (Cumhuriyet) - DSP Genel Başkanı ve Başbakan Bülent Ecevit, ABD'nin Irak harekâtını Türkiye engeh' varken ko- lay gerçekleştiremeyeceğini belirte- rek "Gerekti mi savaşın en iyisini ya- panz. Ama gerekmediği zaman boşu boşuna, heie başkalarının isteğiyle sa- vaşa kalktşmayız" dedi. Başbakan Yardımcısı ve MHP Genel Baş- kanı Devlet Bahçeii de Kuzey Irakta yıllardır devam eden bir niyetin fırsat kollanarak gerçekleşti- rilmek istendiğini söy- ledi. Başbakan Yar- dımcısı ve Dışiş- leri Bakanı Şükrii SinaGürel ise Ku- zey Irak'taki geliş- melerin Türki- ye'nin müdahalesi- ni gerektirebilece- ğini söyledi. Başbakan Bü- lent Ecevft, partisinin Kars'taki mitinginde, ABD'nin Irak'a karşı kendi başlanna veya Tür- kiye'den izinsiz olarak bir askeri harekâtta bulunması durumunda Türkiye'nin de isteme- diği halde bu mücadelenın içine sürüklene- bileceğini söyledi. ABD'nin Irak'a karşı kendi başlanna veya Türkiye'den izinsiz olarak bir askeri harekât- ta bulunması durumunda Türkiye'nin de is- temediği halde bu mücadelenin içine sürük- lenebileceğine dikkati çeken Ecevit, "Kab- rotsun ABD" sloganlan üzerine "Hayır, ha- yır. ABD gerçekten bizim dostumuzdur. Ama her konuda anlaşamayabfliriz" karşılığını ver- di. ABD'nin askeri harekattân vazgeçmesi için her türlü girişimde bulunduklanm belir- ten Ecevit şöyle devam etti: "Ona rağmen ABD'nin bu harekâü Türki- ye engeli varken kolay gerçekleşemeyecektir. ABD sözümüze itibar edecektir kanısında- yım. Gerekti mi savaşın en iyisiniyapanz, Ama gerekmediği zaman boşu boşuna, bele başka- lannın isteğiyle savaşa kaUaşmayız." Kuzey Irak'ta hazırlanan anayasa taslağmm Türkiye'nin kabul edemeyeceği maddeler içer- diğini belirten Ecevit, "Gefişmeler arük gü- venlik boyutunun ötesinde siyasi bir boyut al- mışür. ABD'nin müdahaleolasılığı da çok yük- sek. Biz savaşa karşryız. Ancak gelişmeler ira- demiz dışında bizi savaşa sürüldüyor" dedi. Devlet Bahçeii, Kınkkale'de yaptığı ko- nuşmada, Kuzey Irak'ta bir Kürdistan devle- ti kuruhnasına milletçe izin vermeyecekleri- ni vurguladı ve şunlan söyledi: "Irak'ın toprak bütünlüğü içinde üniter ya- pısı korunarak daha iyi yönetime kavuşması, komşu bir ülke olarak banş ve istikrara ka- vuşması ile eşanlamh olacağı için Türkiye böy- le potitikalara destek ohır. Türkiye'nin böğrün- de uydurma devietemüsaadeeSp Türldye'nhı başının ağnmasuıa sebep veremeyiz, verdir- meyiz." Şükrü Sina Gürel, DSP tstanbul II Merke- zi'ndeki anıt açılışı sonrasında Kuzey Irak'ta son günlerde hız kazanan gelişmelerle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Üeride or- taya çıkabilecek herhangj bir olumsuzluk, Türkiye'nin her türlü önlemi ahnasuu gerek- tjrebflir. Onun için böyle olasıhklardan söz et- mek bile istemiyorum'' dedi. Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlayacak büyük bir güç olduğunu ifade eden Gürel, Türkiye'nin ittifak- lan ve uluslararası alanda oluşturulmuş sağ- lam ilişkileri olduğunu vurguladı. GÖÇE HAZIRLIKSIZ YAKALANMAK ÎSTEMEYEN TÜRKlYE, SAVAŞ HALÎ ÖNLEMLERİNİ ARTTIRIYOR Ankara bu kez işi sagLatna ahyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ABD, Irak'a yönelik operasyon hazır- hklaruu hızlandınrken, Ankara da ön- lemleri arrnrdı. Körfez Savaşı'nda sı- nıra yığılan mültecilere "hazniıksız" yakalanan Türkiye, bu kez işi baştan sı- kı tutuyor. Başbakanlık olası "göç dal- gasma" karşı ilgili bütün birimleri alar- ma geçirirken, Genelkurmay Başkan- lığı da izinleri kaldırdı, komutanlıklar- dan "acil durum" konumu istedi. Göç dalgasını sınırlan gerisinde tut- mayı planlayan Türkiye, Birleşmiş Milletler'den de operasyon durumun- da nasıl destek verileceği konusunda bilgi istedi. Bu çerçevedeki hazırlık- lar şöyle: • TSK'de izinler kalkü: Genelkur- may Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvet- leri'ndeki izinleri ikinci bir emre kadar askıya aldı. Ordu komutanlıklannın "acD" durum pozisyonu almalan da is- tendi. • Umflvar dolarhkkavnak: 505 mil- yon dolan Dünya Bankası'nın projeler için Türkiye'ye verdiği para olmak üze- re iç kaynakla birlikte 1.7 milyar dolar plarun hazırlanması için kullanılacak. • Mevzuat yenflenecek: Gerekli ön- lemlerin alınması ve kriz anındaki so- runlann çözümü için de Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ve tüzüğü, Milli Koruma Kanunu ve Milli Müdafaa Mü- kellefiyeti mevzuatlan gözden geçiril- di ve mevzuatın yenilenmesi gerektiği sonucuna vanldı. • Göç hazniıklan: Içişleri Bakanlığı tarafindan hazırlanan ve henüz taslak ha- lindeki "KrizYönetimTalimatnamesi", Irak'a olası operasyon sonrasında stnı- ra yığılacak mültecilerin kontrolünü amaçlıyor. Mültecüer için plan Göçle ilgili plan taslağı şöyle: • MültecDen Türkiye sının dışında, 36. ve 37. paralelde rutulmaya çalışıla- cak. Bu bölgeye 3 insani toplama mer- kezi kurulacak. Mültecilerin burada durdurulamaması halinde, 37. paralel ile Türkiye sının arasında tutuhnası sağlanacak. Bu bölgeye de 3 insani top- lama merkezi kurulacak. Mültecilerin Türkiye sınınna girişinin durdurulama- ması halinde, sınır boyunca 18 kamp merkezi kurulacak. Diyarbakır'da Göç- men Konaklama ve Koordinasyon Mer- kezi kurulacak. • Yurtdışı yardımlar: Yurtdışı yar- dnnlar için Gaziantep merkez olacak. Hava ve karayolu yardımlan kabul edi- lirken, deniz yoluyla yapılan yardımlar güvenlik ve sağlık gerekçesiyle kabul edilmeyecek. •Kızılav hazır: Operasyon durumun- da sınırdan 70-80 bin kişinin gireceği- ni öngören Kızılay, gerekli çadır ve mal- zeme donanımına sahıp olduğunu açık- ladı. • Araçlarasefergörevemri: Milli Sa- vunma Bakanlığı, 81 ildeki cip, kam- yon, çekici gibi sivil araçlara "sefergö- revemri" çıkarttı. Istanbul'da 763 cipe sefer görev emri geürken; otobüs, kam- yon. TIR, çekici gibi ağır iş makinele- rinin sahiplerine yazı gönderildi. Bakan- lık, Sivil Havacılık Genel Müdürlü- ğü'nden de sivil uçak ve helikopterle- rin listesini istedi. Savunma Bakanlığı tarafından büyük taşımacıhk şirketle- rine savaşta gerekmesi halinde araçla- nn kullanılacağrna iüşkin yazı gönde- rildi. Savunma Bakanlığı, Sivil Ha\'a- cıhk Genel Müdürlüğü'nden de sivil taşunacıhk şirketlerinin elinde yolcu taşımaya elverişli uçak ve helikopter- lerin listesini istedi. Bu arada, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Baş- kanı İsmail Tombul, olası bir ABD- Irak savaşına sendika olarak karşı ol- duklan belirterek, "Sağhk müdürlük- lerine görevsefer emirleri çıkanku. Acfl birdurumda,doktorMehemşireJerin24 saat içinde görev yerlerine giöneleri is- tenecek" dedi. Maceraya sürüklenmek istemiyoruz Haber Merkezi - Irak'a olası operasyo- na ve Kuzey IraVta Kürt devleti kuruhnasına si- yasi tepkiler sürüyor. Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı ismail Cem, Türki- ye'nin herhangibirma- cereya sürüklenmesine karşı olduklannı belirt- ti. DYP lideri Tansu ÇUler, hükümetin Irak'ta yaşananlar karşısında pasif kaldığını savundu. Cem, Adana'da dü- zenlediği basın toplan- tısında, Başbakan Bü- lent Ecevit'in, Irakla il- gili açıklamalannı de- ğerlendirdi. Başbakan Ecevit'in Türkiye'nin iradesi dışında ve hiç istemeyerek zorunlu olarak savaşa sürükJen- diği, gençlerin ölebile- ceği şeklindeki açıkla- masını eleştiren Cem "Sürüklene sürükkne Türkiye'ye bir hal oldu. Özeffikle anne ve baba- lan uyamorum: Tür- kiye'ye sahip çıkacak partivi ve sorunlara ha- kim bir lideri iktidara getirin. Türkiye böyle bir maceraya sürükle- nemez" diye konuştu. Çiller Çanakkale'de yaptığı konuşmada, "Şimdi Kuzey Irak'ta Kürt pariamentosu top- landL ÇiDer ruhuyta bü- tün dümaya sesleniyo- rum: Hiç Idmse Türki- ye'nin gücünüyok zan- netmesin Irak'ta devlet kurup bu ülkeyi parça- bmaya katkmasm. Kar- şdannda bizi bulurlar bizi" dedi. SP'nin Adıyaman mi- tingine katılan Necmet- tin Erbakan, ABD'nin Israil'in güvenliğini sağlayarak bölgedeki petrolü ele geçirmeye çalıştığını iddia ederesk "Bush 'Irak'a müdaha- le edelim' di\t)r. Amaç- lan, Ortadoğu ve As- ya'mn gerçek anlamda sahibi olabümek" dedi. SP Genel Başkan Yar- dımcısı Mehmet Beka- roğhı, olası bir savaşa Türkiye'de yaşayan her- kesin karşı çıkması ge- rektiğini söyledi. Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Başkanı Aydemir Gü- ler, Türkiye'de yaşayan- lann, komşu bir ülkenin rejimini değiştirmek için "yanıp tutuşmadı- ğmı" belirterek "Tür- I Ç , \ hükümetin Irak'ta j yaşananlar ! karşısında sessiz ve pasif kaldığını ' savunurken Başbakan Ecevit'i eleştiren I ismail Cem "Sürüklene ; sürüklene * Türkiye'ye bir haf oldu" dedi. kiye'yi savaşa sokmak isteyenler, 'ABD'nin çı- karlan için savaşa giri- yoruz' diyemeyecekle- ri için, 'Türkiye'nin gü- venliği tehdit altında' diverek savaş bahanesi üretiyorlar" dedi. Sağhk ve Sosyal Hiz- met Emekçileri Sendi- kası (SES) Genel Baş- kanı Ismail Tombul, " Yine sağhk emekçileri, mazeretve özel durum- larma bakıhnaksızm 24 saat içinde savaş alant- na sürülmek istenecek. Bu nedenle olası bir sa- vaşa sendikamız karşı çıkmaktadır" ANAP LÎDERİ MESUT YILMAZ: Harekâtın '> içinde olmalıyız Haber Merkezi - Baş- bakan Yardımcısı ve ANAP Genel Başkam MesutYümaz. "Bağım- SE Kürt devletine izin vermeyeceğiz. Türki>'e operasvonun içinde ol- mahdır" dedi. Mesut Yıhnaz, son gelişmele- rin ardından Türki- ye'nin Irak'ta olup bi- tenlere seyirci kalama- yacağı uyansında bu- lunarak, "Türkiye'nin açıkça ifade ettiği ve de- ğiştirmediği bir politi- kası \2LT. Türkiye bölge- de bağunsız bir Kürt devleti kuruhnasına izin vermeyecek. Türkiye her türlü genşmeye kar- şı hazırdır" dedi. Tür- kiye'nin olası bir ope- rasyonda seyirci değil "befirleyici" olması ge- rektiğini vurgulayan Yıhnaz, "Türkiye ope- rasyonun içinde olman. Orada olacak şeyler, içinde olsak da olmasak da bizi etkileyecektir. tçinde olursak ohımhı etkiler, ohnazsak oium- suzetkiler" diye konuş- tu. Yılmaz, seçimin er- telenmesiyle ilgili ola- rak, "Bu saatten sonra seçimin ertelenmesine ihtimal vermiyorum. Ertefcmeancak Irakta- ki geBşmelere bağh ola- bilir. Ancak operasyon da aralıktan önce ol- maz" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog